Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Padişah ile ayanlar arasında imzalandı. Böylece otorite sağlanmaya çalışıldı. Bu belge ile ilk kez padişahın mutlak otoritesi ve yetkileri sınırlandırılmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Padişah ile ayanlar arasında imzalandı. Böylece otorite sağlanmaya çalışıldı. Bu belge ile ilk kez padişahın mutlak otoritesi ve yetkileri sınırlandırılmıştır."— Sunum transkripti:

1

2 Padişah ile ayanlar arasında imzalandı. Böylece otorite sağlanmaya çalışıldı. Bu belge ile ilk kez padişahın mutlak otoritesi ve yetkileri sınırlandırılmıştır. Ayanların varlığı ve hakları resmen tanınmıştır. Padişah ilk defa kendi gücü dışında bir gücün varlığını kabul etmiştir. SENED-İ İTTİFAK

3 Padişah otoritesi devletin temel dayanağıdır. Reayaya karşı haksızlık ve zulüm yapanlar, devlete bildirilerek bu durumun önlenmesine çalışılacaktır. Ayanların varlığı ve devletle ayanların birbirine güven duyması şarttır. Ayanlar, devletin eyaletlerden asker almasına karşı gelmeyecektir. Toplanacak olan tüm askeri güçler devletin askeri olacaktır. Ayanların bulunduğu yerlerde hazine gelirlerinin, devletin koyduğu kanun ve hükümlere göre ayanlar tarafından toplanması sağlanacaktır. Ayanlık haklarının babadan oğula geçmesi kabul edilecektir. Padişah ağır vergiler koymayacak, eşit ve adaletli vergi alacaktır. Sadrazama saygı gösterilecek ve emirlerine uyulacaktır. Ayanlar da devlet adamları gibi antlaşmaya uyacak, uymayanlara karşı padişahla birlikte hareket edeceklerdir. İstanbul’daki yeniçeri ve diğer ocaklarda isyan çıktığında ayanlar emir beklemeksizin İstanbul’a gelerek isyanı önleyeceklerdir.

4 Divan-ı Hümayun kaldırıldı. Yerine Nazırlıklar kuruldu. Heyet-i Vükela oluşturuldu. Reisülküttaplık yerine Hariciye Nezareti oluşturuldu. Sadrazamlık kaldırıldı, yerine Baş Nazırlık oluşturuldu. Evkaf Nezareti kuruldu ve vakıflar buraya bağlandı

5 Sadaret Kethüdasının yerini Dahiliye Nazırı aldı. Darphane ve Hazine-i Amire Maliye Nazırlığına dönüştü. Tımar ve zeametler kaldırıldı, memurlar maaşa bağlandı. İdari işleri düzenlemek ve memurları yargılamak için Dar-ı Şura-yi Babıali kuruldu. Şeyhülislamlık Bab-ı Meşihat dairesine dönüştü.

6 Adli işleri düzenlemek için Meclis-i Vala-yi Ahkâm-ı Adliye kuruldu. Askeri işleri düzenlemek için Dar-u Şura-yı Askeri kuruldu. Devlet dairelerine kendi resmini astırdı. Posta teşkilatı kuruldu.Köylerde muhtarlıklar oluşturuldu.

7 Müsadere uygulaması kaldırıldı. Halkın devlete bağlılığı artar. Mülkiyet hakkı güvence altına alındı. Özel mülkiyet gelişir. Eşit vatandaşlık anlayışını devlete hakim kılmak istemiştir.

8

9 Karantina uygulaması başlatıldı. Memurlara pantolon, ceket ve fes giyme zorunluluğu getirildi. Askeri amaçla ilk nüfus sayımı yapıldı. Pasaport uygulaması başlatıldı. Memurluklar iç ve dış işleri olarak ikiye ayrıldı.

10 1838’de her rütbe ve mevkideki memurun belli suçlarına belli cezalar verilmesini öngören ceza kanunnamesi çıkarılmıştır.İlk kez bu kanunlarda rüşvet ile ilgili hükümler yer almıştır. Adalet işlerine bakmak için Nezaret-i Deavi kuruldu. Artık kısas ve had cezaları dışında ölüm cezası kaldırılmıştır. “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi Osmanlı hukuk sistemine girmiştir.

11 Sekban-ı Cedit kuruldu isyan sonucunda kaldırıldı. Eşkinci Ocağı kuruldu isyan sonucunda kaldırıldı. 1826 Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Bu olaya Vaka-yi Hayriye denir Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı ordu kuruldu. II. MAHMUT

12 REDİF BİRLİKLERİ KURULDU. Rumeli’de askeri ve idari yetkiye sahip MÜŞİRLİKLER kuruldu. Tımar sistemi kaldırılınca eyaletlerde tımarlı sipahi kalmadı.

13 Devlet memuru yetiştirmek için Mekteb-i Maarif-i Adliye açıldı. Rüştiye (Ortaokul ve Mekteb-i Umum-i Edebiye (lise) açıldı. Mekteb-i Harbiye ve Mekteb-i Tıbbiye açıldı. Mızıka-i Hümayun(askeri bando) açıldı. EĞİTİM ALANINDA

14 İlköğretim İstanbul’da mecburi oldu. Takvim-i Vekayi adıyla ilk resmi gazete çıkarıldı. Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderildi.

15 Yerli malı teşvik edildi. Bakırköy’de bez, Eyüp’te iplik, Beykoz’da deri fabrikası açıldı.Feshane açıldı.İzmit’te çuha fabrikası açıldı. Mali işlerde Rumi takvim kullanılmaya başlandı. İngiltere ile 1838’de Baltalimanı Ticaret Antlaşması imzalandı. Yol yapımına önem verildi. Merkezi otorite artar, kalkınma için önemlidir. EKONOMİ ALANINDA

16 Bu dönemde Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik akımının etkisi ile ayaklanmalar çıkmıştır. Bu ayaklanmaları özellikle Rusya kışkırtmıştır. Sırp isyanı Yunan isyanı

17 Milliyetçilik akımının etkisi ile ayaklanmışlardır. Özellikle Rusların kışkırtması etkili olmuştur. Osmanlı’ya ilk isyan eden millettir. 1812 Bükreş Antlaşması ile bazı haklar elde etmişlerdir. 1829 Edirne Antlaşması ile özerklik kazandılar. 1878 Berlin Antlaşması ile bağımsız oldular.

18 İsyanın çıkışında milliyetçilik ve özgürlük fikirleri etkili olmuştur. Rusya ve Avrupa devletleri de kışkırtmıştır. Osmanlı isyanı bastıramayınca Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan yardım istemiştir. Girit ve Mora valiliklerinin de kendisine verilmesi şartıyla Mehmet Ali Paşa yardım etmeyi kabul etmiştir. Osmanlı Mehmet Ali Paşa’nın yardımı ile isyanı bastırmış fakat meseleye bu kez Avrupa devletleri karışmıştır.

19

20

21

22

23

24 İlk kez Viyana Kongresi’nde ifade edilmiştir. Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti ile olan ilişkileri anlatılmak istenmiştir. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başladıkları 1071’den 1923’e kadar geçen dönemde Avrupa devletlerinin Türk-İslam dünyasına karşı izledikleri politikayı ifade eder. Azınlıkları durumunu bahane ederek iç işlerimize karışmışlardır. Türkleri Avrupa’dan ve Anadolu’dan atma amacındadırlar.

25 1876’da İNGİLTERE’nin isteği ile Balkan olaylarını görüşmek üzere ve Osmanlı-Rus anlaşmazlığını gidermek için İstanbul’da bir konferans (TERSANE KONFERANSI) düzenlendi. Bu konferansa Avusturya, Almanya, İngiltere, Rusya, İtalya ve Osmanlı Devleti katıldı. Konferansta Avrupa devletleri bizden Sırbistan ve Karadağ’dan askerlerimizi çıkarmamızı, Bosna-Hersek ve Bulgaristan’a özerklik vermemizi ve Balkanlarda ıslahatlar yapmamızı istediler. Biz ise bunu iç işlerimize müdahale sayarak kabul etmedik. Bunun üzerine Rusya bize savaş ilan etti ve başlayan savaş 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi (93 Harbi) olmuştur.

26 Yunan isyanını bastırma karşılığında Mehmet Ali Paşa’ya Mora ve Girit valilikleri vaad edilmişti. Ancak Yunanistan bağımsız olunca Mora da elimizden çıkmıştı. M. Ali Paşa da Mora yerine bizden Girit ve Suriye valiliğini istedi. II. Mahmut bu isteği kabul etmeyince M. Ali Paşa oğlu İbrahim Paşa komutasındaki orduyu Suriye üzerine gönderdi. İbrahim Paşa Suriye’yi ele geçirdi. Adana’ya girdi. Osmanlı ordularını yendi ve Kütahya’ya kadar ilerledi.

27 Osmanlı M. Ali Paşa’yı durduramayınca İngiltere ve Fransa’dan yardım istedi. Fransa M. Ali Paşa’nın tarafını tuttu. İngiltere iç meselemiz diye müdahale etmek istemedi. “Denize düşen yılana sarılır.” dedik ve Rusya’dan yardım istedik. Rusya yardım isteğimizi kabul etti ve donanmasını İstanbul’a gönderdi.

28 Rusların İstanbul’a gelmesi İngiltere ve Fransa’yı endişelendirdi. Durumun önemini kavrayan İngiltere ve Fransa yanlarına Avusturya’yı da alarak Osmanlı Devleti’ne yardım etmeye karar verdiler.

29

30 M. Ali Paşa’ya Girit ve Mısır valiliklerine ek olarak Şam valiliği verildi. Oğlu İbrahim Paşa’ya Cidde ve Adana valiliği verildi. Osmanlı bu antlaşma ile valisine boyun eğmek zorunda kaldı.

31 Osmanlı, İngiltere ve Fransa’ya güvenemediği için Rusya ile 1833’te Hünkar İskelesi Antlaşması’nı imzaladı. Osmanlı bir saldırıya uğrarsa masrafları karşılanmak şartıyla Rusya, Osmanlı’ya yardım edecekti. Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı, boğazları Rusların lehine kapatacaktı. Rus gemilerinin boğazlardan geçişine izin verecekti. Antlaşma sekiz yıl geçerli olacaktı.

32

33

34 İngilizler iç bir kısıtlama olmadan, her tür malı Osmanlı topraklarında hem iç hem dış ticaret amacıyla alıp satabilecekler. (Antlaşmadan önce İngilizler malları ancak limana kadar getirebiliyor oradan yerli tüccarlar dağıtımı yapıyordu. Bu maddeden sonra yabancılar iç piyasaya hakim oldular.) İngilizlerden mal alım ve nakli için belge istenmeyecekti. İngiliz tüccarlar, iç ticarette yerli tüccarlardan fazla vergi vermeyecekti. Yabancı mallar Boğazlardan serbestçe geçebileceklerdi.

35

36


"Padişah ile ayanlar arasında imzalandı. Böylece otorite sağlanmaya çalışıldı. Bu belge ile ilk kez padişahın mutlak otoritesi ve yetkileri sınırlandırılmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları