Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI"— Sunum transkripti:

1 DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI
ESKİŞEHİR DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI

2 Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Yönergesi

3 Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.

4 Mezunlara yönelik kursların halk eğitimi merkezlerince açılması esastır. Ancak, halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde, millî eğitim müdürlüğünce yapılacak planlamayla diğer okul/kurumların dersliklerinden yararlanılır.

5 Kurslar; Yıllık (iki yarıyılı kapsayacak şekilde) Dönemlik (1. dönem, 2. dönem) Yaz dönemi şeklinde açılır.

6 Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler, birinci dönemde Eylül ayı, ikinci dönemde Şubat ayı, yaz dönemi kurslarında ise Haziran ayı sonuna kadar belirlenir.

7 Birinci dönem ve yıllık planlanan kursların Ekim ayının, ikinci dönem için planlanan kursların Mart ayının, yaz dönemi kurslarının ise Temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. (en geç)

8 Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder
Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Olağanüstü durumlarda bu süreler millî eğitim müdürlüklerince değiştirilebilir.

9 Açılan bir kursa kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılmaz
Açılan bir kursa kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılmaz. Ancak nakil, yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.

10 Kurslara kimler katılabilir?
Ortaokul seviyesinde, Örgün veya yaygın (açık öğretim) ortaokul öğrencileri, İmam hatip ortaokulu öğrencileri, Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu öğrencileri (görme, işitme, ortopedik, hafif düzey zih. eng.);

11 Lise seviyesinde, Örgün ve yaygın ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler, Mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri,

12 Yaygın eğitim kapsamında,
Örgün veya yaygın ortaöğretim kurumlarından mezun kursiyerler, Mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim meslek liselerinden mezun olan kursiyerler.

13 Kurs merkezleri, öncelikle kendi öğrencileri olmak üzere imkanları ölçüsünde aynı ilçe içerisinde bulunan diğer okullardan da öğrenci kabul edebilir.

14 Kursların açılması Yaz dönemi kursları hariç, açılacak kurslarda bir dersten dönemlik açılan kursun süresi 16 ders saati, aynı dersten yıllık açılan kursun süresi ise 32 ders saatinden az olamaz. Bir kurs saati süresi 40 dakikadır.

15 Kurslar; Hafta içi Hafta sonu Hafta içi/hafta sonu şeklinde planlanabilir.

16 Hafta içi/hafta sonu şeklinde planlanan kurslarda öğrenciler için Cumartesi veya Pazar günlerinden bir gün boş olacak şekilde planlama yapılır. Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat 22:00’ ye kadar, cumartesi pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılabilir.

17 Kurslar, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü toplam 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir. Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz. (Kılavuz maddesi: Örgün eğitim kurumlarındaki kurslarda, hafta içi günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonları ise bir günde en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir.) Halk eğitim merkezlerinde ise kurs gün ve saatleri merkez müdürlüğünce belirlenir.

18 Öğrenci/kursiyer sayısı
Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ancak, tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilir.

19 Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, millî eğitim müdürlüğünün onayı ile beş öğrenciden az olmamak kaydıyla sınıf oluşturulabilir.

20 Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu (görme, işitme, ortopedik, hafif düzey zih. engelli) Mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler (işitme ve ortopedik) Mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim meslek liselerinden mezun kursiyerler için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azamî sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz. (10-15)

21 Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir.

22 Kurs açılacak dersler Kurslar, Bakanlıkça ilan edilen (belirlenen) örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılır.

23 Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi
Komisyon; kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek, kursların onayını vermek, koordinasyon ve yürütülmesini sağlamak amacıyla, millî eğitim müdürünce görevlendirilen Millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, İki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, İki ortaöğretim kurumu müdürü, Bir halk eğitimi merkezi müdürü Bir e-kurs modülü kullanıcısından oluşur.

24 Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-kurs modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur. Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir.

25 Kurslarda görevlendirilecek kadrolu öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde, millî eğitim müdürlüklerince aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.

26 Öğrenci/kursiyerlerle ilgili işlemler
Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10 una devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Bu öğrenciler aynı dönemde başka bir kursa devam edemez.

27 Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce bir deftere işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz. Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okul/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

28 Kurs merkezi müdürü ve görevleri
Bünyesinde kurs açılan okul/kurumun müdürü kurs merkezi müdürüdür. Kurs merkezi müdürünün görevleri şunlardır; Kursun işleyişini, düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak, Kurs çalışmalarında plân ve programların uygulanmasını sağlamak, Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders plânlarını inceleyip onaylamak, Kursun işleyişi ile ilgili idari, mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

29 Kurs merkezi müdür yardımcısı ve görevleri
Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemleri yürütmek, Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personele yapılacak ücret ödemelerine ilişkin işlemleri yürütmek, Kurs merkezi müdürü tarafından kursla ilgili verilecek diğer işlemleri yürütmek.

30 Kurs çalışmalarının ve öğrenci/kursiyer başarısının değerlendirilmesi
Kurslarda dönem başında yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir. Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs saatleri içinde her ay değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçları analiz edilerek, eksikliği görülen konular tamamlanır.

31 Kursların denetimi Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin denetimi yetkililerce yapılır. Kursların değerlendirilmesiyle ilgili yılsonu raporu kurs merkezi müdürlüklerince ilçeye, ilçe raporları ile, il raporları Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğüne gönderilir.

32 Kurs giderleri Kursta görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders ücretlerine ilişkin hususlar, 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme hükümleri kapsamında belirlenir.

33 Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, aydınlatma, kırtasiye ve bu kapsamdaki giderleri Bakanlıkça, merkezlerde çalıştırılacak yardımcı personel sayısının yeterli olmaması durumunda ihtiyaç hizmet alımı yoluyla karşılanır. Bu Yönerge kapsamında açılan kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerlerden herhangi bir ücret alınmaz.

34 Tutulacak defter ve dosyalar
Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır: Öğrenci/kursiyer yoklama defteri, Kurs ders defteri, Gelen ve giden yazı dosyası, Kurs ders plânları dosyası, Denetim defteri,

35 2015 DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI KILAVUZU

36 DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI TAKVİMİ
İl/ilçe komisyonunun oluşturulması Kurs merkezlerinin başvurularının alınması Kurs merkezi başvurularının onaylanması Öğretmen başvurularının alınması Öğrenci başvurularının alınması Öğretmen görevlendirmelerinin yapılması Kurs sınıf/şubelerinin oluşturulması

37 DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI TAKVİMİ

38 GENEL ESASLAR Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında kursların açılış/kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları, kazanım testleri vb. iş ve işlemler, e- kurs modülü üzerinden yapılır.

39 Destekleme ve Yetiştirme Kurslarındaki ücret, ek ders gibi mali iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince ve ilgili eğitim kurumlarınca yürütülür. Destekleme ve Yetiştirme Kursları özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile işbirliği içinde açılamaz.

40 Destekleme ve Yetiştirme Kursları, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanacak olan kurs programı çerçevesinde yürütülmesi esastır. Programı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders programı oluşturulur. Kurs programları en geç kursların açıldığı ilk haftanın son işgününe kadar kurs merkezi müdürüne onaylatılır.

41 Yaz dönemi kursları, kurs merkezlerince ders yılının dışında kalan sürede yapılacak şekilde planlanır ve il/ilçe komisyonunun onayı ile yürürlüğe girer.

42 Kurslarla ilgili ders programları ve haftalık örnek ders çizelgeleri ile kazanım kavrama testleri, tarama testleri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî internet sayfasında yayımlanacaktır.

43 Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile 9,10 ve 11
Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile 9,10 ve sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 dersten haftalık toplam 12 saate kadar; 8. sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 dersten 18 saate kadar; Ortaöğretim kurumlarının 12. sınıftaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 dersten 24 saate kadar haftalık kurs alabilirler.

44 Kurslarda her bir öğrenci/kursiyer için, hafta içi günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonları ise bir günde en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir.

45 İL/ İLÇE KOMİSYONLARI Komisyonlar Eylül Ayının ilk haftası oluşturulur. Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmen başvurularını inceleyip değerlendirerek, ilgili kursa yönlendirir. İl/ilçe bünyesindeki kursların koordinasyonunu sağlar. e-kurs Modülüne, il/ilçe sorumlularının verileri zamanında sisteme işlemesini, sistemdeki bilgilerin güncel tutulmasını sağlar, kurslarla ilgili işleyişin sağlıklı yürümesi için gereken tedbirleri alır.

46 KURS MERKEZLERİ Kurs merkezi olmak isteyen kurum, imkanları ölçüsünde, her sınıf düzeyinde en az 6 farklı dersten kurs açma isteğinde bulunarak öğrencilerin tercihine sunar. İl/ilçe Komisyonundan onay alan kurslar, yeterli talep olması halinde açılır.

47 Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden başvuru yapacak öğrenci/açık öğretim öğrencisi ve mezunlara eba/e-kurs kullanım şifresi verir. e-Kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait ağırlıklı yılsonu başarı puanı, Bakanlıkça veya kurs müdürlüğünce yapılacak tarama test sonuçları; kursiyerlerin diploma notu gibi ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.

48 Kursa başvuru yapan kadrolu veya ücretli öğretmenlerin e-kurs modülü üzerinden derslere atamasını yapar, haftalık ders programlarını oluşturur, ilan eder. Kurs çalışmalarında yıllık plan ve programları onaylar, uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.

49 Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, takibini yapar (Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz).

50 ÖĞRETMEN BAŞVURULARI Kurslarda görev almak isteyen kadrolu öğretmenler, Mebbis şifreleri ile e-kurs modülünden görev almak istedikleri kurs tercihini yaparak başvuruda bulunurlar. Öğretmenler, ilçe içinde görev almak istedikleri kurs merkezlerinden üç tercihte veya tüm ilçede herhangi bir okulda görev alma isteğinde bulunabilirler.

51 Ücretli öğretmenler, e-kurs modülü üzerinden sisteme ilk girişte oluşturabilecekleri şifreler ile başvuru yaparak, ilgili evrakları komisyonlara ulaştırırlar. (Ücretli öğretmen başvurusu sadece il millî eğitim müdürlüğü e-kurs modülü kullanıcısı tarafından silinebilir. ) Ücretli öğretmenlerin hangi kursta görev alacakları kurs merkezlerinin talebi doğrultusunda komisyonlar tarafından belirlenir.

52 Tercih ettiği kurs merkezlerinde görev alamayan öğretmenler, ilçe komisyonları tarafından ihtiyaç duyulan kurs merkezlerinde değerlendirilirler.

53 KURSLARA ÖĞRENCİ/KURSİYER BAŞVURULARI
Öğrenci/kursiyerler ders ve öğretmen tercihinde bulunabilir. Kursa katılmak isteyen örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul/kurumlarından alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü üzerinden tercih yapacaklardır. Açık öğretim öğrencileri başvurularını örgün eğitim kurs merkezlerine, kursiyerler ise halk eğitim merkezi müdürlüklerine bulundukları sınıf düzeyini gösterir belge veya diploma ile bizzat başvurarak yapacaklar ve kurs şifrelerini alacaklardır.

54 KURSLARA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLMESİ
Kurslara öğretmen görevlendirilmesi e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü tarafından öncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu öğretmenler arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır. İhtiyaç olması halinde (e-kurs modülü üzerinden) komisyonlar tarafından onaylanan ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılır. Kurs merkezleri, görev veremedikleri öğretmenleri modül üzerinden ihtiyaç dışı olarak (ihtiyaç fazlası butonu) il(ilçe) havuzuna gönderirler.

55 KURSLARDA ÖDENECEK EK DERS ÜCRETLERİ

56 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 176
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 176. (Değişik ikinci fıkra) Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

57 Okulunda haftalık 20 saat fiilen derse giren bir öğretmene, destekleme ve yetiştirme kurslarında haftada en fazla kaç saat ek ders görevi verilebilir? Genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerinin, aylık ve ek ders ücreti karşılığında haftada 30 saat, destekleme ve yetiştirme kurslarında ise aynı Kararın 8'inci maddesine göre haftada 10 saat daha olmak üzere haftada toplam 40 saat ders okutmaları mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, okulunda rutin müfredat kapsamında haftada 20 saat ders okutan bir öğretmenin, destekleme ve yetiştirme kurslarında haftada 20 saate kadar ders okutması mümkün bulunmaktadır.

58 Aylık karşılığı ders görevini tamamlayamayan (örneğin haftalık 10 saat derse giren) bir öğretmene destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında hafta içi veya hafta sonu 10 saat ders alması durumunda kaç saat ek ders ücreti ödenir? Yönetici ve öğretmenlerin cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen okuttukları derslerin tamamının, aylık karşılığı ders görevlerinin doldurulmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında, hafta içi günlerde okuttukları derslerin ise öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, hafta içinde 10 saat ders okutan bir öğretmenin bunun üzerine yine hafta içinde destekleme kursunda okuttuğu derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi gerektiğinden, bu öğretmenin o hafta için 5 saat, destekleme kursunda hafta sonları 10 saat ders okutması durumunda ise o hafta için 10 saat ek ders ücretinden yararlandırılması gerekmektedir.

59 Okul yöneticilerine hafta sonu cumartesi ve pazar günleri için kurs merkezi müdürlüğü görevinden dolayı alması gereken günlük 2 saatlik ek ders ücreti %100 fazlasıyla ödenir mi? Destekleme ve yetiştirme kurslarında cumartesi ve pazar günleri yönetim görevi yürüten bir yöneticinin bu görevi karşılığında yararlanacağı 2 saatlik ek ders ücretinin, 657 sayılı Kanunun 176'ncı maddesine göre yüzde yüz fazlasıyla ödenmesi gerekmektedir.

60 Okul yöneticilerine hafta içi ders saatlerinden sonra ancak mesai saatleri içinde saat 17.00’ye kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ek ders görevi verilebilir mi? Kararda, okul yöneticilerinin isteğe bağlı ek ders görevlerini yerine getirmelerinde herhangi bir zaman sınırlaması öngörülmediğinden, yöneticilerin destekleme ve yetiştirme kurslarında her zaman ders okutabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

61 Okul yöneticilerine kurs merkezi müdürlüğü görevinden dolayı hafta içi saat 17.00’den sonra açılan kurslar için yöneticilik görevinden dolayı ek ders ücreti ödenir mi? Okulların tür ve özelliklerine bağlı olarak yönetim görevi karşılığında anılan Kararın 10'uncu maddesine göre ders niteliğinde yönetim görevi adı altında ek ders ücretinden yararlandırılan yöneticilerin, hafta içinde saat 17.00'den sonra olsa dahi yönetim görevine bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.

62 Okul yöneticilerinin maaş karşılığı 2 saat fiilen derse girmesi, 10 saat de kurs kapsamında derse girmesi durumunda kaç saat ek ders ücreti ödenir? Kararın 5‘inci maddesine göre, okul yöneticileri haftada 6 saat aylık karşılığı ders okutmakla yükümlü bulunmaktadırlar. Ancak yöneticiler, ek ders görevi almak istemedikleri takdirde Toplu Sözleşme hükmü gereğince aylık karşılığı olarak haftada 2 saat ders okutabilmektedirler. Bu durumda haftada toplam 12 saat ders okutan yöneticinin okuttuğu bu derslerin 6 saatinin aylık karşılığı, geri kalan 6 saatinin ise ek ders ücreti karşılığı değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu derslerden cumartesi ve pazar günleri okuttukları kısmının ise, aylık karşılığı ders görevini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.

63 Okul yöneticilerine destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında hafta sonu ders verildiğinde Cumartesi ve Pazar günleri için kurs merkezi müdürlüğü/müdür yardımcılığı görevinden dolayı anılan günler için 2’şer saat ek ders ücreti ödenir mi? Cumartesi ve pazar günlerinde destekleme ve yetiştirme kurslarında fiilen ders okutan yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de üstlenenlerin, hem yönetim görevi karşılığında öngörülen ek ders ücretinden hem de fiilen okuttukları dersler için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılmaları mümkün bulunmaktadır.

64 Ders ücreti karşılığı görevlendirilecek öğretmenlere (ücretli öğretmenlere) destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında haftada en çok kaç saat ders görevi verilebilir? Bu öğretmenlerin ders ücreti %100 fazlasıyla ödenir mi? Öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerce karşılanmasının mümkün olmadığı durumlarda bu kapsamda ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere, anılan Kararın yukarıda belirtilen 9'uncu maddesine göre haftada en fazla 30 saate kadar ders görevi verilmesi mümkün olup, bu konumda olanlara ödenecek ek ders ücretinin yüzde yüz fazlasıyla ödenmesi ise mümkün bulunmamaktadır.

65 Ders ücreti karşılığı görevlendirilen bir öğretmen (ücretli öğretmen) okuldaki derslerden 20 saat görev almış ise destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında bu öğretmene en çok kaç saat daha ders görevi verilebilir? Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere haftada en fazla 30 saat ders görevi verilebileceğinden, rutin müfredat kapsamında 20 saat ders okutan öğretmene destekleme ve yetiştirme kursunda en fazla 10 saat ders görevi verilmesi mümkün olabilecektir.

66 Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında rehberlik öğretmenlerine görev verilebilir mi?
Kurslarda rehberlik öğretmenlerine Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 54 ve 55. maddesi gereğince görev verilemez.

67 Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında hafta sonu görevlendirilen memur ve hizmetli personele herhangi bir ödeme yapılacak mıdır? Söz konusu personele, bugün itibarıyla farklı bir ödeme yapılması mümkün olmamakla birlikte, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün 23'üncü maddesinde yer alan; "Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir." hükmü bağlamında, tarihinden itibaren bu kapsamda normal çalışma saatleri ve günleri dışında fiilen yaptıkları çalışma karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmesi mümkün olabilecektir.

68 Ders ücreti karşılığı görevlendirilen bir öğretmenin saat 18:00’den sonra veya hafta sonlarında görev yapması durumunda ücreti gece ücreti üzerinden ödenebilir mi? Bu kapsamda ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere, hafta içi saat 18.00'dan sonra, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde okuttukları dersler için ödenecek ek ders ücretinin, gece öğretimi için öngörülen gösterge (150) üzerinden belirlenmesi uygun olacaktır.

69 Sınıf öğretmenlerine Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında ders görevi verilir mi?
İhtiyaç olması halinde Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında sınıf öğretmenlerine Kararın 8. maddesi kapsamında haftada 10 saate kadar ders görevi verilebilir.

70 Yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevlilere Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında kaç saate kadar ders görevi verilir? Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevlilere Kararın 9. maddesi kapsamında haftada 8 saate kadar görev verilir.

71 Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında ders ücreti karşılığı görevlendirilen öğretmenler (ücretli öğretmen), emekli öğretmenler ile yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevlilere ücretleri %100 fazlasıyla ödenir mi? Ders ücreti karşılığı görevlendirilen öğretmenler (ücretli öğretmen), emekli öğretmenler ile yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevlilere ders ücretleri %100 artırımlı ödenemez. Madde 176 – (2) Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

72 Yöneticiler 6 saat aylık karşılığı ders görevinin dışındaki isteğe bağlı ek ders görevini (ikinci 6 saati) destekleme ve yetiştirme kurslarından alabilir mi? Yöneticilerin, aylık karşılığı 6 saatlik ders görevini doldurmuş olmaları şartıyla bu kapsamda isteğe bağlı olarak 6 saate kadar ders görevi alabilmeleri mümkün bulunmaktadır. Yukarıda da değinildiği gibi, bu durumda haftada toplam 12 saat ders okutan yöneticinin okuttuğu bu derslerin 6 saatinin aylık karşılığı, geri kalan 6 saatinin ise ek ders ücreti karşılığı değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu derslerden cumartesi ve pazar günleri okuttukları kısmının ise, aylık karşılığı ders görevini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.

73 Yaz dönemi kurslarında görev alan kadrolu öğretmenlere ek ders ücreti ödemesi nasıl yapılır?
Bu madde (8/2) kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.

74 Destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere ek hizmet puanı verilir mi, bu uygulama nasıl yapılır? Destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere fiilen görev yapılan her ay için 0,5 ek hizmet puanı verilir. Bu işlem il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerçekleştirilir.

75 Genel idari izinli olunan günlerde Destekleme ve Yetiştirme kurslarında görevli yönetici ve öğretmenler o günkü ek ders ücretinden yararlanırlar mı? Gerek gerekse yıllarına ait toplu sözleşmenin “Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 2.maddesi gereği idari izinli olunan günlere ait ek ders ücretinden yararlanırlar.

76 Teşekkür Ederiz


"DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları