Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MOR FETHİYE ALATAŞ MAHAMAT MAHAMAT MOUSTAPHA. ÜNİRVESİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA STİLLERİ İLE POZİTİF VE NEGATİF DUYGU ARASINDAKİ İLİŞKİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MOR FETHİYE ALATAŞ MAHAMAT MAHAMAT MOUSTAPHA. ÜNİRVESİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA STİLLERİ İLE POZİTİF VE NEGATİF DUYGU ARASINDAKİ İLİŞKİ."— Sunum transkripti:

1 ÜNİRVESİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA STİLLERİ İLE POZİTİF VE NEGATİF DUYGU ARASINDAKİ İLİŞKİ

2 MOR FETHİYE ALATAŞ MAHAMAT MAHAMAT MOUSTAPHA

3 Üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma stilleri ile olumlu ve olumsuz duyguları arasında anlamlı düzeyde bir ilişki var mıdır? Cinsiyet değişkenine göre stresle başa çıkma stilleri ve olumlu ve olumsuz duyguları anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma stilleri ile olumlu ve olumsuz duyguları arasında anlamlı düzeyde ilişki olup olmadığınının belirlenmesidir.

4 Literatür taraması SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNDE DAHA ÖNCE YAPILMIŞ BİR ARAŞTIRMADIR.

5 Yöntem EVREN;Kayseri melikşah üniversitesinde okuyan öğrenciler
Örneklem;Melikşah üniversitesi de okuyan kız ve erkek öğrenciler

6 Veri Toplama Süreci Bu araştırmanın araştırma grubu Melikşah Üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan 30 öğrenciden oluşturmaktadır. Öğrencileri 16’i kız öğrenci ve 14’i ise erkek öğrencidir.çalışmaya gönüllü olarak katılmışlar ve ölçeği yanıtlamışlardır. Bu araştırmanın verileri Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği ve Yaşam Biçimi Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Ölçek kalem kağıt tekniği kullanılarak katılımcı gruba uygulanmıştır.

7 Veri toplama aracı Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği: Pozitif Duygu ve Negatif Duygu Ölçeği 10’ar maddelik iki alt ölçekten oluşmaktadır. Her bir soru 1 “çok az veya hiç” ile 5 “çok fazla” arasında puanlanmaktadır. Watson ve arkadaşları (1988) tarafından geliştirilen PNDÖ’nün, Pozitif Duygu alt ölçeği kişinin ne derece ilgili, aktif ve uyanık hissettiğini; Negatif Duygu alt ölçeği ise kişinin kızgınlık, tiksinti, suçluluk ve korku gibi öznel sıkıntıları ne derece hissettiğini ölçmektedir. YAŞAMA BİÇİMİ ÖLÇEĞİ; Ölçek, (1) Hiç Uygun Değil ile (5) Tamamen Uygun arasında değişen 5’li Likert tipinde bir kendini değerlendirme ölçeğidir

8 Araştırmada veri toplamak amacıyla toplam 30 üniversite öğrencisine , Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği ve Yaşam Biçimi Ölçeği uygulanmıştır. Veriler SPSS 17.0 programında analiz edilmiştir. Araştırmada stresle başa çıkma stilleri ve olumlu ve olumsuz duygunun bağımsız değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için t testi, yararlanılmıştır. Aralarındaki ilişki için ise korelasyon tekniğinden yararlanılmıştır.

9 Alt Hipotezler Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre negatif ve pozitif duygu puan ortalamaları anlamlı düzeyde fark var mıdır ? Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre stresle başa çıkma alt boyutları puan ortalamaları anlamlı düzeyde fark var mıdır?

10 GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK
Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği :Pozitif Duygu ve Negatif Duygu Ölçeği 10’ar maddelik iki alt ölçekten oluşmaktadır. Her bir soru 1 “çok az veya hiç” ile 5 “çok fazla” arasında puanlanmaktadır Stresle Başa Çıkma Ölçeği (Yaşam Biçimi Ölçeği) :Ölçek, (1) Hiç Uygun Değil ile (5) Tamamen Uygun arasında değişen 5’li Likert tipinde bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Watson ve arkadaşları (1988) ölçeğin iç tutarlık güvenirliğini, Pozitif duygu için .88 ve Negatif duygu için .87 olarak bildirmişlerdir. Ölçeğin Türkçe güvenirlik ve geçerlik çalışması Gençöz (2000) tarafından yapılmıştır.

11 Veri Analizi Ölçeğin uygulanması sonrasında elde edilen veriler Spss 17.0 programına aktarılmıştır.bu şekilde son hali elde edilen veriler Spss17.0 paketi kullanılarak analiz edilmiştir.öğrencilerin stresle başa çıkma stilleri ile pozitif ve negatif duygu arasındaki ilişki düzeylerinin belirlenen değişkenlere göre anlamlı bir değişiklik gösterip göstermediği t-testi ve korelasyon analizi ile test edilmiştir.

12 Sonuç ve Bulgular

13 Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre negatif ve pozitif duygu puan ortalamaları anlamlı düzeyde fark var mıdır ?

14 Sig değerine bakılmıştır. anlamlı bir farklılılaşma saptanmamıştır
Sig değerine bakılmıştır.anlamlı bir farklılılaşma saptanmamıştır.erkeklerde stres ile başa çıkmada pozitif duygu oranı kızlardan daha yüksek bulunmuştur.

15 Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre stresle başa çıkma alt boyutları puan ortalamaları anlamlı düzeyde fark var mıdır?

16 Cinsiyet değişkeni açısından kaçınma alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşma saptanmamıştır.

17 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
1. Cinsiyet değişkeni açısından kaçınma alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşma saptanmamıştır. cinsiyet değişkeni açısından negatif duygu puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılaşma saptanmamıştır.

18 ÖNERİLER Üniversite öğrencilerinde stres yaratan yaşam olayları belirlenmeli ve uygun başa çıkma stillerini sergilemeleri hakkında programlar düzenlenmesi yararlı olabilir Elde edilen bulgular üniversite öğrencileri ile sınırlı olduğu için daha farklı örneklemler üzerinde de çalışılması alana katkı açısından önemlidir.


"MOR FETHİYE ALATAŞ MAHAMAT MAHAMAT MOUSTAPHA. ÜNİRVESİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA STİLLERİ İLE POZİTİF VE NEGATİF DUYGU ARASINDAKİ İLİŞKİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları