Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNE GÖRE NHYP VE İNTERKALİBRASYON Müge ERKAN AYDAR Uzman Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yöentimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNE GÖRE NHYP VE İNTERKALİBRASYON Müge ERKAN AYDAR Uzman Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yöentimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi."— Sunum transkripti:

1 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNE GÖRE NHYP VE İNTERKALİBRASYON Müge ERKAN AYDAR Uzman Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yöentimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı ToT Modül 5, 13-17 Nisan 2015 İzmir

2 Giriş Su Kütlelerinin ve Tiplerin Belirlenmesi Baskı ve Etki Analizi Çevresel Hedefler İzleme Önlemler Programı Ekonomik Analizler Halkın Katılımı İÇERİK

3 BÜTÜNCÜL ÇEVRE YAKLAŞIMI Biyolojik Çeşitlilik Konferansı (1992) Avrupa Birliği’nin kurulması (1992) Rio Dünya Zirvesi (1992) Direktifin Ortaya Çıkışı

4 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ (2000/60/EC) 4 Yüzme Suyu Direktifi Tehlikeli Maddeler Direktifi Kentsel atık su Direktifi Kabuklu Su Ürünleri Direktifi Nitrat Direktifi IPPC Direktifi Tüm yüzey ve yeraltı su kütleleri için Avrupa çapında, entegre su yönetimi.

5 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ (2000/60/EC) Sürdürülebilirlik: Ekonomik ve çevresel özellikleri birleştirmek, “Havza Bazlı Yönetim” Bir su kaynağının doğal su toplama alanı, o su kaynağının “havzası” olarak tanımlanmaktadır. Nehir Havzası Yönetim Planları (NHYP)’nin hazırlanması ve her 6 yılda bir gözden geçirilmesi Yüzey sularının, geçiş sularının, kıyı sularının ve yer altı sularının korunmasını sağlamak ve 2015 yılında tüm bu su kütlelerinde “iyi su durumu” elde etmek

6 Nehir Havzası Karakterizasyonu Nehir Havzası Bölgesi Önemli Su Yönetimi Konuları Raporu Önlemler Programı Nehir Havzası Yönetim Planı Çevresel Hedefler İzleme Waterbodies Typology Risk analysis (of not achieving Good Ecological Status) Pressures & Impacts Available data Monitoring programme Waterbodies Budget Monitoring programme Waterbodies Budget Start work on classification schemes and establishing limits and Environmental Quality Standards that relate to biological status Risk analysis Pressures Objectives Estimation of current status Objectives Current status from monitoring SWMI Programme of measures Exemptions Protected areas Objectives Current status from monitoring SWMI Programme of measures Exemptions Protected areas SÇD Temel Basamakları Classification scheme Procedures for sampling & analysis Good Ecological Status Good Chemical Status Good Ecological Potential Other objectives from other directives

7 SU KÜTLELER İ KATEGOR İ LER İ N İ N BEL İ RLENMES İ Nehir havzasındaki su kütleleri Yüzey suyu kütleleriYer altı suyu kütleleri Nehirler Göller Kıyı Suları Geçiş Suları NEHİR HAVZASI KARAKTERİZASYONU Göl Nehir Geçiş suyu Kıyı suyu

8 İnsani tüketim amaçlı su çekimi için oluşturulmuş alanlar Ekonomik olarak önemli sucul türlerin korunması için oluşturulmuş alanlar Rekreasyon suları ve yüzme suları Besin maddesine duyarlı alanlar Natura 2000 alanları Habitat Direktifi kapsamındaki alanlar Havzadaki Korunan Alanların da kayıt altına alınması gerekmektedir.

9 Doğal Su Kütlesi, insanlar tarafından düzenlenmemiş veya morfolojik olarak değiştirilmemiş su kütlesidir. Büyük Ölçüde Değiştirilmiş Su Kütlesi, karakteri önemli derecede değiştirilmiş yüzey suyu kütlesidir (ör. baraj gölleri) Yapay Su Kütlesi, insanlar tarafından oluşturulmuş su kütlesidir (ör. kanallar) NEHİR HAVZASI KARAKTERİZASYONU Su Kütlelerinin Belirlenmesi

10 Sistem ASistem B Tipoloji Zorunlu Nehir Eko bölge Rakım Drenaj Alanı Jeoloji Göl Eko bölge Rakım Derinlik Yüzey Alanı Jeoloji Geçiş suyu Eko bölge Tuzluluk Dalga dağılımı Kıyı suyu Eko bölge Tuzluluk Derinlik ZorunluOpsiyonel Enlem-Boylam Rakım Drenaj Alanı Jeoloji İklim Akış rejimi Eğim vb. Enlem-Boylam Rakım Derinlik Yüzey Alanı Jeoloji Oluşum süresi Şekli Hava ısı dağılımı vb. Enlem-Boylam Tuzluluk Dalga dağılımı Bulanıklık Biçim vb. Enlem-Boylam Tuzluluk Derinlik Su Sıcaklığı Bulanıklık vb. Direktif’teki değer aralıkları kullanılacaktır.Direktif’ten farklı değer aralıkları kullanılabilir. NEHİR HAVZASI KARAKTERİZASYONU TİPOLOJİLERİN BELİRLENMESİ Su kütlesi kategorilerinin benzer fiziksel ve ekolojik özelliklerini paylaşan su kütlelerine ayrılması Tipe özgü referans koşulların belirlenmesi ve sınıflandırma NEDEN?

11 2. Physical Direktif Ek’inde Sistem A’ya göre Ekobölge Haritası verilmiştir.

12 Türkiye’den bir örnek 12 Havzada; 14 Nehir Tipi 4 Göl Tipi bulunmaktadır. Havzada; 14 Nehir Tipi 4 Göl Tipi bulunmaktadır.

13 YERALTI SULARI DURUM DEĞERLENDİRMESİMiktarKalite =+ Başlangıç Karakterizasyonu İleri Karakterizasyon İKİ AŞAMALI YAKLAŞIM - Su kütlesinin kullanıldığı yerin tanımlanması - Hedeflere uyamama riskinin olduğu su kütlesinin tanımlanması - Hedeflere uyamama tehlikesinin ne kadar büyük olduğunun değerlendirilmesi - Hedeflere uyamama sebeplerinin değerlendirilmesi

14 BASKI-ETKİ ANALİZİ Mevcut durumunun değerlendirilmesi Durum = Kalite: çok iyi, iyi, orta, zayıf, kötü Baskı = Bir su kütlesinin durumunu etkileyen faaliyet Etki= faaliyetlerin durum üzerindeki etkisi NEHİR HAVZASI KARAKTERİZASYONU Noktasal kirlilik kaynakları Yayılı kirlilik kaynakları Su çekimi yada düzenleme sonucunda akış rejiminin değiştirilmesi Morfolojik değişimler

15 ÇEVRESEL HEDEFLER Yüzeysel sular için hedefler – İyi Ekolojik Durum/Potansiyel – İyi Kimyasal Durum Yeraltı suyu için hedefler – İyi Nicel Durum – İyi Kimyasal Durum Korunan alanlar için hedefler: – İlgili mevzuattaki (İçme Suyu, Habitat ve Kuş Direktifleri, uluslararası sözleşmeler) hedefler Yüzey Sularında Su Durumu İyi Orta Çok iyi Zayıf Kötü Yeraltısularında Su Durumu İyi Zayıf NEHİR HAVZASI KARAKTERİZASYONU

16 RİSK ANALİZİ Çevresel hedeflerin elde edilemeyenlerinin risklerinin analizi Çevresel Hedefler Durum değerlendirmesiİzlemenin tasarımı GözetimselOperasyonel Araştırmacı İZLEME doğrulama Tipoloji Baskı ve etkiler NEHİR HAVZASI KARAKTERİZASYONU

17 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNE GÖRE İZLEME Direktife göre 3 tip izleme bulunmaktadır: - Gözetimsel- Operasyonel- Araştırmacı Ayrıca referans izleme ağlarının da oluşturulması gerekmektedir.

18 Biyolojik Kalite Unsurları Nehirler Bentik Omurgasızlar Fitoplankton Makrofitler & Fitobentoz Balık Göller Bentik Omurgasızlar Fitoplankton Makrofitler & Fitobentoz Balık Geçiş Suları Fitoplanktonlar Makroalgler Angiospermler Bentik omurgasızlar Balıklar Kıyı Suları Fitoplanktonlar Makroalgler Angiospermler Bentik omurgasızlar Genel Kimyasal ve Fiziko-kimyasal Kalite Unsurları Sıcaklık pH Oksijen Nutrientler … Biotayı etkileyen insani faaliyetlerden etkilenen kimyasal ve fiziksel parametreler Belirli Kirleticiler Çinko, Bakır Hidromorfolojik Kalite Unsurları Akış Rejimi Bağlılık Kalma süresi (göller) Dalgaya maruz kalma (geçiş ve kıyı suları) Morfoloji (genişlik & derinlik) Alt tabaka doğası Kimyasal Kalite Unsurları Öncelikli Maddeler (EK X) Öncelikli tehlikeli maddeler Biota ve sediman EKOLOJİK DURUM KİMYASAL DURUM Yüzeysel sularda İzlenen Parametreler SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNE GÖRE İZLEME

19 EKOLOJİK DURUM VE KİMYASAL DURUM SÇD EKOLOJİK DURUM (Yüzeysel Sular) KİMYASAL DURUM (Yüzeysel Sular) Öncelikli Maddeler ve DiğerTehlikeli Maddeler Hidromorfolojik Biyolojik Fiziko-kimyasal 2000/60/EC Genel Fizikokimyasal Kalite Elementleri Spesifik Kirleticiler (üye ülkelerce belirlenir) K K KÖTÜ

20 Ekolojik Durum – Ekolojik Potansiyel

21 Yüzey Suyu Kütlesinin Ekolojik ve Kimyasal Durumunun Belirlenmesi “One out all out” prensibine göre sınıflandırma yapılır

22 Yeraltı Suları Durumu: Beş hedef: ● Kirleticilerin yer altı suyuna girişini engellemek veya kısıtlamak ● Yer altı suyu kütlelerinin durumunun bozulmasını engellemek ● İyi yer altı suyu durumuna ulaşmak (hem kimyasal hem nicel); ● Her tür önemli ve sürekli yukarı trendi geri çevirmek için önlemler uygulamak; ● Korunan alanlar gerekliliklerini karşılamak HEDEFLER GENEL Girişler Bozulmama İyi durum Trendler Korunan alanlar NicelKimyasal Yeraltı suyu kütlesi Örnek Risk Değerlendirmesi: Risk Altında Risk Altında değil

23 ÖNLEMLER PROGRAMI 6- Önlemler Programının Uygulanması 5- Önlemler Programı 4- Hedeflerin belirlenmesi 3- İzleme ve değerlendirme 2- Karakterizasyon, Baskı ve etkiler, ekonomik analiz 1- Aktarım, Nehir Havzası Bölgesi belirlenmesi, yetkili kurum, Su Kültesi belirlenmesi Planlama

24 Yüzey ve yeraltı sularının kalite ve miktarı Mevcut AB yaptırımları – Diğer direktif ve yönetmelikler kapsamında Ör. tehlikeli maddeler, içme suyu kalitesi vb. Temel önlemler: 2015’e kadar iyi su durumunun sağlanması Tamamlayıcı önlemler: Deşarj kontrol yaptırımları, ücret ve fiyatlandırma sistemi vb. Ek önlemler: Gönüllü anlaşmalar, farkındalık yaratma kampanyaları vb. ÖNLEMLER PROGRAMI

25 NHYP VE EKONOMİK ANALİZ 1- Karakterizasyon aşamasında (SÇD Md.5 ve Md.9):  Su Kullanımı: Hangi tür ekonomik aktiviteler suya bağımlı. Ör:Tarım  Su kullanımındaki maliyetin karşılanması: Su hizmetlerinin maliyet karşılama oranları hesaplanır. 2- Önlemler Programı aşamasında (SÇD Md.11): Maliyet etkin önlemlerin seçilmesi. En az maliyetli ve en etkin önlemlerin seçilmesini sağlamak.  Mümkün olan en düşük maliyetli önlem alınabilir mi?  Daha düşük maliyetli önlem alınabilir mi? 3- NHYP Hazırlanması aşaması

26  Çevresel Maliyet (gereğinden fazla su çekimi çevrede kuraklığa neden olur)  Kaynak Maliyeti (gereğinden fazla su çekimi su miktarında azalmalara neden olur ve gelecekte daha az su çekimi gerekir) Tüm bunların etkinliğinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. EKONOMİK ANALİZ Önlemlerin Maliyetleri Maliyet etkinlik analizi Maliyet etkin önlemlerin seçilmesi Önlemler ekonomiyi çok fazla etkileyecekse, ağır yük getirecekse muafiyet alınabilir

27 Madde 14: Üye devletler, nehir havzası yönetimi planlarının hazırlanmasında, gözden geçirilmesinde ve güncelleştirilmesinde bütün ilgili tarafların aktif biçimde yer almasını teşvik edeceklerdir Bilgi sağlama Danışma Aktif katılım Garanti edilmelidir Teşvik edilmelidir HALKIN KATILIMI

28 28 Direktif, izlenmesi gereken biyolojik kalite unsurlarını, İzleme sıklıklarını, Her bir biyolojik kalite unsuru (BKU) için dikkate alınması gereken özellikleri açıkça belirtmektedir. Ancak; Biyolojik örneklerin toplanması ve analizi sırasında uygulanacak yöntem, Biyolojik indekslerin seçimi, Su kalitesi sınıfları için sınır değerlerin belirlenmesi konularındaki seçimleri üye ülkelere bırakmaktadır SÇD, BİYOLOJİK İZLEME VE İNTERKALİBRASYON

29 29 2012 yılında yayınlanan bir çalışmaya göre, farklı su kütlelerindeki biyolojik kalite unsurlarının değerlendirilmesi için Avrupa çapında raporlanan 297 farklı metot bulunmaktadır ¹ 1. S. Birk, W. Bonne, A.Borja, S. Brucet, A. Courrat, S. Poikane, A. Solimini, W.Bund, N.Zampoukas, D.Hering, Three hundred ways to assess Europe’s surface waters: An almost complete overview of biological methods to implement the Water Framework Directive, 2012. Ecological Indicators, 18, 31–41. SONUÇLARIN BİRBİRLERİYLE UYUMU? interkalibrasyon

30 30 İNTER KALİBRASYON ARA-ARASI laboratuvarlar arasında karşılaştırma testlerinin yapılması, yeterlilik testleri interkalibrasyon çalışmasına birer örnek “İNTERKALİBRASYON” Doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi

31 31 Üye ülkelerde farklı ulusal metotlar kullanılarak gerçekleştirilen biyolojik izleme çalışmaları neticesinde elde edilen izleme sonuçlarının birbirleriyle uyumlu hale getirilmesi için, üye ülke grupları tarafından yapılan çalışmaları kapsamaktadır Direktifte interkalibrasyon çalışmasının benzer coğrafi ve iklimsel koşullara sahip ülkeler arasında gerçekleştirilmesi planlanmış ve “ekobölge” olarak tanımlanan bu bölgeler Direktif EK XI’de açıklanmıştır SÇD’ye GÖRE İNTERKALİBRASYON

32 32 Su Çerçeve Direktifi’nde İnterkalibrasyon SÇD Ek V. 1.4.1 Biyolojik İzleme Sonuçlarının Karşılaştırılabilirliği İnterkalibrasyon çalışması bütünüyle ekolojik durumu değil sadece biyolojik kalite unsurlarını kapsamaktadır. Sonuçların üye ülkeler arasında karşılaştırılabilirliğinin sağlanması amacıyla yapılacak çalışmasının kapsamı ilk kez şu şekilde açıklanmaktadır; “… Çok iyi/iyi ve iyi/orta ekolojik kalite sınıf sınır değerlerinin interkalibasyon işlemi ile oluşturulması gerekmektedir.” Çok iyi-kötü arasında beş sınıf Ekolojik Kalite Oranı (EKO) Gözlenen Değer Beklenen (Referans) Değer) Biyolojik Kalite Unsurları Biyolojik Kalite Unsurları Yüksek İyi Orta Zayıf Kötü

33 33 Sınıflar arası sınırlar için sayısal bir değer Çok iyi-iyi ve İyi-orta interkalibrasyon ağı Çok iyi-iyi ve İyi-orta interkalibrasyon ağı İnterkalibrasyon egzersizi ile her bir üye ülkenin izleme sistemli için sınıf sınırlarının sayısal olarak belirlenecektir. Ekobölgelerden seçilen sahalarda Egzersiz tamamlandığında bir karar yayınlanacağı dile getirilmektedir. Su Çerçeve Direktifi’nde İnterkalibrasyon

34 Rehber Doküman No:6 İnterkalibrasyon Ağının Kurulması ve İnterkalibrasyon Süreci (2003) İnterkalibrasyon süreci, SÇD’nin interkalibrasyon gereksinimi, metod ve veri eksikliği ile zamanlamadan kaynaklanan zorluklar açıklanmıştır. 2 ana aşama; 1.Üye ülkelerce interkalibrasyon sahalarının belirlenerek interkalibrasyon ağının kurulması, 2. Her bir üye ülkenin değerlendirme metodunun bu kayıtlı sahalarda uygulanmasıdır.

35 Kim Yürütüyor? Komisyonun rolü, üye ülkeler arasında bilgi alışverişini sağlamaktır. Teknik görevler ise Avrupa Komisyonu, Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Center, JRC) ev sahipliğinde, Avrupa Ekolojik Su Kalitesi ve İnterkalibrasyon Merkezi, EEWAI tarafından yürütülmektedir. EEWAI’nın görevi interkalibrasyon egzersizinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve uzman gruplarının yapacağı işleri organize etmektir.

36 36 İnterkalibrasyon sahalarının seçilmesi, Ortak tipolojilerin belirlenmesi, İnterkalibrasyon sahalarının kaydı, İnterkalibrasyon egzersizinin yapılması, Sonuçların yayınlanması İnterkalibrasyon egzersizi sırasında uygulanması gereken temel adımlar

37 37 Rehber dokümanın büyük bölümü interkalibrasyon ağının kurulması ve interkalibrasyon sürecinin açıklanmasına ayrılmıştır. İnterkalibrasyon ağının kurulması

38 38 COĞRAFİ İNTERKALİBRASYON GRUPLARI Nehirler ve göller için benzer iklimlere sahip iki veya daha fazla ülkeden oluşması ve Illies ekobölge bölümlendirmesinden daha geniş olması önerilmiştir. Nehirler için: 3 (Kuzey, Orta Enlem, Akdeniz) Göller için: 5 (Kuzey, Atlantik, Merkez, Alpin, Akdeniz) Kıyı ve Geçiş suları için: 4 (Baltık, Kuzey Denizi, Kuzey Atlantik, Akdeniz) İnterkalibrasyonun benzer iklimlere sahip ülkeler arasında gerçekleştirilmesi gerekmektedir Rehber Doküman No 6Ekobölgeler yerine

39 39 KOMİSYON KARARI 17 Ağustos 2005 İNTERKALİBRASYON AĞI İÇİN SAHALARIN KAYDI (2005/646/EC) İnterkalibrasyon çalışmalarının yapılacağı noktalar (1489 nokta) Coğrafi İnterkalibrasyon Grupları (CİG) Listesi (14 CİG)

40 Rehber Doküman No:14 2004-2006 İnterkalibrasyon Süreci Rehberi İnterkalibrasyon egzersizinin ilk fazında Coğrafi İnterkalibrasyon Grupları tarafından yürütülmesi gereken çalışmaları açıklamaktadır. Ayrıca; İnterkalibrasyon çalışmasının prensipleri ve sınıf sınır değerlerinin SÇD’yle uyumlu şekilde nasıl belirlenmesi gerektiği, İnterkalibrasyon alternatifleri (3 opsiyon), Nihai interkalibrasyon raporu içeriği, CİGler tarafından yapılacak işlerin organizasyonu Zamanlama çizelgesi hakkında bilgilere yer verilmektedir.

41 İNTERKALİBRASYON SÜRECİNİN ANA ADIMLARI 41 1. Önkoşulların kontrolü 2. İnterkalibrasyon fizibilite kontrolü 3. Veri seti kontrolü 4. Sınır Değerlerin Karşılaştırılması Ulusal değerlendirme metotlarının SÇD gereklilikleriyle uyumu Veri setlerinin veri kabul kriterlerine uyumu Değerlendirme metotlarının metot kabul kriterlerine göre değerlendirilmesi

42 İNTERKALİBRASYON OPSİYONLARI Üç farklı interkalibrasyon seçeneği geliştirilmiştir. Her bir seçenek iyi durum sınıf sınırları için belirlenen değerlerin birbiriyle olan uyumunu ve karşılaştırılabilirliğini test etme olanağı verir. Uygulanacak interkalibrasyon seçeneği, ulusal metotların birbirleriyle karşılaştırılma metoduna bağlı olarak değişir. 42 Aynı veri toplama ve sayısal değerlendirme metodu: Opsiyon 1Opsiyon 1 Farklı veri elde etme ve sayısal değerlendirme metotları: Opsiyon 2Opsiyon 2 Aynı veri toplama metodu ancak farklı sayısal değerlendirme metodu: Opsiyon 3Opsiyon 3

43 Rehber Doküman No:14 2008-2011 İnterkalibrasyon Süreci Rehberi (2009) 1. interkalibrasyon fazında elde edilen sonuçlarda eksiklikler ve sonuçların karşılaştırılmasında belirsizlikler bulunmaktadır. Bu nedenle 2. interkalibrasyon fazında, rehber dokümanın revize edilmesi ihtiyacı doğmuştur. Rehber JRC koordinasyonunda Üye Ülke uzmanlarından oluşan bir grup ve ECOSTAT (Ekolojik Durum) Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 1. İnterkalibrasyon fazında elde edilen sonuçlar ve tecrübeler ile uzmanların önerilerine de yer verilerek Rehber Doküman güncellenmiştir.

44 İnterkalibrasyon Egzersizi Sonucu Üye Ülkelerin İzleme Sistemleri Sınıflandırma Değerlerine İlişkin 2008 Komisyon Kararı 2003 yılında başlayan interkalibrasyon çalışmasının 2008 yılına kadar süren ilk aşamasında yukarıda bahsi geçen tüm adımların, üye ülkeler tarafından uygulanmasının ardından 2008 yılında ilk komisyon kararı yayınlanmıştır. Komisyon kararına konu olan sonuçlar, 2004-2007 yılları arasında yapılan interkalibrasyon çalışmalarını kapsamaktadır. 44 Karar ekinde her bir CİG için interkalibre edilen tipler, bu tiplere ilişkin özellikler (su toplama alanı, yükseklik ve jeomorfoloji, alkalinite ve akış rejimi) ve bu tipleri paylaşan üye ülkeler açıklanmıştır

45 2008 yılında yayımlanan bu kararın ekinde verilen sınıf sınır değerlerinin nasıl belirlendiğinin açıklanması için 2009 yılında bir Teknik Rapor yayımlanmıştır. Bölüm 1. Nehirler Bölüm 2. Göller Bölüm 3. Kıyı ve Geçiş Suları İNTERKALİBRASYON TEKNİK RAPORU (2009)

46 İnterkalibrasyon Egzersizi Sonucu Üye Ülkelerin İzleme Sistemleri Sınıflandırma Değerlerine İlişkin 2013 Komisyon Kararı Ek 1’de başarılı bir şekilde tamamlanan ve teknik olarak uygulanabilir sınırlar içerisinde olan interkalibrasyon çalışmalarına yer verilmiştir. Ek 2’de ise kısmi olarak tamamlanan interkalibrasyon çalışmalarının sonuçları verilmiştir. 2009-2012 yılları arasında devam eden ikinci aşamada elde edilen sonuçların üye ülkeler tarafından kararlaştırılmasının ardından, 2013 yılında yeni bir komisyon kararı yayınlanmış ve 2008 yılında yayınlanan bir önceki karar yürürlükten kalkmıştır

47 2013 yılında yayınlanan İnterkalibrasyon Teknik Raporları

48 2014 yılında yayınlanan İnterkalibrasyon Teknik Raporları

49 interkalibrasyon sürecine dahil olunması için üye ülkeler tarafından yerine getirilmesi gereken kriterler 49 1. Önkoşulların kontrolü 2. İnterkalibrasyon fizibilite kontrolü 3. Veri seti kontrolü 4. Sınır Değerlerin Karşılaştırılması Ulusal değerlendirme metotlarının SÇD gereklilikleriyle uyumu Veri setlerinin veri kabul kriterlerine uyumu Değerlendirme metotlarının metot kabul kriterlerine göre değerlendirilmesi İNTERKALİBRASYON SÜRECİNE HAZIRLIK: TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM

50 8th Shallow Lakes Conference Antalya, TURKEY 12-17 Oct, 2014 TE Ş EKKÜRLER… Müge Erkan Aydar merkan@ormansu.gov.tr


"SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNE GÖRE NHYP VE İNTERKALİBRASYON Müge ERKAN AYDAR Uzman Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yöentimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları