Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Grup 101 Berat Duman Salih Yartunç.   Bu çalışmanın temel amacı Melikşah Üniversitesi öğrencilerinin sosyal kaygı düzeyleri, kaygı duyarlılıkları ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Grup 101 Berat Duman Salih Yartunç.   Bu çalışmanın temel amacı Melikşah Üniversitesi öğrencilerinin sosyal kaygı düzeyleri, kaygı duyarlılıkları ve."— Sunum transkripti:

1 Grup 101 Berat Duman Salih Yartunç

2   Bu çalışmanın temel amacı Melikşah Üniversitesi öğrencilerinin sosyal kaygı düzeyleri, kaygı duyarlılıkları ve madde kullanım durumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. ARAŞTIRMA AMACIMIZ;

3   Edirne'deki liselerde ve Trakya üniversitesi öğrencilerinde alkol ve psikoaktif madde kullanımının yaygınlığı (DİDEM ÇAKIR 2011)  Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Duyarlılığı Ve Madde Kullanım Durumları (Burcu Aydoğdu 2013) Literatür

4   Araştırma Modeli Araştırma nicel araştırma yaklaşımına uygun olarak düzenlenmiştir. Nicel olarak nitelendiren araştırmalar belirli karakteristikleri taşımaktadır. Nicel araştırmanın en belirgin özelliği; araştırmaların nesnel, genellenebilir, geçerli ve güvenilir bilgi etme amacını güder. YÖNTEM

5  ÖRNEKLEM Araştırmanın örneklemini Melikşah Üniversitesi’nde çeşitli fakülte, bölüm ve sınıflarda okuyan sistematik tesadüfi yolu ile seçilmiş 35 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden öğrenciler çalışma grubuna dahil edilmiştir. Araştırmanın katılımcıları (K=18, E=17) kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların %51,5’i kadın, %48,5’i erkektir. YÖNTEM

6  VERİLERİN TOPLANMASI Veriler daha objektif sonuçlar vermesi için oldukça farklı bölümlerde okuyan öğrencilere uygulanmaya çalışılmıştır. Uygulamalar tek oturumda 2 ölçek ve bir madde kullanımına ilişkin kişisel bilgi formu şeklinde verilerek tek oturumda tamamlanmıştır.

7  VERİ TOPLAMA ARAÇLARI Anksiyete Duyarlılığı İndeksi  Ölçek fiziksel, sosyal ve bilişsel alt kategorileri ile kaygı duyarlılığını çok boyutlu olarak değerlendirilebilmesi amacıyla Taylor ve arkadaşları tarafından 2007 yılında geliştirilmiştir. Beşli likert tipi ölçüm sağlamaktadır. ‘0’ çok az anlamına gelirken, ‘4’ çok fazla anlamına gelmektedir Ölçekten alınabilecek en düşük puan 0 iken en yüksek puan 48’dir. Ancak verileri girerken value den değer verdiğimiz için puan sistemi değişmektedir (12-60puan)

8

9  Madde Kullanımına İlişkin Kişisel Bilgi Formu  Kişisel bilgi formu katılımcıların sosyo-demografi özelliklerini belirlemek ve madde kullanımına ilişkin bilgi ve eğilimlerini elde etmek amacıyla hazırlanmıştır.  Kişisel bilgi formu kişisel bilgiler, yaş, cinsiyet, bölüm, madde kullanımlarına ilişkin bilgi edinmeye dönük 20 sorudan oluşmaktadır

10

11  Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği  Liebowitz’in 1987’de geliştirdiği performans ve sosyal etkileşim durumunu içeren toplam şiddetin yanı sıra performans korkusu, sosyal korkuyu ölçen 15 maddeden oluşur  Her bir alt-ölçekten alınabilecek puanlar 0 ve 72 puan arasında değişebilmektedir. Alınan puanın yükselmesi sosyal kaygının şiddetlendiğini göstermektedir. Ancak verileri girerken value den değer verdiğimiz için puan sistemi değişmektedir. (15-60 puan)

12

13   35 kişiye pilot çalışma uygulandı. Spss 17.0 da verileri girip soruların güvenirliğini ölçmek için analize-scale-reliability statistics yaparak anksiyete duyarlılığı indeksi ölçeğimizin güvenirliği %78 bulunmuştur. PİLOT ÇALIŞMA VE SONUÇLARININ ARACIMIZIN SON HALİNE ETKİSİ

14   Sosyal kaygı ölçeğimizin güvenirliği ise %79 bulunmuştur. Çıkan güvenirlik sonuçları yeterli olduğu için ölçeğimizdeki sorularda herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

15  1.Sosyal kaygı düzeyi ile sigara kullanımı arasında ilişki var mıdır? 2.Anksiyete düzeyi ile uyuşturucu madde kullanımı arasında ilişki var mıdır? 3.Gelir düzeyi ile alkol kullanımı arasındaki ilişki var mıdır? 4.Cinsiyet ile sigara ve alkol kullanımı arasındaki ilişki? ALT HİPOTEZ

16   Birebir uygulanan anketler excel programına girildi. Daha sonra veriler spss de açılarak values den tanımlandı. Verilen cevaplar bilgisayarda değerlendirmek üzere tek tek kodlanarak sayısal verilere dönüştürüldü.  Daha sonra likert tipi maddeleri toplamak için transform- compute variable dan ilk anksiyete duyarlılık indeksini, daha sonra sosyal kaygı ölçeğini toplayarak oluşturulan yeni sütuna toplam puanlar aktarıldı. VERİ ANALİZİ

17   Anksiyete duyarlılık indeksi ölçek formu yeni sütunda toplandıktan sonra bize anksiyete düzeyini vermektedir.  Liebowitz sosyal fobi belirtileri ölçeği formu yeni sütunda toplandıktan sonra bize sosyal kaygı düzeyini vermektedir.

18   Sosyal kaygı düzeyi ile sigara kullanımı arasında ilişkiyi, Anksiyete düzeyi ile uyuşturucu madde kullanımı arasında ilişkiyi, Gelir düzeyi ile alkol kullanımı arasındaki ilişkiyi, ölçmek için analyze- compare means- one way anova uygulanmıştır.  Cinsiyet ile sigara ve alkol kullanımı arasındaki ilişkiyi ölçmek için ise; Analyze- compare mean- independent samples t test uygulanmıştır.

19  1. Sosyal kaygı düzeyi ile sigara kullanma arasındaki ilişki incelendiğinde sig.,062 olduğu için anlamlı bir ilişki yoktur. Yani kaygı düzeyine bakarak sigara içme durumu hakkında yorum yapamayız.

20  2. Anksiyete düzeyi ile madde kullanımı arasındaki ilişki incelendiğinde sig.,050 olduğu için anksiyete düzeyi ile madde kullanımı ( uyuşturucu, tiner, uhu vb.) arasında zayıf bir ilişki vardır.

21  3. Gelir düzeyi ile alkol kullanımı arasındaki ilişki incelendiğinde sig. değeri,571 çıkmıştır. Bu nedenle aralarında anlamlı bir ilişki yoktur. Yani gelir düzeyine bakılarak alkol kullanımı durumu hakkında yorum yapamayız.

22  4. Cinsiyet ile sigara ve alkol kullanımı arasındaki ilişki incelendiğinde sig.(2-tailed) değerine bakılarak alkol kullanımı,020, sigara kullanımı,002 bulunmuştur. Bu nedenle aralarında anlamlı bir ilişki vardır. Tabloya bakıldığında erkeklerin sigara ve alkol kullanımı kadınlara göre daha fazladır.

23

24   Gelir düzeyi ile alkol kullanımı arasındaki ilişki incelendiğinde aralarında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur.  Sosyal kaygı düzeyi ile sigara kullanma arasındaki ilişki incelendiğinde aralarında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur.  Anksiyete düzeyi ile madde kullanımı arasındaki ilişki incelendiğinde ise aralarında zayıf bir ilişki olduğu bulunmuştur.  Cinsiyet ile sigara ve alkol kullanımı arasındaki ilişki incelendiğinde aralarında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. SONUÇLAR VE BULGULAR

25   Araştırmaların mümkün olduğunca daha geniş örneklemlerde incelenmesi veri çeşitliliği açısından önerilebilir.  Farklı araştırma gruplarında ve farklı değişkenlerle incelenmesi önerilebilir. ÖNERİLER


"Grup 101 Berat Duman Salih Yartunç.   Bu çalışmanın temel amacı Melikşah Üniversitesi öğrencilerinin sosyal kaygı düzeyleri, kaygı duyarlılıkları ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları