Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yıldırım TURAN Saü. İttifakları Tanımlamak İttifakların Kökeni İttifakların Sürdürülmesi İttifakların Sonuçları Sorular 2 Dersin sonunda öğrencilerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yıldırım TURAN Saü. İttifakları Tanımlamak İttifakların Kökeni İttifakların Sürdürülmesi İttifakların Sonuçları Sorular 2 Dersin sonunda öğrencilerin."— Sunum transkripti:

1 Yıldırım TURAN Saü

2 İttifakları Tanımlamak İttifakların Kökeni İttifakların Sürdürülmesi İttifakların Sonuçları Sorular 2 Dersin sonunda öğrencilerin aşağıdaki yeterlilikleri geliştirmeleri hedeflenmektedir:

3 * İttifakları Tanımlamak * İttifakların Kökeni * İttifakların Sürdürülmesi * İttifakların Sonuçları Sorular Dersin Haftalık İçeriği

4 İttifaklar Uluslararası ilişkiler disiplininin bir tarafı ça­tışma ve savaş ise diğer tarafı da işbirliği ve diplo­masidir. İşbirliği ve diplomasi türü olarak görülebilecek ittifaklar olmadan uluslararası ilişkilerin işleyiş ve dinamikleri önemli ölçüde eksik kalacaktır.

5 İttifaklar Realist bir anlatıya göre yeryüzünde, tek insan varken huzur ve barış vardı. İkinci insanla birlikte savaş, üçüncüsüyle de ittifaklar ortaya çık­mıştır.

6 İttifakları Tanımlamak Uluslararası ittifaklar; Devletlerin her­hangi bir tehdit karşısında birlik oluşturmak adına resmi ya da gayri resmi biçimlerde bir araya gel­meleri ve ortak tehdide karşı mücadele taahhüdü vermeleridir.

7 İttifakları Tanımlamak Uluslararası ittifaklar;  Resmi ya da gayri resmi,  Sa­vunmacı ya da saldırgan  Simetrik ya da asimetrik ve benzeri biçimlerde sınıflandırılırlar.

8 İttifakları Tanımlamak İttifaklar da birinci unsur olan aktörler açısından bakıldığında, Realist yaklaşımlara göre ittifaklar ulus-devletler arasında teşekkül etmektedir. İnşacı yaklaşımlara göre devletlerin temel aktör olduğu ön kabulünden hareket edilmekte ve hangi devletin hangi şartlar altında hangi devletle ittifaka gideceği konusu ele alınmaktadır.

9 İttifakları Tanımlamak İttifakların ikinci önemli ve ayırt edici unsuru ise, mevcut bir tehdit algısına dayanmasıdır. Buna göre ittifaklar geçici olgulardır, çünkü varlığını ortak bir tehdit algısına ve bunun devamına borçludurlar. Tehdit ortadan kalktığında ittifakı mecbur kılan gerekçe de ortadan kalkmış olacağından devletlerin normal olana yani bağımsız hareket etme tavırlarına geri dönüş yapmaları bek­lenir.

10 İttifakları Tanımlamak İttifakların üçüncü unsuru ise, mevcut ya da muhtemel tehdide karşı birleşme eylemi ve bir de­receye kadar ortak hareket etme taahhüdüdür.

11 İttifakları Tanımlamak Bir devlet herhangi bir başkasıyla ittifak kurarken kendi bağımsız hareket etme yeteneğinin bir kısmını müttefikiyle paylaşma sözü vermiş demektir. Egemenlik hakları konusunda oldukça kıskanç oldukları kabul edilen devletlerin böylesi bir egemen­lik paylaşımına gitmeleri ancak ittifakla elde edi­lecek hedefin daha acil ya da ehemmiyetli olduğu durumlarda mümkündür.

12 İttifakların Kökeni Klasik güç dengesi teorisyenlerinin çalışmaları ittifaklar üzerine gelişen literatürün kökenini oluş­turur. Buna göre uluslararası sistem içerisinde dev­letlerden herhangi birisi daha fazla güçlendikçe di­ğer devletler bu yeni güçlenen devletin gücünü ken­dilerine yönelik bir tehdit olarak algılayacağından bu yeni güce karşı bir araya gelirler.

13 İttifakların Kökeni Güç peşinde koşan devletler başka devletlerin güçlenmesi durumunda onu dengeleme ve sınırlandırma yoluna giderler. Dolayısıyla klasik anlayışa göre iki farklı müttefik grup ortaya çıkacaktır. Bir yanda yeni yükselen ve sistemi değiştirmek isteyen reviz­yonist devletler, diğer yanda ise yeni yükselenlerin güçlerini sınırlandırmak isteyen statükocu güçler.

14 İttifakların Kökeni Bu durumun en güzel örnekle­rinden birisi, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları önce­sinde ortaya çıkan güç dengelerine dayalı kamplaş­madır. Bu örneklerde, Avrupa’nın ortasında yükse­len revizyonist Almanya’ya karşı statükocu İngiltere ve Fransa bir araya gelmişlerdir. Dolayısıyla bu an­layışa göre devletler müttefiklerini seçerken diğerle­rinin gücüne bakarak kendi çıkarlarım belirleme yoluna giderler.

15 İttifakların Kökeni Klasik güç dengesi teorisi ve onun ittifak­lara dair anlayışı neo-realizmin ortaya çıkışıyla bü­yük bir yeniden yorumlamaya tabi tutulmuştur. Waltz’a göre devletler güç değil güvenlik aradığın­dan kuvvetliyle değil zayıf olanla birleşmek mecburiyetinde olduğunu savunur.

16 İttifakların Kökeni Realist paradigma; tehdit dengesi teorisinde ittifakların güce karşı değil tehdide karşı kuruldu­ğunu savunmaktadır. Waltz teh­didi şu dört unsurla tanımlamaktadır:  Güç  Coğrafi yakınlık  Saldırgan kabiliyetler  Saldırgan niyetler Örneğin Amerika çok daha güçlü olması­na karşın Avrupa kıtasına olan uzaklığı ve Avrupalı devletlere yönelik iyi niyetli tavırları nedeniyle Batı Avrupa için tehdit oluşturmamış ve dolayısıyla den­gelenmemiştir. Diğer tarafta Sovyetler Birliği hem coğrafi yakınlığı, hem de saldırgan niyetlerini Doğu Avrupa’yı işgal ederek gösterdiğinden Batı Avrupalı devletlerce bir tehdit olarak algılanmış ve dolayısıy­la dengelemeye uğramıştır

17 İttifakların Kökeni Yine Realist paradigma; çıkar dengesi teorisi ile devletlerin sadece güvenlik peşinde olmadığını aynı zamanda güç artırımı peşinde de olabileceklerini dile getire­rek, devletlerin güçlüyü dengelemekten ziyade güçlünün peşine takılmayı tercih edeceklerini iddia etmiştir. Çünkü devletler sadece güvenliklerini korumakla yetinmezler aynı zamanda savaş ganimetlerinden faydalanmak için (savaş sonrası çıkarları paylaşmak) kazanacak taraf­la olmak isterler.

18 İttifakların Kökeni İnşacı paradigma, ittifak seçimlerinde devletlerin kimliklerinin etkili olacağını dile getirerek, devletlerin yalnızca güce karşı ve güç için ittifak kurmayaca­ğını, ideolojik benzerlikleri gibi materyal-olmayan kurucu faktörler nedeniyle ittifak kuracaklarını düşünmektedir. Örneğin liberal demokratik bir Amerika'nın 1990’lı ve 2000’li yıllardaki karşı konulmaz gücü İngiltere için bir tehdit oluşturma­dığından İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri kendilerini Amerika’yı dengelemek zorunda hissetme­mektedir.

19 İttifakların Sürdürülmesi İttifakların sürdürülmesi esas itibariyle bir pa­zarlık sürecidir. Taraflar mevcut ittifakı sürdürürken hem ittifakın genelinin çıkarını hem de kendi çıkarlarını gözetmektedirler.

20 İttifakların Sürdürülmesi İttifakların sürdürülmesi üç faklı eksen üzerinden devam etmektedir.  Kurulu ittifakların içerisindeki taahhüt­lerden doğan sonuçlar  İttifakların yönlendirilmesi  İttifaklarda maliyet paylaşımı

21 İttifakların Sürdürülmesi İlk olarak, ittifakların oluşumunda girilen taah­hütlerin doğurduğu sonuçlar tartışma konusudur. İttifaklar, içinde herhangi bir zorlayıcı mekanizma­nın bulunmadığı anarşik uluslararası sistemde an­cak ‘ahde vefa’ üzere yürüdü­ğünden, müttefikleri iki farklı aşırı uca sürükleyebilir.  Birinci ihtimal, bir devletin kendisi için çok da gerekli olmayan bir savaşa sürüklenmesi ihtimalidir.  İkincisi ise, tam da ittifaka ihtiyaç duyulan bir aciliyet durumunda gerekli desteğin sağlanmadığı terk edilme durumu­dur

22 İttifakların Sürdürülmesi İkinci olarak, İttifakların yönlendirilmesi mese­lesi vardır. Müttefikler arasındaki güç farklılaşması ittifakın yönlendirilmesine etki yapabilir. Mesela, Paul Schroeder İttifakların aslen bir yönet­me aracı olduğu iddiası­nı dile getirmiştir. Güçlü taraf zayıf tarafı kontrolü altında tutmak adına ittifaka alabilir.

23 İttifakların Sürdürülmesi Üçüncü olarak, ittifak-içi ilişkilerde ittifakın maliyetlerinin paylaşılması meselesi gündeme gelmiş­tir. Özellikle NATO gibi geniş katılımlı ittifaklarda maliyet paylaşımı üzerine odaklanan bu çalışmalarda istismar konusu işlenmektedir.

24 Sonuç İttifaklar, Savaş Barış İstik­rar Demokratikleşme katkı sağlarlar.

25 -Bu derste olmaması gerekenler 25

26 1.Kavramsal anlamda ittifakları işbirliğinden ayıran en temel özellik nedir? 2.Klasik realizm ile neo-realizmin güç dengesi kavramsallaştırmasını mukayese ediniz? 3.Stephen Walt tehdidi nasıl tanımlamaktadır? 4.Devletler sadece güvenlik arayışında değilse ne tür ittifak davranışları sergileyebilirler? 5.Liberal ve inşacı yazarlar ittifakların kökenlerine dair realistlerin göz ardı ettiği ne tür faktörlere odaklanmaktadır? 6.Güçlüyü dengeleme veya güçlünün peşine takılma stratejilerine ek olarak ne tür ittifak stratejileri düşünebilirsiniz? 7.Kurulu bir ittifak güçlü katılımcının mı yoksa zayıf tarafın mı egemenliğini daha fazla sınırlandırmaktadır? 8.İttifakların büyük savaşlar üzerine muhtemel etkisini değerlendiriniz?

27 Ek Okuma Önerileri Glenn H. Snyder, Alliance Politics, Ihaca, Cornell: Cornell University Press, 1997 Stephen VValt, The Origins of Alliances, Ithaca: Cornell University Press, 1987

28 Kaynakça Şaban Kardaş, Ali Balcı, (Editörler), Uluslararası İlişkilere Giriş, Küre Yayınları, İstanbul, 2014

29 Ders Bitti…


"Yıldırım TURAN Saü. İttifakları Tanımlamak İttifakların Kökeni İttifakların Sürdürülmesi İttifakların Sonuçları Sorular 2 Dersin sonunda öğrencilerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları