Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Dr. Dursun AKSU 1. EBG DERSİNİN HEDEFİ 2 Bu dersin amacı öğrencilerin öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını sağlamak, öğretmenliğin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Dr. Dursun AKSU 1. EBG DERSİNİN HEDEFİ 2 Bu dersin amacı öğrencilerin öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını sağlamak, öğretmenliğin."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Dr. Dursun AKSU 1

2 EBG DERSİNİN HEDEFİ 2 Bu dersin amacı öğrencilerin öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını sağlamak, öğretmenliğin özellikleri, ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde farklı perspektifler ve eğitimin temelleri ve Türk eğitim sistemini tanımaktır

3 EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 3

4 EĞİTİM NEDİR? Eğitim, bedene ve ruha, yetenekli olduğu (yetkinliği) m ü kemmelliği vermektir ( Platon) Eğitim, Ç ocuğu insan haline getirmek sanatıdır ( Ç i ç eron). Eğitim, doğaya g ö re insan yetiştirmektir (J.J. Rousseu). Eğitim, yetileri, hep birden ve uyumlu olarak geliştirmektir (Stein). 4

5 EĞİTİM NEDİR ? Selahattin Ertürk’ e göre eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik yönde değişme meydana getirme sürecidir. 5

6 EĞİTİM NEDİR ? Eğitimin amacı, bireylerin hayatı nasıl yaşaması gerektiğinin öğretilmesi, düşünme becerisinin geliştirilmesidir. Bununla birlikte nasıl düşünmesi gerektiğinin öğretilmesi olarak belirtilebilir. 6

7 Eğitim; bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı olarak, istendik yönde değişiklik meydana getirme sürecidir. 14.01.2016osmantavsan@hotmail.com7 DAVRANIŞ DOĞUŞTAN GETİRİLEN SONRADAN KAZANILAN ( ÖĞRENİLMİŞ ) GEÇİCİ YAŞANILMIŞ UNUTULUR GEÇİCİ KAZANILMIŞ UNUTULMAZ ÖĞRENİLMİŞ Planlı, programlı, eğitim yoluyla Kasıtlı kültürleme Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri Eğitim programlarınca belirlenmiş olan hedef davranışlar (öğrenci kazanımları) Süreç: Olgu ya da olayların belli bir taslağa uygun, belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi

8 Eğitimin Özellikleri Eğitim bir s ü re ç tir, Eğitim sonunda bireyin davranışında bir değişme olmalıdır, Bu değişme istendik y ö nde olmalıdır, Eğitimde bir ama ç ya da kazanım vardır, Eğitim bireyi geliştirir, Eğitim bireyi hayata hazırlar, İ ç sel ya da dışsal bir yaşantı sonucu oluşur 8

9 14.01.2016osmantavsan@hotmail.com9 2 EĞİTİM TÜRLERİ EĞİTİM TÜRLERİ İNFORMAL EĞİTİM ( Plansız programsız, rastgele ) İNFORMAL EĞİTİM ( Plansız programsız, rastgele ) FORMAL EĞİTİM ( Planlı programlı ) FORMAL EĞİTİM ( Planlı programlı ) YAYGIN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM

10 1 FORMAL EĞİTİM Formal eğitim, planlı ve programlı olarak bir ama ç doğrultusunda, belirli bir mekanda uzman bazı kişilerin rehberliğinde d ü zenlenen bir etkinliktir. 10

11 Formal Eğitimin Ö zellikleri a) Ama ç lıdır. b) Planlı ve programlıdır. c) S ü re ç profesyonel eğiticiler tarafından y ü r ü t ü l ü r. d) S ü re ç sonucunda olumlu davranışların kazanılması beklenir. e) Eğitim belirli bir mekanda s ü rd ü r ü l ü r. f) Ama ç lı ( kasıtlı ) olarak hazırlanmış ara ç - gere ç kullanılır. g) S ü resi sınırlıdır. 11

12 2. İNFORMAL EĞİTİM Plansız ve programsız, hayatın i ç erisinde kendiliğinden oluşan eğitimdir. Diğer bir değişle bireyin sosyalleşme ve k ü lt ü rlenme s ü recidir. Bu s ü re ç sistemsiz ve denetimsiz bir şekilde doğuştan ö l ü nceye kadar devam eder. 12

13 ÖRGÜN EĞİTİM Okullarda verilen eğitimdir; Yaş grupları yakındır Zaman bellidir Sonunda diploma vardır Usta öğreticileri verdır Resmidir 13

14 14.01.2016osmantavsan@hotmail.com14

15 14.01.2016osmantavsan@hotmail.com15 YAYGIN EĞİTİM

16 Okullarda yeterli eğitimi alamamış,ya da sonradan ihtiyaç hasıl olmuş yeterliliklerin verildiği eğitimdir Planlıdır, programlıdır Zaman bellidir Usta öğreticileri vardır Yaş grupları değişkendir Sonunda bir sertifika verilir 16

17 Yaygın Eğitim Kurumlarından bazıları Şunlardır Halk eğitimi merkezleri, Çıraklık eğitimi merkezleri, Pratik kız sanat okulları, Olgunlaşma enstitüleri, Endüstri pratik sanat okulları, Mesleki eğitim merkezi, Yetişkinler teknik eğitim merkezleri, Özel kurslar, Özel dershaneler, Uzaktan Eğitim 17

18 Ö ğrenme: Bireyin ç evresiyle geçirdiği etkileşimler sonucunda davranışlarında meydana gelen nispeten kalıcı izli değişikliklerdir Ö ğrenmeler bilişsel, duyuşsal ve psiko- motor olabilir. 18

19 Ö ğretme: Öğrenmenin kolaylaştırılması, öğrenmeye rehberlik edilmesi, öğrenene öğrenmeyi gerçekleştirmesinde yardımcı olunması süreci olarak ele alınmaktadır Ö ğretme bilin ç li ve ama ç lı bir ç abadır. 19

20 Kazanım: Öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde öğrencide görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerler olarak tanımlanmaktadır. 20

21 ZORUNLU EĞİTİM Bir ülkede tüm yurttaşların alması gerekli olan mecburi eğitimdir. Yasalarla düzenlenir. Ülkemizde zorunlu eğitim 12 yıldır. 21

22 Temel Eğitim Bir ülkede yurttaşların kendilerini ifade ve idame edebilmeleri için almaları gerekli eğitimdir. Gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarıdır. Zorunlu ya da isteğe bağlı olabilir 22

23 HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM Herhangi bir mesleğe başlamadan önce alınması gerekli eğitimdir. Eğitim fakültelerinde öğretmenlik mesleği için hizmet öncesi eğitim verilir 23

24 HİZMET İÇİ EĞİTİM Bireylerin hizmet yürütürken, çalıştıkları kurum tarafından niteliklerinin arttırılması için verilen eğitimdir. Ör: Bir okuldaki öğretmenlere Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından akıllı tahta kullanım kursunun verilmesi 24

25 PROGRAM NEDİR? Hedeflere ulaşmak için yapılacak etkinlikler dizgesidir. Eğitimde dört çeşit programdan söz edilebilir. Bunlar ; Eğitim Programı, Öğretim Programı, Ders Programı Örtük ( gizil ) Program’dır.

26 26 EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PROGREMI DERS PROGREMI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN DERS PLANI PROGRAM ÇEŞİTLERİ ÖRTÜK PROGRAM

27 1. Eğitim Programı (Yetişek) Eğitim programı; öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir ( Demirel, 2005 ).

28 EĞİTİM PROGRAMININ YARARLARI 1. Eğitim faaliyetlerine yön verir. 2. Aynı eğitim basamaklarındaki okullarda amaçların aynı yönde gerçekleşmesini sağlar. 3. Eğitimde verimi arttırır. 4. Öğretmenlere rehberlik eder. 5. Zamandan tasarruf sağlar 6. Öğrenmeyi kolaylaştırır.

29 2. Öğretim Programı Eğitim programı doğrultusunda öğrenciye kazandırılması düşünülen özelliklerin ders kümeleri olarak planlanmasıdır. Ya da, Okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan bir dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir.

30 Soru Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

31 3. Ders Programı Bir ders süresi içinde planlanan hedeflerin bireye nasıl kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklerin yer aldığı bir plandır.

32 5. ÖRTÜK ( GİZİL ) PROGRAM: Bu program okuldaki sosyal ve psikolojik etkileşimle oluşan yan ve informal öğrenmeleri kapsar. Örtük program; açık ve yazılı değildir, tasarlanmamıştır, informal, kendiliğinden ve gizil öğrenmeleri kapsar, kasıtlı değildir, ima edilen programdır, resmi programın dışındadır, değerler, normlar, tutumlarla ilişkilidir. Ör: Okuldaki iletişim ortamı öğrenmeyi etkiler

33

34 A

35 35 KÜLTÜR Bir toplumun üzerinde taşıdığı ve nesilden nesile aktarılan maddi ve manevi ögelerdir.

36 KÜLTÜR ÇEŞİTLERİ 36

37 37

38 38

39 SORU ÖRNEKLERİ 39

40 4. Usta çırak ilişkisi sonucu kazanılan davranışlar hangi eğitimin kapsamında yer alır? a. formal eğitim. b. örgün eğitim c. yaygın eğitim d. informal eğitim. e. görsel eğitim 40

41 5. Aşağıdakilerden hangisi öğretme için söylenemez? a. öğretme herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama ve sağlama faaliyeti olarak tanımlanabilir. b. öğretme sürecinde öğrenen,öğreten ve öğrenilen diyebileceğimiz üç öğenin etkileşimi söz konusudur. c. öğretme etkinlikleri her zaman eğitim kurumlarında düzenlenir. d. öğretme ve öğrenme kimi zaman birbirinden bağımsız olarak da gerçekleşebilmektedir. e. öğretme, öğrenmenin kolaylaştırılması süreci olarak ele alınabilir. 41

42 6. Aşağıdakilerin hangisi öğrenmenin davranış değişikliği üzerindeki etkisi için söylenemez? a.öğrenme,davranışta geçici değişiklikler yaratan etkendir. b.öğrenme sonucunda davranışta gözlenebilir bir değişme meydana gelir. c.birey o güne o kadar hiç göstermediği bir davranışı göstermeye başlar. d.var olan davranışı geliştirebilir. e.daha önce öğrendiği yanlış davranışı düzeltebilir. 42

43 7. Büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelerle atfedilmeyecek,yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta nispeten kalıcı izli değişme hangisidir? a.öğretim b.eğitim c.öğrenme d.öğretme e.hedef 43

44 8.öğretim sürecinde öğrencilere kazandırılacak bilgi beceri ve tutumları kapsayan aşama hangisidir? a. hedefler b.içerik c.eğitim durumları d.öğrenim durumları e.değerlendirme 44

45 9. Eğitim çabalarının genel amacı nedir? a.bilgi kazandırma b.toplumsal uyum sağlama c.belli beceriler kazandırma d.yetenek geliştirme e.gereksinimleri karşılama 45

46 10. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğrudur? a.tüm eğitim etkinlikleri öğretim kapsamındadır. b.eğitim yaşam boyu süren kapsamlı bir süreçtir. c.öğretim her zaman bir plan doğrultusunda gerçekleşmez. d.eğitim sürecinde öğrenmeden çok söz edilemez. e.öğretme işi uygun bir yer ve zaman ister. 46


"EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Dr. Dursun AKSU 1. EBG DERSİNİN HEDEFİ 2 Bu dersin amacı öğrencilerin öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını sağlamak, öğretmenliğin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları