Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Büyük baş hayvancılık hayvancılık faaliyetleri özellikle da ğ lık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Büyük baş hayvancılık hayvancılık faaliyetleri özellikle da ğ lık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik."— Sunum transkripti:

1

2 Büyük baş hayvancılık hayvancılık faaliyetleri özellikle da ğ lık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik hayvancılık faaliyetleri özellikle da ğ lık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik

3 Yakın yıllara kadar bir tarım ülkesi olarak kabul edilen ülkemizde hayvancılık hem hayvansal ürünlerden (et, süt, deri, yumurta, tarlalara gübre, yakacak olarak tezek vb.) hem de gücünden (yük taşıma, tarla sürme, ulaşım aracı olarak) faydalanmak amacıyla sürdürülmüştür. Yakın yıllara kadar bir tarım ülkesi olarak kabul edilen ülkemizde hayvancılık hem hayvansal ürünlerden (et, süt, deri, yumurta, tarlalara gübre, yakacak olarak tezek vb.) hem de gücünden (yük taşıma, tarla sürme, ulaşım aracı olarak) faydalanmak amacıyla sürdürülmüştür.

4

5 Ülkemizde hayvancılık büyük ölçüde açık mera hayvancılı ğ ı şeklinde başka bir deyişle ekstansif yöntemlerle fazla emek harcamadan yapılır. İ klim koşulları nedeniyle ilkbahara cılız bir biçimde çıkan hayvanlar, otlak alanı bulmak için göçebe olarak dolaştırılır. İ lkbaharda alçak otlak alanlarda otlatılan hayvanlar, yazın kurak geçmesi nedeniyle daha serin olan ve ot örtüsünün daha yo ğ un oldu ğ u yaylalara çıkarılır. Ülkemizde hayvancılık büyük ölçüde açık mera hayvancılı ğ ı şeklinde başka bir deyişle ekstansif yöntemlerle fazla emek harcamadan yapılır. İ klim koşulları nedeniyle ilkbahara cılız bir biçimde çıkan hayvanlar, otlak alanı bulmak için göçebe olarak dolaştırılır. İ lkbaharda alçak otlak alanlarda otlatılan hayvanlar, yazın kurak geçmesi nedeniyle daha serin olan ve ot örtüsünün daha yo ğ un oldu ğ u yaylalara çıkarılır.

6 Hayvancılı ğ ın daha modern ve verimli şekli ahır hayvancılı ğ ıdır Temiz ve fenni ahırlarda kültüre edilmiş hayvanların besin de ğ eri yüksek fabrika yemlerinin yanı sıra kepek, küspe, arpa kırı ğ ı, fi ğ, yulaf gibi besin maddeleri ile beslenmesi ve veteriner kontrolünde bakılıp aşılanması yöntemi olan ahır hayvancılı ğ ına besi hayvancılı ğ ı adı da verilir. Temiz ve fenni ahırlarda kültüre edilmiş hayvanların besin de ğ eri yüksek fabrika yemlerinin yanı sıra kepek, küspe, arpa kırı ğ ı, fi ğ, yulaf gibi besin maddeleri ile beslenmesi ve veteriner kontrolünde bakılıp aşılanması yöntemi olan ahır hayvancılı ğ ına besi hayvancılı ğ ı adı da verilir.

7 Bütün bölgelerimizde inek yetiştiricili ğ i vardır. Ama en fazla Karadeniz Bölgesinin kıyı kesimi ile Do ğ u Anadolu Bölgesinde Erzurum-Kars Bölümünde gelişmiştir.

8 Karadeniz Bölgesinde gelişmesi ya ğ ışların fazla olmasından dolayı çayırların fazla olmasıdır.

9  Erzurum-Kars bölümünde gelişmesi yaz ya ğ ışlarıyla oluşan gür ot ve çayırlıklardır.

10 İ nek yetiştiricili ğ i ayrıca şeker fabrikaları çevresinde de gelişmiştir. Ş.Pancarı küspesinin hayvan yemi olarak kullanılmasından dolayı.

11

12 Ülkemizde gerek sayı gerekse beslendi ğ i alanların genişli ğ i e bakımından ilk sırayı küçükbaş hayvan yetiştiricili ğ i alır. Ülkemiz do ğ al koşullarına çok iyi uyum sa ğ layan küçükbaş hayvanlar, nemi sevmedi ğ inden Do ğ u Karadeniz Bölgesi dışındaki hemen hemen her bölgemizde beslenirler. Ülkemizde gerek sayı gerekse beslendi ğ i alanların genişli ğ i e bakımından ilk sırayı küçükbaş hayvan yetiştiricili ğ i alır. Ülkemiz do ğ al koşullarına çok iyi uyum sa ğ layan küçükbaş hayvanlar, nemi sevmedi ğ inden Do ğ u Karadeniz Bölgesi dışındaki hemen hemen her bölgemizde beslenirler.

13

14 Kalın ve kısa yünlü yerli koyunlarımızın yanı sıra yumuşak ve ince kumaş dokumaya elverişli olan ve anavatanı Avustralya olan merinos cinsi koyunlar ise Karacabey'deki merinos üretme çiftli ğ inde yetiştirilerek Marmara Bölgesinin Güney Bölümünde (Bandırma-Karacabey çevresinde) beslenir. Kalın ve kısa yünlü yerli koyunlarımızın yanı sıra yumuşak ve ince kumaş dokumaya elverişli olan ve anavatanı Avustralya olan merinos cinsi koyunlar ise Karacabey'deki merinos üretme çiftli ğ inde yetiştirilerek Marmara Bölgesinin Güney Bölümünde (Bandırma-Karacabey çevresinde) beslenir.

15 Koyundan sonra en çok yetiştirilen küçükbaş hayvan sayıları 10.760 dolayında olan keçidir. Kıl keçisi ve tiftik (Ankara keçisi) olmak üzere iki cins halinde yetiştirilen keçi yurdumuzun hemen hemen her bölgesinde beslenir. Koyundan sonra en çok yetiştirilen küçükbaş hayvan sayıları 10.760 dolayında olan keçidir. Kıl keçisi ve tiftik (Ankara keçisi) olmak üzere iki cins halinde yetiştirilen keçi yurdumuzun hemen hemen her bölgesinde beslenir.

16

17

18 Keçi yetiştiricili ğ inin da ğ ılışı

19 Kümes hayvancılı ğ ı Ülkemizin hemen hemen bütün co ğ rafi bölgelerinde kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla fazla emek harcamadan çeşitli kümes hayvanları (tavuk, hindi, ördek, kaz) beslerler. Ülkemizin hemen hemen bütün co ğ rafi bölgelerinde kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla fazla emek harcamadan çeşitli kümes hayvanları (tavuk, hindi, ördek, kaz) beslerler.

20 hayvansal ürünler arasında mutlaka tüketilmesi gereken proteince zengin yumurta ile son yıllarda sa ğ lıklı kabul edilen beyaz et tüketiminin artması, ülkemizde tavuk çiftlikleri kurulmasını teşvik etmiştir. hayvansal ürünler arasında mutlaka tüketilmesi gereken proteince zengin yumurta ile son yıllarda sa ğ lıklı kabul edilen beyaz et tüketiminin artması, ülkemizde tavuk çiftlikleri kurulmasını teşvik etmiştir.

21 Ege ve Marmara bölgelerinde büyük şehirler çevresinde gelişen tavuk çiftlikleri, yumurta ve tavuk etini başta İ stanbul, Ankara ve İ zmir'de pazarlar. Ege ve Marmara bölgelerinde büyük şehirler çevresinde gelişen tavuk çiftlikleri, yumurta ve tavuk etini başta İ stanbul, Ankara ve İ zmir'de pazarlar.

22

23

24 Arıcılık

25 Ülkemizin kırsal u ğ raşı düzenleri içinde yer alan bal ve balmumu elde etmek amacıyla ekonomik bir de ğ er ifade eden arıcılık hemen hemen her bölgemizde yapılır. Do ğ u Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgesinin yüksek yörelerinde bitkilerin çiçeklenme durumuna göre arı kovanları kamyonlarla taşınır. Ülkemizin kırsal u ğ raşı düzenleri içinde yer alan bal ve balmumu elde etmek amacıyla ekonomik bir de ğ er ifade eden arıcılık hemen hemen her bölgemizde yapılır. Do ğ u Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgesinin yüksek yörelerinde bitkilerin çiçeklenme durumuna göre arı kovanları kamyonlarla taşınır.

26 Ülkemizde arıcılık Ege Bölgesinde (Manisa, Mu ğ la, İ zmir, Aydın) modern yöntemlerle yapılmakta olup bal üretimi oldukça yüksektir.

27

28 Akdeniz (Antalya, İ çel), İ ç Anadolu (Konya, Ankara, Ni ğ de), Marmara (Balıkesir, Çanakkale), Do ğ u Anadolu (Erzurum, Kars) bölgelerinde arıcılık faaliyetleri gelişmiştir.

29

30

31 İ pekböce ğ i kozasından elde edilen son derece de ğ erli ipekli kumaş üretimi için yapılan ipekböcekçili ğ i Anadolu'ya M.Ö. VI. yy.da Uzakdo ğ u'dan getirilmiştir.

32

33

34

35 ipekböce ğ i yetiştiren başlıca merkez Bursa'dır (yaş koza üretiminin yarısına yakını). Bursa dışında Mu ğ la, Antalya, İ çel, Diyarbakır ve Amasya ipekböcekçili ğ i yapılan başlıca illerdir.

36 Üç tarafı denizlerle çevrili olan, çok sayıda göl ve akarsuyun bulundu ğ u ülkemizde balıkçılık pek fazla gelişmemiştir. Protein yönünden zengin önemli bir besin maddesi olan balık avlanma ortamına göre deniz ve tatlı su balıkçılı ğ ı olmak üzere gruplara ayrılır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan, çok sayıda göl ve akarsuyun bulundu ğ u ülkemizde balıkçılık pek fazla gelişmemiştir. Protein yönünden zengin önemli bir besin maddesi olan balık avlanma ortamına göre deniz ve tatlı su balıkçılı ğ ı olmak üzere gruplara ayrılır. Su ürünleri

37

38 Balıkçılı ğ ın co ğ rafi da ğ ılışı ve başlıca avlanma bölgeleri içinde Karadeniz, Marmara ve Bo ğ azlar önemli bir potansiyele sahiptir. Karadeniz'in güney kıyılarını oluşturan ülkemiz kıyıları kuzey kısmına oranla daha sıcak, denize dökülen çok sayıda akarsu nedeniyle plankton bakımından zengin, deniz akıntıları yönünden daha olumlu koşullara sahiptir. Ülkemizin balık üretiminin %80'i bu denizden karşılanır. Bir iç deniz olan Marmara denizi de balık türleri bakımından zengin olup balık üretiminin %10'u bu denizden sa ğ lanır. Marmara denizinde yaşayan yerli balıkların yanı sıra Karadeniz ve Akdeniz'de yaşayan bazı gezici balık türlerinin yolu üzerinde olan Bo ğ azlar da zengin bir potansiyele sahiptir. Ege ve Akdeniz ise avlanma ve üretim bakımından yetersiz olup yıllık balık üretiminin %5'i Ege, %3'ü Akdeniz'den karşılanır. Bu denizlerde özellikle akarsu a ğ ızlarındaki dalyanlar plankton bakımından zengin olan başlıca avlanma sahalarıdır. Balıkçılı ğ ın co ğ rafi da ğ ılışı ve başlıca avlanma bölgeleri içinde Karadeniz, Marmara ve Bo ğ azlar önemli bir potansiyele sahiptir. Karadeniz'in güney kıyılarını oluşturan ülkemiz kıyıları kuzey kısmına oranla daha sıcak, denize dökülen çok sayıda akarsu nedeniyle plankton bakımından zengin, deniz akıntıları yönünden daha olumlu koşullara sahiptir. Ülkemizin balık üretiminin %80'i bu denizden karşılanır. Bir iç deniz olan Marmara denizi de balık türleri bakımından zengin olup balık üretiminin %10'u bu denizden sa ğ lanır. Marmara denizinde yaşayan yerli balıkların yanı sıra Karadeniz ve Akdeniz'de yaşayan bazı gezici balık türlerinin yolu üzerinde olan Bo ğ azlar da zengin bir potansiyele sahiptir. Ege ve Akdeniz ise avlanma ve üretim bakımından yetersiz olup yıllık balık üretiminin %5'i Ege, %3'ü Akdeniz'den karşılanır. Bu denizlerde özellikle akarsu a ğ ızlarındaki dalyanlar plankton bakımından zengin olan başlıca avlanma sahalarıdır.

39 Tatlı su Balıkçılı ğ ı Ülkemizin göl, akarsu ve baraj göllerinde ise tatlı su balıkçılı ğ ı yapılır. Irmak balıkları içinde en çok avlanan balık türü alabalıktır. Fırat nehrinin Karasu ve Murat kolları, Dicle, Aras, Sakarya nehirleri ve kolları ile Karadeniz ve Ege Bölgesindeki bazı akarsularımızda ırmak balıkçılı ğ ı yapılır. Göllerde avlanan en önemli balık ise sazandır. Kefal, karabalık, turna, yayın ve yılan balı ğ ı ise di ğ er göl balıklarıdır. Ülkemizde tatlı su ürünleri içinde kerevit avcılı ğ ı E ğ ridir (yıllık üretimin %5-6'sı) ve Beyşehir göllerindedir. Tatlı su Balıkçılı ğ ı Ülkemizin göl, akarsu ve baraj göllerinde ise tatlı su balıkçılı ğ ı yapılır. Irmak balıkları içinde en çok avlanan balık türü alabalıktır. Fırat nehrinin Karasu ve Murat kolları, Dicle, Aras, Sakarya nehirleri ve kolları ile Karadeniz ve Ege Bölgesindeki bazı akarsularımızda ırmak balıkçılı ğ ı yapılır. Göllerde avlanan en önemli balık ise sazandır. Kefal, karabalık, turna, yayın ve yılan balı ğ ı ise di ğ er göl balıklarıdır. Ülkemizde tatlı su ürünleri içinde kerevit avcılı ğ ı E ğ ridir (yıllık üretimin %5-6'sı) ve Beyşehir göllerindedir.

40 Son yıllarda ülkemizde kültür balıkçılı ğ ı alanında da gelişmeler olmuştur. Kültür balıkçılı ğ ı denizlerde koy ve körfezler içinde dalyan adı verilen sahalarda yavru balıkların geçemeyece ğ i sıklıkta örülen demir kafeslerin suya bırakılması biçiminde sürdürüldü ğ ü gibi, akarsu kenarlarında inşa edilen havuzlarda da yapılır Son yıllarda ülkemizde kültür balıkçılı ğ ı alanında da gelişmeler olmuştur. Kültür balıkçılı ğ ı denizlerde koy ve körfezler içinde dalyan adı verilen sahalarda yavru balıkların geçemeyece ğ i sıklıkta örülen demir kafeslerin suya bırakılması biçiminde sürdürüldü ğ ü gibi, akarsu kenarlarında inşa edilen havuzlarda da yapılır

41 Ölçme de ğ erlendirme

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 Tarım ürünleri resimleri

52 Bu ğ day

53 Arpa

54 Çavdar

55 Yulaf

56 şekerpancarı

57 Tütün

58 Tütün sarartma

59 pirinç

60 Ayçiçe ğ i

61 ZEH İ RL İ OLMAYAN MANTAR

62 KETEN

63 KENEV İ R

64 ANASON

65 HAŞHAŞ

66 PAMUK

67 SUSAM

68 SOYA

69 YERFISTI Ğ I

70 ÇAY

71 FINDIK

72 KİVİKİVİ

73 ANTEPFISTI Ğ I

74 ZEYT İ N


"Büyük baş hayvancılık hayvancılık faaliyetleri özellikle da ğ lık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları