Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN TESPİTİ VE EĞİTİMİ. Okul müdürleri her öğretim yılı başında okulunda görevli Psikolojik Danışmanla işbirliği yaparak, bir duyuru.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN TESPİTİ VE EĞİTİMİ. Okul müdürleri her öğretim yılı başında okulunda görevli Psikolojik Danışmanla işbirliği yaparak, bir duyuru."— Sunum transkripti:

1 KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN TESPİTİ VE EĞİTİMİ

2 Okul müdürleri her öğretim yılı başında okulunda görevli Psikolojik Danışmanla işbirliği yaparak, bir duyuru ile sınıf öğretmenlerinden, sınıflarında okuma-yazma ve dört işlemi başaramamış, sınıf tekrarı yapmış, öğrenme güçlüğü çeken, çok hareketli, bütün gelişimlerinde akranlarına göre farklılık gösteren, dikkat ve algılama güçlüğü bulunan, ortopedik özrü, görme veya işitme kaybı olduğundan şüphe edilen öğrencilerin tespitini yaptırarak Psikolojik Danışmanın yardımıyla bir sınıf listesi hazırlar. TESPİT

3 Okul Müdürlüğü hazırladığı öğrenci listesini üst yazı ile birlikte İl Rehberlik ve Araştırma Merkezine bildirerek adı geçen öğrencilerin incelenmesini ister. Bu şekilde kaynaştırma öğrencilerin tespiti yapılır.

4 EĞİTİM Özel eğitime ihtiyacı olan bireye, akranlarıyla aynı kurumda eğitim görme hakkı verilir. Kaynaştırma, özel ve genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Hizmetler yetersizliğe göre değil, eğitim ihtiyaçlarına göre planlanır. Kaynaştırmada bireysel farklılıklar esas alınır. Gönüllülük, sevgi, sabır, gayret gerekmektedir. Eğitim normal insanlarla ve doğal ortamlar da verilmelidir. Eğitim, bireyi toplumun bir parçası haline getirmeyi amaçlar.

5 EĞİTİM BEP aracılığı ile kapasite ve öğrenme hızına göre eğitim alır. Kendine güven, takdir edilme, işe yarama, cesaret, sorumluluk gibi sosyal değerleri gelişir. Normal öğrencilerle birlikte çalışmaları daha büyük başarılar için kendilerinde istek ve cesaret uyandırır. Bu öğrenciler normal öğrencilerden bazı davranışları öğreneceklerdir.

6 EĞİTİM Eğitim programlarına ek olarak aile eğitimi, sosyal, kültürel ve serbest zaman etkinlikleri sayesinde öğrenmeleri gelişir. Olumsuz davranışlardan çok olumlu davranışların, yetersizliklerden çok çocuğun yeterli yönlerinin görülüp pekiştirilmesi daha uygun bir yöntemdir.

7 BEPBİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

8 Gündem 1. “BEP Nedir?” 2. “Neden BEP?” 3. “Kimin İçin BEP?” 4. “BEP’in Yararları” 5. “BEP Nasıl Hazırlanır?” 6. “BEP Planında İlerlemeyi Engelleyen Nedenler” 7. “Örnek Formlar”

9 BEP Nedir ?

10 BEP ; özel eğitim gereksinimi olan her birey için yazılı olarak geliştirilmiş ve özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, öğretmenlerin, anne – babaların özel gereksinimlerini karşılamak için oluşturulmuş özel eğitim programıdır.

11 NEDEN BEP ?

12 Sunulan hizmetlerden en üst düzeyde yararlanma BİREYSEL FARKLILIKLAR Bireysel gereksinimlerini dikkate alarak planlama ve uygulama. BEP ÇAĞDAŞLIKDEMOKRASİFIRSAT EŞİTLİĞİ

13 BEP Hazırlamak Yasal Olarak Zorunlu mudur ?

14 573 Sayılı Özel Eğitim hakkında kanun hükmünde kararnamenin 4. Madde ( f ) bendinde, “ Özel eğitim gerektiren bireyler için BEP’in geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır.” diyerek, BEP’i yasal olarak zorunlu hale getirmiştir.

15 Kimin İçin BEP ? Kimin İçin BEP ?

16 Eğer bir çocuk ; Aynı yaş grubundaki çoğunluk çocuktan önemli sayılacak derecede öğrenme güçlüğü yaşıyorsa Okula devam eden aynı yaş grubundaki çocuklara sağlanan eğitim olanaklarından yararlanmasını önleyen ya da engelleyen bir yetersizliğe sahipse BEP’e gereksinimi var demektir.

17 Bir başka deyişle okula devam eden her çocuk için hedef aynı olsa da, tutulan yol ve yolculuğun süresi farklı olacaktır. Ancak özel eğitim gereksinimi olan birey için bu yolun BEP süreci ile çizilmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Bir başka deyişle okula devam eden her çocuk için hedef aynı olsa da, tutulan yol ve yolculuğun süresi farklı olacaktır. Ancak özel eğitim gereksinimi olan birey için bu yolun BEP süreci ile çizilmesi ve değerlendirilmesi gerekir.

18 BEP NASIL HAZIRLANIR?

19 BEP Süreci 7 Temel Aşamadan Oluşur: 3-Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin belirlenmesi 2-Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi 7-BEP’ in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için sorumluların belirlenerek zaman çizelgesinin hazırlanması ve değerlendirme biçimine karar verilmesi. Aile onayı. 5-Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi 4-Bireyselleştirilmiş öğretim programının hazırlanması 6-Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi 1-Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak ekibin oluşturulması

20 BEP HAZIRLAYACAK EKİBİN OLUŞTURULMASI

21 BEP’i Kim Hazırlar ? BEP’i Kim Hazırlar ?

22 Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda, özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için, BEP’in geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla “BEP Geliştirme Birimi” oluşturulur. Bu birimlerin, yakın çevrelerinde birim kurulamayan kurumlardaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylere de destek eğitim vermesi için hizmet alanları özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir.

23 *BEP’i “BEP Geliştirme Birimi” hazırlar. Kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, 1-Gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen, 2-Aile, 3-Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci, 4-Rehber öğretmen-psikolojik danışman, Eğitim programları hazırlamakla görevli öğretmen, 5-Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin sınıf öğretmeni veya hazırlanan programın içeriğine uygun branş öğretmeni, 6-Gerektiğinde izleme tanılama ve değerlendirme ekibinden görevli bir kişiden oluşur.

24 Bep Geliştirme Biriminde Üyelerin Görevleri Nelerdir?

25 Başkan, 1.Birimi oluşturur, üyeleri belirler, toplantıları planlar. 2.Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde, bireyin ihtiyaçları doğrultusunda kurum içi düzenlemeleri yapar. 3. Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi sürecinde yapılan çalışmaları, değerlendirmeleri izler, ihtiyaç duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim hizmetleri kurulu ile eşgüdümlü çalışır.

26 Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen: Kurumun olanaklarına ve bireyin ihtiyaçlarına göre hazırlanan bireysel eğitim planlarını, kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlar ile özel eğitim kurumlarında uygular. 1.Değerlendirme ölçeklerinin geliştirilmesinde görüşünü bildirir. 2.Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene ve kuruma bilgi verir.

27 Öğretmen: 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır. 2.Planlanan eğitim programlarını uygulamaya dönüştürür. 3.Bireyin gelişimine göre yeni bireysel eğitim programı önerileri hazırlar.

28 Aile: 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programının geliştirilmesi sürecinde ihtiyaçlarını iletir. 2.Çocuğu ile ilgili hedeflerini ve planlarını belirtir. 3.Eğitim programının uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır, gerektiğinde eğitim araç gereç desteği sağlar.

29 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Birey: 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanışı sırasında kendi ihtiyaçları ve isteklerini belirtir. 2.Çalışmalara etkin biçimde katılır. 3.Değerlendirme sonrasında çıkan eğitim önlemi ve yöneltme kararında isteğini belirtir.

30 Rehber Öğretmen Psikolojik Danışman: 1.Bireyin özel eğitim ihtiyaçları doğrultusunda görüşünü belirtir ve bireye rehberlik yapar. 2.Bireyin gelişimini izler.

31 Eğitsel Tanılama, İzleme ve Değerlendirme Ekibi Temsilcisi: 1.Birey için saptanan destek eğitim hizmetlerinin uygulanmasında rehberlik eder. 2.Bireyin gelişimini okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ile işbirliği içinde izler.

32 Eğitim Programları Hazırlamakla Görevlendirilen Öğretmen: 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır. 2.Değerlendirme ölçekleri geliştirir. İhtiyaç duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için başkan ile eş güdümlü çalışır. 3.Bireyin gelişimine göre yeni bireyselleştirilmiş eğitim programı önerileri hazırlar. 4.Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene danışmanlık yapar.

33 *Çocuk odaklıdır. *Karar verme sürecinin paylaşılmasıdır. *Sorunlara çözüm üretmeyi hedefler. *Tüm üyeler için rahat ve çekici bir ortamdır. *Herkesin bakış açısına ve görüşüne değer veren bir birlikteliktir. *Çocuğun geleceği ile ilgili iyimser ve olumlu bir yaklaşımdır. NEDİR ? *Personel odaklı değildir. *Karşıtlıklar veya tartışma ortamı değildir. *Araştırma yapmak amacıyla bir araya geliş değildir. *Çocuk, personel ve aile açısından göz korkutucu bir ortam değildir. *Olumsuzluğa odaklanan bir yaklaşım değildir. *Problemin herkes adına uzmanlar tarafından çözüldüğü bir ortam değildir. BEP Birimi Toplantıları NE DEĞİLDİR?

34 DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN KAYNAK VE YÖNTEMLER *Sevk etme (gönderme) formu *Okul kayıtları (karne, ruhsal dosya….v.s) *Standart testler (zeka, başarı, kişilik….v.s) *Gelişimsel ölçekler *Kaba Değerlendirme Formları *Kontrol Listeleri

35 *Ölçüt bağımlı testler *Gözlem *Görüşmeler *Çalışma örnekleri *Danışma *Aile görüşmeleri *Ölçüt bağımlı değerlendirme sonuçları *Doktor raporları *Sınıf/ev/çevre gözlemleri *Hazırladığı ödevler *Öğretmen raporları ve görüşmeleri *Standart test sonuçları *Okul personelinin veya ailenin yaptığı gözlemler *Öğrencinin kendisinden alınan bilgiler

36 AKADEMİK PERFORMANS *Ölçüt bağımlı testler *Kaba Değerlendirme Formu *Kontrol Listeleri *Norm bağımlı testler *Öğretmen raporu *Olay kaydı *Sınıf içi çalışma örnekleri *Anne –baba görüşmeleri *Öğretmen Görüşmeleri *Gözlem

37 SOSYAL - DUYGUSAL DURUM *Anne –baba görüşmeleri *Öğretmen görüşmeleri *Gözlem *Öğrencilerle görüşme

38 MOTOR BECERİLERİ *Standart testler *Ölçüt bağımlı testler *Kontrol listeleri *Gözlem *Olay kaydı

39 İLETİŞİM DURUMU *Standartlaştırılmış alıcı/ifade edici dil testi *Yapılandırılmamış karşılıklı konuşma *İşaret/sözel becerilerin gözlemi *İşitsel süreç(gelişimsel- tıbbi geçmiş) *Odyometrik değerlendirme

40 İŞİTME *Odyolojik inceleme *Öğretmen görüşmesi *Aile görüşmesi

41 GÖRME *Optometrik inceleme *Snellen tarama testi *Klinik gözlem *Öğretmen görüşmesi *Aile görüşmesi

42 FİZİKSEL *Fiziksel muayene *Tıbbi geçmiş

43 PERFORMANS RAPORU YAZIMI Elde edilen bütün bilgilerden sonra, çocuğun düzeyini özetlemek gerekir. Bu özet, çocuğun yapabildiklerine ilişkin eğitsel bildirimleri oluşturur.

44 Bu özet; *Öğrenciye ilişkin güncel bilgileri içermelidir. *Çocuğun yaptıkları açık ve belirgin bir şekilde, hangi sıklıkta ve ne kadar doğru yaptığı belirtilmelidir. *Öğrencinin yaptıkları özetlenirken; kazanmış olduğu davranışlar ve kazanması gereken davranışlar, ihtiyaçlar yazılmalıdır. *Öğrencinin zayıf olduğu alanlar belirtildiği gibi güçlü olduğu alanlarda belirtilmelidir Çocuğu ve yaptıklarını betimlemek için hiçbir zaman etiketler kullanılmamalıdır. Örneğin “hiperaktif”, “hafif öğrenme güçlüğü”, “pasif saldırgan”, “kişilik bozukluğu”, “zihin engelli”, “az gören”… *Bunlar standartlaştırılmış testlerin sonuçlarıdır. *Bu ifadeler dosyada yer alabilir ama eğitsel performansın özetlendiği bölümde olmamalıdır. Çocuğun yetersizliğinden hangi eğitim alanlarının etkilendiği açıkça belirtilmelidir.

45 Performans Düzeyi Örneği: Öğrencinin şu anki performans düzeyi : U. Emre, 12 yaşında bir erkek öğrencidir. Emre konuşamamakta iletişim ihtiyaçlarını jest ve mimiklerle karşılamaktadır. Kişisel bakım ve temizlik becerilerine, giyinme-soyunma becerilerine sahiptir. Tuvalet ihtiyaçlarını bağımsız olarak giderebilmektedir. Kendini, yakın çevresini tanıtabilmektedir. Hava sıcaklığına uygun giyinebilmektedir. Havada-karada olan doğa olaylarını ayıt edebilmektedir. Emre renk, şekil, zıtlık, yer, yön ve konum bildiren kavramları ayırt edebilmektedir. Rakamları ayırt edebilmekte ve tek basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı doğru olarak toplayabilmektedir. Sesin kaynağını bulabilmektedir. Nefes kontrolü çalışmaları yapma, dinleme-izleme becerilerine sahiptir. Yazı araç-gereçlerini kullanabilmektedir. Çizgi çalışmaları yapma, sözcük yazma becerilerine sahiptir. Kendinin ve yakın çevresindeki kişilerin adlarını yazabilmektedir. Renkleri ayırt etmektedir. Boyama yapma, kağıt katlama, malzeme yapıştırma ve kağıt kesme becerilerine sahiptir. Vücudunun bölümlerini hareket ettirebilmektedir. Yerinde dönüşler yapma, top yuvarlama, spor araç-gereçlerini kullanma becerilerine sahiptir. Taşıtları-taşıtları kullananları ayırt edebilir. Yayayı-yolcuyu gösterebilmektedir.

46

47 YAPABİLDİKLERİ K.D.A. YAPMASI GEREKENLER

48 KDA ÖRNEĞİ OKUMA YAZMA UDAKDA Emre yıl sonunda ilk okuma yazma becerilerini kazanır. 1. Tümce yazma çalışmaları yapar. (4/5) 2. Tümceyi sözcüklerine ayırır. (4/5)

49 MATEMATİK UDAK.D.A Emre yıl sonunda İki basamaklı doğal sayıları ayırt eder. 1. Doğal sayı kartları içinden, gösterilen iki basamaklı doğal sayının aynısını gösterir. (4/5) 2. Doğal sayı kartları içinden, söylenen iki basamaklı doğal sayıyı gösterir. (4/5) 3. Gösterilen iki basamaklı doğal sayısının kaç olduğunu söyler. (4/5) 4. İki basamaklı bir doğal sayıyı onluk ve birliklerine ayırır. (4/5)

50 Bir Öğretim Planında Yer Alması Gereken Unsurlar *Öğrencinin adı *Öğretmenin adı *Öğretim programının adı *Öğrencinin genel performans düzeyine ilişkin özet ifadeler *Davranış ölçütü *Öğrenme ortamı *Oturum sayısı *Materyal *Öğretim amaçları *Öğretim basamakları *Öğretim yöntem ve teknikleri *Destek hizmetler-Ek hizmetler *Değerlendirme-veri toplama teknikleri

51 BEP Planında İlerlemeyi Engelleyen Nedenler *Öğrenciden kaynaklanan nedenler; *Öğretim ile ilgili nedenler; *Ortamdan kaynaklanan nedenler; *Destek hizmetleri ile ilgili nedenler; *Anne-babanın (yatılı kurumlarda ise grup ve etüt öğretmenlerinin) öğretim sürecindeki yeri ile ilgili nedenler; *BEP geliştirme birimi ile ilgili nedenler; *Eğitim personeli ile ilgili nedenler; *Ekip ile ilgili nedenler; *Yerleştirme kararı ile ilgili nedenler.

52 TÜM HİZMET PLANLARI Tüm hizmet planı, BEP’in bireysel öğretim planlarını da kapsayacak şekilde hazırlanmasıdır. Tüm Hizmet Planının; Birinci kısmı: Bireyselleştirilmiş Eğitim Programından, İkinci kısmı: Bireyselleştirilmiş Öğretim Planından oluşur

53 Tüm Hizmet Planlarının Hazırlanması Tüm hizmet planı; özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programının yer verildiği bir formdur. Bu amaç için farklı şekillerde hazırlanmış formlar kullanılmaktadır.

54 Tüm Hizmet Planlarında Yer Alan Öğeler Kimlik Bilgileri: BEP hazırlanan öğrenciye ve ailesine ait, yaş, cinsiyet, özür, adres ve telefon numarası gibi kısa bilgilerin bulunduğu bölümdür. Tıbbi Bilgiler: Burada öğrencinin sağlık durumuna, ilaç kullanıp kullanmadığı, kullanıyorsa hangi ilacı ne sıklıkta ve ne şekilde kullandığı, ne gibi önlemler alınması gerektiğine dair bilgiler yer almadır. Düzenlemeler ve Hizmetler: Bu bölümde öğrenci için söz konusu olan yerleştirme türü, eğitsel düzenlemeler ve gerekli destek hizmetler ve bu hizmetlerin başlama ve bitiş tarihleri yer alır. Performans Düzeyi: Öğrencinin tüm program alanlarına ilişkin çok kısa biçimde performans düzeyinin açıklandığı bölümdür. İlerleme Raporu: Her program alanının ayrıntılı olarak ele alındığı bu bölümde, öğrencinin o alandaki performans düzeyi, uzun dönemli amaçlar, değerlendirme yöntemleri, kısa dönemli amaçlar, bu amaçların gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek üzere hazırlanmış ilerleme rapor tablosu ve yorumlar yer almaktadır.

55 BEP’ in Değerlendirilmesi BEP yukarıda da değindiğimiz gibi en az yılda bir kere sorumlu kişiler ve BEP ekibi tarafından değerlendirilmelidir. Değerlendirme için temel bilgi kaynağı, izleme yoluyla toplanan bilgilerden oluşur. Değerlendirmenin ilk temel amacı, BEP’ in çocuk üzerindeki etkisine bakmaktır. İkinci amaç, Ekibin etkili ve verimli işleyip işlemediğinin değerlendirilmesidir.

56 İzleme ve Değerlendirme Süreci BEP’ uygun bir zaman ve ölçütle değerlendirmek gerekmektedir. Zamanı belirlerken ; amaç ve hedeflerin belirlenen zamanda gerçekleşmesi, sağlanan özel eğitim programı ve ilgili hizmetlerin başlangıç ve bitiş tarihlerinin planlanmış olması gerekir. Çünkü her amaca farklı sürelerde ulaşılır ve bazı problemler farklı sürelerde çözüme kavuşabilir. Karar sürecinde, amaç ve hedefler için değerlendirme ölçütlerinin ne olacağına karar verilmelidir. Ölçüt çocuğun objektif olarak değerlendirilmesini sağlamalıdır. Değerlendirme ölçütü BEP ekip üyelerinin tamamlanan amaç ve hedeflerinin ne ölçüde gerçekleşip gerçekleşmediğinin bilmesini sağlamadır.

57 Örnek Formlar

58 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU Öğrencinin Adı-Soyadı: Sınıfı: Bep Hazırlama Tarihi: Bep Birim Üyeleri: Öğrencinin şu anki performans düzeyi: Ancak; Uzun Dönemli Amaçlar Kısa Dönemli Amaçlar Ölçüt Başlama ve Bitiş Tarihleri Sorumlu kişi

59 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI (BÖP) FORMU Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı: Öğretmenin Adı ve Soyadı: Ünite/ Konu Öğrencinin Performans Düzeyi Uzun Dönemli Amaç Kısa Dönemli Amaç Öğretimsel hedef Öğretim Süreci A) Öğretimin Yapıldığı Yer B) Araç-Gereçler C) Öğretimde Kullanılan Yöntemler/Teknikler D) Süre E) Dersin İşlenişi F) Değerlendirme

60 BÖP DEĞERLENDİRME FORMU Öğrencinin Adı-Soyadı: Kısa Dönemli Hedef: Çalışma Yeri: Araç-Gereçler: Öğretimin Başlama-Bitiş Tarihi: Değerlendirme sistemi: +:Bağımsız S:Sözel yardım M:Model olma F:Fiziksel yardım * Değerlendirme ve oturum sıkılıkları artabilir. Öğretimsel Hedefler Başlangıç Değerlendirmesi 1. Oturum2. Oturum3. Oturum

61 TÜM HİZMET PLANI Tarih: KİMLİK BİLGİLERİÇOCUĞUNANNENİNBABANIN Adı-soyadıAdı Soyadı Doğum tarihiYaşı Mesleğ i Özür TürüAdresi Tıbbi Bilgiler: İşitme: Görme: İlaç kullanımı: Fiziksel durumu: Eğitim Hizmetleri: Yerleştirileceği OrtamDestek Hizmetler Ek Hizmetler Eğitim Hizmetlerinin süresi ve sorumluları Hizmet türüSüresiSorumlusu

62 Performans Düzeyi: Uygulanan Değerlendirme Araç ve Yöntemleri: A.AKADEMİK BECERİLER Bulunduğu var olan seviye: Yetenekler/beceriler: İhtiyaçlar: ; A.İLETİŞİM BECERİLERİ: Bulunduğu var olan seviye: Yetenekler/beceriler: İhtiyaçlar: A.SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ Bulunduğu var olan seviye: Yetenekler/beceriler: İhtiyaçlar: D. MOTOR BECERİLER Bulunduğu var olan seviye: Yetenekler/beceriler: İhtiyaçlar: E. OYUN VE SANAT ETKİNLİKLERİ Bulunduğu var olan seviye: Yetenekler/beceriler: İhtiyaçlar: A.GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ: Bulunduğu var olan seviye: Yetenekler/beceriler: İhtiyaçlar: A.SOSYAL BECERİLER Bulunduğu var olan seviye: Yetenekler/beceriler: İhtiyaçlar: A.DAVRANIŞ PROBLEMLERİ

63 Uzun Dönemli Amaç: Gelişim Alanı: KDAÖğretim Teknikleri AraçlarSorumluDeğ. Tekniği Başarı tarihi Uzun Dönemli Amaç: Gelişim Alanı: KDAÖğretim TeknikleriAraçlarSorumluDeğ. Tekniği Başarı tarihi Uzun Dönemli Amaç: Gelişim Alanı: KDAÖğretim TeknikleriAraçlarSorumluDeğerlendirme TekniğiBaşarı tarihi

64 Değerlendirme: Hizmet yeri ve süresiGelişim alanıBaşarıldıGelişme varBaşarılamadıYorum Bep Geliştirme ekibi:Ad-soyadıİmza BEP’ini inceledim. Bu şekilde onaylanmasını istiyorum. Özel eğitim sınıf öğretmeni Rehber öğretmen Okul yöneticisi Diğer uzmanlar Annesi Babası

65 www.silivriram.gov.tr EK 1: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU Öğrencinin Adı-Soyadı: A........................ B.......................Sınıf: İş Eğitimi 1 A BEP Hazırlama Tarihi: 15 Eylül 2001BEP Birimi Üyeleri:................................................................. Öğrencinin şu anki performans düzeyi: A, 25 yaşında bir kız öğrencidir. A, işlevsel akademik becerileri kazanmıştır. Basit düzeyde okuma-yazma yapabilmekte, sayıları okuyup yazabilmektedir. A, paraları tanımakta ve değişimini yapabilmektedir. A, özbakım becerilerine sahiptir. A, mesleki becerilerden sadece ağaç işlerine ilişkin becerileri kazanmıştır. Ancak mesleki becerilerden sineklik yapma; giyecek bakımı ve ev idaresine ilişkin becerilerden ütü yapma; toplumsal yaşama katılım becerilerinden bağımsız olarak okuldan eve/evden okula gidip/gelme ve tüketicilik becerilerinden nakit para ile alış veriş yapma becerilerinde sınırlılığa sahiptir. Uzun Dönemli AmaçlarKısa Dönemli Hedefler ve ÖlçütlerBaşlama-Bitiş Tarihleri Sorumlu Kişi 1. A, bağımsız olarak giyecekleri ütüler. 1.1. A, ütü yapmak için gerekli hazırlıkları yapar. (4/5) 1.2. A, mendil, havlu gibi düz parçaları ütüler. (4/5) 1.3. A, gömlek, tişört gibi giyecekleri ütüler. (4/5) 1.4. A, pantolon, elbise gibi giyecekleri ütüler. (4/5) 1.5. A, kendisine verilen her türlü giyeceği ütüler. (4/5) 1.1. Sınıf öğretmeni 1.2. Sınıf öğretmeni 1.3. Sınıf öğretmeni 1.4. Sınıf öğretmeni 1.5. Sınıf öğretmeni 2. A, bağımsız olarak telden sineklik yapar. 2.1. A, telden sineklik yapmak için gerekli malzemeleri hazırlar. (4/5) 2.2. A, sineklik yapacak tele uygun şekli verir. (4/5) 2.3. A, sineklik yapacağı iplere şekillendirdiği telleri dizer. (4/5) 2.4. A, dizdiği telleri ahşaba bağlayarak sinekliği tamamlar. (4/5) 2.1. İş-teknik öğretmeni 2.2. İş-teknik öğretmeni 2.3. İş-teknik öğretmeni 2.4. İş-teknik öğretmeni 3. A, bağımsız olarak okuldan eve/evden okula dolmuşla gider/gelir. 3.1. A, bağımsız olarak okuldan eve giderken bineceği dolmuş durağına gider. (4/5) 3.2. A, bağımsız olarak dolmuşa biner. (4/5) 3.3. A, bağımsız olarak dolmuştan iner. (4/5) 3.4. A, bağımsız olarak dolmuştan indiği yerden eve gider. (4/5) 3.5. A, bağımsız olarak dolmuşla evden okula gider. (4/5) 3.1. ÖE öğretmeni 3.2. ÖE öğretmeni 3.3. ÖE öğretmeni 3.4. ÖE öğretmeni 3.5. ÖE öğretmeni 4. A, bağımsız olarak bir mağazadan nakit para ile alış veriş yapar. 4.1. A, bağımsız olarak alış veriş yapacağı mağazaya gider. (4/5) 4.2. A, mağazadan alacağı nesnelerin yerini bulur. (4/5) 4.3. A, mağazadan alacağı nesneleri seçerek alır. (4/5) 4.4. A, mağazadan alacağı nesnelerle birlikte kasaya gider. (4/5) 4.5. A, mağazadan alacağı şeylerin ücretini nakit olarak öder. (4/5) 4.6. A, mağazadan çıkar. (4/5) 4.1. Sınıf öğretmeni 4.2. Sınıf öğretmeni 4.3. Sınıf öğretmeni 4.4. Sınıf öğretmeni 4.5. Sınıf öğretmeni 4.6. Sınıf öğretmeni

66 EK 2: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI (BÖP) FORMU Öğrencinin Adı-Soyadı: A....................... B....................... Sınıfı: İş Eğitimi 1A Öğretmenin Adı-Soyadı:................................................... Ünite/KonuGiyeceklerimiz Öğrencinin Performans DüzeyiA, giyecekleri ütüler becerisini bağımsız olarak yapamamaktadır. Ancak ütü yaparken kullanılacak malzemeleri sözel olarak ifade edebilmektedir. Uzun Dönemli AmaçBağımsız olarak giyecekleri ütüler. Kısa Dönemli HedefA, ütü yapmak için gerekli hazırlıkları yapar. Öğretimsel Hedef(Beceri öğretimi olduğu için tüm öğretimsel hedefler tek bir BÖP üzerinde verilecektir.) Öğretim Süreci A) Öğretimin yapıldığı yer B) Araç-gereçler C) Öğretimde kullanılan yöntemler/teknikler D) Süre E) Dersin işlenişi F) Değerlendirme Yaşam evi. Ütü, ütü masası,ütülenecek giyecek. Doğrudan öğretim. 20 dakika. Çalışmaya başlarken öğrencinin dikkati çekilecek, çalışmanın amacı, uyması gereken kurallar ve çalışmayı bitirdiğinde kazanacağı ödül öğrenciye söylenecek ve çalışmada kullanılacak araç-gereçler tanıtılacaktır. Daha sonra ana yönerge verilecek ve öğrencinin tepki vermesi beklenecek, öğrenci becerinin basamaklarını yerine getiriyorsa ödüllendirilecek, yerine getiremiyorsa uygun ipucundan başlanarak, yardımla öğrencinin basamakları yerine getirmesi sağlanacaktır. Daha sonra öğrencinin her beceri basamağındaki durumu BÖP Değerlendirme Formu'na kaydedilecektir. BÖP değerlendirme formu kullanılarak başlangıç, öğretim süreci ve izleme değerlendirmesi yapılacaktır.

67 EK 3: BÖP DEĞERLENDİRME FORMU Öğrencinin Adı_Soyadı: A................. B........................ Kısa Dönemli Hedef: A, ütü yapmak için gerekli hazırlıkları yapar. Çalışma Yeri: Yaşam evi. Araç-Gereçler: Ütü, ütü masası, ütülenecek giyecek. Öğretimin Başlama-Bitiş Tarihi: Eylül-Ekim 2001. Öğretimsel HedeflerBaşlangıç Değerlendirme si 1. Oturum 2. Oturum 3. Oturum 4. Oturum 5. Oturum 6. Oturum 7. Oturum 8. Oturum 1. Ütü yapacağı yere (yaşam evine) gider. 2. Ütü masasını alır. 3. Ütü masasını yere koyar. 4. Ütü masasını işlem basamaklarına göre açar. 5. Ütüyü alır. 6. Ütü masasının üzerine bırakır. 7. Gerekliyse ütüye su koyar. 8. Ütünün fişini prize takar. 9. Ütüleyeceği giysiye göre ütüyü ayarlar. 10. Ütünün ısınmasını bekler. Değerlendirme sistemi:+: BağımsızS: Sözel yardım M: Model olma F: Fiziksel yardım

68 Te ş ekkür Ederiz…


"KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN TESPİTİ VE EĞİTİMİ. Okul müdürleri her öğretim yılı başında okulunda görevli Psikolojik Danışmanla işbirliği yaparak, bir duyuru." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları