Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SORULAR Prof.Dr.Tevfik NOYAN Rektör Yardımcısı, Komisyon Başkanı, Ordu Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SORULAR Prof.Dr.Tevfik NOYAN Rektör Yardımcısı, Komisyon Başkanı, Ordu Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SORULAR Prof.Dr.Tevfik NOYAN Rektör Yardımcısı, Komisyon Başkanı, Ordu Üniversitesi

2 Soru 1. Akademik teşvik verilen faaliyetler için esas alınan yasa metni nedir?  Cevap: 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksekö ğ retim Personel Kanununun ek 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  Akademik teşvik ödene ğ i Ek Madde 4 – (Ek: 5/11/2014-6564/2 md.) : Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sa ğ layıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebli ğ sunma ve almış oldu ğ u akademik ödüller esas alınarak ö ğ retim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır” hükmü esas alınarak hazırlandı ğ ı için ulusal kongre, idari görev, ders görevleri gibi faaliyetler teşvik kapsamı içine alınmamıştır.

3 Soru 2: 2015 yılı faaliyetleri alt komisyona nasıl sunmam gerekir?  Cevap: 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerin YÖKS İ S sistemine girilmesi gerekiyor.  Yüksek Ö ğ retim Kurulu tarafından YÖKS İ S üzerinde iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 05.01.2015 tarihinde çalışmalar bitecek ve YÖKS İ S’e girilen faaliyetlerin puanlaması da bu sistem üzerinden yapılacaktır.  Üniversitelerin veya ö ğ retim elemanlarının ayrı bir hesaplama pro ğ ramı kullanmasına ihtiyaç olmayacaktır.  YÖKS İ S üzerinden çıktı alınacak, imzalandıktan sonra alt komisyona faaliyetlerin bir çıktısı dosya olarak sunulacaktır.

4 Yükseköğretim Kurulu Akademik Özgeçmiş Sistemi 1.Kişisel Bilgiler 2.Ö ğ renim Bilgisi 3.Yabancı Dil Bilgisi 4.Akademik Görev 5.Yönetilen Tezler 6.Proje Görevleri 7. İ dari Görev 8.Üniversite Dışı Deneyim 9.Araştırma/Üyelikler/Sertifikalar/Kurslar vb. 10.Ödüller / Patentler / Tasarım 11.Dersler 12.ÜAK Temel Alan 13.Yayınlar 1.Makale 2.Kitap 3.Bildiri 4.Yayın Hakemli ğ i 5.Editörlük 6.Sanatsal Faaliyetler 13 Ana Alan 24 Alan

5

6 Yükseköğretim Kurulu Akademik Özgeçmiş Sistemi Akademisyenler Üniversite TÜB İ TAK Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Bilim ve Sanayi Bakanlı ğ ı Üniversitelerarası Kurul Doçentlik İ şlemler Di ğ er paydaşlar

7 Başvuru İşlemleri Akademik Teşvik Başvuru işlemi için Akademisyen Başvuru Başlat butonu ile başvurusunu başlatır. 1 1

8 Başvuru İşlemleri Başvurusunu başlatma işlemini yaptıktan sonra Sonraki» butonu ile Veri Kontrol Formuna erişir. 2 2 Akademik Özgeçmiş sisteminde bulunan 1.Kişisel Bilgiler 2.Ö ğ renim Bilgisi 3.Akademik Görev 4.Üak Temel Alan Formlarına veri girip girmedi kontrol edilir. Bu bölümde istenen veriler girilmiş ise Sonraki» butonu ile ilerler

9 Başvuru İşlemleri FAAL İ YET BEYAN 3 3 Akademik Özgeçmiş sistemine girdi ğ i Faaliyetlerinden aktif döneme (2015) ait verileri listelenir 1.Faaliyet Türü Seçer 2.Faaliyet Listesinden yönetmeli ğ e uygun faaliyet kaydının yanındaki ikonuna basarak beyan listesine ekler. Sonraki» butonu ile ilerler

10 Başvuru İşlemleri BAŞVURU B İ T İ ME VE ÇIKTI 4 4 Evrak Oluştur butonu ile beyan etti ğ i faaliyetlere ait bilgiler ve Akademik teşvik Puanını içeren dosyasını oluşturur ve Bilgisayarına indirir. Evrak : Akademik teşvik Raporu

11 Soru 3: Ulusal kongreler teşvik kapsamında mıdır?  Cevap: Ulusal kongrede sunulan tebli ğ, bildiri vs. hiçbir şekilde de ğ erlendirmeye alınılmayacaktır.

12 Soru 4: DOI numarası olan eserimi faaliyet olarak sunabilir miyim?  Cevap: Yönetmelik kapsamında teşvik alabilmek için eserlerin basılı olma şartı aranmaktadır. Dolayısıyla DOI numarası alınsa da yayınlanmadı ğ ı sürece o eser teşvik kapsamı dışında de ğ erlendirilecektir.

13 Soru 5: Akademik teşvik başvuru takvimi nasıl işleyecektir?  Cevap: Üniversitemiz web sayfasında takvim yayınlanmış olup, bu konuda ilgili birimlere bilgilendirme yazısı gönderilmiştir  Akademik Teşvik Başvuru Takvimi  Ordu Üniversitesi   Akademik Teşvik başvurularına ilişkin Rektörlü ğ ümüz Akademik Teşvik Komisyonu tarafından belirlenen takvim aşa ğ ıdadır.  a - Başvuru Süresi:  01 Ocak - 15 Ocak 2016  b - Başvuruların Bölüm / Anabilim Dalı Komisyonları tarafından de ğ erlendirilip sonuçlandırılmaları:  15 Ocak – 22 Ocak 2016  c - Birimlerin de ğ erlendirme sonuçlarını Rektörlü ğ e göndermeleri:  25 Ocak 2016  d - Akademik Teşvik Komisyonu tarafından incelenmesi:  26 Ocak – 05 Şubat 2016  e - İ tiraz Süresi:  5 Şubat – 10 Şubat 2016  NOT: Akademik faaliyetlere ilişkin başvurularda YÖKS İ S’ ten (https://yoksis.yok.gov.tr) alınan çıktı kullanılacaktır.https://yoksis.yok.gov.tr

14 Soru 6: Hesaplamada hangi kadro unvan katsayı esas alınacaktır?  Cevap: Kişinin atanmış oldu ğ u kadro esas alınacaktır. Örne ğ in doçent ünvanı alan bir ö ğ retim üyesi kadroya atanmamış ise çalıştı ğ ı kadro esas alınarak (yardımcı doçent kadrosunda çalışıyor ise yardımcı doçent unvan katsayısı esas alınacaktır).  Örne ğ in Kasım ayında doçent kadrosuna atanmış ise Ocak-Kasım arası yardımcı doçent, Kasım-Aralık arası doçent unvan kadrosu katsayısı esas alınarak hesaplama yapılacaktır. (Madde 5: (13) Puanlamalarda ve ödemelerde ö ğ retim elemanının akademik teşvike konu faaliyetlerini yaptı ğ ı sırada bulundu ğ u kadro unvanı esas alınır)

15 Soru 7: Öğretim elemanı istifa etmiş ise akademik teşvikten yararlanılacak mıdır?  Cevap: Yönetmelik çalışma esasını dikkate aldı ğ ından, ö ğ retim elemanı çalışmadı ğ ı için teşvikten yararlanamayacaktır.  Görevlendirmesi olan kadrosunun bulundu ğ u üniversitenin ilgili komisyonuna başvurması gerekiyor.

16 Soru 8: Projelerin değerlendirilmesinde tarih kriteri ne olacaktır?  Cevap: Projenin desteklendi ğ i kurum tarafından projenin sonuçlandı ğ ına dair komisyon kararı esas alınacaktır. (MADDE 6- (1) Ödülün de ğ erlendirilmesinde ödülün alındı ğ ı, projelerin ve araştırmaların de ğ erlendirilmesinde projelerin ve araştırmaların sonuçlandı ğ ı, tasarımların de ğ erlendirilmesinde tasarımın sonuçlandı ğ ı, patentlerin de ğ erlendirilmesinde patentin tescil edildi ğ i ve sergilerin de ğ erlendirilmesinde ise serginin açıldı ğ ı tarih esas alınır)

17 Soru 9: Atıf puanı hesaplanırken yazar sayısına bölünecek midir?  Cevap: Evet bir eser için toplam puan olan 1 puan, makaledeki yazar sayısına bölünerek hesaplama yapılacaktır. (Örne ğ in beş yazarlı makale ise 1/5=0,2 puan alınacaktır.) (Madde 7: (6) Özel bir paylaşım oranı olmayan faaliyetler için “oran/kişi sayısı” oranı dikkate alınır). Atıfta sıralama dikkate alınmaksızın, bölüm sonucu elde edilen puandan herkese eşit olarak yararlanacaktır.  Yayın ve uluslararası bildirilerde karşılık gelen puan kişi sırasına göre de ğ erlendirilecektir.

18 Soru 10: Editörlükte puan editör sayısına bölünecek midir?  Cevap: Editörlükten sayıdan ba ğ ımsız puan alınacaktır.  Konferans kitabı editörlü ğ ü için uluslararası kongre ise de ğ erlendirilmeye alınacak, ulusal kongre ise de ğ erlendirilmeye alınmayacaktır.

19 Soru 11: Ulusal ve uluslararası dergiler için değerlendirilen makaleler için (hakemlik) puan alınacak mıdır?  Cevap: Yönetmeli ğ in faaliyet ve puan tablosunda 3 nolu yayın başlı ğ ında yer alan “Di ğ er (Teknik not, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kriti ğ i, araştırma notu, bilirkişi raporu ve benzeri)” kapsamında de ğ erlendirilebilecektir.

20 Soru 12: Aynı konulu sergi birden fazla yerde sergilenmişse puanlama nasıl olacak?  Aynı konulu sergi birden fazla yerde sergilenmişse, her biri için ayrı puan de ğ il, tek bir puana tabi olacaktır.

21 Soru 13: Orkestra puanlaması nasıl olacak?  Cevap: orkestra puanlaması kişiden ba ğ ımsız olarak puanlanacaktır. Kişi sayısına alınacak puan bölünmeyecektir.

22 Soru 14: Hesaplama nasıl olacaktır.  Cevap: Faaliyetlerden en az 30, en çok 100 puan toplamak gerekiyor. Aşa ğ ıda bu konuya ilişkin farklı örnekler verilmiştir

23 HESAPLAMALAR Faaliyet puanı hesaplanırken alt faaliyet oranları;  Profesör ve doçent kadrosunda bulunanlar için 1,  Yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 1,5  Araştırma görevlisi, ö ğ retim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 2,  Uzman, çevirici ve e ğ itim-ö ğ retim planlamacısı kadrolarında bulunanlar için 1, ile çarpılır. 23

24 HESAPLAMA En yüksek Devlet memuru brüt aylık tutarının; (9500x0,083084=789,30 TL)  Profesör kadrosunda bulunanlar için %100'üne,  Doçent kadrosunda bulunanlar için %90'ına,  Yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için %80'ine,  Araştırma görevlisi, ö ğ retim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve e ğ itim-ö ğ retim planlamacısı kadrosunda bulunanlar için %70'ine, akademik teşvik puanının yüze bölünmesiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanır. 24

25 Akademik Teşvik Ödene ğ inin Hesaplanması EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLI Ğ I Yürürlük TarihiAylık KatsayıGöstergeEk Gösterge En Yüksek Devlet Memuru Aylı ğ ı (TL/YTL) 1 Ocak 20150,0793081.5008.000753,43 1 Temmuz 20150,0830841.5008.000789,30 20160,088069 1.5008.000 836,6555 En yüksek Devlet memuru brüt aylı ğ ı En yüksek Devlet memuru brüt aylı ğ ı Akademik kadro unvanlarına göre belirlenmiş olan oran XX (akademik teşvik puanı/100) Akademik teşvik ödemesi tutarı 836,6555

26 En yüksek Devlet memuru brüt aylı ğ ı En yüksek Devlet memuru brüt aylı ğ ı Akademik kadro unvanlarına göre belirlenmiş olan oran XX (akademik teşvik puanı/100) Akademik teşvik ödemesi tutarı 836,66 Unvan Oran Ö ğ retim Üyesi PROFESÖR100% DOÇENT90% YARDIMCI DOÇENT80% Ö ğ retim Elemanı ARAŞTIRMA GÖREVL İ S İ 70% Ö Ğ RET İ M GÖREVL İ S İ OKUTMAN UZMAN ÇEV İ R İ C İ E Ğ T-Ö Ğ RT. PLAN. Akademik kadro unvanlarına göre belirlenmiş olan oran 1 1 X 0,9 DOÇENT: 0,8 YRD. DOÇENT: PROFESÖR: Ö ğ retim Elemanı : 0,7

27 X (akademik teşvik puanı/100) akademik teşvik puanı FaaliyetPuan (1) PROJE 30 (2) ARAŞTIRMA 30 (3) YAYIN 30 (4) TASARIM 30 (5) SERG İ 30 (6) PATENT 30 (7) ATIF 30 (8) TEBL İĞ 30 (9) ÖDÜL 30 Maksimum Toplam 100 Akademik teşvik puanı, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Faaliyet ve Puan Tablosu esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır. = Akademik Faaliyet Türü Puanı + + … … (Max) 30 akademik teşvik puanı 100 geçemez

28 Akademik Faaliyet Türü Puanı Faaliyet Puan Tablosu oranı X 30 = Alt Faaliyet Türü Puanı UNVAN KADRO UNVAN KATSAYI 1PROFESÖR1 2DOÇENT1 3YARDIMCI DOÇENT1,5 4ARAŞTIRMA GÖREVL İ S İ 2 5Ö Ğ RET İ M GÖREVL İ S İ 2 6OKUTMAN2 7UZMAN1 8E Ğ T-Ö Ğ RT. PLAN.1 9ÇEV İ R İ C İ 1 KADRO UNVAN KATSAYI Profesör, Doçent: 1,5 Yrd. Doçent: Araştırma Görevlisi: 2 2 1 1 Ö ğ retim Görevlisi: 2 2 Okutman: 2 2 Uzman, Çevirici, E ğ t-Ö ğ rt. Plan: 1 1 ALT FAAL İ YET DETAYI ORAN (%) Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje Dünya Bankası, Avrupa Birli ğ i ve Avrupa Konseyi destekli proje 100 Di ğ er resmi kurum ve kuruluşlar tarafından destekli proje 85 FAALİYET VE PUAN TABLOSU X 1 1 0,85.. X Sabit Görev/ kişi sayısı a) Birinci isim için %100’ü, b) İkinci isim için %75’i, c) Üçüncü isim için %50’si, ç) 4 >= isim için “oran/kişi sayısı” d) senior ve correspondence author %90’ı Birden fazla Öğretim Üyesi ile Yayın/Ödül a) Yürütücü için %100’ü, b) Araştırmacı öğretim üyesi için %75’i, c) Araştırmacı; araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman için %100’ü ç) Danışman; tüzel kişilerin yürütmüş olduğu projelerde %100’ü yürütücünün gerçek %50’si, Proje Akademik Faaliyet Türü Puanı = Alt Faaliyet Türü Puanı + + ….. Diğer Oran/Kişi Sayısı

29 ÖNEMLİ NOKTALAR (4) Birden fazla öğretim elemanıyla yayın yapılması veya ödül alınması halinde faaliyet türü puan teşvik oranlarının belirlenmesinde: a) Birinci isim için %100’ü, b) İkinci isim için %75’i, c) Üçüncü isim için %50’si, ç) Dördüncü ve sonrası (senior ve correspondence author hariç) isim için “oran/kişi sayısı” oranı, d) Senior isim (makaledeki son isim) için %90’ı (yayının yapıldığı alanda daha önce en az on adet uluslararası yayın yapmış olmak şartıyla), dikkate alınır. (5) Birden fazla öğretim elemanının görev aldıkları proje faaliyet türü puan teşvik oranlarının belirlenmesinde: a) Yürütücü için %100’ü, b) Araştırmacı öğretim üyesi için %75’i, c) Araştırmacı; araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman için %100’ü ç) Danışman; kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerin yürütmüş olduğu projelerde %100’ü, yürütücünün gerçek kişi olduğu projelerde %50’si, dikkate alınır. (6) Özel bir paylaşım oranı olmayan faaliyetler için “oran/kişi sayısı” oranı dikkate alınır. Akademik teşvik ödeneğinin hesaplanması MADDE 7- (1)

30 Örnek 1  Kadro Ünvanı: Doçent  Kadro Unvan Oranı: 0,9  Alt faaliyet katsayısı: 1  Faaliyetler  PROJE  1. Ulusal destekli proje (TÜB İ TAK). %85=0,85  ARAŞTIRMA  1. Yurt dışı araştırma: %40=0.4  2. Yurt içi araştırma:%30=0,30  YAYIN (Tek Ö ğ retim Elemanı)  1. Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı %80=0,8  2. Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlü ğ ü %60=0,6  3. SSCI, SCI-Exp, AHCI dergilerinde editörlük %30=0,3

31 Örnek 1  Akademik teşvik ödemesi tutarı = En yüksek Devlet memuru brüt aylı ğ ı x akademik kadro unvanlarına göre belirlenmiş olan oran x (akademik teşvik puanı/100)].  Akademik teşvik puanı=Alt faaliyet katsayısı x alt faaliyet oranları toplamı x 30  1. Proje: 30x0,85*1=25,5  2. Araştırma: 30 x (0,4+0,3) x1=21  3. Yayın: 30 x (0,8+0,6+0,3)x1=51>30=30  Akademik teşvik puanı=25,5+21+30=76,5  Akademik Teşvik Ödene ğ i (Brüt)= 789,3 x 0,9 x 76,5/100= 543,4  Akademik Teşvik Ödene ğ i (Net)= Brüt tutar- Damga vergisi  Akademik Teşvik Ödene ğ i (Net)=543,4-4,12=539,28 TL

32 Örnek 2  Kadro Ünvanı: Araştırma Görevlisi  Kadro Unvan Oranı: 0,7  Alt faaliyet katsayısı: 2  Faaliyetler  PROJE  1. Uluslararası destekli proje (Dünya Bankası) %100=1  2. Ulusal destekli proje (BAP) %30=0,3  YAYIN (Tek Ö ğ retim Elemanı)  1. Özgün makale (SSCI dergilerinde yayımlanan tam makale %40=0,4  2. Özgün makale(Di ğ er hakemli dergilerde tam makale) (5 adet) %16 x 5=0,8  ATIF  1. yazar olarak yer almadı ğ ı ulusal kitaplarda eserlerine yapılan atıf (2 adet) %2 x 2=0,4  2. Di ğ er hakemli ulusal dergilerde yazar olarak yer almadı ğ ı makalede eserine yapılan atıf (20 adet) %1 x 20= 0,2

33 Örnek 2  Akademik teşvik ödemesi tutarı = en yüksek Devlet memuru brüt aylı ğ ı x akademik kadro unvanlarına göre belirlenmiş olan oran x (akademik teşvik puanı/100)].  Akademik teşvik puanı=Alt faaliyet katsayısı x alt faaliyet oranları toplamı x 30  1. Proje: 30x (1+0,3) x2=78>30=30  2. Yayın: 30 x (0,4+0,8)x2=72>30=30  3. Atıf: 30 x (0,4 + 0,2) x 2= 14,4  Akademik teşvik puanı=30+30+ 14,4=74,4  Akademik Teşvik Ödene ğ i (Brüt)= 789,3 x 0,7 x 74,4/100= 411,06  Akademik Teşvik Ödene ğ i (Net)= Brüt tutar- Damga vergisi  Akademik Teşvik Ödene ğ i (Net)=411,06-3,11=407,94 TL

34 ÖRNEK HESAPLAMA ÖRNEK 3- Kadro unvanı= Profesör Kadro unvan oranı=1 Alt faaliyet katsayısı =1 Faaliyetler: PROJE 1. Ulusal destekli proje (Kalkınma Bakanlı ğ ınca desteklenen ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı ğ ınca yürütülen projede Danışmanlık) % 0,85x%100=0,85 ARAŞTIRMA 1.Yurtdışı araştırma % 40=0,4 PATENT 1.Uluslararası tescillenmiş patent %100=1 TEBL İĞ 1. Uluslararası sempozyumda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebli ğ (3 adet) %20x3=0,6 ÖDÜL 1.TÜB İ TAK’tan alınan ödül: %100=1 34

35 ÖRNEK HESAPLAMA CEVAP 3- Akademik Teşvik Puanı 1.Proje: 30x0,85x1=25,5 2.Araştırma:30x0,4x1=12 3.Patent:30x1x1=30 4.Tebli ğ i:30x0,6x1=18 5.Ödül:30x1x1=30 Akademik Teşvik Puanı = 25,5+12+30+18+30 = 115,5 >100=100 Akademik Teşvik Ödene ğ i (Brüt): 789,30 x 1x 100/100=789,30 Akademik Teşvik Ödene ğ i (Net):789,3- 5,99=783,31 TL 35

36 AZAMİ TUTARLAR 2015 YILI ARALIK AYI İTİBARIYLA AKADEMİK PERSONELİN ALABİLECEĞİ MAKS. AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ UNVAN KADRO UNVANI ORANI AKAD. TEŞVİK PUANI NET TUTAR (TL) PROFESÖR1,00100783,31 DOÇENT0,90100704,98 YARDIMCI DOÇENT0,80100626,65 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ0,70100548,32 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ0,70100548,32 OKUTMAN, ÇEVİRİCİ, EĞT-ÖĞR PL.0,70100548,32 36

37 ÖRNEK HESAPLAMA Farklı kadro unvanlarına göre aynı akademik faaliyetlerin hesaplanmasına ilişkin örnek uygulama 37 UNVAN KADRO UNVANI ORANI PROJE (TÜBA projesi) ARAŞTIRMA (Yurtdışı araştırma) YAYIN (u.a yayımlanan ders kitabı) ÖDÜL (Yurtdışı kurumdan alınan) AKADEMİK TEŞVİK PUANI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ NET TUTARI (TL) Oran Faaliyet Puanı Oran Faaliyet Puanı Oran Faaliyet Puanı Oran Faaliyet Puanı PROFESÖR1,000,85260,40120,80240,802486669,73 DOÇENT0,900,85260,40120,80240,802486602,75 YARDIMCI DOÇENT0,800,85300,40180,80300,8030100626,65 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/OKUTMAN 0,700,85300,40240,80300,8030100548,32 UZMAN/ÇEVİRİCİ/EĞİTİM ÖĞ. PLN.0,700,85260,40120,80240,802486468,81

38

39

40  Akademik teşvik yönetmeli ğ i ve ödeme sistemine ilişkin sunumlara http://ozgecmis.yok.gov.tr/documents/tesvik2016.rar adresinden ulaşılabilmektedir. http://ozgecmis.yok.gov.tr/documents/tesvik2016.rar  YÖKS İ S’e ilişkin sorunlarda iletişim adresleri:  aynur.gunay@yok.gov.tr aynur.gunay@yok.gov.tr  emre.ceviz@yok.gov.tr emre.ceviz@yok.gov.tr  mustafa@yok.gov.tr mustafa@yok.gov.tr

41 E Ğİ TMENLER: Prof. Dr. Adil DEN İ ZL İ, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi Doç. Dr. Gökçen B İ RL İ K DEM İ REL Gazi Üniversitesi, Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara Doç. Dr. Gökhan DEM İ REL Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara Doç. Dr. Memed DUMAN Hacettepe Üniversitesi, Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı, Ankara Yrd. Doç. Dr. Bora GAR İ PCAN Bo ğ aziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisli ğ i Enstitüsü, İ stanbul PROJE HAZIRLAMA E Ğİ T İ M İ ÇALI Ş TAYI 14-15 Ocak 2016 Morfoloji Binası Konferans Salonu Kayıt ve Açılı ş 09:00 ETK İ NL İ K KOORD İ NATÖRLER İ Doç. Dr. Filiz KURALAY Ordu Üniversitesi, Merkezi Ara ş tırma Laboratuvarı Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bekir Gökçen MAZI Ordu Üniversitesi, Merkezi Ara ş tırma Laboratuvarı Müdür Yardımcısı Bu Çalı ş tay Ordu Üniversitesi Bilimsel Ara ş tırma Projeleri Koordinatörlü ğ ü Tarafından Desteklenmektedir. Katılım Sertifikalandırılacaktır. Çalı ş tay Programına web sayfamızdan (www.odumaral.odu.edu.tr) ula ş abilirsiniz. MERKEZ İ ARA Ş TIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ


"AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SORULAR Prof.Dr.Tevfik NOYAN Rektör Yardımcısı, Komisyon Başkanı, Ordu Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları