Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANDDROID ASYNCTASK Mobil Programlama. ANDDROID ASYNCTASK –ARKA PLAN UYGULAMALARI Neden arka plan i ş lemleri? Android uygulamalarında uzun sürecek i ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANDDROID ASYNCTASK Mobil Programlama. ANDDROID ASYNCTASK –ARKA PLAN UYGULAMALARI Neden arka plan i ş lemleri? Android uygulamalarında uzun sürecek i ş."— Sunum transkripti:

1 ANDDROID ASYNCTASK Mobil Programlama

2 ANDDROID ASYNCTASK –ARKA PLAN UYGULAMALARI Neden arka plan i ş lemleri? Android uygulamalarında uzun sürecek i ş lemlerin arka planda yapılmasının sebebi ana akı ş ın (Main Thread ya da UI Thread) uzun süre engellenmemesidir. E ğ er ana akı ş ı uzun süre bloke ederseniz uygulamanızın ana ekranı donacak ve kullanıcı uygulamanızın bozuldu ğ unu dü ş ünecektir.

3 ANDDROID ASYNCTASK –ARKA PLAN UYGULAMALARI AsyncTask sınıfı ile arka plan i ş lemleri AsyncTask adında bir sınıf sunmaktadır. Bu sınıf içindeki metodlar yardımıyla arka planda farklı bir akı ş (Thread) üzerinde gerçekle ş tirilen i ş lemin kolayca ön yüzü etkileyen ana akı ş ı (Main Thread) entegre edilmesini sa ğ lar. NOT: Arka planda Java Thread sınıfıyla çalı ş tırılan i ş parçacıkları ön yüz elemanlarına müdahale edemez. Bunun için Handler adında bir sınıf kullanılmalıdır. AsyncTask sınıfı abstract bir sınıftır ve kullanılması için ba ş ka bir sınıf üzerinden extend edilmesi gerekir. AsyncTask sınıflarında doInBackground metodu bulunması zorunludur ve arka planda gerçekle ş tirilecek bütün i ş lemler bu metod içerisinde yazılır.

4 ANDDROID ASYNCTASK –ARKA PLAN UYGULAMALARI AsyncTask sınıfı ile arka plan i ş lemleri Metodları onPreExecute: Arka plan i ş lemi ba ş lamadan önce ön yüzde de ğ i ş tirilmesi istenen de ğ i ş kenlerin (ProgressBar gibi animasyonlar) ve AsyncTask içinde gerekli de ğ i ş kenlerin de ğ er ataması yapılır. doInBackground: Arka planda yapılması istenen i ş lem burada gerçekle ş ir. Bu metod içinde yapılan i ş lemler ön yüzde kullanıcının uygulamayı kullanmasını kesinlikle etkilemez. E ğ er buradaki i ş lemler sonucunda ana akı ş a bir de ğ i ş ken gönderilmesi gerekiyorsa return metodu ile bu de ğ i ş ken onPostExecute metoduna paslanabilir.

5 ANDDROID ASYNCTASK –ARKA PLAN UYGULAMALARI AsyncTask sınıfı ile arka plan i ş lemleri Metodları onPostExecute: doInBackground metodu tamamlandıktan sonra i ş lemlerin sonucu bu metoda result de ğ i ş keni ile gönderilir. Buradaki i ş lemler ana akı ş ı etkiler ve herhangi bir hataya sebep olmaz. Arka plandaki i ş lemden gelen bir veri ön yüzde gösterilmek isteniyorsa bu metod içinde gösterim i ş lemi yapılabilir. onProgressUpdate: E ğ er doInBackground metodu içerisinde yaptı ğ ınız i ş lemin ilerleme durumunu (örne ğ in dosya indirme yüzdesi) kullanıcıya bildirmek istiyorsanız bu metodu kullanabilirsiniz. doInBackground metodu içerisinde publishProgress metodunu kullanarak ilerleme durumunu onProgressUpdate metoduna iletip önyüz içerisinde buna göre bir animasyon yapabilirsiniz. onCancelled: E ğ er herhangi bir sebepten dolayı AsyncTask iptal edilirse bu metod uyarılır. Burada kullanıdı ğ ınız kaynakları temizleyebilirsiniz.

6 ANDDROID ASYNCTASK –ARKA PLAN UYGULAMALARI Kaynaklar https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/konu/android/egitim/android-301/asynctask


"ANDDROID ASYNCTASK Mobil Programlama. ANDDROID ASYNCTASK –ARKA PLAN UYGULAMALARI Neden arka plan i ş lemleri? Android uygulamalarında uzun sürecek i ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları