Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ KULLANIM DÜZEYİYLE YALNIZLIK DÜZEYİ ARASINDAKİİLİŞKİ MİNYONLAR MERVE ÜÇOK SELMA DURU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ KULLANIM DÜZEYİYLE YALNIZLIK DÜZEYİ ARASINDAKİİLİŞKİ MİNYONLAR MERVE ÜÇOK SELMA DURU."— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ KULLANIM DÜZEYİYLE YALNIZLIK DÜZEYİ ARASINDAKİİLİŞKİ
MİNYONLAR MERVE ÜÇOK SELMA DURU

2 LİTeRaTÜR Çağır,Gülden, “Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Düzeyleri ile Algılanan Esenlik Halleri ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki” Yüksek Lisans Tezi,Balıkesir Üniversitesi,2010. Deniz,Asiye, “Sosyal Ağ Kullanımı ve Sosyal Ağlarda Benlik Algısı” Yüksek Lisans Tezi,Ege Üniversitesi,2012.

3 YÖNTEM Araştırma modeli: Evren örneklem:
Bu araştırmada Melikşah Üniversitesi öğrencilerinde sosyal ag kullanımı ile yalnızlık duzeyının ilişkisi belirlenmesi amaçlandığından, araştırma ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Evren örneklem: Araştırmanın evreni, eğitim-öğretim yılında Kayseri ilinde bulunan Melikşah Üniversitesindeki tüm öğrencilerdir. Bunu araştırmak çok zor olacağından örneklem alma yolu benimsenmiştir. Evreni daha iyi temsil edeceğinden 35 öğrenci örneklem olarak alınmıştır . Sistematik tesadüfü örnekleme yoluyla 35 öğrenci belirlenmiştir.

4 Bu araştırmanın amacı;günümüzde sıklıkla kullanılan sosyal ağların kullanım düzeyiyle,bu düzeyin yalnızlıkla ilişkisinin, temel alınarak incelenmesidir.

5 ALT HİPOTEZLER: İnternete baglanma ile içe kapanma arasında farklılık var mıdır? İnternete baglı oldugunuz sure ıle sosyal ilişki arasında farklılık var mıdır? Sosyal aglarda yapılan etkınlıklerle dışa dönüklük arasında farklılık var mıdır?

6 Veri toplama süreci: melıksah unıversıtesı öğrencilerıne uygulanmış, kız erkek oranın birbirine yakın olmasına dikkat edilmiştir. Ölçeği dolduracak kişiye kısa bir bilgi verilip ölçek doldururken başında beklenmeyip rahatça doğru cevaplar vermesi beklenmiştir.

7 Veri toplama aracı: Araştırmada veriler anket tekniği aracılığıyla toplanmıştır. Anketin başında anketin neden uygulandığı açıklanmıştır. Çalışmada geliştirilen anketler bazı kişisel bilgilerin sorulduğu kişisel bilgi formu, sosyal ag kullanımı ve yalnızlık düzeyini ölçmek için çoktan seçmeli ucla yalnızlık öiçegi ve sosyal ag genel kullanım anketi bölümünden oluşmaktadır.

8 UCLANIN GECERLILIGINI VE GUVENIRLILIGI
Yalnızlık Ölçeği Demir (1989) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. UCLA Yalnızlık ölçeği’ni oluşturan 20 maddenin 10 tanesi ters yönde, diğer 10 tanesi ise düz yönde kodlanmıştır. Bu ölçeğin her bir maddesinde sosyal ilişkilerle ilgili duygu ve düşünce sunulmakta ve bireylerden bu ifadelerdeki durumları ne kadar sıklıkla yaşadıklarını likert tipi dörtlü bir derecelendirme ölçeği üzerinde işaretlemeleri istenmektedir. Bireylerin tüm maddelerden elde ettikleri toplam puanlar ‘Genel Yalnızlık Puanı’nı vermektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 80, en düşük puan ise 20’dir. Puan yükseldikçe yalnızlık düzeyi de artmaktadır. Guvenırlılık degeri tekrar yapılan olcumlerde aynı sonuca ulasma derecesının gostergesıdır.

9 Ölçeğin orjinali için yapılan geçerlik çalışmasında Russell, Peplau ve Fergusan, Beck Depresyon Envanterini ölçüt olarak kullanarak benzer ölçekler geçerliğini saptamışlar ve geçerlik katsayısını .67 olarak bulmuşlardır. Ölçeğin tekrar gözden geçirilmesi çalışmasında Russel, Peplau ve Cutrona, Beck Depresyon Envanteri ile UCLA Yalnızlık Ölçeği arasında .62’lik bir korelasyon saptanmıştır (Demir, 1989). Ülkemizde ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Demir (1989) tarafındanyapılmıştır. Demir (1989)'in yaptığı çalışmada ölçeğin iç tutarlılığı ile ilgili analizler toplam 72 kişi üzerinde hesaplanmış ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .96 olarak hesaplanmıştır.Ölçeğin beş hafta ara ile yapılan test tekrar test güvenirlik katsayısı .94 olarak bulunmuştur.

10 Veri toplama aracı evreleri:
Bu araştırmada veri toplamak için üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeylerini belirlemek amacıyla ‘UCLA Yalnızlık Ölçeği’ ve sosyal medya kullanım düzeyi,üyelik süresi,yaş ve cinsiyet değişkenlerini belirlemek amacıyla kişisel bilgi formu kullanılacaktır.

11 VERİ ANALİZİ: anketteki maddeleri toplamak için Transform- >Compute Variable ‘dan 20 maddeyi toplayarak, oluşturulan yeni bölümde toplam puanları gösterdik. Bu bölüm“yalnızlık düzeyini ölçüyor. Sosyal ag kullanım duzeyının yalnızlık duzeyı üstüne etkisi olup olmadığına bakmak için, bu yeni değer Analyze->Compare means->One Way Anova yaparak ınternete baglanma sıklıgı ıle içe kapanma arasındaki ilişkiyi inceledik.

12 VERİ ANALİZİ: 0,05den kucuk olduğundan dolayı yalnızlık düzeyine verilen değer ile sosyal ag kullanımı arasında anlamlı bir ilişki vardır.yani ne kadar fazla sosyal ag kullanımı varsa yalnızlık düzeyi bir o kadar fazladır.

13 Veri analizi: Sonra internete baglı kaldıgınız sure ile sosyal ag arasında ilişki olup olmadığına bakmak için Analyze->Compare means-> One-Way Anova yaparak arasındaki ilişkiyi inceledik.0,05den kucuk oldugundan dolayı ilişki vardır.internete baglı kalınan sure arttıkca sosyal ag kullanımı artmaktadır.

14 Veri analizi: sosyal aglarda yapılan etkınlıklerle dışa dönukluk arasında ilişki var mıdır bakmak için Analyze- >Compare means->One Way Anova yaparak ilişkiyi inceledik.0,05 den büyük olduğundan dolayı anlamlı bir ilişki yoktur.sosyal aglardakı etkınlıklerle kişilerin dışa dönuklugu arasında bir ilişki yoktur.

15 FREKANS TABLOLARININ İNCELENMESI
Üniversitemızde gerceklestırdıgımız araştırmamıza katılan kişilerin 23 ü kız 12 si erkektir. Araştırmamızda sosyal ag kullanan kişilerin 15 i facebook 6 sı twıtter 9 u youtube kullandıgı tespıt edilmiştir. Öğrencilerin sosyal aglara giriş yaptıkları süre en çok 1 -3 ay ve 1 aydan az kullandıkları süreler eşit çıkmıştır. Sosyal aglara en çok giriş yapılan yer mobil oldugu tespit edilmiştir. Sosyal ag kullanma amacında en çok kişiler kendi fotograflarını eklemeyı tercıh etmişlerdir.

16 Sonuçlar/Bulgular ve Değerlendirme:
Internete baglanma ile içe kapanma arasında anlamlı bir farklılık vardır. İnternete baglı oldugunuz sure ile sosyal ilişki arasında anlamlı bir fark vardır. Sosyal aglarda yapılan etkınlıklerle dışa dönukluk arasında arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

17 Öneriler: Araştırmada ögrencılerın sosyal ag kullanımı davranısına yönelık egılımlerı tespıt edılmıstır.Unıversıte ogrencılerının sosyal ag kullanımlarının ne sevıyede belırlı aralıklarla yapılacak arastırmalar dogrultusunda tespıt edılmelı .ögretmenler tarafından derslerde sosyal ag kullanımının olumsuz yonlerıne yer verılmelıdır.ögrencıler sosyal aktıvıtılere motıve edılmelı sosyal kuluplere yeterınce onem verılerek işler hale getırılmelıdır.


"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ KULLANIM DÜZEYİYLE YALNIZLIK DÜZEYİ ARASINDAKİİLİŞKİ MİNYONLAR MERVE ÜÇOK SELMA DURU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları