Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan Abdulkadir KOÇ Serdar AVŞAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan Abdulkadir KOÇ Serdar AVŞAR"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan Abdulkadir KOÇ Serdar AVŞAR
Kayseride Yamaç Paraşütü yapan kişilerle, Yamaç Paraşütü yapmayan kişilerin umutsuzluk ve motivasyon düzeyleri arasındaki fark Hazırlayan Abdulkadir KOÇ Serdar AVŞAR KAYSERİ 2015

2 Kayseride Yamaç Paraşütü yapan kişilerle, Yamaç Paraşütü yapmayan kişilerin umutsuzluk ve motivasyon düzeyleri arasındaki fark Araştırmanın Amacı Bu araştırmada, Kayseri de doğa sporlarından extrem bir spor olarak bilinen yamaç paraşütü yapan kişilerle yamaç paraşütü yapmayan kişilerin arasındaki motivasyon ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki fark incelenmek istenmiştir.

3 Kayseride Yamaç Paraşütü yapan kişilerle, Yamaç Paraşütü yapmayan kişilerin umutsuzluk ve motivasyon düzeyleri arasındaki fark Literatür Kaplan, A., Ardahan, F.(2012) Doğa sporları yapan bireylerin profilleri, doğa sporu yapma nedenleri ve elde ettikleri faydalar: Antalya örneği. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Ardahan, F., Mert, M.(2014)Yaşam doyumu,ekolojik algı ve duygusal zekânın bireylerin rekreasyonel doğa sporlarına katılmasına etkisinin sorgulanması: Türkiye için logit analizi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.6, Gürer, B., Savaş, H.A., Gergerlioğlu, H.S., Hazar, Ç.K., Uzun, M., Savaş,E.(2007) Süphan dağı tırmanışında irtifanın kaygı düzeyi üzerine etkisi. Genel Tıp Dergisi.17(3), Seber ,G., Dilbaz ,N., Kaptanoğlu ,C. ,Tekin, D.(1991)Umutsuzluk ölçeği: geçerlilik ve güvenirliği.Kriz Dergisi. Sarıçam,H.,Akın,A.,Akın,Ü.,İlbay,B.İ.(2013) Motivasyonel kararlılık ölçeğinin türkçe formu: geçerlik ve güvenirlik çalışması.Turkish Journal of Education.3(1).

4 Araştırma Yöntemi Örneklem
Kayseride Yamaç Paraşütü yapan kişilerle, Yamaç Paraşütü yapmayan kişilerin umutsuzluk ve motivasyon düzeyleri arasındaki fark Araştırma Yöntemi Araştırmada nicel yöntemlerden, betimleyici yöntem kullanılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. H1(Alternatif hipotez): Yamaç paraşütü yapan kişilerin motivasyon düzeyleri yapmayanlara göre daha yüksek, umutsuzluk düzeyleri ise daha düşüktür. H0(Null Hipotez): Yamaç paraşütü yapan bireyler ile yapmayan bireyler arasında motivasyon ve umutsuzluk düzeyleri açısından bir fark yoktur. Örneklem Kayseri de yaşayan yamaç paraşütçüler den 15 kişi ve paraşüt yapmayan 16 kişi ile örneklem oluşturulmuştur.

5 Kayseride Yamaç Paraşütü yapan kişilerle, Yamaç Paraşütü yapmayan kişilerin umutsuzluk ve motivasyon düzeyleri arasındaki fark Alt Hipotezler Yamaç paraşütü yapan kişilerin ulaşılamayan hedefleri yineleme düzeyi yamaçparaşütü yapmayanlara göre daha yüksektir. Yamaç paraşütü yapan kişilerde motivasyonel kararlılık ile umutsuzluk arasında negatif ilişki vardır. Yamaç paraşütü yapan kişilerin uzun vadeli hedef takibi yapma düzeyi ile Motivasyonel kararlılığı arasında pozitif bir ilişki vardır. Yamaç paraşütü yapmayan kişilerin motivasyon ve umutsuzluk düzeyleri arasında pozitif bir ilişki vardır.

6 Kayseride Yamaç Paraşütü yapan kişilerle, Yamaç Paraşütü yapmayan kişilerin umutsuzluk ve motivasyon düzeyleri arasındaki fark Veri toplama aracı Beck Umutsuzluk Ölçeği (Beck’s Hopelessness Scale) Motivasyonel kararlılık ölçeği (Motivational Persistence Scale) Demografik bilgi soruları

7 Beck Umutsuzluk Ölçeği
Kayseride Yamaç Paraşütü yapan kişilerle, Yamaç Paraşütü yapmayan kişilerin umutsuzluk ve motivasyon düzeyleri arasındaki fark Beck Umutsuzluk Ölçeği Beck Umutsuzluk Ölçeği`nin niteliği, ergen ve yetişkinlerde uygulanabilen özelliğiyle, bireyin geleceğe yönelik olumsuz beklentilerini değerlendiren bir ölçektir. Ölçek 11 doğru, 9 yanlış önermeden oluşan toplam 20 maddelik, kendi kendine yanıtlanmakta olan bir ölçektir. Anahtara uyumlu her yanıt için 1 puan, uyumsuz her yanıt için ise 0 puan verilmektedir. Elde edilen aritmetik toplam "Umutsuzluk puanı" olarak kabul edilmiştir. Puanların olası değişkenliği 0 ile 20 arasındadır. (Seber ve ark., 1993:141; Öner, 1997: 307). Ölçekten elde edilen yüksek puan umutsuzluğun veya geleceğe yönelik olumsuz beklentilerin düzeyinin yüksek olduğunu belirtmektedir. Beck Umutsuzluk ölçeği ilk olarak Beck ve arkadaşları (1974) tarafından uygulanmış ve Cronbach alfa güvenirlilik katsayısı a=.93, madde-toplam puan korelasyonlarının .39 ile .76 arasında değiştiği bulunmuştur. Ölçeğin Türkçeye çevirisi Seber (1991) tarafından yapılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışması , Seber (1991) ve Durak (1993) tarafından gerçekleştirilmiştir. Durak (1993) ölçeğin geçerliliğini ve güvenirliliğini belirmeye yönelik çalışmasında alpha güvenirlik katsayısını a=.85, madde-test korelasyonlarını tüm örneklem üzerinden incelemiş ve en düşük korelasyon kat sayısını r=.31, en yüksek korelasyon katsayısını r=.67 bulmuştur. Seber ve arkadaşları (1993) yaptıkları umutsuzluk ölçeğinin güvenirlik çalışmasında Cronbach alfa katsayısı a=0.86, madde-toplam puan korelasyonlarının .07 ile .72 arasında değiştiğini, üniversite öğrencilerinde test-tekrar test güvenirliğinin .74 olduğunu bulmuşlardır(Üngören ve Ehtiyar,2009)

8 Motivasyonel Kararlılık Ölçeği
Kayseride Yamaç Paraşütü yapan kişilerle, Yamaç Paraşütü yapmayan kişilerin umutsuzluk ve motivasyon düzeyleri arasındaki fark Motivasyonel Kararlılık Ölçeği Constantin, Holman ve Hojbotă (2011) tarafından geliştirilen Motivasyonel Kararlılık Ölçeği Sarıçam H.,Akın Ü.,Akın A.,İlbay A. B. Tarafından 2013 yılında Türkçeye çevrilmiştir ve geçerlilik güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırma 539 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Türkçe ve İngilizce formalar arasında dilsel eşitlik (tutarlık) katsayısı .88 olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizinde ölçeğin orijinal formla tutarlı olarak 13 maddeden oluştuğu ve maddelerin üç boyutta toplandığı görülmüştür.Bunlar, Uzun vadeli hedefleri takip(2,5,8,11) , Mevcut hedefleri takip(3,6,9,12) ve ulaşılamayan hedefleri yineleme(1,4,7,10,13) dir. Ölçeğinin Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları ölçeğin bütünü için .69, alt ölçekler için .72, .70 ve .71 olarak bulunmuştur. Uyum geçerliği çalışmasında motivasyonel kararlılık ile umut arasında pozitif (r= .34) ilişki olduğu görülmüştür. Test-tekrar test korelasyon katsayısı .66 olarak bulunmuştur Bu sonuçlara dayanarak motivasyonel Kararlılık Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

9 Kayseride Yamaç Paraşütü yapan kişilerle, Yamaç Paraşütü yapmayan kişilerin umutsuzluk ve motivasyon düzeyleri arasındaki fark

10 Kayseride Yamaç Paraşütü yapan kişilerle, Yamaç Paraşütü yapmayan kişilerin umutsuzluk ve motivasyon düzeyleri arasındaki fark

11 Kayseride Yamaç Paraşütü yapan kişilerle, Yamaç Paraşütü yapmayan kişilerin umutsuzluk ve motivasyon düzeyleri arasındaki fark Veri toplama süreci 15 yamaç paraşütü yapan 16 yamaç paraşütü yapmayan olmak üzere toplamda 31 kişiye anket uygulanan bu çalışmada verilerin objektif ve doğru sonuçlar verebilmesi için, yapılan araştırmanın gereğince araştırmanın uygulanacağı kişiler tesbit edilmiş ve irtibata geçilmiştir. 1 aralık 2015 tarihinde Anket ler yoluyla yamaçparaşütü yapan kişilere dağıtılmıştır. Yamaç paraşütü yapmadığı düşünülen kişilere de anket birebir elden verilerek yapılmıştır. Anketlerden gelen veriler Microsoft Excell programında kodlanarak girilmiş ve kodlanan veriler SPSS 17 programına aktarılmıştır.

12 Kayseride Yamaç Paraşütü yapan kişilerle, Yamaç Paraşütü yapmayan kişilerin umutsuzluk ve motivasyon düzeyleri arasındaki fark Analiz Anket uygulandıktan sonra veriler spss 17 programında analiz edilerek belirlenen alt hipotezler bulgulara göre yorumlanmıştır. Analizde anket sayısı 31 olduğu için Nonparametric- Indipendent sample test ve correlate(korelasyon) kullanılmıştır.

13 Kayseride Yamaç Paraşütü yapan kişilerle, Yamaç Paraşütü yapmayan kişilerin umutsuzluk ve motivasyon düzeyleri arasındaki fark Yamaç paraşütü yapan kişilerde motivasyonel kararlılık düzeyi ile beck umutsuzluk puanı arasında negatif lik bir ilişki bulunmuştur ancak sig değeri ,471 olduğu için anlamlı değildir denebilir. Yamaç paraşütü yapan kişilerde ayrıca uzun vadeli hedef takibi yapma puanı ile motivasyonel kararlılık düzeyi arasında ,54 lük bir korelasyon saptanmıştır. Bu korelasyonun anlamlılık derecesi sig: ,034 tür.

14 Kayseride Yamaç Paraşütü yapan kişilerle, Yamaç Paraşütü yapmayan kişilerin umutsuzluk ve motivasyon düzeyleri arasındaki fark Yamaçparaşütü yapmayan kişilerin umutsuzluk ve motivasyonel kararlılık düzeyleri arasında pozitif bir ilişki saptanamamış tam tersine korelasyon tablosuna bakıldığında ‘’-,618 ‘’ korelasyon değeri ve ’’.01’’ lik bir significant değeri bulunmuştur. Ayrıca korelasyon tablosuna bakıldığında yamaç paraşütü yapan kişilerde ulaşılamayan hedefleri yineleme ile motivasyonel kararlılık düzeyleri arasında ‘’.685’’ lik pozitif bir korelasyon ve Sig=.005 lik bir anlam derecesi tesbit edilmiştir.

15 Kayseride Yamaç Paraşütü yapan kişilerle, Yamaç Paraşütü yapmayan kişilerin umutsuzluk ve motivasyon düzeyleri arasındaki fark Ranks tablosuna bakıldığında Motivasyonel kararlılık ölçeğinin alt alanları ve beck umutsuzluk ölçeğinin yamaç paraşütü kategorik değişkenine göre ortalamaları verilmiştir. Diğer Mann-Whitney tablosuna bakıldığında ise yamaç paraşütü yapan kişilerin ulaşılamayan hedefler takip etme düzeyinin Asymp. Sig.=.004 ile anlamlı anlaşılmaktadır.

16 Kayseride Yamaç Paraşütü yapan kişilerle, Yamaç Paraşütü yapmayan kişilerin umutsuzluk ve motivasyon düzeyleri arasındaki fark Buradaki tabloda görüleceği üzere yamaç paraşütü yapan kişiler ile yapmayan kişiler arasında beck umutsuzluk ölçeği sonuçlarına göre ortalamalarda ciddi bir fark görülmemektedir, Bu da Sig: değerini açıklamaktadır. Ancak motivasyonel kararlılığa bakıldığında yamaçparaşütü yapan ve yapmayanların ortalamaları arasında yaklaşık 7 puanlık bir fark vardır ve SİG: .045 tir.

17 Kayseride Yamaç Paraşütü yapan kişilerle, Yamaç Paraşütü yapmayan kişilerin umutsuzluk ve motivasyon düzeyleri arasındaki fark Cinsiyet kategorisine göre bakıldığında ise umutsuzluk toplam puanı ortalaması erkeklerde, kadınlara göre 7 puanlık bir farkla daha fazla çıkmıştır. Erkeklerde umutsuzluk kadınlara göre daha fazladır diyebiliriz.

18 Kayseride Yamaç Paraşütü yapan kişilerle, Yamaç Paraşütü yapmayan kişilerin umutsuzluk ve motivasyon düzeyleri arasındaki fark Tablo incelendiğinde lisans mezunlarının, lise mezunlarına göre motivasyonel kararlılık ortalaması daha yüksek ,beck umutsuzluk puanları ortalaması daha düşüktür.

19 Kayseride Yamaç Paraşütü yapan kişilerle, Yamaç Paraşütü yapmayan kişilerin umutsuzluk ve motivasyon düzeyleri arasındaki fark Sonuç/Değerlendirme Yamaç paraşütü yapan kişilerde motivasyonel kararlılık ile umutsuzluk arasında negatif bir ilişki vardır. Yamaç paraşütü yapan kişilerde ulaşılamayan hedefleri yineleme düzeyinin yapmayan kişilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür, bu sporu yapan kişiler yapmayanlara göre daha fazla risk alabiliyor denebilir. Yamaç paraşütü yapan kişilerin uzun vadeli hedef takibi yapması ve bu faktörün kişinin motivasyonel kararlılık düzeyi ile pozitif ilişkisi olduğu ve etkilediği görülmüştür. Yamaç paraşütü sporunu yapmayan kişilerde motivasyonel kararlılık düzeyi ile umutsuzluk puanı arasında pozitif bir ilişki tesbit edilememiş tam aksine negatif ve anlamlı bir ilişki tesbit edilmiştir. Yamaç paraşütü yapmayan kişilerde umutsuzluk vardır veya motivasyonel kararlılıkları düşüktür diyemeyiz, bu hipotez yanlışlanmıştır.

20 Kayseride Yamaç Paraşütü yapan kişilerle, Yamaç Paraşütü yapmayan kişilerin umutsuzluk ve motivasyon düzeyleri arasındaki fark Öneriler Örneklemin çok dar olduğu ve çok daha geniş bir örneklem ile bu çalışmanın tekrarlanması gerektiği düşünülmüştür. Beck umutsuzluk ölçeğinin bu çalışma için çok sağlıklı bir ölçek olmadığı görülmüş ve sonraki bu tür çalışmalarda farklı bir ölçek kullanılması gerektiği anlaşılmıştır. Ölçeklerin üzerinden değil, birebir karşılıklı doldurulmasının daha sağlıklı olduğu anlaşılmıştır.

21 Kaynakça Gürer, B., Savaş, H.A., Gergerlioğlu, H.S., Hazar, Ç.K., Uzun, M., Savaş,E.(2007) Süphan dağı tırmanışında irtifanın kaygı düzeyi üzerine etkisi. Genel Tıp Dergisi.17(3), Üngüer , E., Ehtiyar , R.(2009)Türk ve alman öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinin karşılaştırılması ve umutsuzluk düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: turizm eğitimi alan öğrenciler üzerinde bir araştırma. Journal of Yasar University. 4(14), Seber ,G., Dilbaz ,N., Kaptanoğlu ,C. ,Tekin, D.(1993)Umutsuzluk ölçeği: geçerlilik ve güvenirliği.Kriz Dergisi. Sarıçam,H.,Akın,A.,Akın,Ü.,İlbay,B.İ.(2013) Motivasyonel kararlılık ölçeğinin türkçe formu: geçerlik ve güvenirlik çalışması.Turkish Journal of Education.3(1).


"Hazırlayan Abdulkadir KOÇ Serdar AVŞAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları