Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Drama Tekniğinin Rolü Yrd.Doç.Dr. Gülden TÜM Çukurova Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Drama Tekniğinin Rolü Yrd.Doç.Dr. Gülden TÜM Çukurova Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Drama Tekniğinin Rolü Yrd.Doç.Dr. Gülden TÜM Çukurova Üniversitesi guldentum@gmail.com

2 Wessels (1987) dramayı “Drama yapmaktır” olarak tanımlarken dramanın aslında tamamen bir katılımdan ve deneyim yoluyla öğrenmeden ibaret olduğunu dile getirmektedir. Demirel (2007) ise dramayı öğrencilerin hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak öğrenecekleri bir yol olarak tanımlamakta, problem çözme ve iletişim kurma yeteneğini geliştirdiğini ifade etmektedir.

3 Çoğunlukla eğlenceli ve oyun şeklinde sunulan bir etkinlik olarak görülen drama, öğrencilere kendilerini öğrenme deneyiminde bulacakları fırsatı sunarak öğrenim deneyimlerini geliştiren ve daha iyi kavramayı sağlayan öğrenci merkezli etkinliktir.

4 Bir Çin atasözü “Anlatırsanız unuturum, Gösterirseniz hatırlarım, Yaptırırsanız öğrenirim.” dramayı en iyi şekilde ifade ederek onun öğretici yönü ortaya çıkmaktadır.

5 Günümüzde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili uygulamalara bakıldığında, genellikle dilbilgisinden başlanması gerektiği inancı yaygındır. Bu durum da Türkçenin temel olarak yapısı itibarıyla diğer dillerden farklı olduğuyla açıklanmaktadır. (Gözaydın, 2010:104)

6 Ancak, öğrencilerin dil becerilerini kazandıktan sonra uygulama safhasında ise en etkili ve dersin amacına en uygun uygulanan tekniklerden birisi dramadır.

7 Dilin doğru bir şekilde kullanılabilmesi ve başarılı bir iletişimin sağlanabilmesi için yabancı dil eğitiminin amacı sadece dilbilgisi, sözcük bilgisi ve iletişim yetisi değil, “kültürlerarası iletişim yetisi” kazandırmaktır. (Uysal, 2009: 96)

8 Çünkü kültürlerarası iletişim yetisi hedef dildeki kültürel bakış açılarını, düşünüş biçimlerini doğru bir şekilde anlayıp yorumlayabilmeyi; kendi toplumunda kimsenin farkında bile olmadığı varsayımları, değerleri ve gerçeklikleri sorgulayabilmeyi gerektirmektedir.

9 Yabancı dil öğretiminde kültürlerarası iletişim yetisine, özellikle dil kullanımı ve kültürel bağlam farkındalığının oluşturulması açısından mutlaka yer verilmelidir (Byram, 2003: akt, Uysal, 96).

10 Drama gibi farklı öğretme tekniklerinin kullanılması için dil öğretiminde iletişim gerekli ve “Ne söylemeliyim?”, “Ne zaman söylemeliyim?”, “Nasıl söylemeliyim?” gibi bireyler arasında iletişimin verimliliğini etkileyecek sorulara yanıt vermeyi gerektirir. Bu durumda iletişimsel etkinlik kazandıran drama tekniklerinin ana özellikleri aşağıdaki gibidir:

11 Amaçları belli ve öğrencileri yalnızca kural ve yapıdan oluşan dil öğretiminden uzak tutması, Etkinliklerin birçok bireyin yer aldığı grup tarafından gerçekleştirilmesi ve öğrencilerin daha fazla katılım sağlaması, Yaşamda karşılaştıkları ya da karşılaşma olasılıkları olan gerçek durumlar üzerinde konuşup tartışılarak etkinlikleri daha zevkli hale getirmesi, Bireyler arası iletişim kurulduğu için bilgi alışverişinin söz konusu olmasıdır.

12 Dil Öğreniminde Dramanın Olumlu Yönleri -Drama ile dil daha eğlenceli hale gelir. -Drama ile dil daha rahat ve günlük bir iletişim ortamında öğrenilir. -Drama ile sözcükler doğru telaffuz edilir ve doğru vurgulanır. -Drama ile öğrencilerin sözdizimsel ve söylemsel olarak dili kullanmada güveni artar.

13 -Drama ile öğrencilerin her ortamda doğru kelime kullanma ve ifade etme biçimleri gelişir. -Drama ile üst bilişsel beceriler gelişir ve metinlerin algılanmasını kolaylaşır. -Drama ile öğretmen öğrencilerin dil öğrenimini değerlendirir. -Drama kültür taşıyıcısıdır. -Drama öğrencileri gerçek yaşama hazırlar.

14 Yöntem -Nitel araştırma yaklaşımlı yöntem. Araştırmanın Örneklemi -Güz ve Bahar Yarıyıllarında Çukurova Üniversitesinde Türkçe dersine katılan Erasmus öğrencileridir. (Belçika, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Romanya)

15 Verilerin Analizi Kontrol ve Deney gruplarının yazılı ve sözlü sınav sonuçları. Yazılı sınav; sözcük bilgisi, açık uçlu sorular, karşılıklı konuşma, çeviri ve metin ağırlıklı sorular. Sözlü sınav; doğaçlama yoluyla karşılıklı konuşma, sözcük, şiir ve şarkı ve kültürel ögeleri içeren sorular.

16 Bulgular Kontrol ve Deney Grubu Final Sınavı Sonuçları Final sınavı içerikleri Kontrol GrubuDeney Grubu% Sözcük 3452 Açık uçlu sorular 6267 Boşluk doldurma8084 Eşleştirme 8588 Çeviri2672 Okuma4474 Paragraf yazma 3869 Kültürel ögeleri yerinde ve doğru kullanma1237

17 S Dramanın sınıf içi etkinliklere olan etkisi Deney G.Kontrol G. % Ölçek *%Ölçek 6Türkçe öğretmenim sınıfta rol yapmamı cesaretlendirmiyor.313622 7Türkçe öğretmenim her zaman sınıfta aynı kitabı kullanıyor.543314 8Öğretmen sınıfta rol yapmayı sağlayacak değişik materyaller kullanmalı. 463624 9Türkçe öğretmeni sadece kullandığı kitaptan ödevler veriyor.433542 10Türkçe öğretmeni farklı materyallerde ödevler vermeli.693383 14Derse gitmeden once mutlaka ödevlerimi yapıyorum.544 3 15Öğretmenim rol yapma ile ilgili bana ödev verirse mutlaka onu sınfta yapıyorum. 463543 20aSınıfta drama yapmak yapay bir etkinliktir.382463 22Drama teknikleri türkçe dersinin monotonluğunu ortadan kaldırır. 464384 25Drama teknikleri öğrenci merkezli olduğu için sınıf önünde utanıyorum. 462313 26Kendimi rahat hissetmiyorum çünkü dramada deneyimim yok.462384 27Sınıfta drama yaparken deneyimli olmamız gerekir.462 4 30Drama etkinlikleri benim ve arkadaşlarımın yaratıcılığını göstermemiz konusunda yardımcı olur. 614463

18 D Dramanın dil becerilerini geliştirmeye olan etkisi Deney GrubuKontrol Gr. %Ölçek% ö 4 Sınıfta ya da dışarda Türkçe konuşmak için kendimi güvende hissetmiyorum. 333464 5 Dersteki Türkçe benim dilimi geliştirmeme ve akıcılık kazanmama fırsat vermiyor. 312392 12 Dil becerilerimi geliştirmek için ev ödevi yapmak benim için yeterli. 464693 13 Ev ödevi yapmayı seviyorum çünkü bunları gerçek yaşamda buluyorum. 384312 17 Duygularımı drama etkinlikleri ile daha rahat aktarırım. 544383 18 Drama ile Türkçe bilgimi geliştirebilirim. 544464 19 Drama günlük yaşamda kullandığım dilde risk almamı sağlar. 384 3 20 Drama gerçek yaşamı yansıtmadığı için beni cesaretlendirmiyor. 542383 21 Drama bilişsel ve sosyal ilişki arasındaki bağı kazanmamı sağlıyor. 694424 28 Drama etkinlikleri dilin nasıl işlediği konusunda deneyim kazandırır. 543313 29 Drama etkinlikleri durum ve metinde gizli olan dili kullanmamda beni isteklendirir. 463383 31 Drama yoluyla karakterlerin düşünce yapısını daha kolay anlarız. 464 3 32 Dramada duygudaşlık kurduğumuz için utanmayız. 613383 33 İnsanların önünde drama yaparken utanırım. 232 4 37 Drama kendimi bireysel olarak ifade edebilmemi motive eder. 463544

19 G Dramanın hedef kültürü anlama ve iletişim kurmaya olan etkisi Deney G.Kontrol G. %Ölçek% 16 Dil öğrenmede duygu ve bilişsel yaklaşım birliktedir. 694464 23 Drama teknikleri sosyal ihtiyaçlarımı gidermeme yardımcı olur. 385303 24 Drama teknikleri öğrenci merkezlidir ve beni mutlu eder. 544 3 34 Drama bağımsız düşünmeyi sağlar ve kültürle ilgili değişik perspektifler kazanmamızı sağlar. 543384 35 Drama farklı durumlardaki anlamları fark edip kullanmamızı sağlar. 544 4 36 Drama farklı durumlarda kullanılan sözcük dağarcığımı artırır. 464314 38 Drama kültürün zenginliğini ve halkı anlamamı sağlar. 564444 39 Drama kültürel standartları ve davranış modellerini anlamama yardımcı olur. 544 4

20 Sonuç Drama tekniği, öğrencilerin bilgileri uzun süreli hatırlamalarını, dili kullanımı konusunda güdülenmelerini ve bilişsel becerilerini geliştirmelerini sağlar. Öğretmenlerin de Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaştırmalı çalışmalarla kültürel farklılıklar konusunda bilinçlendirilerek kültürel normları öğrencilerine aktarabilecekleri yönünde eğitilmelidir. Öğretmenlerin tüm dil becerilerini birleştirerek dramanın kullanım özelliklerini çok iyi bilmesi ve uygulayabilecek olması gerekmektedir. Böylece, öğretmenler yöntem zenginliğine sahip olurken, öğrenciler de anlama, ilişki kurma, tahmin etme, çözümleme-bireşim yapma, bilgiyi keşfetme, kendini ifade etme, iletişim kurma gibi çeşitli zihinsel ve temel becerileri kazanırlar.

21 6 dakika kadar daha sabrınız var mı?

22 Öğrencilerin sınıf dışında hedef dilin kültürel boyutunu kullanarak iletişim kurabildiklerini gösterir belge….


"Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Drama Tekniğinin Rolü Yrd.Doç.Dr. Gülden TÜM Çukurova Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları