Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ (Yeni) Medya, Aile ve Çocuk Ö ğ r. Gör Mehmet Akif BARI Ş Zirve Üniversitesi İ leti ş im Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ (Yeni) Medya, Aile ve Çocuk Ö ğ r. Gör Mehmet Akif BARI Ş Zirve Üniversitesi İ leti ş im Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 + (Yeni) Medya, Aile ve Çocuk Ö ğ r. Gör Mehmet Akif BARI Ş Zirve Üniversitesi İ leti ş im Fakültesi

2 + Medya Türleri Görsel Medya İş itsel Medya Basılı Medya İ nternet ve Yeni Medya Ta ş ınabilir bilgi ileti ş im teknolojileri

3 + Medyanın İş levleri Bilgilendirme İş levi Farkındalık Yaratma ve E ğ itim İş levi Toplumsalla ş tıma İş levi E ğ lendirme İş levi Kamuoyu Olu ş turma ve Gündem Kurma İş levi

4 + Medya İş levlerinin Ürünleri Bilgilendirici içerikteki haber Ki ş isel görü ş ve dü ş üncelerin aktarıldı ğ ı yorum Ürün ve dü ş üncelerin ve pazarlandı ğ ı reklam ve ilan Kendi ba ş ına bir bütünlü ğ e sahip e ğ lence, kültür ve muhtelif içeri ğ e sahip olabilecek programlardan olu ş ur.

5 + Haber Peki ş tirici ve Birle ş tirici (Konsolidatif) Bilgilendirici (Enformatif) Yönlendirici(Manuplatif) veya Kanaat Bozucu, Yıkıcı, Kı ş kırtıcı (Spekülatif) Sunu ş Ş ekli, Kayna ğ ı Etik kurallara uygunlu ğ u 5N1K

6 + Tarafsızlık

7 +

8 + Medya - Gündem Olu ş turmak Hakiki gündem, olay veya içinde bulunulan durumlar Medyanın kendisi Kurum ve kurulu ş lar Siyasiler Kanaat önderleri Çıkar sahipleri

9 + Medyada İ çerik ve Sunum İ çeri ğ in biçimselle ş tirilmesi (medya türü, içerik türü, hedef kitle ve yayın politikası) Farklı bir dil seçilmesi İ çeri ğ in e ğ lencelile ş tirilmesi Hergeçen gün gösteri olan ve olmayan ş eyleri birbirinden ayırmak zorla ş ıyor. Din adamları, doktorlar, avukatlar, e ğ itimciler ve haberciler kendi alanlarını ku ş anmaktan ziyade iyi bir ş ovmenli ğ in gerektirdi ğ i davranı ş lara kafa yoruyorlar. (Neil Postman)

10 + E ğ lence Programları Talk ş ovlar Yarı ş ma Programları Kadın ve yemek programları Spor Programları Müzik Programları Çocuk Programları Vb. Bo ş vakti doldurmaya yönelik programlar.

11 + Tüketim Motivatörü: Reklam Reklamın birincil amacı ürün ve hizmetleri tanıtmak? Reklamcı neyi amaçlıyor? İ zleyici ne istiyor? İ zleyici nasıl etkileniyor? Kadın ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi nedir? Etik kurallar nelerdir?

12 + Reklam Reklamdaki tanıtım do ğ ru mu? Reklamı yasak olan ürünler dı ş ında bir ş ey Reklam aldatıyor mu? Aile ve çocuk için uygun mu? Ba ş ka etki bırakıyor mu? Gereksiz tüketime yönlendiriyor mu?

13 + Tüketim Toplumu Tüketime ba ğ lı bir ya ş am tarzı olu ş turmak Tüketimin kimlik unsurları arasına girmesi Tüketimin toplumsal statü kazandırması Tüketimin güç ve otorite aracı olarak görülmesi

14 + Dikkat! Tüketim Toplumu! Bütçe yetersizli ğ i Ya ş am Tarzının Farklıla ş ması Gündelik ya ş amda çeli ş ki yaratması Aile birli ğ inde zayıflama Çözüm: Farkındalık ve Tüketime Kar ş ı Direni ş

15 + En Büyük Tehlike: Ş iddet ve Cinsel İ çerik Ş iddet üretimi kolay İ lgi çekicili ğ i fazla Ş iddetin Ola ğ anla ş ması Özellikle Çocuklara Dikkat !!! 2 ila 4 saat arası TV seyreden çocuk 8000 cinayete ‘tanık’ oluyor

16 + Cinsel içeri ğ in zihin i ş gali Mahremiyet ihlali, çıplaklık gençler için olumsuz etki Cinsellik hakkında kontrolsüz bilgi sunumu Röntgencilik Cinsiyet ayrımcılı ğ ı En Büyük Tehlike: Ş iddet ve Cinsel İ çerik

17 + Medya: Zihin, Dil ve Kültür Erozyonu Dil kültürün en önemli ö ğ esi Sözellikten uzakla ş tırıyor, Limbik Sistem, Hayal Kurmak, Kitap okumak ‘Down Time’ çok önemli, canı sıkılmayan çocuk, üretkenlik? Baskın olan kültürler Kültürün endüstrile ş mesi Dillerin gramerine uygun olmayan kelimelerin dile yerle ş mesi Teknolojik Terimler, Futbol terimleri, Magazin terimleri

18 + Çözüm (Öz)Denetimli Serbestlik 0-2 Ya ş ındaki çocukları televizyon ve bilgisayar ekranı ile tanı ş tırmayın. 2-6 ya ş 1 saat, ilk ve orta ö ğ retim en fazla 2 saat Sınırları çocuklarla birlikte belirleyin Çocuk odasında olmamalı Özdenetim, birlikte karar verme Alternatifler geli ş tir

19 + 2. Bölüm YEN İ MEDYA VE YEN İ TEKNOLOJ İ

20 + Medya => Yeni Medya Medya İ çerik Kitlesel (Massive) Bilgisayarla ş ma, Telekomünikasyon ve A ğ ( İ nternet) Yeni Medya Sunu ş (Etkile ş im, Kitlesizle ş tirme, E ş zamansızlık) Platform ( İ nternet ve Mobil Cihazlar)

21 +

22 + Etkiler Evlilik ve tüm süreçler Kültür Dil (Sözellik, Sözlü Kültür) Ş iddet Bencillik, Ego İ nanç De ğ erler Ba ğ ımlılık

23 + Kimlik Deneyleri Bedene ihtiyaç duymayan öznellik Gerçek / sanal Benlik Cisiyet ya ş geçi ş leri Kaçı ş mekanı Abartılmı ş kendilik Yüzsüz ileti ş im Daha kolay kendini ifade Daha kolay yalan ve agresyon Analog hassaiyeti kaybediyor, dijitalin yüseyselli ğ ini kazanıyoruz

24 + İ nternet ve İ nsani İ li ş kiler Biriciklik hissi, narsistlik kültürü Kendi profil ve resimlerimizi parlatmak Narcisurfing (kendini aratma) Yüzyüze ileti ş imdeki kontrolü kaybediyor Hayal kırıklıklarına yol açabiliyor Yapılan ara ş tırmalar insaları anlama kabiliyeti azalıyor: Duyarsızla ş ama ve empati yitimi

25 + Sanal ili ş ki kuran insanların özellikleri Sosyal kaygı Utangaç olma Sanal dünyayı güvenli görme Yanlızlık Hissi Kaçı ş imkanı

26 + Yeni Medya ve Teknoloji Beyinlerimiz Nasıl Etkiliyor Dikkat da ğ ınıklı ğ ı, kitap sabrı tükeniyor. Kar ş ımızdakiyle anımızı ya ş ayamıyoruz Yeni medya beynimiz üzerinde güçlü ve hızlı de ğ i ş imlere yol açmasına neden olan uyarıclara sahip(sürekli, a ş ırı alı ş kanlık yapan, etkile ş imli bili ş sel ve duyusal sinyaller) Çok sayıda uyarıcı bollu ğ u (enformasyon, yüzesysel bilgi) Bilgiyi elde etme, yorumlama ve saklama biçimlerimiz de ğ i ş iyor. Entellektüel zayıflama ve zihinsel cansızlık

27 + Ekran Ba ğ ımlılı ğ ı Dopamin salgısı ( ş ekerleme, uyu ş turucu etkisi) Çocuklar, yeni bir ku ş ak izlenimi veriyor Birlikte ama yanlızlık uyarıları Popüler kültür bayrakla ş ıyor Siberzorbalık

28 + Teknoloji ve Ebeveyn İ li ş kileri Ebeveynlerin sınır koymakta zorlanması Narsistlik e ğ ilimin artması Çocukların ba ğ ımsızlık mücadelesi Ş iddet e ğ ilimin artması Popüler kültüre ilgi artıyor

29 +

30 +

31 + Aktif Kullanıcı ve Takipçi nasıl olunur? Ş ikayet ve denetim mekanizmalarını kullanmak Editöryal kadroya geri bildirim Mesleki örgütler nezdinde giri ş im Resmi kurulu ş lar nezdinde giri ş im Medya çalı ş anı, editörü, yöneticisi ve halkla ili ş kilere bildirim

32 + Aktif Kullanıcı ve Takipçi nasıl olunur? Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (tgc@tgc.org.tr)tgc@tgc.org.tr Televizyon ve internet yayıncıları dernekleri Reklam özdenetim kurumu RTÜK rtuk@rtuk.gov.tr, 444 1 178rtuk@rtuk.gov.tr tuketici.gov.tr Telekomünikasyon İ leti ş im Ba ş kanlı ğ ı Bili ş im ve Sistemleri Ş ube Müdürlü ğ ü

33 + Gözden Geçirin Medya Türleri Medyanın İş levleri Haber Türleri Reklam üzerine dikkat edilecek konular Yeni medyayı yeni yapan farklar Yeni medyanın etkileri


"+ (Yeni) Medya, Aile ve Çocuk Ö ğ r. Gör Mehmet Akif BARI Ş Zirve Üniversitesi İ leti ş im Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları