Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Asya Pasifik Ekonomik İş birli ğ i Hazırlayan Ömer Can SÖNMEZBA Ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Asya Pasifik Ekonomik İş birli ğ i Hazırlayan Ömer Can SÖNMEZBA Ş."— Sunum transkripti:

1 Asya Pasifik Ekonomik İş birli ğ i Hazırlayan Ömer Can SÖNMEZBA Ş

2 Asya Pasifik Ekonomik İş birli ğ i Asya Pasifik Ekonomik İş birli ğ i ya da APEC. Büyük Okyanus kıyısındaki 21 ülkenin katıldı ğ ı, dünya ekonomisinin %60'ını temsil eden ve bölgesel ekonomik, i ş birli ğ i, ticaret ve yatırım konularının payla ş ıldı ğ ı uluslararası bir örgüttür. Üye ülkelerin bakanlarının yıllık toplantıları da dahil olmak üzere örgütün tüm eylemleri APEC Sekreterli ğ i tarafından yürütülür.Büyük Okyanus

3 Asya Pasifik Ekonomik İş birli ğ i Örgütün düzenledi ğ i yıllık APEC Ekonomik Liderler Zirvesine üye ülkelerin devlet ba ş kanları katılır. (Üye ülkelerden Tayvan bu toplantıya devlet ba ş kanı düzeyinde de ğ il, bakan düzeyinde katılmaktadır.) Zirve her yıl farklı bir üye ülkede yapılmaktadır ve artık adet hâline geldi ğ i üzere zirveye katılan üye ülke liderleri zirvenin yapıldı ğ ı ülkenin ulusal kostümünü giyer. En son zirve 9 Eylül 2007'deAvustralya'nın Sydney kentinde yapılmı ş tır. APEC özellikle ABD ve Japonya'nın destekleriyle kurulmu ş tur.Tayvan9 Eylül2007AvustralyaSydneyABDJaponya

4 Asya Pasifik Ekonomik İş birli ğ i APEC'in temel hedefleri 1994'te Endonezya'nın Bogor kentinde kararla ş tırılmı ş tır. Bogor hedefleri ş öyle sıralanır.Endonezya  Ticaret ve yatırımın serbe ş le ş tirilmesi  İ ktisadi ve ticari faaliyetlerin kolayla ş tırılması  Ekonomik ve teknik i ş birli ğ i.

5 Asya Pasifik Ekonomik İş birli ğ i Bogor hedeflerinin hayata geçmesi için 1995'te Osaka Eylem Ajandası hazırlanarak Bogor Hedeflerinin altyapısı hazırlanmı ş tır. Temel amacı ekonomik konular olan APEC, Bangkok hedefleri ile uluslararası terörizmle mücadele ve kitle imha silahlarının yok edilmesi, Busan hedefleri ile genel sa ğ lık sorunları, Sydney hedefleri ile küresel iklim de ğ i ş ikli ğ i, enerji güvenli ğ i, Lima bildirgesi ile geli ş mi ş ve geli ş memi ş ülkeler arasındaki uçurum, ticaretin sosyal boyutları gibi konuları gündemine almı ş tır.

6 Asya Pasifik Ekonomik İş birli ğ i APEC'in üst düzey komiteleri ş unlardır,  Liderler Zirvesi  Ticaret ve Yatırım Komitesi  Ekonomik Komite  Üst Düzey Yetkililer Ekonomik ve Teknik İş birli ğ i İ cra Komitesi  Bütçe ve Yönetim Komitesi APEC'in di ğ er önemli kurumu İş Dünyası Tavsiye Konsülü, i ş dünyası perspektifinden raporlar hazırlamaktadır.

7 Üye ekonomiler Asya Pasifik Ekonomik İş birli ğ ine üye 21 ülke bulunmaktadır. Büyük Okyanus kıyısındaki ülkelerin ço ğ unun üye oldu ğ u örgüt, üyelerinden "üye ekonomi" olarak söz eder.Büyük Okyanus

8 Üye ekonomiler Üye EkonomiGiri ş Tarihi Avustralya 1989 Brunei1989 Kanada1989 Endonezya1989 Japonya 1989 Malezya1989 Filipinler1989

9 Üye ekonomiler Üye EkonomiGiri ş Tarihi Yeni Zelanda1989 Singapur 1989 Güney Kore1989 Tayland1989 ABD1989 Tayvan 1991 Hong Kong1991

10 Üye ekonomiler Üye EkonomiGiri ş Tarihi Çin1991 Meksika1993 Papua Yeni Gine1993 Ş ili1994 Peru1998 Rusya1998 Vietnam1998

11 Asya Pasifik Ekonomik İş birli ğ i HindistanHindistan örgüte girmek için ba ş vuruda bulundu ve ABD, Japonya ve Avustralya'dan destek gördü. Üye ekonomilerden yetkililer Hindistan'ın katılıp katılmaması yönünde görü ş mektedirler. Batı Blo ğ u ülkeleri arasında, Hindistan'ın örgüte girmesiyle güç dengesinin Asya'ya do ğ ru kayaca ğ ı endi ş esi vardır.ABDJaponya


"Asya Pasifik Ekonomik İş birli ğ i Hazırlayan Ömer Can SÖNMEZBA Ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları