Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADLI PSIKIYATRI Yrd. Doç. Dr. Gülgün DURAT. SUÇ İŞLEYEN AKIL HASTASI Ruh hastaları arasında suç i ş leme oranının normal olarak tanımlanan ki ş ilere.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADLI PSIKIYATRI Yrd. Doç. Dr. Gülgün DURAT. SUÇ İŞLEYEN AKIL HASTASI Ruh hastaları arasında suç i ş leme oranının normal olarak tanımlanan ki ş ilere."— Sunum transkripti:

1 ADLI PSIKIYATRI Yrd. Doç. Dr. Gülgün DURAT

2 SUÇ İŞLEYEN AKIL HASTASI Ruh hastaları arasında suç i ş leme oranının normal olarak tanımlanan ki ş ilere oranla daha fazla oldu ğ u tanımlanamamı ş tır. Ruh hastaları arasında suç i ş leme oranının normal olarak tanımlanan ki ş ilere oranla daha fazla oldu ğ u tanımlanamamı ş tır. Antisosyal ki ş ilik bozuklu ğ u, alkol ve madde ba ğ ımlılı ğ ı olanlarda suç i ş leme eylemleri normal nüfusa oranla daha yüksek oranda görülür. Antisosyal ki ş ilik bozuklu ğ u, alkol ve madde ba ğ ımlılı ğ ı olanlarda suç i ş leme eylemleri normal nüfusa oranla daha yüksek oranda görülür.

3 ….devamı Ki ş ilik bozuklu ğ unda zihinsel yetilerde belirgin bozukluk söz konusu de ğ ildir. Ki ş ilik bozuklu ğ unda zihinsel yetilerde belirgin bozukluk söz konusu de ğ ildir. Alkol ve ilaç etkisi altında ise, ceza sorumlulu ğ unu kaldıracak bir yasal madde yoktur, tersine bunlar da ceza sorumlulu ğ u arttırılmı ş olarak vardır. Alkol ve ilaç etkisi altında ise, ceza sorumlulu ğ unu kaldıracak bir yasal madde yoktur, tersine bunlar da ceza sorumlulu ğ u arttırılmı ş olarak vardır. Kronik alkol ve ilaç kullanımına ba ğ lı olarak ortaya çıkan beyin bozukluklarında ceza sorumlulu ğ unu kaldıracak derecede bir bozukluk söz konusu olabilir. Kronik alkol ve ilaç kullanımına ba ğ lı olarak ortaya çıkan beyin bozukluklarında ceza sorumlulu ğ unu kaldıracak derecede bir bozukluk söz konusu olabilir.

4 ….devamı Ş izofreni, paranoid psikoz, mani nöbeti, epileptik psikoz, zeka gerili ğ i, bunama ve deliryum gibi ruhsal bozukluklarda seyrek de olsa a ğ ır yada hafif suç eylemleri görülebilir. Ş izofreni, paranoid psikoz, mani nöbeti, epileptik psikoz, zeka gerili ğ i, bunama ve deliryum gibi ruhsal bozukluklarda seyrek de olsa a ğ ır yada hafif suç eylemleri görülebilir.

5 ….devamı Yasal açıdan ruh hastalı ğ ı nedeniyle bir ki ş inin i ş ledi ğ i suçtan sorumlu olup olmadı ğ ının de ğ erlendirilmesi önem ta ş ır. Yasa bu de ğ erlendirmeyi psikiyatriye, adli tıbba bırakmı ş tır.

6 Suç i ş leyen ki ş i suç i ş ledi ğ i sırada a ğ ır bir psikoz içinde oldu ğ u, yani bili ş sel yetilerinin, duygusal tepki ve hareketlerinin ileri derecede bozulmu ş oldu ğ u saptanırsa, yasal açıdan bu ki ş i i ş ledi ğ i suçtan sorumlu olmayacak ve tam iyile ş me oldu ğ unu bir rapor düzenleninceye kadar hastaneden çıkamayacaktır. Suç i ş leyen ki ş i suç i ş ledi ğ i sırada a ğ ır bir psikoz içinde oldu ğ u, yani bili ş sel yetilerinin, duygusal tepki ve hareketlerinin ileri derecede bozulmu ş oldu ğ u saptanırsa, yasal açıdan bu ki ş i i ş ledi ğ i suçtan sorumlu olmayacak ve tam iyile ş me oldu ğ unu bir rapor düzenleninceye kadar hastaneden çıkamayacaktır.

7 ….devamı Türk Ceza Yasasına göre 12 ya ş ından küçük çocuklara suç i ş lemeleri halinde ceza verilmemektedir. Türk Ceza Yasasına göre 12 ya ş ından küçük çocuklara suç i ş lemeleri halinde ceza verilmemektedir. 12 ya ş ını dolduran ve 16 ya ş ından gün almamı ş çocukların i ş ledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması durumlarında ceza sorumlulukları yoktur. 12 ya ş ını dolduran ve 16 ya ş ından gün almamı ş çocukların i ş ledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması durumlarında ceza sorumlulukları yoktur. (Ancak bu ki ş iler için çocuklara özgü güvenlik önlemlerine karar verilebilir) (Ancak bu ki ş iler için çocuklara özgü güvenlik önlemlerine karar verilebilir)

8 …devamı Yeti ş kinlerde ki ş inin ceza sorumlulu ğ unu etkileyen akıl hastalı ğ ı ya da zayıflı ğ ı gibi durumların olup olmamasına göre de ğ erlendirme yapılır. Yeti ş kinlerde ki ş inin ceza sorumlulu ğ unu etkileyen akıl hastalı ğ ı ya da zayıflı ğ ı gibi durumların olup olmamasına göre de ğ erlendirme yapılır.

9 Madde 32: Madde 32: Akıl hastalı ğ ı nedeniyle, i ş ledi ğ i fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranı ş larını yönlendirme yetene ğ i önemli derecede azalmı ş olan ki ş iye ceza verilemez. Ancak bu ki ş iler hakkındaki güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Akıl hastalı ğ ı nedeniyle, i ş ledi ğ i fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranı ş larını yönlendirme yetene ğ i önemli derecede azalmı ş olan ki ş iye ceza verilemez. Ancak bu ki ş iler hakkındaki güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

10 Birinci fıkrada yazılı derecede olmamakla birlikte i ş ledi ğ i fiille ilgili olarak davranı ş larını yönlendirme yetene ğ i azalmı ş olan ki ş iye a ğ ırla ş tırılmı ş müebbet hapis cezası yerine 25 yıl, müebbet hapis yerine 20 yıl hapis cezası verilir. di ğ er hallerde verilecek ceza, 1/6’inden fazla olmamak üzere indirilebilir. Mahkum olunan ceza, süresi aynı olmak ko ş uluyla, kısmen ya da tamamen, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri olarak uygulanabilir. Birinci fıkrada yazılı derecede olmamakla birlikte i ş ledi ğ i fiille ilgili olarak davranı ş larını yönlendirme yetene ğ i azalmı ş olan ki ş iye a ğ ırla ş tırılmı ş müebbet hapis cezası yerine 25 yıl, müebbet hapis yerine 20 yıl hapis cezası verilir. di ğ er hallerde verilecek ceza, 1/6’inden fazla olmamak üzere indirilebilir. Mahkum olunan ceza, süresi aynı olmak ko ş uluyla, kısmen ya da tamamen, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri olarak uygulanabilir.

11 ALKOL VE MADDE BAĞıMLıLıĞı OLAN KIŞININ SUÇ IŞLEMESI Madde 34: Madde 34: Geçici bir nedenle ya da irade dı ş ı alınan alkol veya uyu ş turucu madde etkisiyle, i ş ledi ğ i fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranı ş larını yönlendirme yetene ğ i önemli derecede azalmı ş ki ş iye ceza verilemez. Geçici bir nedenle ya da irade dı ş ı alınan alkol veya uyu ş turucu madde etkisiyle, i ş ledi ğ i fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranı ş larını yönlendirme yetene ğ i önemli derecede azalmı ş ki ş iye ceza verilemez. İ radi olarak alınan alkol ya da uyu ş turucu madde etkisinde suç i ş leyen ki ş i hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.İ radi olarak alınan alkol ya da uyu ş turucu madde etkisinde suç i ş leyen ki ş i hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

12 …devamı Alkol ya da maddenin ki ş inin bilinçli olarak alması ile olu ş an sarho ş luk durumunda suç i ş lenmesi durumunda ceza ehliyeti ortadan kalkmamaktadır. Alkol ya da maddenin ki ş inin bilinçli olarak alması ile olu ş an sarho ş luk durumunda suç i ş lenmesi durumunda ceza ehliyeti ortadan kalkmamaktadır. Ancak istemli olarak alındı ğ ı halde alkol ya da madde kullanımında ba ğ lı olarak duygudurum bozuklu ğ u ya da psikoz geli ş irse ceza ehliyeti olmamaktadır. Ancak istemli olarak alındı ğ ı halde alkol ya da madde kullanımında ba ğ lı olarak duygudurum bozuklu ğ u ya da psikoz geli ş irse ceza ehliyeti olmamaktadır.

13 Madde 57: Madde 57: Suç i ş leyen alkol, madde ba ğ ımlısı ki ş ilerin, güvenlik tedbiri olarak, ba ğ ımlılı ğ a özgü sa ğ lık kurulu ş larında tedavi altına alınmasına karar verilir. bu ki ş ilerin tedavisi ba ğ ımlılıktan kurtulana kadar devam eder. Suç i ş leyen alkol, madde ba ğ ımlısı ki ş ilerin, güvenlik tedbiri olarak, ba ğ ımlılı ğ a özgü sa ğ lık kurulu ş larında tedavi altına alınmasına karar verilir. bu ki ş ilerin tedavisi ba ğ ımlılıktan kurtulana kadar devam eder.

14 MEDENI HUKUKLA ILGILI ADLI PSIKIYATRIK KAVRAMLAR: Hak ehliyeti: medeni haklardan yararlanma ehliyetidir. Hak ehliyeti: medeni haklardan yararlanma ehliyetidir. Fiil ehliyeti: medeni hakları kullanma ehliyetidir. Ki ş inin fiil ehliyetini kullanabilmesi için 3 ş art bulunmaktadır: Fiil ehliyeti: medeni hakları kullanma ehliyetidir. Ki ş inin fiil ehliyetini kullanabilmesi için 3 ş art bulunmaktadır: 1- ergin olmak: erginlik 18 ya ş ın doldurulması ile ba ş lar. 1- ergin olmak: erginlik 18 ya ş ın doldurulması ile ba ş lar. 2- ayırt etme gücüne sahip olma (ya ş küçüklü ğ ü, akıl hastalı ğ ı/ zayıflı ğ ı, sarho ş luk ya da buna benzer durumlar) 2- ayırt etme gücüne sahip olma (ya ş küçüklü ğ ü, akıl hastalı ğ ı/ zayıflı ğ ı, sarho ş luk ya da buna benzer durumlar) 3- kısıtlı olmama 3- kısıtlı olmama

15 FIIL EHLIYETININ DEĞERLENDIRILMESI Ki ş i demans ve di ğ er bili ş sel i ş lev bozuklukları yönünden muayene edilir. Ki ş i demans ve di ğ er bili ş sel i ş lev bozuklukları yönünden muayene edilir. Psikolojik testler (nöropsikometrik inceleme vb.), nörolojik muayene Psikolojik testler (nöropsikometrik inceleme vb.), nörolojik muayene Radyolojik incelemeler (MR, BT, EEG) Radyolojik incelemeler (MR, BT, EEG)

16 EVLENME VE YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ Yeni Türk Medeni Kanunu’na göre; 17 ya ş ından küçükler evlenemez. Ancak, hakim ola ğ anüstü durumlar ve pek önemli bir sebeple 16 ya ş ını dolduranlara izin verebilir (madde-124). Yeni Türk Medeni Kanunu’na göre; 17 ya ş ından küçükler evlenemez. Ancak, hakim ola ğ anüstü durumlar ve pek önemli bir sebeple 16 ya ş ını dolduranlara izin verebilir (madde-124). Ancak ki ş inin ki ş isel geli ş iminin evlenmeye yeterli olup olmadı ğ ının saptanmasına bakılmalıdır. Ancak ki ş inin ki ş isel geli ş iminin evlenmeye yeterli olup olmadı ğ ının saptanmasına bakılmalıdır. Ayırt etme gücü (fiil ehliyeti) de ğ erlendirilmelidir. Ayırt etme gücü (fiil ehliyeti) de ğ erlendirilmelidir.

17 KıSıTLı KIŞILERIN (AKıL HASTALARıNıN) EVLENMESI: Eski yasalarda akıl hastalarının hiç evlenmesine izin verilmezdi. Eski yasalarda akıl hastalarının hiç evlenmesine izin verilmezdi. Madde 133: Madde 133: Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadı ğ ı sa ğ lık kurulu raporuyla anla ş ılmadıkça evlenemezler. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadı ğ ı sa ğ lık kurulu raporuyla anla ş ılmadıkça evlenemezler.

18 EVLENME IÇIN DEĞERLENDIRIRKEN Psikozu olan bir hastanın; tedaviye uyumu, tedaviye cevabı, hastalı ğ ının do ğ ası, iyi seyirli olup olmadı ğ ı, iç görüsü olup olmadı ğ ı ve aile deste ğ i de ğ erlendirilerek karar verilmelidir.

19 ….devamı Mahkemeler dı ş ında evlendirme memurlu ğ u da bazı durumlarda (ileri ya ş, ki ş inin evlendirme memurlu ğ unun tereddütüne sebep olabilecek tutum ve davranı ş lar…) psikiyatrik de ğ erlendirme isteyebilir. Mahkemeler dı ş ında evlendirme memurlu ğ u da bazı durumlarda (ileri ya ş, ki ş inin evlendirme memurlu ğ unun tereddütüne sebep olabilecek tutum ve davranı ş lar…) psikiyatrik de ğ erlendirme isteyebilir.

20 EVLİLİĞİN İPTALİ (BUTLAN): Butlan geçersiz olma anlamına gelmektedir. Nikah akdinin tüm hukuki sonuçlarıyla yok sayılmasıdır. Butlan geçersiz olma anlamına gelmektedir. Nikah akdinin tüm hukuki sonuçlarıyla yok sayılmasıdır. Mutlak mutlan Mutlak mutlan Nisbi butlan Nisbi butlan

21 Mutlak Butlan: E ş lerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması butlan sebebidir (madde 145). Mutlak Butlan: E ş lerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması butlan sebebidir (madde 145). Herhangi bir akıl hastalı ğ ı de ğ il ‘evlenmeye engel akıl hastalı ğ ı’ varsa butlan sebebidir. Herhangi bir akıl hastalı ğ ı de ğ il ‘evlenmeye engel akıl hastalı ğ ı’ varsa butlan sebebidir. İ ptal davası, ö ğ rendikten sonra en geç 6 ay ve nikahtan sonra en geç 5 yıl içinde açılmalıdır.İ ptal davası, ö ğ rendikten sonra en geç 6 ay ve nikahtan sonra en geç 5 yıl içinde açılmalıdır.

22 Bu Tarife Uyan Ruhsal Rahatsızlıklar: 1- Ş izofreni 2- Ş izoafektif bozukluk 3- Hezeyanlı bozukluk 4- Atipik psikoz

23 ….devamı 5- İ ki uçlu duygu durum bozuklu ğ u, kısıtlamayı gerektiren bir ruhsal hastalık de ğ ildir. 5- İ ki uçlu duygu durum bozuklu ğ u, kısıtlamayı gerektiren bir ruhsal hastalık de ğ ildir. Ancak, düzenli tedavi görmeyen, iç görüsü olmayan, tedavide i ş birli ğ ine girmeyen, tedaviye cevap vermeyen, hastalık dönemleri remisyon dönemlerinden daha uzun süren, günlük ya ş amını kendi ba ş ına sürdürmekte zorlanan hastalara vesayet önerilir. Ancak, düzenli tedavi görmeyen, iç görüsü olmayan, tedavide i ş birli ğ ine girmeyen, tedaviye cevap vermeyen, hastalık dönemleri remisyon dönemlerinden daha uzun süren, günlük ya ş amını kendi ba ş ına sürdürmekte zorlanan hastalara vesayet önerilir.

24 ….devamı 6- Organik mental bozukluklar (demans, amnestik sendrom…) 6- Organik mental bozukluklar (demans, amnestik sendrom…) 7- Zihinsel geli ş im gerili ğ i (orta, a ğ ır ve ileri derece zeka gerilikleri.) 7- Zihinsel geli ş im gerili ğ i (orta, a ğ ır ve ileri derece zeka gerilikleri.) 8- Alkol ve madde ba ğ ımlılı ğ ı sebebiyle kısıtlama 8- Alkol ve madde ba ğ ımlılı ğ ı sebebiyle kısıtlama (Bir ki ş i alkol ve madde ba ğ ımlılı ğ ından dolayı, kendisi ve ailesini yoksullu ğ a dü ş ürüyor ya da ba ş kalarının güvenli ğ ini tehdit ediyorsa kısıtlanır.)

25 YASAL DANıŞMANLıK Madde 429: Bazı hastalıkların kısıtlanması için yeterli sebep bulunamadı ğ ında fiil ehliyetinin sınırlanması gerekebilir. Bazı hastalıkların kısıtlanması için yeterli sebep bulunamadı ğ ında fiil ehliyetinin sınırlanması gerekebilir. (Hafif zeka gerilikleri, sikloid psikozlar, semptomları kontrol altında olan kronik psikozlar, a ğ ır OKB, organik ki ş ilik de ğ i ş iklikleri…. gibi hastalıklarda yasal danı ş manlık önerilebilir.)

26 SUÇ SORUMLULUĞU, CEZA EHLIYETI Ceza hukukunda ki ş inin yaptı ğ ı suç eyleminden sorumlu tutulabilmesi için suçu bilerek i ş lemi ş olması, yaptı ğ ı eylemin ne tür sonuçlara yol açaca ğ ının ayrımında olması, kar ş ılı ğ ında ceza görmesi gerekti ğ ini bilmesi ve dürtülerini denetleyebilmesi gerkemektedir. Ceza hukukunda ki ş inin yaptı ğ ı suç eyleminden sorumlu tutulabilmesi için suçu bilerek i ş lemi ş olması, yaptı ğ ı eylemin ne tür sonuçlara yol açaca ğ ının ayrımında olması, kar ş ılı ğ ında ceza görmesi gerekti ğ ini bilmesi ve dürtülerini denetleyebilmesi gerkemektedir.

27 RUHSAL HASTALıKLAR VE FIIL EHLIYETI Yeni Türk Medeni Kanununun 405. maddesi: ‘Akıl hastalı ğ ı veya akıl zayıflı ğ ı sebebiyle i ş lerini göremeyen, koruması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken, ba ş kalarının güvenli ğ ini tehlikeye sokan ergin KISITLANIR’ ş eklindedir. Yeni Türk Medeni Kanununun 405. maddesi: ‘Akıl hastalı ğ ı veya akıl zayıflı ğ ı sebebiyle i ş lerini göremeyen, koruması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken, ba ş kalarının güvenli ğ ini tehlikeye sokan ergin KISITLANIR’ ş eklindedir.

28 Nisbi Butlan: (Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk) Nisbi Butlan: (Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk) Sarho ş luk, Sarho ş luk, İ ntoksikasyon,İ ntoksikasyon, Epilepsi benzeri konfüzyonel tıbbi tablolar buna sebep olabilir. Epilepsi benzeri konfüzyonel tıbbi tablolar buna sebep olabilir.

29 EVLILIĞIN SONLANDıRıLMASı: (Bo ş anma Sebebi Olarak Akıl Hastalı ğ ı): (Bo ş anma Sebebi Olarak Akıl Hastalı ğ ı): Madde 165: Madde 165: ‘e ş lerden biri bir akıl hastalı ğ ına yakalanır ve bu hastalık, ortak ya ş amın sürdürülmesini öbür e ş için çekilmez duruma koyarsa ve iyile ş me olana ğ ının bulunmadı ğ ı resmi sa ğ lık kurulu raporuyla saptanırsa, o e ş her zaman bo ş anma davası açabilir.’ ‘e ş lerden biri bir akıl hastalı ğ ına yakalanır ve bu hastalık, ortak ya ş amın sürdürülmesini öbür e ş için çekilmez duruma koyarsa ve iyile ş me olana ğ ının bulunmadı ğ ı resmi sa ğ lık kurulu raporuyla saptanırsa, o e ş her zaman bo ş anma davası açabilir.’

30 Bo ş anmanın mümkün olabilmesi için sadece hastalı ğ ın saptanması yeterli de ğ ildir. Ek olarak; Bo ş anmanın mümkün olabilmesi için sadece hastalı ğ ın saptanması yeterli de ğ ildir. Ek olarak; Hastalık ve dolayısıyla akıl hastası e ş, ortak ya ş amın sürdürülmesini di ğ er taraf için çekilmez duruma koymu ş olmalıdır. Hastalık ve dolayısıyla akıl hastası e ş, ortak ya ş amın sürdürülmesini di ğ er taraf için çekilmez duruma koymu ş olmalıdır. Hastalı ğ ın tedavisi mümkün olmamalıdır. Hastalı ğ ın tedavisi mümkün olmamalıdır. Hastalı ğ ın süre, seyir ve hastalı ğ ın belirtileri de ğ erlendirilerek karar verilmelidir. Hastalı ğ ın süre, seyir ve hastalı ğ ın belirtileri de ğ erlendirilerek karar verilmelidir.

31 KURUMA YERLEŞTIRME KORUMA AMACıYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KıSıTLANMASı Önceki medeni kanunda bulunmayan, ancak Anayasa’nın 19. maddesi ile ilişkili yeni bir durumdur.Önceki medeni kanunda bulunmayan, ancak Anayasa’nın 19. maddesi ile ilişkili yeni bir durumdur. Yeni Medeni Kanunun 432. Maddesinde yer almaktadır.Yeni Medeni Kanunun 432. Maddesinde yer almaktadır.

32 Yeni Medeni Kanunun 432. Maddesi: Akıl hastalığı, akıl zayıflığıAkıl hastalığı, akıl zayıflığı Alkol ve madde bağımlılığıAlkol ve madde bağımlılığı Serserilik ve ağır bulaşıcı hastalık nedeniyle toplum için tehlike oluşturan her ergin kişi, kişisel korunmasının başka şekilde sağlanamaması halinde tedavisi, eğitimi ve ıslahı için elverişli bir kuruma yerleştirilebilir.Serserilik ve ağır bulaşıcı hastalık nedeniyle toplum için tehlike oluşturan her ergin kişi, kişisel korunmasının başka şekilde sağlanamaması halinde tedavisi, eğitimi ve ıslahı için elverişli bir kuruma yerleştirilebilir.

33 …devamı Bu madde iç görüsü olmayan, istemli yatış onayı vermeyen, toplum için tehlike oluşturan akıl hastalarının istemsiz yatırılmasında yarar sağlamaktadır.Bu madde iç görüsü olmayan, istemli yatış onayı vermeyen, toplum için tehlike oluşturan akıl hastalarının istemsiz yatırılmasında yarar sağlamaktadır. İstemsiz yatış mahkeme kararı ile sağlandığından herhangi bir şikayet halinde yasal yönden yapılan işlem usule uygundur.İstemsiz yatış mahkeme kararı ile sağlandığından herhangi bir şikayet halinde yasal yönden yapılan işlem usule uygundur.

34 HASTA HAKLARı Hasta hakları sorunu özünde bir insan hakları sorunudur. Hastalara yapılacak tüm olumsuz tutumlar ve bakım ko ş ulları hasta hakları olarak ortaya çıkar. Hasta hakları sorunu özünde bir insan hakları sorunudur. Hastalara yapılacak tüm olumsuz tutumlar ve bakım ko ş ulları hasta hakları olarak ortaya çıkar. 1- Her hastanın ça ğ da ş yöntemlerle tedaviye ve saygı, anlayı ş, ho ş görü, sabırla bakım görmeye hakkı vardır. 2-Her hastanın ve ailesinin hastalık hakkında bilgi edinmeye hakkı vardır.

35 3-Her hastanın ve ailesinin hasta üzerinde yapılacak inceleme, ara ş tırma ve tedavi uygulamasının ayrıntılarını bilme, bunları kabul ya da reddetme hakkı vardır. Hasta üzerinde herhangi bir inceleme, tedavi ve ara ş tırma için hastanın kendisinden “bilgilendirilmi ş olur” almak zorunludur.

36 Hastalı ğ ın a ğ ırlı ğ ı nedeniyle hasta kendisine verilecek bilgileri anlayacak durumda de ğ ilse “bilgilendirilmi ş oluru” hastanın ailesinden almak gerekir. Hastalı ğ ın a ğ ırlı ğ ı nedeniyle hasta kendisine verilecek bilgileri anlayacak durumda de ğ ilse “bilgilendirilmi ş oluru” hastanın ailesinden almak gerekir. Her sa ğ lık kurumu her hekim bilgilendirilmi ş olur konusunda bilgi edinmek ve özenle uygulamak zorundadır. Her sa ğ lık kurumu her hekim bilgilendirilmi ş olur konusunda bilgi edinmek ve özenle uygulamak zorundadır.

37 4-Hastanın kendisine ya da çevresine kar ş ı tehlikeli olma durumu tıbbi-psikiyatrik muayenelere saptanmı ş oldu ğ u halde bu ki ş i hastaneye yatmayı ve tedaviyi reddedebilir. Ülkemizde bununla ilgili yasa yoktur. Uygulama hekim kararına ve tıp eti ğ ine uygun olarak yürütülmektedir. 4-Hastanın kendisine ya da çevresine kar ş ı tehlikeli olma durumu tıbbi-psikiyatrik muayenelere saptanmı ş oldu ğ u halde bu ki ş i hastaneye yatmayı ve tedaviyi reddedebilir. Ülkemizde bununla ilgili yasa yoktur. Uygulama hekim kararına ve tıp eti ğ ine uygun olarak yürütülmektedir.

38 5-Hasta kimliklerinin, hekimlere verdikleri bilgilerin, her türlü muayene ve tedavi uygulamasının hastaya özel olarak gizli bilgi olarak tutulması gerekir. Mahkemece istenen bilgiler özel gizli evrak olarak yargıca gönderilir. Hekim bilgiyi vermek istemedi ğ ini hakime iletebilir fakat yargıcın dava için önemli gördü ğ ü bilgiyi hekimin ya da sa ğ lık kurulu ş unun reddetme hakkı yoktur.

39 6- Hekimlerin yanlı ş uygulamalarına etik olmayan davranı ş larına kar ş ı hastaların mahkemeye ya da hekim meslek kurulu ş larına ba ş vurmak hakları vardır. 6- Hekimlerin yanlı ş uygulamalarına etik olmayan davranı ş larına kar ş ı hastaların mahkemeye ya da hekim meslek kurulu ş larına ba ş vurmak hakları vardır.

40 PSIKIYATRIK YAZıŞMA VE RAPOR SORUNLARı Antipsikotik, antidepresan ilaç alan hastaların ço ğ u görevlerini yürütemezler. Antipsikotik, antidepresan ilaç alan hastaların ço ğ u görevlerini yürütemezler. Bu nedenle hastalara uygun süreli rapor gerekebilir. Bu nedenle hastalara uygun süreli rapor gerekebilir.

41 Özürlüler için sa ğ lık kurulu raporlarında Mart 1998 de resmi gazetede yayınlanmı ş sa ğ lık kurulu rapor formuna ve ekinde verilen güç yitimi oranlarına uygun biçimde yazılmalıdır. Özürlüler için sa ğ lık kurulu raporlarında Mart 1998 de resmi gazetede yayınlanmı ş sa ğ lık kurulu rapor formuna ve ekinde verilen güç yitimi oranlarına uygun biçimde yazılmalıdır. Malulen emeklilik raporu hasta uzun süre incelendikten ve izlendikten sonra verilebilir. Kronik hastalıklarda uzun süreli izlem ve incelemeden sonra hastanın durumu anla ş ılabilir. Malulen emeklilik raporu hasta uzun süre incelendikten ve izlendikten sonra verilebilir. Kronik hastalıklarda uzun süreli izlem ve incelemeden sonra hastanın durumu anla ş ılabilir.


"ADLI PSIKIYATRI Yrd. Doç. Dr. Gülgün DURAT. SUÇ İŞLEYEN AKIL HASTASI Ruh hastaları arasında suç i ş leme oranının normal olarak tanımlanan ki ş ilere." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları