Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yaşam Boyu Öğrenme. Yaşam Boyu Öğrenme Nedir? Ya ş am boyu ö ğ renme; bilginin ve kabiliyetlerin mevcudiyetini sa ğ lamak, de ğ i ş ime adaptasyonunu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yaşam Boyu Öğrenme. Yaşam Boyu Öğrenme Nedir? Ya ş am boyu ö ğ renme; bilginin ve kabiliyetlerin mevcudiyetini sa ğ lamak, de ğ i ş ime adaptasyonunu."— Sunum transkripti:

1 Yaşam Boyu Öğrenme

2 Yaşam Boyu Öğrenme Nedir? Ya ş am boyu ö ğ renme; bilginin ve kabiliyetlerin mevcudiyetini sa ğ lamak, de ğ i ş ime adaptasyonunu desteklemek ve yeni ö ğ renme yolları elde etmek amacıyla yaygın e ğ itimin B İ T destekli gerçekle ş tirilmesinin sa ğ lanması(DPT, 2006) bilgi ve beceri yanında ki ş isel, toplumsal ve ekonomik ya ş amda ayakta kalmaya yarayacak, ya ş amın her anında sürdürülen ö ğ renme etkinlikleri (Avrupa Komisyonu, 2000) 1/9/2016 2

3 ki ş isel, toplumsal, sosyal ve/veya istihdama yönelik bir perspektif ile bilgilerin, becerilerin ve yetkinliklerin geli ş tirilmesi amacıyla hayat boyunca gerçekle ş tirilen tüm ö ğ renme faaliyetleri (MEGEP kapsamında geli ş tirilen Hayat Boyu Ö ğ renme Politika Belgesi, 2006) yeni bilgi kazanma ve asla kaybedilmeyen bilgi ve bir ş eyler yaratma ve dünyadaki güzelliklerin farkına varma demektir. Örgün e ğ itimi ve yaygın e ğ itim kapsamındadır. Bireyin tüm ya ş am boyunca ki ş ilik sosyal ve mesleki alandaki geli ş imini amaçlayan bir kavramdır. 1/9/2016 3

4 Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri: Ya ş am boyu ö ğ renen ne ö ğ renmesine karar vermelidir. Örgün ve yaygın tüm ö ğ renme olanaklarından yararlanarak ya ş am boyu ö ğ renmeyi sürdürebilmek için becerilerinin geli ş tirmesi gerekir. Bu beceriler: Okuma yazma matematik ve dinleme becerileri: Kavrayarak okuma: Bireyler mesleki geli ş imleri takip etmeli ve kitap, dergi gb materyallerden yararlanmalıdır. ilgili ve ilgisiz bilgileri ayırt etmeli ve önemli noktaları saptamalıdır. 1.Temel beceriler : 1/9/2016 4

5 Temel sayı becerileri: sayıları anlama ve yorumlama yetene ğ idir. İ leti ş im: Sözlü ve yazılı ileti ş im kurma yetene ğ i ile grafik yorumlama yetene ğ idir. Yazdı ğ ı yada soylemek istedi ğ i mesajı organize etmeyen ve kar ş ısındakine soyledi ğ ini aktaramayan bireyler i ş ve ki ş isel ya ş amlarında fazla ba ş arılı olamazlar. 1/9/2016 5

6 Bilgi teknolojileri: bilgisayar ve di ğ er bilgi teknoloji kaynakları kullanma yetenegidir. Ça ğ ımız bilgi ça ğ ı oldu ğ u için hangi meslekte olursa olsun her bireyin bilgi teknolojileri becerilerine sahip olması gerekmektedir. Kendi performansını geli ş tirme: Bilgiyi seçme, kullanma ve depolama yetene ğ idir. Etkili ö ğ renmek için geni ş repertuara sahip olmak: Birey farklı bilgileri ö ğ renmek ve farklı stratejiler geli ş tirip uygulaya bilmelidir. De ğ i ş en dünyaya nasıl uyum sa ğ layaca ğ ını bilme: 1/9/2016 6

7 2.Düşünme becerileri: Problem çözme ve ele ş tirel dü ş ünme yetene ğ i: Bireyler ya ş amında kar ş ıla ş tıkları problemleri çözemek için gerekli bilgiyi kullanabilmeli, karma ş ık bilgileri daha küçük ve yönetilebilir biçime getirmelidir. Yeni fikirler yaratarakbilmelidir. Bu fikir ve yöntemleri de ğ erlendirebilmelidir. 1/9/2016 7

8 Sorumluluk alabilme ve ba ş ka ki ş ilerle ileti ş im kurabilme, Di ğ er bireylerle i ş birli ğ i yapabilme ve birlikte çalı ş abilme yetene ğ i:Bireyler i ş ya ş amında di ğ er bireylerle birlikte ya ş amayı, saygılı olmayı, etkili ileti ş im kurmayı, dinlemeyi ve sorumlulukarını yerine getirmeyi ö ğ renmelidir. 3. Ki ş isel özellikler 1/9/2016 8

9 Yaşam Boyu öğrenmenin ve geleneksel öğrenme ile karşılaştırılması: Geleneksel Eğitim ModeliYaşam Boyu Öğrenme Modeli İlköğretimden yükseköğretime kadar tüm eğitim basamaklarını kapsamaktadır Yaşam süresince okuldaki, iş ortamındaki ve emeklilikteki öğrenmeleri kapsar  Bilginin kazanımı ve tekrar edilmesi  Bilginin kazanımı ve gerçek yaşamda uygulanması  Çoğunlukla eğitim programı temelli  Eğitim programlarının dışındaki bir çok kaynağı da içermekte  Öğrenme sorumluluğunu öğrenene yükler 1/9/2016 9

10  Formal eğitim kurumlarında  Teknoloji destekli esnek öğrenme ortamları Gereksinimleri karşılamaya yönelik  Öğrenene yönelik  Sınırlı öğrenme olanakları  Zengin öğrenme olanakları Geleneksel Eğitim ModeliYaşam Boyu Öğrenme Modeli 1/9/2016 10

11 Yaşamboyu öğrenmenin öğeleri Yaşam Boyu öğrenme 3 öğeye dayalıdır. 1.Süreklilik: Bireylerin eğitimsel ve kişiliklerindeki değişimler gençliğinde aldığı eğitim tarafından gerçekleşmektedir. 1/9/2016 11

12 Yaşamboyu öğrenmenin öğeleri 2.Yaratıcılık: Bireyin değişikliklere uyum sağlaması için kendi potansiyellerini fark etmeleri ve yaratıcılıklarını geliştirmesi gerekmektedir. Öğrenciler beceriler geliştirmek, bilgileri uygulamak ve yeni bilgiler yaratmakla yaratıcılık sağlanabilir. 1/9/2016 12

13 Yaşamboyu öğrenmenin öğeleri 3.Kendi Kendine Öğrenme: Yaşam boyu öğrenmenin en önemli öğesi kendi kendine öğrenme becerisini geliştirmiş bireylerdir. Okullar yaşam boyu öğrenme becerileri(problem saptama karar verme vb.) ve tutumları kazandırma sorumluluğunu üstlenmiştir. Öğrenciler kendi seçdikleri becerilerle daha anlamlı öğrenebilirler. 1/9/2016 13

14 Yaşamboyu öğrenmenin temel özellikleri: 1.Bütünlük:Eğitim evde,işyerinde, boş zaman ve sosyal etkinlikler sırasında da gerçekleşir 2Entegrasyon: Birey eğitimine herhangi bir noktadan başlayabilmesi ve sürdüre bilmesidir. 3.Uygunluk:Program ve öğretmen eğitime uygun olmalıdır. 4.Demokratiklik:Toplumun bütün öğeleri eğitim olanağına sahiptir. 5.Çeşitlilik: Örgün ve yaygın eğitimi kapsar. 6.Öğrenme ve yaşam kalitesi: insan potansiyelini en üst seviyeye kadar geliştirmek. 1/9/2016 14

15 Yaşamboyu öğrenmenin etkileri: Teknolojiye etkisi: 1/9/2016 15

16 Yaşamboyu öğrenmenin etkileri: Okullara etkisi: 1/9/2016 16

17 Yaşamboyu öğrenmenin etkileri: Örgün eğitime etkisi: 1/9/2016 17

18 Kültür Sanata etkisi: 1/9/2016 18

19 Aileye etkisi: Aileler öğretme-öğrenme yaklaşımları ve program hakkında bilgi sahibi olduklarında öğrenme süreci daha iyi desteklenebilir. Yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen aile özellikleri: 1. Öğretmenlerle sık sık iletişim kurma, 2. Aile üyelerinin birbirini desteklemesi, 3. Başarının anahtarı sıkı çalışma olduğunu kavrama, 1/9/2016 19

20 Yaşamboyu öğrenme uygulamaları: Özel Sektörde uygulamalar Akademik uygulamalar Ülkeler bazında uygulamalar(Japonya, Fransa gibi) 1/9/2016 20

21 Yaşamboyu öğrenme ve Avrupa Birliği: 1995 -«öğrenen topluma doğru» çalışması 1996- «Avrupa’da yaşam boyu öğrenme yılı» 1/9/2016 21

22 1.Yaşam boyu öğrenmeyi geçekleştirmek için birey, toplum, sosyal sınıflar, ekonomi ve istihtam kurumları arasında güçlü bağlar kurmalıdır. 2. Eğitim ve öğretim her aşamasında yaşam boyu öğrenim kurumlarına ve sürdürülebilmesine katkıda bulunmalıdır. 3. Yaşam boyu öğrenme geniş bir öğrenme fırsatlar anlamı içermektedir. Herkesin sosyal, kültürel ihtiyaç ve ilgilerine uygun eğitim süreci olmalıdır. 1/9/2016 22

23 4. Yaşam boyu öğrenmenin sürekliliği için fırsat eşitliği her aşamada sağlanmalıdır. 5. Yaşam boyu öğrenme eğitim ve öğretime aileyide içerecek şekilde yeni ve esnek bir yaklaşım getirmelidir. 6.Hizmet öncesi eğitim, yaşam boyu öğrenme için temeldir. İlave olarak okuma yazma ve hesaplama gibi temel becerileri kazandırarak kişileri yaşamları boyunca yeni deneyimlere cesaretlendirmektir. 1/9/2016 23

24 2000 yılında AB üye ülkelerde yaşam boyu öğrenme etkinlikleri raporlaştırılmış ve yine aynı yıl yaşam boyu öğrenme bildirisi yayınlanmıştır AB’nin 1990’lı yıllardan bu yana yaşam boyu öğrenmeyle ilgili düzenli olarak kararlar aldığı ve uygulamaya geçirdiği görülmektedir. Son olarak 2007-2013 yıllarını yaşam boyu öğrenme programı olarak ilan etmiştir. 1/9/2016 24

25 Yaşam boyu öğrenme programı ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilerden yetişkinlere, meslek eğitim stajyerlerinden üniversite öğrencilerine, temel beceri ihtiyacı duyan insanlardan profesyonellerine kadar herkes için eğitim ve öğretimde gelişme imkanları ve karşılıksız mali katkı sağlamaktadır. COMENIUS PROGRAMI (okul eğitimi) ERASMUS PROGRAMI (yüksek öğrenim) LEONARDO DAVİNCİ PROGRAMI (mesleki eğitim) GRUNDTVIC PROGRAMI (yetişkin eğitimi) 1/9/2016 25

26 Avrupa birliğinin yaşam boyu öğrenme programının özel hedefleri: 1. Kaliteli yaşam boyu öğrenmenin gelişimine katkıda bulunmak, 2. Üye devletlerin yaşam boyu öğrenme fırsatlarının kalitesinin, çekiciliğinin ve erişebilirliğine yardımcı olmak, 3. Yaratıcılığın, rekabetçiliğin ve girişimci ruhun büyümesine yardımcı olmak 4. Dil öğrenimi ve dilsel çeşitliliği desteklemek, 5. 5.Her yaştan insanın yaşam boyu öğrenme programına katılımının artmasını sağlamak 1/9/2016 26

27 Yaşamboyu öğrenme ve eğitime yansımaları: Teknolojinin hızlı gelişmesi nedeniyle değişikliklere uyum sağlamak için yeni berceriler kazandırıcı sürekli eğitime ihtiyaç vardır. Üniversiteye devam etmeyen öğrencileri meslek sahibi yapacak programlar ve projeler geliştirilmeli ve yanlızca gençlere değil yetişkinlere de eğitim olanağı tanınmalıdır. 1/9/2016 27

28 Yaşamboyu öğrenme ve eğitime yansımaları: 1. Eğitim öğretmen merkezli değil öğrenen merkezli olmalıdır. 2. Öğrenenler hedefleri saptama, eğitim programını tasarlama, öğrenme yöntemlerini seçme, öğrenmeyi değerlendirme gibi eğitim sürecinin tüm aşamalarına katılmalıdır. 3. Öğrenme içeriği ve yöntemler bireyin yaşamına ve iş deneyimine göre belirlenmelidir. 4. Öğrentmenler yönetici rolü üstlenmeli, öğrenme kaynaklarından yanlızca birisi olmalıdır. 5. Öğrenciler kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirmeli, öğrenme sürecinde sorumluluk üstlenmeli ve kararlara katılmalıdır. 1/9/2016 28

29 Yaşamboyu öğrenme ve eğitime yansımaları: 6. Öğretmen ve öğrenciler arasında karşılıklı saygı ve güven olmalıdır. 7. Yaşam boyu öğrenmenin sürdürebilmesi için öğretmen eğitiminde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü öğretmen bilgiyi aktarmak yerine, yönlendirici ve kolaylaştırıcı olması gerekmektedir. 8. Değerlendirme: proje tabanlı öğrenme ve uygulamalı çalışma kullanılmalıdır. 1/9/2016 29

30 Teşekkürler. 1/9/2016 30


"Yaşam Boyu Öğrenme. Yaşam Boyu Öğrenme Nedir? Ya ş am boyu ö ğ renme; bilginin ve kabiliyetlerin mevcudiyetini sa ğ lamak, de ğ i ş ime adaptasyonunu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları