Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uz.Dr. Af ş ın İ PEKC İ İ.Ü. Cerrahpa ş a Tıp Fakültesi Acil Tıp AD SOLUNUM YETMEZL İĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uz.Dr. Af ş ın İ PEKC İ İ.Ü. Cerrahpa ş a Tıp Fakültesi Acil Tıp AD SOLUNUM YETMEZL İĞİ."— Sunum transkripti:

1 Uz.Dr. Af ş ın İ PEKC İ İ.Ü. Cerrahpa ş a Tıp Fakültesi Acil Tıp AD SOLUNUM YETMEZL İĞİ

2 SOLUNUM Ya ş amın sürdürülebilmesi için O2’nin sa ğ lanması ve CO2’nin uzakla ş tırılma i ş inin solunum organlarınca yapılmasıdır…

3 Solunum sisteminin görevi Bu i ş levi üç mekanizma ile gerçekle ş tirir. 1. Ventilasyon: Havayı alveollere kadar ula ş tırmak ve kan ile kar ş ıla ş tırmaktır. 2. Difüzyon: Gazların alveoller ile kapiller duvar arasındaki hareketleridir. 3. Dola ş ım: Oksijenin gaz de ğ i ş iminin oldu ğ u bölgeden tüketilece ğ i vücudun di ğ er bölge ve hücrelerine ta ş ınmasıdır. metabolizma için gerekli olan oksijeni sa ğ lamak ve majör metabolik artık olan karbondioksiti uzakla ş tırmaktır. metabolizma için gerekli olan oksijeni sa ğ lamak ve majör metabolik artık olan karbondioksiti uzakla ş tırmaktır.

4 Da ğ ılım Difüzyon Ventilasyon Perfüzyon Solunum

5 Solunumda Fonksiyonu olan Organlar 1) MSS 2) PSS 3) Solunum kasları Gö ğ üs kafesi 4) İ letici Hava Yolları: -ÜSY -Trakea -Bron ş lar. 5) Gaz De ğ i ş im Üniteleri: - Alveoller - Alveolokapiller membran. Solunumsal Pompa

6 Solunum ile ilgili terimler Dispne; soluk alıp vermenin sıkıntılı ve güç olmasına veya hasta tarafından hissedilmesine denir.Ki ş inin soluk alma çabası içinde olmasına ra ğ men bunu sa ğ layamadı ğ ının bilincine varmasıdır. Ta ş ipne; solunum sayısının normalden fazla olması Normal de ğ erler Eri ş knler de 14-18 nefes/dk Yenido ğ anlarda 44 nefes/dk Bradipne; solunum sayısının normalden az olması yava ş laması.

7 Solunum ile ilgili terimler Hiperpne; metabolik ihtiyacı kar ş ılamak için normalden hızlı ve derin soluma Hiperventilasyon; metabolik gereksinimi a ş an hızlı soluma Po2 normal Dekompanse metabolik alkaloz (Pco2 ve pH )

8 Solunum ile ilgili terimler Efor dispnesi; fiziksel efor ve egzersiz ile provake olan dispne Ortopne; sırtüstü yatar pozisyonda dispne olması Platipne; ayakta dispnenin artması ya da ortaya çıkmasıdır Paroksismal noktürnal dispne (PND); gece yatarken aniden ba ş layan dispne, genellikle KKY ile ili ş kilidir

9 Solunum ile ilgili terimler Cheyne-Stokes solunumu; Birbirini izleyen ‘apne- hipoventilasyon- hiperventilasyon- hipoventilasyon- apne’ periyodlarından olu ş ur. Kussmaul solunum; birbirine e ş it, derin inspirasyon ve ekspirasyon hareketlerinin bulundu ğ u, orta derecede veya hızlı düzenli bir solunum ş eklidir. Solunum dakika hacmi artmı ş tır. Biot solunumu; düzensiz solunum tipidir. En sık menenjitte görülür

10 Solunum ile ilgili terimler Ronküs; gürültülü, kaba, dü ş ük frekanslı, horlama sesine benzeyen, hem inspiryum hem de ekspiryum sırasında duyulan devamlı seslerdir. Öksürükle kaybolur. Ral; akci ğ er oskültasyonunda genellikle inspiryum sırasında duyulan çıtırtı sesine benzeyen anormal solunum sesleridir. Wheezing; kısmi obstrüksiyon sonucunda havayollarının içinden hızla geçen hava akımının olu ş turdu ğ u titre ş imle duyulur. Wheezing, kulakla duyulabilen ş iddettedir.

11 Solunum ile ilgili terimler Horlama ( Snoring ); üst soluk yolunun, dil ile kısmen tıkanmasıdır. Ça ğ ıldama ( Gurgling ); kan, kusmuk veya di ğ er sekresyonların üst soluk yolunda birikmesi sonucu gargara yapar gibi duyulan sestir. Stridor; larenks ödeminde veya soluk yolunun a ş ırı daralmasında, soluk alırken ( inhalasyon ) duyulan kaba, yüksek sestir. Sessizlik; solunum sesinin olmamasıdır. Oldukça kötü bir bulgudur, soluk yolunda veya solunumda ya da her ikisinde birden sorun oldu ğ unu gösterir.

12 Patofizyoloji Periferik kemoreseptörler Karotid cisim (eri ş kinlerde daha baskın) Aortik bifurkasyonda lokalize PaO2 <75mmhg ise aktive olur Hipoksemi ve hiperkarbi kombinasyonuna cevabı tek tek olan durumlardan daha fazla Karotid cisim diseksiyonu kipoksik cevap ve hiperkapniye neden olur Aortik cisimler (infant ve çoukluk ça ğ ında daha baskın) Primer olarak PaO2 ye duyarlı Fakat hiperkapni veya asidoza da cevap verebilir Solunum kaslarındaki mekanoresepörler

13 Patofizyoloji Santral kemoreseptörler Asit baz dengesinin sa ğ lanmasında ventilasyon deste ğ inde major rol oynar SSS’ indeki pH de ğ i ş ikli ğ i ne cevap verir Medulla ve orta beyinde bir çok reseptör vardır En önemlisi medulla ön yüzünde ve retrotrazepoid nükleus Respiratuvar asit baz bozukluklarına metabolik asit baz bozukluklarından daha hızlıdır, çünkü CO2 ya ğ da çözünür ve KBB’ ni hızlıca geçer

14

15 SOLUNUM YETMEZL İĞİ Oda havası soluyan bir ki ş ide, gaz de ğ i ş imi bozuklu ğ u sonucu ortaya çıkan arteriyel hipokseminin (PaO2 45 mmHg) birlikte bulunmasına solunum yetersizli ğ i denir. Solunum sisteminin dokuların gereksinimini kar ş ılayacak düzeyde O2 sa ğ layamaması ve/veya metabolizma ürünü CO2’i atamaması ile karakterize bir sendromdur.

16 Solunum Yetmezli ğ i Sınıflama Fizyopatolojik Sınıflama:Klinik Sınıflama: *Hipoksemik (Tip I) *Hiperkapnik (Tip II) *Perioperatif (Tip III) * Ş oka Ba ğ lı (Tip IV) Akut Kronik

17 Hipoksemik Solunum Yetmezli ğ i (Tip 1, Akci ğ er Yetmezli ğ i) Hipoksemi; arteriel PO2 (PaO2)’nin 80 mmHg altına dü ş mesi olarak tanımlanır. - 60-80 mmHg hafif dereceli - 40-60 mmHg orta dereceli - < 40 mmHg ileri dereceli hipoksemiyi gösterir. Hipoksemik solunum yetmezli ğ i ise PaO2 de ğ erinin 60 mmHg’nın altında olmasıdır.

18 Dü ş ük PiO2 Tip 1 Solunum Yetmezli ğ i Mekanizmaları

19 Dü ş ük PiO2 Nadirdir. Yüksek rakımda ya ş amak Kapalı ortamlarda uzun süre kalmak Toksik gaz inhalasyonu

20 V/Q Uyumsuzlu ğ u Tip I SY’nin en sık nedeni PA-aO2 Hipoksemi O2 tedavisine yanıt verir Alveoler Ventilasyon: 4-6 L/dk Pulmoner kan akımı = Kardiak output: 4-6 L/dk V/Q ~ 0.8-1.2

21 Alveolo-Arteriyel O2 gradient (PA-aO2) veya P(A-a)O2 **Özellikle gaz değişimindeki bozukluğu gösterir -Normal Değerleri -10 - 25 mm Hg (oda havası) -30 – 50 mm Hg (100% O2) Hesaplama yöntemleri PA-aO2 = PAO2 - PaO2 PA-aO2 = 140 - (PaO2 + PaCO2) **Özellikle gaz değişimindeki bozukluğu gösterir -Normal Değerleri -10 - 25 mm Hg (oda havası) -30 – 50 mm Hg (100% O2) Hesaplama yöntemleri PA-aO2 = PAO2 - PaO2 PA-aO2 = 140 - (PaO2 + PaCO2)

22

23 V/Q Uyumsuzlu ğ u Havayolu Hastalıkları KOAH, Astım Alveol Hastalıkları İ nterstisyel Akci ğ er Hastalıkları İ PF, Sarkoidoz Pulmoner Vasküler Hastalıklar Pulmoner Emboli

24 Ş ant Mikst venöz kan, gaz alı ş veri ş inin yapıldı ğ ı fonksiyonel akci ğ er bölümlerine u ğ ramadan sistemik dola ş ıma katılır. PA-aO2 Ş ant miktarı > Kalp debisi x %30 ise hipoksemi dı ş ardan verilen O2 tedavisine dirençlidir.

25 Ş ant İ ntrakardiyak ş ant VSD, ASD Pulmoner vasküler ş antlar AVM Pulmoner parankimal ş antlar Pnömoni Pulmoner ödem ARDS Diffüz alveolar hemoraji Atelektazi

26 Diffüzyon Bozuklu ğ u Tek ba ş ına nadir. Alveolo-arteryel membran kalınla ş mı ş tır. O2 tedavisine yanıt iyi Pulmoner vasküler hst İ nterstisyel akc. hst. SONUÇ: Gaz alı ş veri ş i bozulur.

27 Hipoventilasyon Dakika ventilasyonu azalmı ş tır. Gerçek hipoventilasyon Solunum merkezinin depresyonu Spinal kord hasarı Nöromusküler hastalıklar (MG) Gö ğ üs duvarı hastalıkları (Kifoskolyoz) Hava yolu hastalıkları Rölatif hipoventilasyon Olması gereken ventilasyonun sa ğ lanamaması Nadiren izoledir. Hiperkapni PA-a O2: N

28 Dü ş ük mikst venöz oksijenasyon Hücresel düzeyde hipoksi ve bozulmu ş doku oksijenasyonu Anemi, A ğ ır hipoksemi, Yetersiz kardiyak debi ya da Artmı ş oksijen tüketimi

29 Tip 1 Solunum Yetmezli ğ i Nedenleri

30 Hiperkapnik Solunum Yetmezli ğ i (Tip 2, Solunum Pompa Yetmezli ğ i) Arteryel parsiyel karbondioksit basıncı (PaCO 2 )'nın 45 mmHg'nın üstünde olmasıdır. PaCO2 > 45mmHg pH ≥ 7.35 ve HCO3 ise Kronik pH < 7.35 Akut Hipoksemi de e ş lik edebilir

31 En Önemli Neden Tip 2 Solunum Yetmezli ğ i Mekanizmaları

32

33 Hipoventilason mekanizmaları

34

35 Perioperatif Tip Solunum Yetmezli ğ i (Tip 3) Temel Mekanizma: Atelektazi Üst abdominal cerrahide ilk 24 saatte VC % 50 azalır ve 7. günde normale döner. Alt abdominal cerrahide ilk 24 saatte VC % 25 azalır ve 3. günde normale döner. CABG ve Torakotomilerden sonra VC’de % 30’a varan azalmalar bildirilmi ş tir.

36 Perioperatif Tip Solunum Yetmezli ğ i (Tip 3) Akci ğ erle İ lgili Nedenler: Atelektazi Pnömoni Aspirasyon ARDS Volüm yüklenmesi, kalp yetmezli ğ i Pulmoner emboli Bronkospazm, KOAH Akci ğ er Dı ş ı Nedenler: Solunum merkezinin baskılanması Sedatifler, Anestezi, Opioidler Diyafram paralizisi, Frenik sinir hasarı OSAS

37 Ş oka Ba ğ lı Solunum Yetmezli ğ i (T İ P 4) Daha önce akci ğ er problemi olmayan hastada hipoperfüzyona ba ğ lı solunum yetmezli ğ i geli ş mesidir. Tedavide Amaç: Hayati organların perfüzyonunu sa ğ lamak.

38 TANI Anamnez: Klinik hikaye kesin tanı koydurmasa da Tanısal testler ve istenecek tanısal testlerin daraltılmasına yardımcı olur Sadece hasta hikayesine göre tahmin edilen tanılarda ba ş arı oranı %66

39 TANI Hikaye Geçmi ş entübasyon hikayesi Ba ş langıç zamanı- saatler içinde -akut Ş iddeti Gö ğ üs a ğ rısı Travma Ate ş PND Hemoptizi Öksürük, Balgam Sigara kullanımı Psikiyatrik durum

40 TANI Fizik Muayene: Solunum arresti olaca ğ ını i ş aret eden durumlar Deprese ş uur Solunum eforunu sürdürmede yetersizlik Siyanoz Ciddi solunum sıkıntısını destekleyen durumlar Yardımcı solunum kaslarında retraksiyon Kısa parçalı konu ş ma Sırt üstü yatamama A ş ırı terleme, koyu cilt Ajitasyon ve ş uur de ğ i ş ikli ğ i

41 TANI Dispne ş iddeti skorlamaları

42 TANI Fizik Muayene: Solunum Sayısı- ta ş ipne, bradipne Pulse oksimetri- ş ok, hipotermi, CO intoksikasyonu, methemoglobinemi do ğ ru sonuç vermeyebilir Di ğ er vital bulgular Anormal solunum sesleri Stridor- sadece inspiratuvar ise vokal kord üzerinde, inspiratuvar ve ekspiratuvar ise vokal kord altında Ral Ronküs Kardiyovasküler bulgular- ta ş ikardi, aritmi, üfürüm Juguler venöz dolgunluk Pulsus paradoksus- sa ğ kalp yetm Cilt ispeksiyonu- siyanoz, travma, ödem Ekstremiteler- periferik ödem, çomak parmak

43 TANI Laboratuvar incelemeleri: Hemogram: Enfeksiyon, Anemi, Biyokimya: ABY, KBY, DKA, AKS, Elektrolit boz, PE vb D- dimer: PE BNP: kalp yetmezli ğ i Kardiyak markerler; AKS Arter kan gazı: Solunum yetmezli ğ inden klinik olarak ş üphelenildi ğ inde tanıyı desteklemesi, akut ve kronik formları ayırt etmesi, solunum yetmezli ğ inin derecesini ve metabolik etkilerini belirlemesi ve tedaviye yön verici olması amacıyla arter kan gazı analizi gerçekle ş tirilir.

44 TANI Kardiyak Görüntüleme EKG= iskemi, disritmi EKO= sa ğ yüklenme, duvar hareket boz, kapak boz Radyolojik Görüntüleme PAAC= kitle, enfeksiyon, kardiyomegali, effüzyon vb BT, MRI USG: plevral mayi, tamponad, pnömotoraks V/Q sintigrafisi PEFR (Peak Ekspiratory Flow Rate) NIF (negative inspiratory force): özellikle nöromüsküler hastalı ğ ı olanlarda NIF<30 cmH2O veya FVC< 20 mL/kg ise yo ğ un bakım

45 TANI

46 YÖNET İ M 1. Amaç: Hipokseminin acilen düzeltilmesi ve doku hipoksisinin önlenmesidir! 2. Amaç: CO2 ve respiratuar asidoz kontrolü

47 YÖNET İ M Güvenlik Çemberi ABC Oksijen Tedavisi Damar yolu ve laboratuvar için kan alımı Kardiyak ve pulse oksimetri monitorizasyonu Havayolu ekipmanlarının hazırda bulunması Havayolu zorlu ğ unun ve hızlıca geri döndürülebilen sebeplere (Tansiyon pnömotoraks, tamponad, üst havayolunda yabancı cisim) yönelik tarama Etkene Yönelik Tedavi Semptomatik tedavi

48 YÖNET İ M Tüm vakalarda hayatı tehdit eden durumlar mutlaka dü ş ünülmeli AKS Akut Kalp yetmezli ğ i Aritmiler Perikardiyal Tamponad Pulmoner Emboli Pnömoni KAOH ata ğ ı Astım ata ğ ı Anjiyoödem-anafilaksi İ ntoksikasyon (CO) Travma

49 YÖNET İ M OKS İ JEN TEDAV İ S İ AMAÇ:PO2 ≥ 60mmHg ve SO2 ≥ %90 1-5L/dk O2 Nazal kanül 5-8L/dk O2 Yüz maskesi > 8L/dk O2 Yüz maskesi+Rezervuar torba High Flow Oksijen (60L/dk) Non-invazif / İ nvazif pozitif basınçlı ventilasyon In patients with nonhypercapnic acute hypoxemic respiratory failure, treatment with high-flow oxygen, standard oxygen, or noninvasive ventilation did not result in significantly different intubation rates. There was a significant difference in favor of high-flow oxygen in 90-day mortality. Jean-Pierre Frat et al n engl j med 372;23 nejm.org june 4, 2015 In patients with nonhypercapnic acute hypoxemic respiratory failure, treatment with high-flow oxygen, standard oxygen, or noninvasive ventilation did not result in significantly different intubation rates. There was a significant difference in favor of high-flow oxygen in 90-day mortality. Jean-Pierre Frat et al n engl j med 372;23 nejm.org june 4, 2015

50

51

52

53

54 TEŞEKKÜRLER


"Uz.Dr. Af ş ın İ PEKC İ İ.Ü. Cerrahpa ş a Tıp Fakültesi Acil Tıp AD SOLUNUM YETMEZL İĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları