Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeni ÜYTE yönetmeliği kapsamında yaşadığımız aksaklıklar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeni ÜYTE yönetmeliği kapsamında yaşadığımız aksaklıklar"— Sunum transkripti:

1 Yeni ÜYTE yönetmeliği kapsamında yaşadığımız aksaklıklar
Dr.Kubilay VİCDAN Özel Tüp Bebek Merkezleri Derneği

2 SORUNLAR 1-Sağlık Bakanlığı kaynaklı sorunlar 2-SGK kaynaklı sorunlar
ÜYTE Yönetmeliği Eğitim Yönetmeliği 2-SGK kaynaklı sorunlar 3-Sektörden kaynaklanan sorunlar 4-Meslek grubu ve örgütlerinden kaynaklanan sorunlar TTB TJOD Dernekler; TSRM, UTD, KED, Özel Tüp Bebek Merkezleri Derneği

3 1a-ÜYTE YÖNETMELİĞİ KAYNAKLI
6 Mart 2010 tarihli SON yönetmelik; 29 Mart 2010 tarihli ÖTMD yazısı, sağlık müdürlüğüne giriş 30/03/ sayılı yazı ile itiraz ettik ve Danıştayda dava açıldı (Karar aşamasında); T.C. Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara 6 Mart 2010 tarih ve saylı Resmi Gazetede yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik uygulamayı yapan merkezlerde uygulamaya yönelik çeşitli karışıklıklara ve yanlış anlamalara neden olmaktadır. Ayrıca özellikle müstakil özel merkezler için hak kaybı anlamına gelebilecek maddelerin bulunması hukuki bir sürecin başlamasına neden olabilecek niteliktedir. Mevcut merkezlerin bazı yeni koşulları 6 ay içinde yerine getirmesi beklenmektedir. Dolayısıyla gerek uygulamalara açıklık getirebilmek ve yanlış uygulamaları önleyebilmek ve gerekse merkezlerin hukuki ve ticari haklarını net olarak değerlendirebilmek ve açıklığa kavuşturabilmek için acilen görüşlerinize ve açıklamalarınıza gereksinim vardır. Üye merkezlerden gelen sorular doğrultusunda öncelikli sorularımız ve tüm yönetmelikle ilgili açıklığa kavuşturulmasını beklediğimiz konular ektedir. Bilgilerinize arz ederim.    Doç.Dr.Kubilay Vicdan Özel Tüp Bebek Merkezleri Derneği Başkanı Özel Ankara Tüp Bebek Merkezi ÜYTE Sorumlusu YANIT VERİLMEDİ– YENİ BİR GENELGEDEN SÖZEDİLİYOR

4 Öncelikli sorularımız;
1-Hastane ve tıp merkezlerindeki ÜYTE merkezleri yeni yönetmeliğin 11 ve 12. Maddedeki hükümlerinden muaf tutularak kazanılmış hak sahibi olmuşlardır. Oysa müstakil özel merkezler eğer 4 yıldan sonra aynı statüde devam etmek isterlerse 12. madde koşullarını ve ilaveten ek 2. maddede verilen diğer koşulları yerine getirmek zorunda bırakılmışlar ve kazanılmış haktan yararlandırılmamışlardır. Bu eşitlik ve kazanılmış hakların korunması ilkesine aykırı bir durum değil midir ? Mevcut müstakil bir merkez bağımsız olarak faaliyet göstermek istiyor ama 12. madde ve ek maddelerin gereklerini yerine getiremiyorsa veya aynı merkez olara bu koşulları yerine getirebileceği daha modern bir binaya taşınmak istiyorsa buna hakkı varmıdır ? Mevcut merkezlerin isimleri korunarak ya da değiştirilerek kısmen ya da tamamen satılması mümkün müdür?, Yasal bir engel var mıdır? 2- Ambulans konusu yeni yönetmelikte bulunmamakta ancak Ek-10’da denetleme formunda Ambulans sözleşmesi istenmektedir. Tarafımızdan tarihinde ÜYTE merkezleri ve ambulans hizmetleri konusunda size verdiğimiz aşağıdaki dilekçede bu konuyu sizlere iletmiş ve sizlerden sizlerden gelen tarih ve B-10-0THG /36209 sayılı yazıda konunun yeni yönetmelikte değerlendirileceği bildirilmiş, ancak mevcut yönetmelikte de bu konu yine çözümlenmemiştir. Konuyla ilgili önceki dilekçemiz ilerleyen sayfalarda görülecektir. 3-Yönetmeliğin 6. Bölümünde “Yasaklar ve Sorumluluklar ile Denetim ve İdari Müeyyide” kısmında doktorlar tarafından KOH takibi, hasta yönlendirilmesi yasaklanmış olmasına karşın, bu amaçla kurulmuş olan bazı derneklerin bu konuda yürüttükleri faaliyetler yasak kapsamına alınmamıştır. Hasta yararına gibi gözüken bu derneklerin faaaliyetleri yasaklanmalı ya da sınırlandırılmalıdır. Aynı şekilde ÜYTE merkezlerinin ilaç dahil fiyat belirlemeleri, ilaç satışları ve ilaç firmalarının IVF merkezleri ile bu tür ilişkileri yasaklanmalıdır. Konu detaylı olarak ekte tartışılmıştır.

5 Madde 7 (1) Yeni müstakil merkez başvurusu kabul edilmez ?
Madde 8 (1) Merkezler, bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık dalı ile erişkin ve yeni doğan yoğun bakımı bulunan hastanelerde bir ünite şeklinde açılır. Madde 9, ç bendi, 5’te merkezlerde görevlendirilecek personele ilişkin olarak yapılan açıklamada; ÜYTE sorumlusu ve ÜYTE laboratuvarı sorumlusunun sertifika tarihinden sonra ÜYTE merkezlerinde çalıştığı süreyi gösteren belge sorulmuştur. Madde 12 (a) Uygulama Bölümü ve (b)genel bölümler kısmında tanımlanan freezing odasının embriyoloji laboratuvarına açılması zorunluluğu, androloji laboratuvarının sperm odası ile çekmece ile bağlantılı olması, freezing odasının büyüklüğü, ek hasta hazırlık alanı vs gibi yapısal değişikliklerin hastane içinde olan mevcut tüp bebek merkezlerinde istenmemesi ancak ilerde müstakil merkez olarak devam etmek isteyen merkezlerde bu değişikliklerin zorunlu kılınması; Madde 14, (3) istifa, yer değişikliği, ölüm ve benzeri sebeblerle yapılan değişikliler; Madde 18 (1) Bu yönetmelik ile gösterilen vasıf ve şartlara aykırı olarak , izin belgesi olmadan tabibler ve diğer şahıslar tarafından ÜYTE yöntemlerinden KOH takibi yapılması.... durumunda adli işlem yapılır denmektedir. Madde 18 (3) Çalışma izni olmayan kişilerce merkezlerde hiçbir uygulama yapılamaz denmiş ?????? Madde 18 (8)(a) Üçten fazla follikül gelişmesi durumunda IUI yasaktır denmektedir. Madde 18 (8)(b) Embriyo transferi sayısı konusundaki sınırlama, ???????????????? Madde 18 (10) Fetal redüksiyon Madde 18 (11);Aşağıda belirtilen tıbbı zorunluluklar dışında üreme hücreleri ve gonad dokularının saklanması yasaktır.

6 Madde 18 (11); Üreme hücreleri ve gonad dokuları, bu materyalerin güvenliği açısından vericiye ait DNA analizi ile birlikte saklanır ? Bu fıkranın (a) bendinin (1) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen tıbbı zorunlukluklar nedeniyle sperm veya testis dokusunun saklanması durumunda dondurulma tarihinden itibaren 90 gün içinde DNA analiz aranmaz, bu süreyi aşarsa DNA analiz bulunmalıdır ? Madde 19- Merkezler ÜYTE uygulaması sonucu gebe kalan hastaların doğum eylemi gerçekleşene kadar takibinden sorumludur. Madde 19 (2) Uygulamaların takibinin sağlanabilmesi için merkezler her yıl Ocak ayında bir önceki yılın verilerini ve oluşmuş gebelik bilgilererini bakanlıkça belirlenen standart formları AÇSAP’a gönderir. Geçici Madde 2 Yürülükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre hastane ve tıp merkezi bünyesinde ruhsatlandırılmış veya açılmasına izin verilmiş olan merkezler ; Bölüm 2, Madde 5 Ambulans Sözleşmesi Mevzuata uygun mu?

7 Reklam konusu ? Nasıl tanıtım ??
MEVCUT YÖNETMELİKTE BULUNMAYAN ANCAK 6. BÖLÜM’DE “YASAKLAR VE SORUMLULUKLAR İLE DENETİM VE İDARİ MÜEYYİDE KAPSAMINDA ÜYTE UYGULAMALARI İLE İLGİLİ YASAKLAR ÜYTE merkezlerinin ilaç dahil fiyat belirlemeleri ve hastalarına sunmaları, numune ilaçları ilaç dahil fiyat kapsamında değerlendirmeleri, ilaç satışı yapmaları, ve ilaç firmalarının IVF merkezleri ile bu tür ilişkileri kesinlikle yasaklanmalıdır. Reklam konusu ? Nasıl tanıtım ??

8 İTİRAZ ETMEDİĞİMİZ ANCAK ZAMAN İÇİNDE OLUŞAN SORUNLAR;
a-ÜYTE sorumlusu: Tam zamanlı ve kadrolu denmiştir. Ve personel bölümünde başka kadın doğum uzmanı belirtilmediği için merkezin başka bir kadın doğum uzmanı çalıştırmasına izin verilmemektedir. Bir tüp bebek merkezinin tek doktorla çalışması doğru değildir. b-Üroloji uzmanı: Tam zamanlı ya da kısmi zamanlı denmiştir. Bir özel hastanede ya da Ayaktan teşhis tedavi merkezinde çalışan ürolog bir tüp bebek merkezinde part time çalışabilir diye yorumlanırken, bir Tüp Bebek Merkezinde tam gün çalışan üroloğun neden bir özel hastane ya da Ayaktan Teşhis tedavi merkezinde part time çalışamayacağı anlaşılmamaktadır. Açıklama olarak ÜYTE yönetmeliğinde bunun yazmadığı bildirilmketdir. Bu duruda bunda ÜYTE yönetmeliğinde tanımlanması gerekir. c-Asgari bir hemşire sözcüğü, yeni yönetmelik yürürlüğe girdiği andan itibaren artık ÜYTE merkezlerinin ATT ya da Ebe çalıştıramayacağı olarak değerlendirilmiş, ve merkezler kadrolarından ayıralan ebe ya da ATT yerine yenisini alamaz duruma getirilmiştir. Gebe takip yükümlülüğü getirilen merkezler neden ebe çalıştıramaz, ve asgari bir hemşire sözcüğü nasıl olurda hemşiler dışında personel çalıştıramazsınız olarak yorumlanır? d-Ünite ya da laboratuvar sorumlusunun ayrılması durumundaki işlemlerin durudurulması kısmı iptal edilmelidir. e-Merkezlerde izin belgesi olmadan çalışma durumu ve dışardan KOH hazırlığının yapılmasının yasaklanması asla denetlenmediği için yasaya uyan merkezler uymayan merkezlere göre Yönetmelikle HAKSIZ REKABETE MARUZ bırakılmaktadır. Denetlenmeyen ve ceai yaptırlmları havada olan maddelerin yönetmeliğe konması anlamsızdır.

9 1b-ÜYTE Eğitim Yönetmeliği Kaynaklı
Klinik eğitim 6 ay ANCAK; EMBRİYOLOJİ eğitiminde durum karışık Tıp doktoru 6 ay eğitim (zaten yüksek lisans sahibi?) Histoloji Embriyoloji Uzmanı 3 ay Master yapmış biyolog 3 ay ?? Ücret politikası (???) ve sertifika satışı; SERTİFİKASYONUN YARATTIĞI GEREKSİZ PAZAR ORTADAN KALDIRILMALIDIR.

10 Durumun tekrar gözden geçirilmesini saygılarımla arz ederim.
Sağlık Bakanllığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’ne , Ankara Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ÜYTE Eğitimleri ve ÜYTE Eğitim Merkezleri ile ilgili 25 Ocak 2011 tarih ve 487 sayılı fax yazısı ile “henüz sırası gelmediği için eğitim almayan tabib, veteriner, biyolog, eczacı, hemşire gibi kursiyerlerin 6 ay, Embriyoloji laboratuvar sorumlusu Eğitimi almak için başvuran Lisans üstü eğitimi almış tabib, biyolog, eczacı, hemşire gibi sağlık personeli ile Histoloji ve Embriyoloji Uzmanlarının eğitimleri söz konusu yönetmeliğe göre en az 3 ay süreli uygulamalı mikroenjeksiyon eğitimi almaları gerekmektedir” denilmekte ve kararın 18 Ekim 2010 terihli ÜYTE Yöntemleri Bilim Komisyonunda görüşülerek kabul edildiği bildirilmektedir. Daha önce sözlü olarak bildirdiğim üzere bu durum 6 Mart 2010 tarihli yönetmeliğe aykırıdır. Yönetmelikte durum çok nettir. A) Üç aylık eğitim süresi sadece Histoloji ve Embriyoloji Uzmanlık Eğitimi alan ve bu eğitimleri sırasında Üreme Tıbbı alanında eğitim gördüklerini belgeleyenlere tanınmıştır (Madde 14 (1)(c)(3). B) Madde 14 (1)(c)(2,3) ‘te eğitim süresi tabib, veteriner, biyolog, eczacı, hemşire gibi sağlık personeli için ÇOK AÇIK ŞEKİLDE 6 AY olarak tanımlanmıştır. Buradaki tek KARGAŞA YARATAN CÜMLE Madde 14(1)(c)(2) de tabib sözcüğünün tekrar geçirilmesidir. Yüksek lisansını yapmış tabib cümlesi yanlıştır. Çünkü tabib Tıp Fakültesi diplomasını aldığında zaten YÜKSEK Lisans yapmış olarak kabul edilir ve bu nedenle doktora vs gibi programlara başvurmak için yüksek lisans yapmasına gerek yoktur. Durumun yönetmeliğe uygun olarak aşağıdaki gibi değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. Madde 14 (1)(c)(1) Bu Madde bu şekliye doğrudur. Yani Tabibler 6 ay eğitim almalıdır. Tabib yüksek lisans sahibidir ve tekrar yüksek lisans yapması istenmemelidir. Madde 14 (1)(c)(2) Bu maddeden tabib sözcüğü çıkarılmalıdır. Çünkü tabib zaten yüksek lisans yapmış olarak kabul edilir. Geriye kalan veteriner, biyolog, eczacı, hemşire yönetmelikte belirtildiği üzere yüksek lisans sonrası 6 ay eğitim almalıdır. (Veteriner ve Eczacının durumu eğer doktor gibiyse ilk maddedeki gibi değerlendirilir.) Madde 14(1)(c)(3) Bu madde doğrudur ve Sadece Histoloji ve Embriyoloji Uzmanlık Eğitimi alan kişiler eğitimleri sırasında bu eğitimi aldıklarını belgelerlerse 3 aylık eğitimden yararlanmalıdır. Durumun tekrar gözden geçirilmesini saygılarımla arz ederim. Doç.Dr.Kubilay Vicdan Ankara Tüp Bebek Merkezi, ÜYTE Sorumlusu

11 2-SGK Kaynaklı Sorunlar
Rapor verme yetkisinin sadece 3. basamak eğitim kurumlarına verilmesi ve bu yetkinin doğrudan kötüye kullanımına göz yumulması (SGK bu konuda yapılan birebir görüşmelerde rapor verme yetkisini özele vermeyi düşünmediğini belirtmektedir) SGK’nın kendi uygulamalarında ilgili yönetmelikleri temel almasından dolayı sorunların yönetmelik değişikliği olmadan asla değişmemesi. Faaliyet izin belgesinin sadece tüp bebek ile sınırlanması Tüp bebek dışı uygulamalarda hizmet üretememe (Yan dal değil-Tüp bebek nasıl bir uzmanlık alanı ???????? Ambulans, anestezist zorunluluğu vs. Merkezlerin %30 fark ile tüp bebek yapmaya zorlanması; Enflasyon yıllık %5-10, Euro %20 civarında arttı. Ancak SGK fiyatlarında en ufak bir değişiklik olmadı.

12 3-Sektörden kaynaklanan sorunlar
Özel Tüp Bebek Merkezleri Sağlıkla ilgili kuruluşlardır ve sağlıkla ilgili yasalara ve kurallara uymalıdır, salt ticari faaliyet güdemezler. Sağlık Bakanlığı (ÜYTEM yönetmeliği) ve İl Sağlık Müdürlükleri SGK (SUT) TTB Yasası TEB Yasası Özel Tüp Bebek Merkezleri ticari kuruluşlardır ve ticari haklarını korumak zorundadır. Rekabet ettikleri diğer merkezlere karşı (Haksız rekabet) Kurumlara karşı (Sağlık Bakanlığı,SGK, Maliye Bakanlığı) Hizmet verdiklerine karşı (Hastalar) Destek sağlayıcı firmalara karşı (demirbaş ve sarf sağlayıcıları) İlaç firmalarına karşı (Merkezlerle ilişki) Rant sağlayan kuruluşlara karşı (Paravan dernekler vb) Denetleyicilerine karşı ( İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye, Maliye vb) Çalışanlarına karşı (Maaş düzenlemelemeleri, primler vb) Özel Tüp Bebek Merkezleri Bilimsel kuruluşlardır ve bilimsel kurallara uymaları gerekir. Başarılı sağlık hizmeti (Eve tek sağlıklı bebek götürme) Önce zarar verme ilkesi (OHSS, Çoğul gebelikler, diğer komplikasyonlar) Verilerini bilimsel olarak sunma Bilime katkıda bulunma, bilimsel etiğe uyma Özel Tüp Bebek Merkezleri tıbbi faaliyet dışında sosyal ve toplumsal bir görev yürütmektedir ve toplumsal kurallara uymak zorundadır. Etik ve kültürel değerler Medya ilişkileri Rekabete saygı

13 SEKTÖREL SORUNLAR 1-ÜYTEM Yönetmeliğinden kaynaklanan sorunlar;
6 MART 2010 tarihli son yönetmelik ve yeni GENELGE ????? ÜYTE Eğitim Tebliği sorunu (6 aylık eğitim)

14 SEKTÖREL SORUNLAR 2-Refere doktor sistemi.
Hasta yönlendiren hekimlerin elde ettikleri haksız kazanç ve gizli para alışverişi ; Bu durum kısa sürede çözülmeli ve bu hekim arkadaşlar ürettikleri hizmet karşılığında ücretlerini kendileri alan hekimlere dönüştürülmelidir. Yasaklama ve suçlu arama değil, yasallaştırma ve bilimsel ve gereksinim zeminine oturtulmalıdır.

15 SEKTÖREL SORUNLAR 3-Hasta yararına gibi gözüken bazı dernekler ve yeni bir uygulama olan paravan derneklerin durumu ÇİDER-Parayı ve ilanı veren her merkez Bebek Hasreti Derneği (?) Çare Derneği Tüp Bebek Merkezi Ankara Kadın Sağlığı Derneği Tüp Bebek Merkezi

16 SEKTÖREL SORUNLAR 4- İlaç firmaları ve sektör arası ilişki konusundaki haksız rekabet yaratan uygulamalar İlaç firmalarının arasındaki rekabetin sektördeki bazı merkezlere avantaj sağlaması-ilaç dahil ücret uygulamasının teşvikinin önlenmesi İlaç desteği ve bunun sağladığı amaç dışı para ve güç kazanımı, ilaç dahil uygulamalarının yasal zemininin tanımlanmamış olması (YASAK MI DEĞİL Mİ? İlaç firmalarının kongre desteği konusunda sağladığı gücün farkında olmak istememesi.

17 TANITIM NUMUNESİ KULLANIM FORMU
Ben Özel Ankara Tüp Bebek Merkezinde yapılan Tüp Bebek Tedavisi sırasında yumurta geliştirmek için kullanılan ilaçlardan firması tarafından merkeze verilen ”Tanıtım numunesidir. Satılamaz” ibareli kutu ve seri nolu ve isimli ilacı herhangi bir bedel ödemeksizin ihtiyacım olduğu için Merkezden aldım ve kullandım. Merkez bu ilaç karşılığında benden herhangi bir ücret talebinde bulunmadı. / / İlacı teslim eden İlacı teslim alan

18 SEKTÖREL SORUNLAR 5-Sarf malzemesi ve demirbaş malzemeler konusundaki sorunlar Kullanılan malzemeler konusunda merkezler arasında fiyat bakımından standard yokluğu Sarflar konusunda kalite denetiminin yetersizliği, İkinci el malzeme pazarının oluşmaması

19 SEKTÖREL SORUNLAR 6-ÜYTEM verilerinin sunulması ve bilgisayar programlarının henüz bir standardının olmaması, 7-Merkezlerde kalite kontrol sistemlerinin son derece değişken olması ve merkezler arası iletişim eksikliği 8-Merkezlerin fiyat standardı olmaması

20 4-Meslek grubu ve örgütlerinden kaynaklanan sorunlar
TTB TJOD Sektörel dernekler; TSRM, UTD, KED, Özel Tüp Bebek Merkezleri Derneği (ÖTMD)

21 Dernek nedir ? tarihinde yürürlüğe giren 5253 sayılı Dernekler Kanununun 2. maddesinde derneğin tanımı; " Dernek: Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları topluluklar” olarak yapılmıştır.

22 NİÇİN DERNEK ? ORTAK AMAÇ ? Bireysel çıkar ? Ticari rant ?

23 ORTAK AMAÇ 1) Taşköprü Sarımsak Geliştirme ve Kalkındırma Derneği 2) Angora Tavşanı Seven Şoförler Derneği Lokali 3) İstanbul Akvaryum Yardımlaşma Dayanışma Derneği 4) Genelevi Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği 5) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Dostları Derneği 6) Müzisyen Sevenler Lokali 7) Orman Avukatları Dayanışma Derneği 8 )Cool İstanbul Televizyon Tamircileri Derneği 9) Volvo Mağdurları Derneği 10) Mazda Araç Sahipleri Derneği

24 ORTAK AMAÇ 11) Ankara Güçlü İş Adamları Derneği 12) Aydınlıkevler Dolmuş Durağı Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 13) Kokoreççiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 14) Oluklu Mukavva Üreticileri Derneği 15) Sungurlu Aşıklar ve Müzik Aleti Çalanları Koruma Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği 16) Profesyonel Posta Güvercini Uçuranlar Derneği 17) Tayland-Hint-Brezilya-Japon Horozunu Koruma ve Yaşatma Derneği 18) Oyuncu Güvercin Sevenler Derneği 19) Yıkımcılar ve Enkazcılar Derneği 20) Havutlu Mahallesi Cenazeleri Kaldırma Yardımlaşma ve Kültür Derneği

25 BİREYSEL ÇIKAR

26 ORTAK AMAÇ ? Dr. Ayşe Işınbark;
Çoğunluk için mi, yoksa bireysel çıkarlar için mi ? Dernek, vakıf, oda veya meslek kuruluşlarının varolma nedeni vergi muafiyeti sağlamak ya da üyelerinden aidat toplayıp yan gelip yatmak mıdır ? Yoksa, üyelerinin önemli toplantılara konuşmacı (nedense hep aynı konuşmaları yapmaları) olarak davet edilmeleri, yabancı ülke gezilerine çıkıp hem kendilerini, hem de çevresindeki birkaç kişiyi geliştirmeleri (!) midir?… İnanın sivil toplum örgütlerinin varoluş nedenlerini anlamış değilim. Çünkü benim teoriye dayalı bilgilerim Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin yapılanmaları ve yürüttükleri faaliyetleriyle nedense bağdaşmıyor. Özetle sözünü ettiğim (istisnalar mutlaka vardır ama onlar kaideyi bozmuyor) dernek, vakıf, meslek örgütlerinin kuruluşlarındaki amaçlarına bakıyorum ve bir de bugün yaptıklarıyla karşılaştırıyorum, şaşırıp kalıyorum. Yoksa kuruluş amacında yazılı olanlar sadece o sivil toplum örgütünün başkan ve birkaç üyesi için mi geçerli? Valla ben işin içinden çıkamadım.

27 MEVCUT DURUM TTB TJOD Sektörel dernekler; TSRM, UTD, KED,
Özel Tüp Bebek Merkezleri Derneği (ÖTMD)

28 TJOD Onkoloji Perinatoloji Üreme Tıbbı Genel Jinekoloji Ürojinekoloji
Adolesan Jinekolojisi Anne Ölümleri Bebek Ölümleri Çoğul gebelikler Kanser Kadın Sağlığı Politikalarına yön vermek

29

30 ÜREME TIBBI TSRM ?- UTD ? Üreme Endokrinolojisi
Üreme Biyolojisi ve Genetik Üreme İmmünolojisi Endoskopik Cerrahi Adolesan Jinekolojisi Kontrasepsiyon Menapoz-Osteoporoz Yaşlanma-Antiaging Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Fertilite Koruyucu Cerrahi Yardımcı Üreme Teknikleri-Klinik Yardımcı Üreme Teknikleri –Embriyoloji Androloji Veri Toplama Uygulamalardaki Yasal ve Etik Süreçler Uygulamalarla ilgili Ticari Faaliyetler-Rekabet TSRM ?- UTD ?

31 ÖZEL TÜP BEBEK MERKEZLERİ DERNEĞİ
Sınırlı katılım Dar bir alanda mücadele Genel kabul görmeme Ancak buna rağmen amacına uygun bir mücadele

32 KED Derneğin görev ve ilgi alanı son derece önemli
Embriyologlar merkezlerinin sadece çalışanı değil denetleyeni olmak zorundalar. Sınırlayıcı olmamaları gerekir.

33 PEKİ ama bu derneklerin
Kamuoyunu aydınlatma Sağlık Bakanlığını etkileme ve üreme tıbbı politikalarına yön verme Üreme Sağlığı Projeleri oluşturma (Adolesan sağlığı, Sosyal politikalar) Yan dal uzmanlıkları Donör uygulamaları, cinsiyet tayini, çoğul gebelik politikaları Kök hücre çalışmaları Etik guideline’lar Veri toplama sürecini düzenleme

34 AMA BAKTIĞIMIZDA Alanımızdaki tüm dernek başkanları, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerinin çoğu TÜP BEBEK MERKEZİ SAHİBİ veya çalışanı Yani son derece ticari bir dernekleşme sürecimiz var. Bu nedenle bu derneklerin hepsinin temel işlevi iyi niyetli olarak sektörel sorunlar olmakla birlikte YAN TUTMA, KENDİNDEN OLANI YARATMA VE YAŞATMAMA, GÖRMEME, KARŞISINA ALMAMA, ELEŞTİRMEME özelliklerini taşıyor.

35 1-Neden farklı dernekler
2-Neden bu kadar çok kongre, sempozyum 3-Neden bu kadar birbirine benzeyen toplantı ve eylem 4-Neden gücün farklı kullanılmasına izin veriliyor

36 Sorunların çözümü için;
Sorunun varlığını kabul etmemiz, Çözüm istememiz Zaman ve emek harcamamız, emeğimizin hakkettiği değerde kalması için çalışmamız Sektörün saygınlığını korumamız Güven Adalet Bilimsel ve etik değerlere saygılı bir rekabet ortamı

37 DERNEKLEŞMEK ÇOK CİDDİ BİR İŞTİR VE ÖNEMLİ BİR SİVİL TOPLUM HAREKETİDİR. ÇÖZÜM ayrışmak ve ayrıştırmak değil, paylaşmak ve otokontrol sağlamaktır.

38

39 ÖNERİLER TJOD göreve çağırılmalı ve sorumluluklarının arkasında olması sağlanmalıdır. Üreme Tıbbı alanında ülkemizde bu alanda sorumluluk sahibi tüm öğretim üyeleri ve meslektaşlarımızdan beklentimiz Türkiyenin ASRM ya da ESHRE benzeri yapılanmasını kurmalarıdır. TSRM VE UTD gibi BİLİMSEL DERNEKLER acilen TÜRKİYE ÜREME TIBBI DERNEĞİ ADI ALTINDA BİRLEŞTİRİLMELİ. Jinekolojik Endoskopi Derneği, KED ve Özel Tüp Bebek Merkezleri Derneği gibi dernekler bu yapının altında özel ilgi alanları olarak yapılandırılmalıdır. Bu derneğin işlevi salt tüp bebek uygulamaları olmamalı. Yönetiminde Özel tüp bebek merkezleri ile ilişkisi olmayan bireyler çoğunluğu oluşturmamalı –ki bu dernek ELEŞTİRME, DENETLEME, UYARMA, ÜRETME görevlerini yerine getirebilsin. Bu dernek bir etik komite oluşturarak alanımızdaki tüm yasa dışı ve etik olmayan sorunların iletimine açık olmalı, uyarı görevini yerine getirmeli, Kayıtsız koşulsuz tanımlanan milat sonrası herkesi kucaklamalı, Kayıtsız koşulsuz milat sonrası aykırı olanı ve yanlış yapanı ayıklamalıdır (OTOKONTROL) BU GÖRÜŞLER SAĞLIK BAKANLIĞINA İLETİLİP GEREKLİ DÜZENLEMELER TALEP EDİLMELİDİR . Follikülometri TTB kitapçığına girmeli, gizli para alışverişi önlenmeli Embriyo sayısı kısıtlaması bilimsel olarak yeniden planlanmalı Reklam vs konuları tanımlanmalı Merkezlerin önünü kapatan belirsizlikler kaldırılmalı vs.

40 TEŞEKKÜRLER


"Yeni ÜYTE yönetmeliği kapsamında yaşadığımız aksaklıklar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları