Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eylül-20071 Hastane infeksiyonları Doç. Dr. Oğuz KARABAY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eylül-20071 Hastane infeksiyonları Doç. Dr. Oğuz KARABAY."— Sunum transkripti:

1 eylül-20071 Hastane infeksiyonları Doç. Dr. Oğuz KARABAY

2 eylül-20072 Nozokomiyal: Hastane kaynaklı veya kökenli Nozokomiyal: Hastane kaynaklı veya kökenli Nazokomiyal Nazokomiyal "Aksi ispat edilmediği sürece hastane infeksiyonları, temel infeksiyon kontrol kurallarına uyulduğu takdirde önlenmesi mümkün olan bir malpraktis olarak kabul edilmelidir."

3 eylül-20073 Hastane infeksiyonları  Hasta hastaneye başvurduğunda inkübasyon döneminde olmayan, daha sonra gelişen veya taburcu olduktan sonra ortaya çıkan infeksiyonlardır.  Yatan hastaların % 3.1-14.1’inde gelişir.  ABD’de hastanede yatan hastaların % 5  60.000 ölüm/yıl; Maddi kayıp  10 Milyar $/yıl

4 eylül-20074 Hastane infeksiyonlarının önemi  Mortalite ve morbiditesi çok yüksektir.  Hastanede kalış sürelerini uzatır.  Hastane masraflarının artmasına neden olur.  Ülkemizde yatış süresini ortalama iki hafta uzattığı hasta başına yaklaşık 1500 $ ek maliyet.  YBÜ risk diğer servislere göre 8-10 kat yüksektir.  Etkin sürveyans ve uygun önlemlerle %20-30 önlenebilir.

5 eylül-20075 Gelişmekte Olan Ülkelerde hastane infeksiyonları neden çok daha fazladır ? o Hemşire başına yatak sayısı fazladır. o İnfeksiyon kontrol uygulama önlemeleri azdır o Çoğu zaman sağlık çalışanlarında eğitim eksikliği vardır. Yeterli eğitimleri olsa bile gerekli antiseptikler çoğu zaman bulunamamaktadır. o Alt yapısı çok yetersiz olan hastanelerde en güç ve karmaşık operasyonların yapılması.

6 eylül-20076 Hastane infeksiyonları Endemik ve epidemik hastane infeksiyonları olmak üzere başlıca ikiye ayrılırlar. Hastane infeksiyonları Endemik ve epidemik hastane infeksiyonları olmak üzere başlıca ikiye ayrılırlar.

7 eylül-20077 ENDEMİK Hİ Sporadiktirler. Aylar içinde dalgalanmalar olabilir, ancak hiçbir zaman hastalığın normal fazla değildir. Sporadiktirler. Aylar içinde dalgalanmalar olabilir, ancak hiçbir zaman hastalığın normal fazla değildir. Tipi ve hızı değişkendir. Tipi ve hızı değişkendir.

8 eylül-20078 EPİDEMİK Hİ Endemik Hİ aniden hızlanmasıyla karakterize olmaktadır. Endemik Hİ aniden hızlanmasıyla karakterize olmaktadır. Tek bir anatomik alan ve spesifik patojenle oluşur. Tek bir anatomik alan ve spesifik patojenle oluşur. Ani ortaya çıkarlar, mortalitesi yüksektir. Ani ortaya çıkarlar, mortalitesi yüksektir. Önlenebilirler. Önlenebilirler. Gereksiz tıbbi müdahaleler Gereksiz tıbbi müdahaleler Gereksiz ve Uygunsuz Antibiyotik kullanımı Gereksiz ve Uygunsuz Antibiyotik kullanımı Sağlık çalışanlarındaki el yıkamaya uyumsuzluk Sağlık çalışanlarındaki el yıkamaya uyumsuzluk Yetersiz sanitasyon tedbirleri Yetersiz sanitasyon tedbirleri

9 eylül-20079 Endemik Hastane İnfeksiyonları İnfeksiyon kontrol çalışmalarının asıl amacını teşkil eden infeksiyonlardır. İnfeksiyon kontrol çalışmalarının asıl amacını teşkil eden infeksiyonlardır. Başlıcaları Başlıcaları Üriner infeksiyonlar, Üriner infeksiyonlar, Cerrahi alan yeri infeksiyonları, Cerrahi alan yeri infeksiyonları, Pnömoni ve Pnömoni ve Bakteriyemiler ‘dir. Bakteriyemiler ‘dir.

10 eylül-200710 Hastane kaynaklı Üriner infeksiyon lar En sık rastlanan hastane infeksiyonlarıdır(%40) En sık rastlanan hastane infeksiyonlarıdır(%40) Hastaların %80’inde sonda kullanımı vardır. Hastaların %80’inde sonda kullanımı vardır. Mikroorganizma mesaneye kateter lümeninden veya kateter-üretra yüzeyi boyunca ilerleyerek ulaşır.Etken çoğunlukla endojendir. Mikroorganizma mesaneye kateter lümeninden veya kateter-üretra yüzeyi boyunca ilerleyerek ulaşır.Etken çoğunlukla endojendir. Bakteriler katetere tutunmak için özgül olan veya olmayan mekanizmalar kullanır. Bakteriler katetere tutunmak için özgül olan veya olmayan mekanizmalar kullanır.

11 eylül-200711 Bakteriüri İçin Risk Faktörleri Süre(en önemli risk faktörü) Süre(en önemli risk faktörü) Torbanın kolonizasyonu Torbanın kolonizasyonu Antibiyotik kullanımı Antibiyotik kullanımı DM DM Kadın hasta Kadın hasta Cerrahi sırasında sonda takılması Cerrahi sırasında sonda takılması

12 eylül-200712 Üriner İnfeksiyon ml’de 1000’den fazla bakteri olması anlamlı bakteriüridir. ml’de 1000’den fazla bakteri olması anlamlı bakteriüridir. Bakteriürili hastaların ancak %20-30’unda üriner infeksiyon semptomları vardır. Bu nedenle bu semptomların olmaması infeksiyonu dışlatmaz. Bakteriürili hastaların ancak %20-30’unda üriner infeksiyon semptomları vardır. Bu nedenle bu semptomların olmaması infeksiyonu dışlatmaz. E. coli’de üroepitele, P.stuarii’de katetere yapışmayı kolaylaştıran adezinler vardır. E. coli’de üroepitele, P.stuarii’de katetere yapışmayı kolaylaştıran adezinler vardır.

13 eylül-200713 CDC tanımı 1. Ateş, pollaküri, dizüri veya suprapubik duyarlılık bulgularından biri olan hastada idrar kültüründe; ı 105 koloni/ml üreme olması ve en çok iki tür bakteri üremesi, ı 105 koloni/ml üreme olması ve en çok iki tür bakteri üremesi, 2. Ateş, pollaküri, dizüri veya suprapubik hassasiyet bulgularından ikisinin ve aşağıdakilerden birinin olması: “Dipstick” testinin lökosit esteraz ve/veya nitrat için pozitif olması, “Dipstick” testinin lökosit esteraz ve/veya nitrat için pozitif olması, – Piyüri (ı10 lökosit/ml idrar veya santrifüj edilmemiş idrarın büyük büyütmesinde ı3 lökosit), – Piyüri (ı10 lökosit/ml idrar veya santrifüj edilmemiş idrarın büyük büyütmesinde ı3 lökosit), Santrifüj edilmemiş idrarın Gram yaymasında bakteri görülmesi, Santrifüj edilmemiş idrarın Gram yaymasında bakteri görülmesi,

14 eylül-200714 Miksiyon yoluyla alınmamış iki idrar kültüründe ı100 koloni/ml aynı üropatojenin (Gram-negatif bakteriler veya Staphylococcus saprophyticus) üremesi, Miksiyon yoluyla alınmamış iki idrar kültüründe ı100 koloni/ml aynı üropatojenin (Gram-negatif bakteriler veya Staphylococcus saprophyticus) üremesi, Uygun antibiyotik alan bir hastada üropatojen bir mikroorganizmanın ı105 koloni/ml saf olarak üremesi, Uygun antibiyotik alan bir hastada üropatojen bir mikroorganizmanın ı105 koloni/ml saf olarak üremesi, – Doktorun üriner infeksiyon tanısı koyması, – Doktorun üriner infeksiyon tanısı koyması, – Doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi başlaması. – Doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi başlaması.

15 eylül-200715 Üriner İnfeksiyondan Korunmak İçin Kateterden kaçınmak veya erken kateteri çıkarmak Kateterden kaçınmak veya erken kateteri çıkarmak Kateter sistemini kapalı tutmak Kateter sistemini kapalı tutmak Aralıklı kateterizasyonu tercih etmek Aralıklı kateterizasyonu tercih etmek İdrarı kateter-drenaj tüpü birleşim yerinden almamak gerekir İdrarı kateter-drenaj tüpü birleşim yerinden almamak gerekir

16 eylül-200716 Tedavi Asemptomatik bakteriüriyi tedavi etmeye gerek yoktur. Asemptomatik bakteriüriyi tedavi etmeye gerek yoktur. Sonda çıkartıldıktan sonra idrar tetkiki yenilenmelidir. Sonda çıkartıldıktan sonra idrar tetkiki yenilenmelidir. Sonda sonrası devam eden bakteriüride 30 gün içinde septomatik üriner sistem infeksiyonu gelişme ihtimali fazladır. Sonda sonrası devam eden bakteriüride 30 gün içinde septomatik üriner sistem infeksiyonu gelişme ihtimali fazladır. Kandidüride sonda çekilmelidir. Kandidüride sonda çekilmelidir.

17 eylül-200717 Cerrahi Alan İnfeksiyonları-1

18 eylül-200718 Cerrahi Alan İnfeksiyonları Operasyondan sonra 30 gün içinde (implantlılarda 1 yıl) gelişen infeksiyonlardır. Operasyondan sonra 30 gün içinde (implantlılarda 1 yıl) gelişen infeksiyonlardır. Ülkemizde 2.sırada yer alır. Ülkemizde 2.sırada yer alır.

19 eylül-200719 Cerrahi Alan İnfeksiyonları-1 Yüzeysel,derin ve organ/boşluk infeksiyonları olmak üzere 3’e ayrılır. Yüzeysel,derin ve organ/boşluk infeksiyonları olmak üzere 3’e ayrılır. Kontaminasyonuna göre yaralar: Kontaminasyonuna göre yaralar: –Temiz, –temiz-kontamine, –kontamine ve –kirli yaralar olmak üzere 4’e ayrılır. Bunların infeksiyon riski sırası ile %2.1, 3.3, 6.4, 7.1’dir.

20 eylül-200720 CERRAHİ YARALAR Temiz yaralar (Class I): Genellikle aerob eksojen bakteri kaynaklı olurlar. Genel enfeksiyon oranı %2’den daha düşüktür (fıtık, tiroidektomi, mastektomi) Temiz yaralar (Class I): Genellikle aerob eksojen bakteri kaynaklı olurlar. Genel enfeksiyon oranı %2’den daha düşüktür (fıtık, tiroidektomi, mastektomi) Temiz-kontamine yaralar (Class II): Cerrahi olarak rezeke edilen organlara bağlı olarak endojen mikroflora neden olur. GİS açılmıştır. Genel enfeksiyon oranı %5- 10’dur (safra yolları ameliyatları, apandektomi) Temiz-kontamine yaralar (Class II): Cerrahi olarak rezeke edilen organlara bağlı olarak endojen mikroflora neden olur. GİS açılmıştır. Genel enfeksiyon oranı %5- 10’dur (safra yolları ameliyatları, apandektomi) Kontamine yaralar (Class III): Bu tip yaralarda da GİS açılmıştır. Akut enflamasyon ve fazla miktarda GİS içeriği vardır. Genel enfeksiyon oranı %20 civarındadır (elektif kolorektal ameliyatlar, apandektomi) Kontamine yaralar (Class III): Bu tip yaralarda da GİS açılmıştır. Akut enflamasyon ve fazla miktarda GİS içeriği vardır. Genel enfeksiyon oranı %20 civarındadır (elektif kolorektal ameliyatlar, apandektomi) Kirli yaralar (Class IV): Operasyonda püy de mevcuttur. Genel enfeksiyon oranı %40 civarındadır (kolon perf., intraabd. apse drenajı, peritonit) Kirli yaralar (Class IV): Operasyonda püy de mevcuttur. Genel enfeksiyon oranı %40 civarındadır (kolon perf., intraabd. apse drenajı, peritonit)

21 eylül-200721 Cerrahi alan enfeksiyonları Yüzeyel (superficial) insizyonel enfeksiyonlar Yüzeyel (superficial) insizyonel enfeksiyonlar Derin (deep) insizyonel enfeksiyonlar Derin (deep) insizyonel enfeksiyonlar Organ veya alan enfeksiyonları Organ veya alan enfeksiyonları

22 eylül-200722 Yüzeyel insizyonel enfeksiyonlar 1. Cerrahiden sonraki 30 gün içinde ortaya çıkar, – cilt ve ciltaltı (fasya üzeri)] –Sadece subkutan dokuyu [ cilt ve ciltaltı (fasya üzeri)] ilgilendiren infeksiyonlardır. 2. Aşağıdakilerden biriyle beraberdir 1. 1. İnsizyondan pürülan drenaj olması (laboratuar ile doğrulanmayabilir), 2. 2. Yüzeyel insizyondan aseptik olarak alınan sıvı yada doku kültüründe mikroorganizma izole edilmesi, 3. 3. “Ağrı, duyarlılık, yerel şişlik, kızarıklık ya da sıcaklık artışı” şeklindeki infeksiyon belirti ve bulgularından en az biri ve cerrahın yarayı açma gereği duyması, ve/veya 4. 4. Cerrah tarafından “yüzeyel insizyonel infeksiyon” tanısı konması.

23 eylül-200723 Derin insizyonel enfeksiyonlar 1 M. 1 M üsküler ve fasyal tabakaları içeren veya kısmi veya tam fasya ayrılmasına yol açanlar cerrahi infeksiyonlardır. 2. Herhangi bir protez kullanılmamışsa 30 gün içinde görülen, kullanılmışsa 1 yıl içinde görülen enfeksiyonlardır. 3. Pürülan drenaj veya histopatolojik ve radyolojik olarak enfeksiyon bulguları veya 3a. bir cerrahın enfeksiyon tanısı koyması

24 eylül-200724 Organ veya alan enfeksiyonları Organ veya yaranın derin boşluklarında oluşan peritonit, karın içi apse, ampiyem veya eklem aralık enfeksiyonları ise organ/boşluğunun cerrahi alan infeksiyonu olarak adlandırılır. Herhangi bir protez kullanılmamışsa 30 gün içinde görülen, kullanılmışsa 1 yıl içinde görülen enfeksiyonlardır. Aşağıdakilerden biri: belirtileri Histopatolojik veya radyolojik olarak enfeksiyon belirtileri Bir organ veya bir alandan pürülan materyalin drenajı veya aspirasyonu, Apse veya enfeksiyonun diğer işaretlerinin direkt olarak veya reoperasyon anında saptanması,

25 eylül-200725

26 eylül-200726 Cerrahi alan enfeksiyonları Bir enfeksiyon hem yüzeyel insizyonel hem de derin insizyonel enfeksiyon ise, derin insizyonel enfeksiyon kabul edilir. Bir enfeksiyon hem yüzeyel insizyonel hem de derin insizyonel enfeksiyon ise, derin insizyonel enfeksiyon kabul edilir. Hem derin insizyonel enfeksiyon, hem de organ veya alan enfeksiyonu ise, her biri ayrı olarak değerlendirilmelidir. Hem derin insizyonel enfeksiyon, hem de organ veya alan enfeksiyonu ise, her biri ayrı olarak değerlendirilmelidir.

27 eylül-200727

28 eylül-200728 CAI Dağılım Bütün CAI – – % 47’si yüzeyel, – –% 23’ü derin ve – –% 30’u da organ/boşluğa ait enfeksiyonlardır

29 eylül-200729 Cerrahi Alan İnfeksiyonları-1 Operasyon süresi ve konakçının savunması da önemlidir. Operasyon süresi ve konakçının savunması da önemlidir. –En sık görülen etkenler S. aureus (MRSA ve diğer gram pozitif koklardır. –Etken genellikle başka bir vücut bölgesinden yaraya ulaşır.

30 eylül-200730 Cerrahi alan infeksiyonlarının – –sadece % 46’sı hastanede yatarken tanı alırken, – –% 16’sı taburcu olduktan sonra poliklinik kontrolünde, – –% 38’i de hastaneye yeniden yatırıldığnda tanı alır.

31 eylül-200731 CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA PATOJEN AJANLAR

32 eylül-200732 Personelin elleri dermatit yoksa önemli bir etken değildir. Personelin elleri dermatit yoksa önemli bir etken değildir. Nazofarenks sekresyonları,cilt ve saç partikülleri kontaminasyona neden olabilmektedir. Nazofarenks sekresyonları,cilt ve saç partikülleri kontaminasyona neden olabilmektedir. Ameliyathane havasındaki bakteriler solunum sekresyonlarından çok cilt florasından kaynaklanır Ameliyathane havasındaki bakteriler solunum sekresyonlarından çok cilt florasından kaynaklanır

33 eylül-200733 CERRAHİ ALANDA İNFEKSİYON GELİŞİM RİSKİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR Hastaya ait faktörler Hastaya ait faktörler Operasyona ait faktörler Operasyona ait faktörler Cerrahi özellikler Cerrahi özellikler

34 eylül-200734

35 eylül-200735

36 eylül-200736 Operasyona ait faktörler Operatörün ellerini fırçalama süresi, kullandığı cilt antiseptiği. Operatörün ellerini fırçalama süresi, kullandığı cilt antiseptiği. Operasyon öncesi cilt hazırlığı ve traş edilmesi. Operasyon öncesi cilt hazırlığı ve traş edilmesi. Operasyonun süresi, antimikrobial profilaksi yapılıp yapılmadığı. Operasyonun süresi, antimikrobial profilaksi yapılıp yapılmadığı. Operasyon odasının havalandırılma durumu. Operasyon odasının havalandırılma durumu. Aletlerin yetersiz sterilizasyonu. Aletlerin yetersiz sterilizasyonu. Cerrahi alanda yabancı cisim varlığı, cerrahi drenler. Cerrahi alanda yabancı cisim varlığı, cerrahi drenler.

37 eylül-200737 Cerrahi teknik faktörler Kötü hemostaza bağlı kanama/pıhtı varlığı. Kötü hemostaza bağlı kanama/pıhtı varlığı. Ölü boşlukların kapatılmasındaki yetersizlik. Ölü boşlukların kapatılmasındaki yetersizlik. Ameliyatta doku travması oluşturulması. Ameliyatta doku travması oluşturulması.

38 eylül-200738 Cerrahi Yara İnfeksiyonları-3 Etkenler hematojen veya lenfojen yolla da bölgeye ulaşabilir. Etkenler hematojen veya lenfojen yolla da bölgeye ulaşabilir. –İnokulum miktarı, –organizmanın virulansı, –konakçının durumu, –ameliyat süresi, –insizyon yerindeki kılların kazınması infeksiyon için risk faktörüdür. Direnler risk faktörü değildir. Direnler risk faktörü değildir.

39 eylül-200739 Cerrahi Yara İnfeksiyonlarından Korunmak İçin Kıllar makine ile traş edilmeli, amelityattan hemen önce traş edilmeli Kıllar makine ile traş edilmeli, amelityattan hemen önce traş edilmeli Cerrahi profilaksi; temiz kontamine, kontamine ve protez yerleştirilmesi ameliyatlarında yapılmalıdır Cerrahi profilaksi; temiz kontamine, kontamine ve protez yerleştirilmesi ameliyatlarında yapılmalıdır –Profilaksi uygun şekilde verilmelidir. MRSA ile infekte ve kolonize olanlar izole edilmelidir. MRSA ile infekte ve kolonize olanlar izole edilmelidir.

40 eylül-200740 Ameliyat süresi kısa tutulmalıdır. Ameliyat süresi kısa tutulmalıdır.

41 eylül-200741 Yara enfeksiyon oranını etkileyen antibiyotik dışı faktörler: Operasyon süresinin uzaması Operasyon 1 saatEnfeksiyon riski%1,3 2 saat%2,7 2 saat%2,7 3 saat%3,6 3 saat%3,6

42 eylül-200742 Yara enfeksiyon oranını etkileyen antibiyotik dışı faktörler: Operasyondan bir gün önce operasyon alanının traşı Jiletle traş%5,6 Makine ile traş%1,4 Kıl dökücüler%0,6 Hiçbirşey yapmama%0,6

43 eylül-200743 Cerrahi alan infeksiyonlarının önlenmesinde HICPAC önerileri Aktif infeksiyonu olan hastada operasyon yapma Operasyon alanı önceden traş etme Diyabetik hastalarda kan şekerini kontrol et Hastanın sigara kullanımını sonlandır Hastanın antiseptik sabunla duş almasını sağla Cildi uygun bir antiseptik ajanla hazırla Cerrahların tırnaklarının kısa olmasına özen gösterilmeli Cerrahlar ellerini özel solüsyonlarla yıkamalı

44 eylül-200744 İnfeksiyonu olan cerrah ekipten çıkart Gerekli ise profilaktik antibiyotik ver Ameliyat sırasında profilaktik antibiyotik düzeyinin devamı sağla (GEREKİYOR İSE) Ameliyathane kapıları daima kapalı tut.

45 eylül-200745 Profilaktik antibiyotik kullanımı aşağıdaki durumlarda endikedir: 1.Yarada bakteriyel kontaminasyon olası ise. 2.Riski yüksek olan veya protez yerleştirilecek temiz yaralar. 3.Travmatik yaralar. 4.Bir yaralanma sonucu gastrointestinal kanalı açılanlar. 5.Barsak ve kolonu ilgilendiren elektif ameliyat geçirecek olanlar. 6.Yüksek riskli safra yolları operasyonlarına tabi tutulanlar. 7.Jinekolojik operasyonlar.

46 eylül-200746 ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ ESASLARI 1. En sık rastlanabilecek patojenlere etkili antibiyotiği seçin. 2. Toksisitesi düşük antibiyotiği seçin. 3. Antibiyotiği ameliyattan 30-60 dakika önce, İV, tek doz ve tedavi dozunda verin. 4. Operasyon 4 saatten uzun sürecekse veya kullanılan antibiyotiğin yarı ömrü kısa ise ikinci dozu uygulayın. 5. Postoperatif dönemde iki veya üç doz daha verin. 24 saatten daha uzun uygulamalara gerek yoktur. 6. İnfeksiyon olasılığı düşük olsa bile, oluşacak bir infeksiyonun meydana çıkaracağı sonuçlar ciddi ise profilaktik antibiyotik kullanın (açık kalp, total kalça protezi, sentetik malzeme kullanılan ameliyatlar).

47 eylül-200747 Ameliyathane Ameliyathanede eldiven ve giysilerin kullanımına özen gösterilmeli, delinen eldivenler hızla degiştirilmeli veya 2 saatten daha uzun süren ameliyatlarda eldiven ve giysiler değiştirilmelidir. Maskeler ağız ve burunu daima örtmeli, Ameliyathanedeki gereksiz trafik engellenmeli, Mümkün olduğunca az konuşulmalıdır.

48 eylül-200748 Enfeksiyondan korunmak için İYİ CERRAHİ TEKNİK İYİ CERRAHİ TEKNİK –Nekrotik doku –Hematom –Kötü sütürler YARADA KANLI SIVI YARADA KANLI SIVI –10 bakteri Enfeksiyon şansı %20 YARA TEMİZ YARA TEMİZ –1000 bakteri Enfeksiyon şansı %20

49 eylül-200749 HK Pnömoniler Hastaneye yatışın ilk 4 günündeki pnömoniler Erken başlangıçlı pnömonilerdir (EBP). Hastaneye yatışın ilk 4 günündeki pnömoniler Erken başlangıçlı pnömonilerdir (EBP). EBP etkenleri : EBP etkenleri : –S.pneumoniae, –M.catarrhalis, –H.influenzae 4. günden sonra başlayan pnömoniler ise geç başlangıçlı pnömonilerdir (GBP). 4. günden sonra başlayan pnömoniler ise geç başlangıçlı pnömonilerdir (GBP). GBP etkenleri: GBP etkenleri: –S.aureus –P.aureginosa –Enterobacteriaceae –Acinetobacter

50 eylül-200750 HK Pnömoniler nozokomiyalinfeksiyonlardan ölümün en önemli sebebidir(%30-33 direk mortalite). nozokomiyalinfeksiyonlardan ölümün en önemli sebebidir(%30-33 direk mortalite). Etken P. aeruginosa ise ölüm riski daha da artar. Etken P. aeruginosa ise ölüm riski daha da artar. Hastaneye yatışın ilk 4 gününde oluşan pnömonilerde toplum kökenli pnömoni etkenlerine benzer. Hastaneye yatışın ilk 4 gününde oluşan pnömonilerde toplum kökenli pnömoni etkenlerine benzer. Patogenezde en önemli yol orafarinks ve üst gastrointestinal sistemi kolonize eden bakterilerin aspirasyonudur Patogenezde en önemli yol orafarinks ve üst gastrointestinal sistemi kolonize eden bakterilerin aspirasyonudur

51 eylül-200751 HK Pnömoniler Risk Faktörleri İleri yaş(70 yaş üstü), İleri yaş(70 yaş üstü), altta yatan hastalık, altta yatan hastalık, şok, şok, bilinç kaybı, bilinç kaybı, KOAH, KOAH, göğüs cerrahisi, göğüs cerrahisi, mekanik ventilasyon ve süresi, mekanik ventilasyon ve süresi, ventilatör hortumlarının 48 saatten sık değiştirilmesi, ventilatör hortumlarının 48 saatten sık değiştirilmesi, tekrarlayan entubasyon, tekrarlayan entubasyon, gastrik aspirasyon, gastrik aspirasyon, antiasit ve H2 res blokeri kullanımı, antiasit ve H2 res blokeri kullanımı,

52 eylül-200752 HK pnömoniden korunmada ise aspirasyonu azaltacak önlemler alınmalı, aspirasyonu azaltacak önlemler alınmalı, solunum cihazları dezenfeke edilmeli, solunum cihazları dezenfeke edilmeli, uygun aşılar kullanılmalı, uygun aşılar kullanılmalı, sukrolfat gibi mide asidini yok etmeyen ilaçlar kullanılmalıdır. sukrolfat gibi mide asidini yok etmeyen ilaçlar kullanılmalıdır.

53 eylül-200753 HK Bakteriyemiler Primer ve sekonder bakteriyemiler vardır. Primer ve sekonder bakteriyemiler vardır. En sık etkenler koagulaz negatif stafilokoklar,kandida,S. aureus ve enterokoklardır. En sık etkenler koagulaz negatif stafilokoklar,kandida,S. aureus ve enterokoklardır. Sekonder bakteriyemiler solunum sistemi ve üriner sistemden kaynaklanmaktadır. Sekonder bakteriyemiler solunum sistemi ve üriner sistemden kaynaklanmaktadır.

54 eylül-200754 HK GIS infeksiyonları En sık etken C.difficile’dir. En sık etken C.difficile’dir. Rotavirüs, candida, S.aureus ve salmonella diğer etkenlerdir. Rotavirüs, candida, S.aureus ve salmonella diğer etkenlerdir. Yenidoğanların nekrozitan enterkolitinden yine pseudomembranöz enteroklit tablosoundan da C.difficile sorumlu tutulmaktadır. Yenidoğanların nekrozitan enterkolitinden yine pseudomembranöz enteroklit tablosoundan da C.difficile sorumlu tutulmaktadır. Bu bakteri çevrede 5 ay canlı kalabilir. Bu bakteri çevrede 5 ay canlı kalabilir. Korunmada el yıkama en önemli kontrol aracıdır Korunmada el yıkama en önemli kontrol aracıdır

55 Hastane enfeksiyonları önlenebilir hatalardandır. Hastane enfeksiyonları önlenebilir hatalardandır. eylül-200755


"Eylül-20071 Hastane infeksiyonları Doç. Dr. Oğuz KARABAY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları