Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Osman TİTREK. Alice: “Lütfen söyler misin, hangi yoldan gitmeliyim? Kedi: “Bu büyük ölçüde nereye ulaşmak istediğine bağlı” Alice: “Nereye gidece.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Osman TİTREK. Alice: “Lütfen söyler misin, hangi yoldan gitmeliyim? Kedi: “Bu büyük ölçüde nereye ulaşmak istediğine bağlı” Alice: “Nereye gidece."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Osman TİTREK

2 Alice: “Lütfen söyler misin, hangi yoldan gitmeliyim? Kedi: “Bu büyük ölçüde nereye ulaşmak istediğine bağlı” Alice: “Nereye gidece ğ im çok da fark etmez” Kedi: “O zaman hangi yolu takip edece ğ in de fark etmez” Alice: “... bir yere ulaştı ğ ım sürece...” diye açıklar... Kedi: “Şüphe yok ki bunu yapabilirsin... çok yürümeyi göze aldı ğ ın sürece...”

3 STRATEJİ Strateji kavramı yüzyıllar boyunca askeri bir kavram olarak kullanılmıştır. Buna göre strateji, savaş sanatı ve bir savaşta sonuca gitmek için yapılacak askeri harekatın planlanması ve uygulanması bilimidir. Strateji kelimesinin Türkçe karşılığı yoktur. Kelimenin kökeni konusunda anlaşmazlık olmasına rağmen, genel bir yaklaşımla tüm tanımlamaların da benzer anlamlar taşıdığı söylenebilir. Bu anlamlar ; yön göstermeyle ilgilidir.

4 STRATEJİ *Belirlenen bir amaca veya hedefe ulaşabilmek üzere metod geliştirebilme becerisi *Hedefe,hızlı,farklı, yaratıcı çözümler üreterek ulaşmak *Kazanma oyunu *Başarılı olmak için yaptıklarımız *Kafalarımız içinde oluşan uzlaşıları kırmak sureti ile başarıyı yakalamaktır.

5 *Ulaşmaya değer bir gelecek için bugünden çalışmaktır. *Amaçlanan geleceğe ulaşabilmek için Fırsatları ve Tehditleri, Güçleri ve Zaafları bir kaldıraç olarak kullanabilmektir.

6 Örgütün amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin belirlemesini gerektirir.

7 Stratejik Yönetim Stratejik Amaçlar 5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz? Mevcut Durum Analizi Şu anda neredeyiz? Vizyon Nerede olmayı hayal ediyoruz? Misyon Neden varız? Yıllık hedefler1 2 3 4 5

8 Stratejik Yönetim Döngüsü

9 STRATEJİK PLAN kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Stratejik Plan; kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kamu idarelerinin; - orta ve uzun vadeli amaçlarını, - temel ilke ve politikalarını, - hedef ve önceliklerini, - performans ölçütlerini, - bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri ve - kaynak dağılımlarını içeren plandır. (5018 sayılı Kanun madde 3/n)

10 STRATEJİK PLANIN AMAÇLARI Mevcut kaynakları (para, insan, zaman) etkin kullanmak, Nitelikli kamu hizmeti sunmak, Kamu mali yönetiminde etkinliği artırmak, Kurumsal kültür ve kimliği geliştirmek, Toplumsal beklentileri karşılamak, Yaşam kalitesini arttırmak, Saydam ve hesap verebilir bir yönetim geliştirmektir.

11 STRATEJİK PLANIN ÖNEMİ A) Bütçe, Stratejik Plana Dayalı Olmak Zorundadır. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarına dayalı olarak hazırlarlar. (5018 sayılı Kanun madde 9/2-4) B) Harcamalar, Stratejik Plana Uygun Olmak Zorundadır. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının stratejik plana, bütçe ilke ve esaslarına, mevzuata uygun olmasından sorumludur. (5018 sayılı Kanun madde 32/2, 13/c-d) C) Stratejik Planla ilgili Faaliyet Raporu Verme Zorunludur. Hesap verme sorumlulu ğ u çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Rapor kamuoyuna açıklanır, birer örne ğ i Sayıştay ve Maliye Bakanlı ğ ına gönderilir. (5018 sayılı Kanun madde 41/1-5)

12 STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Sonuçların planlanmasıdır. De ğ işimin planlanmasıdır. Gerçekçidir. Kaliteli yönetimin aracıdır. Hesap verme sorumlulu ğ una temel oluşturur. Katılımcı bir yaklaşımdır. Günü kurtarmaya yönelik de ğ ildir. Bir şablon de ğ ildir. Salt bir belge de ğ ildir. Sadece bütçeye dönük de ğ ildir. Bütçenin planı de ğ il, planın bütçeyi yönlendirmesi gerekir.

13 STRATEJİK PLANLAMA 3 Bir kuruluşun disiplinli ve sistemli bir şekilde: kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını, yaptığı şeyleri niçin yaptığını, ulaşmayı arzu ettiği durumu değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir.

14 STRATEJİK PLANLAMA 4 Stratejik planlama; kuruluşların mevcut durum, misyon ve temel ilkeler inden hareketle bir vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun amaç ve hedefler saptamaları ölçülebilir göstergeler geliştirerek, başarıyı izleme ve de ğ erlendirmeleri sürecini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımıdır.

15 STRATEJİK PLANLAMA NEDİR NE DEĞİLDİR Belge de ğ il, süreç ve yaklaşım Belge de ğ il, süreç ve yaklaşım Teorik de ğ il, pratik katılımcılık Teorik de ğ il, pratik katılımcılık Sonuçlara odaklı yönetim Sonuçlara odaklı yönetim Ölçme ve de ğ erlendirme önemli Ölçme ve de ğ erlendirme önemli

16 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Planlama Ekibinin Oluşturulması Aşamasındaki Sorular: Planlama ekibinde kuruluşun temel birimleri temsil ediliyor mu? Ekip üyeleri stratejik planlama sürecinin gerektirdi ğ i bilgi ve becerileri taşıyor mu? Ekip üyeleri kuruluş hakkında yeterli bilgiye sahip mi? Ekip üyeleri kuruluşun hedef kitlesi veya müşterilerini yeterince tanıyor mu? Ekip üyeleri stratejik planlama çalışmalarına yeterli zaman ve enerji ayırabilecek durumda mı? Planlama süreci boyunca ekipte süreklilik sa ğ lanabilecek mi?

17 STRATEJİK PLANLAMA 1 4NNeredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl ölçer ve değerlendiririz?

18 STRATEJİK PLANLAMA 2 Neredeyiz? Neredeyiz? – Durum analizi Nereye ulaşmak istiyoruz? Nereye ulaşmak istiyoruz? – Misyon ve İ lkeler – Vizyon – Stratejik Amaçlar ve Hedefler Gitmek istedi ğ imiz yere nasıl ulaşabiliriz? Gitmek istedi ğ imiz yere nasıl ulaşabiliriz? – Faaliyetler, Projeler ve Bütçe Başarımızı nasıl izler ve de ğ erlendiririz? Başarımızı nasıl izler ve de ğ erlendiririz? –İ zleme – De ğ erlendirme ve Performans Ölçümü

19 Stratejik Yönetim 19 Kalite Yönetimi ve Stratejik Planlamanın ortak temel unsurları: ◦ Paydaş odaklı hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi, ◦ Takım ruhu ve personel katılımının vurgulanması, ◦ Sonuçlara yönelik performans ölçümlerinin kullanılması, ◦ Verilerin toplanması ve yorumlanmasına yönelik olma, ◦ Etkin ve etkili kaynak yönetim ve da ğ ılımını içerme.

20 Stratejik Planlama Süreci 20  Neredeyiz?  Durum analizi  Nereye ulaşmak istiyoruz?  Misyon ve İ lkeler  Vizyon  Stratejik Amaçlar ve Hedefler  Gitmek istedi ğ imiz yere nasıl ulaşabiliriz?  Faaliyetler, Projeler ve Bütçe  Başarımızı nasıl izler ve de ğ erlendiririz?  İ zleme  De ğ erlendirme ve Performans Ölçümü

21 Stratejik Planlama Nedir? 21  Sonuçların planlanmasıdır.  De ğ işimin planlanmasıdır.  Gerçekçidir.  Kaliteli yönetimin aracıdır.  Hesap verme sorumlulu ğ una temel oluşturur.  Katılımcı bir yaklaşımdır.  Günü kurtarmaya yönelik de ğ ildir.  Bir şablon de ğ ildir.  Salt bir belge de ğ ildir.  Sadece bütçeye dönük de ğ ildir.  Bütçenin planı de ğ il, planın bütçeyi yönlendirmesi gerekir.

22 Stratejik Planlama Ekibi 22 Planlama Ekibinin Oluşturulması Aşamasındaki Sorular:  Planlama ekibinde kuruluşun temel birimleri temsil ediliyor mu?  Ekip üyeleri stratejik planlama sürecinin gerektirdi ğ i bilgi ve becerileri taşıyor mu?  Ekip üyeleri kuruluş hakkında yeterli bilgiye sahip mi?  Ekip üyeleri kuruluşun hedef kitlesi veya müşterilerini yeterince tanıyor mu?  Ekip üyeleri stratejik planlama çalışmalarına yeterli zaman ve enerji ayırabilecek durumda mı?  Planlama süreci boyunca ekipte süreklilik sa ğ lanabilecek mi?

23 Stratejik Planlama Süreci 23

24 Durum Analizi 24 Kapsamı:  Kuruluşun iç yapısının analizi (kuruluşun görev ve yetkilerinin, performansının, sorunlarının, potansiyellerinin, kurumsal kültürünün, insan kaynaklarının, teknolojik düzeyinin, vb. analizi).  Çevre analizi (kuruluşun faaliyet gösterdi ğ i ortamın ve dış koşulların analizi).  Kuruluşun gelecekte karşılaşabilece ğ i ve etkilenebilece ğ i gelişmelerin analizi.  İ lgili tarafların (kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde etkilenenlerin) analizi.

25 Durum Analizi Temel Yöntem: GZFT (SWOT) Analizi Kuruluş İçi Analiz Güçlü Yönler Zayıf Yönler ÇevreselAnaliz Fırsatlar Tehditler 25

26 Kuruluş İçi Durum Analizi 26  Kuruluşun geçmişi, mevzuatı ve bu mevzuat gere ğ i görevleri  Kuruluşun genel bürokrasi içindeki yeri ve yönetim yapısı  Kuruluş içi iletişim ve karar alma süreci  Kuruluş personelinin sayısı ve nitelikleri  Kuruluşun yararlandı ğ ı de ğ işik finansman kaynakları  Kuruluş çalışanlarının motivasyon düzeyi ve kuruluşun durumuna dair de ğ erlendirmeleri ve beklentileri  Kuruluşun teknolojik alt yapısı ve teknolojiyi kullanma düzeyi  Kuruluşun araç ve bina envanteri ve di ğ er varlıkları  Kuruluş faaliyetlerini izleme ve de ğ erlendirme sistemi  Kuruluşun gerçekleştirdi ğ i ve yürütmekte oldu ğ u önemli faaliyetler ve projeler

27 Çevresel Durum Analizi 27  Kuruluşun faaliyet alanında dünyadaki durum ve gelişme e ğ ilimleri  Kuruluşun faaliyet alanında ülkemizdeki durum ve gelişme e ğ ilimleri  Dünyada ve ülkemizdeki temel e ğ ilimler ve sorunlar arasında kuruluşu yakından ilgilendiren kritik konular. Bu konuların kuruluşu nasıl ve ne yönde etkileyece ğ i  Kuruluşun faaliyetleri ile alanıyla ilgili kalkınma planı, sektörel ve bölgesel plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve politikalar ve bunlar arasındaki uyum  Kuruluşun faaliyetlerini yürütürken karşılaştı ğ ı temel riskler ve belirsizlikler

28 Hedef Kitle ve İlgili Taraflar Analizi 28 Hedef kitle veya müşteri: Bir kurumun, üretti ğ i hizmetleri ve/veya mallarını kullanan, alan ve yararlanan kişi ve gruplardır. İ lgili taraflar: Bir kurumdan, do ğ rudan veya dolaylı, maddi veya manevi, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen kişi veya gruplardır.

29 Hedef Kitle ve İlgili Taraflar Analizi 29 Temel Noktalar:  Faaliyetlerini sürdürmesi için kuruluşa girdi sa ğ layan kuruluş dışı birimler  Kuruluş faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde işbirli ğ i yapılması gereken temel kurum ve kuruluşlar  Öncelik sırasına göre kuruluşun ilgili oldu ğ u ve hizmet sundu ğ u kesimler ve bu kesimlerin kuruluş ile ilgili temel beklentileri  Hedef kitle ve di ğ er ilgililerden gelen görüş ve şikayetleri de ğ erlendirme sistemi  Hedef kitle ve di ğ er ilgililerin kuruluş çalışmaları ile ilgili tatmin düzeylerinin nasıl ölçüldü ğ ü/ölçülebilece ğ i

30 Durum Analizinde Varsayımlar 30  Varsayımların belirlenmesi büyük ölçüde kuruluş içi analiz ve çevre analizine dayanmaktadır.  Kuruluş içi analiz ve çevre analizinde; sosyo-kültürel faktörler, teknolojik faktörler, siyasi ortam, hukuki şartlar, makro ekonomik faktörler ve uluslar arası sistemden kaynaklanan faktörler incelendikten sonra, rakipler, müşteriler, kamu kuruluşları, üreticiler ve sendikalar gibi ilgili tarafların e ğ ilimleri birer varsayım olarak stratejik plana yansımalıdır.  Varsayımlar stratejik planlamanın tüm aşamalarında her birim için ortak bir baz teşkil edecektir. Dolayısıyla, tüm bölümlerde aynı varsayımların kullanımı sa ğ lanmalıdır.

31 Stratejik Planlama Süreci 31

32 Geleceğe Bakış 32  Misyon Bildirimi  Vizyon Bildirimi  İ lkeler Bildirimi  Stratejik Amaçlar  Hedefler

33 Misyon Bildirimi 33  Misyon kuruluşun üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte geliştirilir.  Kuruluşun sundu ğ u tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır.  Daha alt seviyedeki birimlerin misyon bildirimleri ise, birim yöneticileri ve di ğ er ilgili personel tarafından kuruluşun misyon bildirimine uyumlu bir şekilde geliştirilir.

34 Misyon Bildirimi 34 Misyon Bildiriminin Esasları:  Kısa, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir.  Hizmetin yerine getirilme sürecini de ğ il, hizmetin amacını tanımlar.  Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir.  Kuruluşun hizmet verdi ğ i kişi ve kuruluşlar belirtilir.  Kuruluşun sundu ğ u hizmet ve/veya ürünler tanımlanır.

35 Misyon Bildirimi 35 Misyon Bildirimi İ çin Cevaplanması Gereken Sorular:  Kuruluşun var olma nedeni nedir?  Kuruluş kimlere hizmet sunuyor?  Kuruluş hangi alanda çalışıyor?  Kuruluş hangi ihtiyaçları karşılıyor?  Kuruluşun yerine getirmek zorunda oldu ğ u yasal görevler nelerdir?  Kuruluşun amacı ilk kuruldu ğ undan bu yana de ğ işti mi?

36 Vizyon Bildirimi 36 Vizyon kuruluşun gelece ğ ini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istedi ğ inin güçlü bir anlatımıdır. De ğ işimin kritik faktörüdür. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur. Vizyon bildirimi kuruluşun kendisi için istedi ğ i gelece ğ in iddialı ve aynı zamanda ulaşılabilir bir ifadesidir.

37 Vizyon Bildirimi 37 Güçlü bir vizyon:  İ dealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir.  Özgündür; kuruluşa aidiyeti belirgindir.  Ayırt edicidir; kuruluşun vizyonunu di ğ erlerinden ayırt edici özelli ğ e sahiptir.  Çekicidir; kuruluş içinden olan ve olmayan kişilerin ilgisini çeker. İ yi ifade edilmiş bir vizyon:  Kısa ve akılda kalıcıdır.  İ lham verici ve iddialıdır.  Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır.  Tüm kuruluş çalışanları, hizmet sunulan kitle ve di ğ er kişiler için çekicidir.

38 Vizyon Bildirimi 38 Vizyon Bildirimi İ çin Cevaplanması Gereken Sorular:  Kuruluşun ideal gelece ğ i nedir?  Kuruluş vatandaşlar, di ğ er kuruluşlar ve siyasi otorite tarafından nasıl algılanmak istiyor?  Kuruluşun bir vizyon ifadesi var mı? Varsa, yenilenmesi gerekiyor mu?

39 İlkeler Bildirimi 39  İ lkeler, kuruluşun vizyonu ve misyonunun gerisinde yatan de ğ er ve inançların temelidir. Bu ilkeler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder.  İ yi ifade edilmiş bir ilkeler bildirimi aşa ğ ıdaki gibi olmalıdır:  Temel de ğ erleri ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır.  Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi belirtmelidir.  Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sa ğ layacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.

40 İlkeler Bildirimi 40 İ lkeler bildirimi üç temel alana ilişkindir:  Kişiler: Kuruluş çalışanları ve kuruluş dışındaki kişiler  Süreçler: Kuruluşun yönetim, karar alma ve hizmet üretimi süreci  Performans: Kuruluşun üretti ğ i hizmet ve/veya ürünlerin kalitesine yönelik beklentiler İ lkeler Bildirimi İ çin Cevaplanması Gereken Sorular:  Kuruluşun çalışma felsefesi nedir?  Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden de ğ erler, standartlar ve idealler nelerdir?  Kuruluşun personeli tarafından benimsenen de ğ erler ve inançlar nelerdir?

41 Stratejik Amaçlar 41  Stratejik amaçlar belirli bir zaman diliminde kuruluşun ulaşmayı hedefledi ğ i kavramsal sonuçlardır.  Stratejik amaçlar ve hedefler stratejik planlama sürecinde kuruluşun “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap verir.

42 Stratejik Amaçlar 42 Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Kurumun güçlü yönleri ile çevreden gelen fırsatları eşleştiren stratejiler Fırsatları kullanmak amacıyla zayıf yönleri ortadan kaldırmaya yönelik stratejiler yönelik stratejiler Tehditler Güçlü yönleri kullanarak dış tehditleri bertaraf etmeye yönelik stratejiler Kurumsal zayıflıkların dış tehditleri etkili kılmasını önleyecek savunma stratejileri

43 Stratejik Amaçlar 43 Stratejik amaçların özellikleri:  Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalıdır.  Kuruluşun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmalıdır.  İ ddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır.  Kuruluşun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sa ğ layabilecek nitelikte olmalıdır.  Ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade etmeli, ancak buna nasıl ulaşılaca ğ ını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır.  Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır. Hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmalıdır.  Kuruluşun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir.  Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır.  Önemli dışsal de ğ işiklikler olmadı ğ ı sürece de ğ iştirilmemelidir.

44 Stratejik Amaçlar 44 Stratejik Amaçların Oluşturulması İ çin Cevaplanması Gereken Sorular:  Kuruluş misyonunu yerine getirmek için neler yapmalıdır?  Kuruluş kısa ve orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktadır?  Kuruluşun şu andaki faaliyetleri dış çevre ile uyumlu mudur, de ğ ilse ne de ğ işmelidir?  Kuruluş di ğ er kamu kuruluşları ile ortak amaçlara sahip midir?

45 Hedefler 45 Hedefler, stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Hedeflerin özellikleri:  Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır.  Ölçülebilir olmalıdır.  İ ddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır.  Sonuca odaklanmış olmalıdır.  Zaman çerçevesi belli olmalıdır.

46 Hedefler 46 Hedeflerin Oluşturulması İ çin Cevaplanması Gereken Sorular:  Hedefler, kuruluşun misyon, vizyon, ilkeler ve stratejik amaçları ile tutarlı mı?  Hangi spesifik sonuçlara ulaşmaya çalışılıyor? Sonucu etkileyen faktörler nelerdir?  Bir stratejik amaca ilişkin hedefler gerçekleştirildi ğ inde o stratejik amaca ulaşılabiliyor mu?  Hedefi belirli bir süre içinde gerçekleştirme zorunlulu ğ u var mı?  İ stenilen sonuçlara ne kadar zamanda ulaşılabilir?  Bu hedeflere ulaşmak için sa ğ lanan gelişme nasıl ölçülür?  Kıyaslama noktaları nelerdir? Ne kadar gelişme sa ğ lanabilir?

47 Stratejik Planlama Süreci 47

48 Uygulama Stratejisi 48  Stratejik Amaç ve Hedefleri gerçekleştirecek Faaliyetlerin (Projelerin) Belirlenmesi  Önceliklerin Belirlenmesi  Sorumlulukların Belirlenmesi  Bütçelendirme

49 Faaliyet ve Projeler 49 MisyonVizyonİlkeler Stratejik Amaç 1 Stratejik Amaç 2 Stratejik Amaç 3 Hedef 1.1Hedef 1.2Hedef 2.1Hedef 2.2Hedef 3.1 Faaliyet 1.1.1 Faaliyet 1.1.2 Faaliyet 1.2.1 Faaliyet 1.2.2

50 Faaliyet ve Projeler 50 Faaliyetlerin Ortaya Konulması Sürecinde Cevaplanması Gereken Temel Sorular  Hedefin yerine getirilmesi sürecinde faaliyetin rolü ve önemi nedir?  Hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak kullanılacak yol ve yöntemler tanımlanmış mıdır?  Hangi ölçülebilir kriterler (performans kriterlerine baz olan) üzerine kuruludur?  Hangi sürede bitece ğ i  Miktarı  Maliyeti  Kalitesi  Hedefleri ve altında yer alan faaliyetleri yerine getirmekten sorumlu olan birimler kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir?

51 Eylem Planları  Bir stratejik amaca ait her bir hedef için gerekli olan uygulama stratejisi oluşturulurken, proje ve faaliyetleri gerçekleştirecek birimler, gerekli yetki ve sorumluluklar, süre ve kaynak gereksinimi do ğ ru belirlenmelidir. Stratejik Amaç1 Hedef1.1 Faaliyet1.1.1 Faaliyet/Proje Aşamaları Sorumlu Kişiler/Birimler Zaman Çizelgesi Gerekli Kaynaklar Aşama 1 Aşama 2 51

52 Eylem Planları  Uygulamada karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine yönelik tedbirlerin alınmasının hedeflere ulaşılmasında önemli bir faktör oldu ğ u unutulmamalıdır. Stratejik Amaç1 Hedef1.1 Faaliyetler İç Kısıtlar Dış Engeller NasılAşılacak Başarım Nasıl Ölçülecek Faaliyet 1.1.1 Faaliyet 1.1.2 52

53 Önceliklendirme 53 Kaynak ve harcama yapısının mevcut durumu ve potansiyeli nedeniyle, faaliyet ve projelerin önceliklendirilmesi gereklidir.  Önceliklendirme yapılırken; kuruluşun yetki alanı dahilinde,  kalkınma planları,  yıllık programlar,  bölgesel programlar,  hükümet programları,  ekonomik programlar  varsa özel düzenlemeler başta olmak üzere politika oluşturulması sürecinde tanımlanan belgeler esas olarak alınır.  Önceliklendirmede ilkeler: sürdürülebilirlik, etkinlik, verimlilik, etki düzeyi ve uygunluk

54 Bütçelendirme 54  Kuruluşlar mevcut bütçe uygulamasından hareketle stratejik planlarını oluşturmayacaklar; tam tersine hazırlayacakları stratejik planlarını esas alarak bütçe yapılarını yeniden şekillendireceklerdir.  Program bütçe sistemi açısından bakıldı ğ ında  stratejik amaçlar = programlara,  hedefler = alt programlara,  faaliyet ve projeler = alt programlar altında yer alan faaliyet/projelere karşılık gelmektedir.

55 Bütçelendirme 55  Her bir hedefin faaliyetlerle ifade edilmesi sonrasında faaliyetlerin bütçe ile ilişkisinin kurulması gerekmektedir.  Temel amaç, bütçe hazırlanması sürecinde kaynak ve maliyet yapılarının ortaya konulması suretiyle her bir politikanın maliyetini ölçebilmenin yanında harcamaların önceliklendirilmesi sürecine de yardımcı olmaktır.

56 Kaynak Tablosu  Kuruluş, elde etti ğ i ve gelecek dönemde elde etmeyi öngördü ğ ü tüm gelirleri gösteren kaynak tablosunu hazırlar. Kaynaklar Cari Yıl (t) Bütçe Yılı (t+1) Takip Eden İlk Yıl (t+2) Takip Eden İkinci Yıl (t+3) Konsolide Bütçe Döner Sermaye Özel Hesaplar Dış Kaynak Diğer 56

57 Maliyet Tablosu  Kuruluş kaynak yapısıyla uyumlu olarak stratejik amaçları ve hedefleri altında faaliyet ve projelerinin bütçeleme amaçlı maliyet yapılarını belirler. Stratejik Amaç1 Hedef1.1 Faaliyetler Cari Yıl (t) Bütçe Yılı (t+1) Takip Eden İlk Yıl (t+2) Takip Eden İkinci Yıl (t+3) Faaliyet 1.1.1 Faaliyet 1.1.2 57

58 Stratejik Planlama Süreci 58

59 İzleme ve Değerlendirme 59  İ zleme stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.  De ğ erlendirme ise, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunlu ğ unun analizidir.

60 İzleme ve Değerlendirme 60 Temel Sorular: Ne Yaptık? Başardı ğ ımızı Nasıl Anlarız? Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor? Neler De ğ iştirilmelidir? Gözden Kaçanlar Nelerdir?

61 İzleme 61 İ zleme Raporunun Kapsamı:  Stratejik amaçlar  Hedefler  Faaliyet ve projeler (Söz konusu planların uygulanmasından sorumlu daire, bölüm, birim ve sorumluların konumu gibi bilgileri içermelidir.)  Gerçekleşmeler konusunda açıklamalar ve yorumlar  Mevcut durum hakkında bilgiler

62 Değerlendirme 62 Performans Ölçümü ve De ğ erlendirmesi  Yönetimin etkinli ğ ini sa ğ lar.  Ölçülebilen hedefler daha kolay gerçekleştirilebilir.  Hizmetlerin kalitesini artırır.  Bütçenin geliştirilmesine ve gözden geçirilmesine yardımcı olur.  Kamu kaynaklarının neden söz konusu faaliyetlere harcandı ğ ı sorusunun cevaplandırılmasına yardımcı olur.  Hesap verme sorumlulu ğ una ve performans denetimine temel oluşturur.

63 Değerlendirme 63 Performans Göstergeleri  Performans göstergeleri, stratejik planın başarısının ve özellikle uygulama sonuçlarının ölçülmesini sa ğ layan araçlardır.  Bir performans göstergesi, ölçülebilirli ğ in sa ğ lanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.

64 Değerlendirme 64 Performans Göstergelerinin Sınıflandırması  Girdi  Çıktı  Sonuç  Etkinlik  Kalite

65 Performans Göstergeleri 65  Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel kaynaklardır. Girdi göstergeleri, ölçmeye esas olan başlangıç durumunu yansıtırlar.  Çıktı: Üretilen ürün ve hizmetlerin miktarıdır. Çıktı göstergeleri, üretilen mal ve hizmetlerin niceli ğ i konusunda bilgi vermesine ra ğ men, amaçlar ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadı ğ ı veya üretilen mal veya hizmetin kalitesi ve etkinli ğ i konusunda tek başına açıklayıcı de ğ ildir.

66 Performans Göstergeleri 66  Sonuç: Elde edilen çıktıların, stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde nasıl ve ne ölçüde etkili olduklarını gösterirler. Sonuç göstergeleri stratejik amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadı ğ ını ortaya koymaları bakımından en önemli performans göstergeleridir.  Etkinlik: Birim çıktı başına girdi veya maliyettir. Etkinlik göstergeleri verimlilik ve maliyet etkinli ğ ini ölçerler. Girdiler ile çıktılar veya sonuçların ilişkisini de gösterirler.

67 Performans Göstergeleri 67  Kalite: Mal veya hizmetlerden yararlananların veya ilgililerin beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan düzeydir (güvenilirlik, do ğ ruluk, davranış biçimi, duyarlılık ve bütünlük gibi ölçüler).

68 Performans Göstergesi Örnekleri 68  Girdi: Bakım onarım için asfalt miktarı  Çıktı: Bakım onarımı yapılan karayolu uzunlu ğ u  Sonuç: Bakım onarımı yapılan karayollarında ulaşım hizmetlerindeki iyileşme (zaman tasarrufu, kaza sayılarında azalma, vb.)  Etkinlik: Birim karayolu başına bakım onarım maliyeti (maliyet/çıktı)  Kalite: Bakım onarımı yapılan karayollarında öngörülen süre içinde tekrar bakım ve onarım ihtiyacı göstermeyenlerin oranı

69 Performans Göstergeleri Nitelikleri 69  Anlamlılık (Stratejik amaç ve hedeflerle ilgisi)  Kapsamlılık (Stratejik amaç ve hedeflerin tüm yönleri)  Geçerlilik (göstergenin ölçmeye çalıştı ğ ı hedefi temsili)  Sorumluluk (bir birimle ba ğ lantısı)  Dengelilik (birden fazla göstergenin uyumu)  Nesnellik (tanımının net ve açıklı ğ ı)  Basitlik (hesaplanma ve yorum kolaylı ğ ı)  Güvenilirlik (veri setinin tutarlılı ğ ı ve zamanla karşılaştırılabilirli ğ i)  Ulaşılabilirlik (verinin kolay ve uygun maliyetle toplanabilmesi)  Kullanışlılık (karar alma ve ö ğ renmede etkilili ğ i)  Sahiplenme (ilgili tarafların anlamlı bulması)


"Doç. Dr. Osman TİTREK. Alice: “Lütfen söyler misin, hangi yoldan gitmeliyim? Kedi: “Bu büyük ölçüde nereye ulaşmak istediğine bağlı” Alice: “Nereye gidece." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları