Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tüketici Davranışları. (Nihai) Tüketici kimdir ?  Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tüketici Davranışları. (Nihai) Tüketici kimdir ?  Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek."— Sunum transkripti:

1 Tüketici Davranışları

2 (Nihai) Tüketici kimdir ?  Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir.  Karşılanacak istek ve ihtiyaçları olan  Harcanacak geliri (satın alma gücü) bulunan  Kullanılabilir kişisel gelir  İsteğe bağlı satın alma gücü  Bunu harcama isteği olan  Kişiler Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları2

3 Tüketici İktisadi mal ve hizmetleri belirli bir bedel karşılığında satın alarak kullanan kişi Endüstriyel alıcı ve aracılar, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar, hükümet birimleri Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları3 Nihai TüketicilerEndüstriyel (örgütsel) tüketiciler

4  tüketici is. 1. Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, yoğaltıcı, müstehlik, üretici karşıtı: “Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır.” - Anayasa. 2. sf. mec. Bitiren, mahveden.  tüketici İng. consumer Osm. müstehlik Fr. consommateur Mal ve özdekleri, yiyeceği kullanan, tüketen kişi.  tüketici İng. consumer Alm. Konsument Fr. consommateur Ototrof organizmaların ürettiği kaynakları tüketen heterotrof organizmalar.  tüketici İng. consumer Mal ve hizmetleri doğrudan doğruya kullanarak gereksinimlerini karşılayan iktisadi karar birimi. Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları4 Müşteri ve tüketici aynı kişi midir? Tüketici (Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre)

5  müşteri Ar. muşter³ is. 1. Hizmet, mal vb. alan ve karşılığında ücret ödeyen kimse: “Fırçayı iyice sabunlar, hoş vuruşlarla dolaştırırdı müşterinin yüzünde.” -N. Cumalı. 2. Alıcı.  müşteri İng. customer Mal veya hizmetler için ödeme yapan kişi.  müşteri (< Ar. müşterî) müşteri Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları5 Müşteri ve tüketici aynı kişi midir? Müşteri (Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre)

6  alıcı sf. 1. Kendisine bir şey gönderilen (kimse). 2. is. Satın almak isteyen kimse, müşteri: “Sonra, mal satışı her şeyden önce bir organizasyon, bir alıcı ve pazar yerleri bulma işidir.” -N. Hikmet. 3. is. fiz. Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren aygıt: Radyo alıcısı. 4. is. fiz. Almaç. 5. is. sin. ve TV Kamera. 6. is. hlk. Azrail.  alıcı İng. buyer Mal veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi.  alıcı Gezgin tecimci Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları6 Müşteri ve tüketici aynı kişi midir? Alıcı (Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre)

7 Sektörlere göre farklı tüketiciler  Seyirci  İzleyici  Okuyucu  Dinleyici  Seçmen  Yolcu  Hasta  Müvekkil  Müdavim Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları7 Turist Öğrenci Taraftar Sigortalı Abone Üye Mükellef Vatandaş Misafir Kullanıcı …

8 Tüketici davranışı  Kişinin ekonomik ürünleri satın alma ve kullanmadaki kararları ve bununla ilgili faaliyetleri  Tüketici faaliyetleri zihinsel, duygusal ve fiziksel niteliklerde olabilir  Tüketici davranışı bir amacı gerçekleştirmek için güdülenmiş davranıştır.  Amaç, istek ve ihtiyaçları karşılamaktır. Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları8 Kapsamı

9 Tüketici davranışı  Bireylerin bir mal ya da hizmetleri elde etme kullanmalarıyla ilgili etkinlikler ve bu etkinliklere yol açan, belirleyen karar süreçleridir.  Gerek makro pazarlama ve gerekse mikro pazarlama açısından tüketici davranışının analizi, arz talep uyumlaştırılması ve tüketici tatmini için önemli ve zorunludur. Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları9

10 Tüketici davranışları Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları10  Ürünler hakkında düşünme,  Reklamları ve gösterimleri izleme  Seçenekleri Değerlendirme  Mağazaları dolaşma,  satış elemanları ile görüşme  Ürünü temin etme  Ürünü kullanıma hazırlama  Ürünü kullanma  Deneyimi artırma  Aileye ya da arkadaşlara anlatma  Şikayet  Diğerlerini gözlemleme  Ürün hakkında konuşma  Satınalmaya karar verme  Ödemede bulunma  Bakım yapma  Bir dahaki satın almaya hazırlanma  Ürünü elden çıkarma  Ödemeleri düzenleme

11 Tüketici Hangisi? Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları11 Bu, iyi bir doğum günü armağanı olur! Başlatıcı Kullanıcı Satın alıcı Etkileyici Babacığım bana oyuncak tren alır mısın? Nereden? Nasıl? Ne zaman? Karar verici

12 Tüketici rolleri  Başlatıcı  İstek ve ihtiyaçların karşılanmadığını belirleyen ve bu durumun değişmesini öneren  Etkileyici  Bilinçli ya da bilinçsiz olarak söz ya da davranışla, satın alma kararını, satın almayı, ürün ya da hizmet kullanımını etkileyen kişi  Karar verici  Son seçimi kabul ettirmede finansal güç veya otoritesi olan kişidir.  Satın alıcı  Satınalma işlemini geçekleştiren kişi  Kullanıcı  Satın alınan ürünü kullanan, tüketim eylemini gerçekleştiren Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları12

13 Pazarlama Ç abaları ve Durumsal Fakt ö rler Ü r ü n Ekonomik Fiyat Teknolojik Turundurma Politik Dağıtım K ü lt ü rel Pazarlama Ç abaları ve Durumsal Fakt ö rler Ü r ü n Ekonomik Fiyat Teknolojik Turundurma Politik Dağıtım K ü lt ü rel T ü keticinin Kara Kutusu T ü ketici özellikleri T ü ketici karar s ü reci T ü keticinin Kara Kutusu T ü ketici özellikleri T ü ketici karar s ü reci T ü ketici Tepkileri Ü r ü n tercihi Marka tercihi Mağaza tercihi Satınalma zamanı Satınalma miktarı T ü ketici Tepkileri Ü r ü n tercihi Marka tercihi Mağaza tercihi Satınalma zamanı Satınalma miktarı Tüketici Satınalma Davranışı Kara kutu yaklaşımı Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları13

14 Tüketici Davranışına Mikro ve Makro Bakış Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları14 T ü ketici Davranışına Mikro A ç ıdan Bakış (Bireysel Odaklanma) Deneysel Psikoloji Klinik Psikoloji Gelişimci Psikoloji İnsan Ekolojisi Mikro Ekonomi Sosyoloji Makro Ekonomi Semiyotik (G ö sterge Bilim)/Edebi Eleştiri Demografi Tarih K ü lt ü rel Antropoloji T ü ketici Davranışına Makro A ç ıdan Bakış (Sosyal Odaklanma)

15 Marshall Modeli  Klasik iktisatçıların yaklaşımına göre insan rasyonel ve ekonomik nedenlerle hareket eder.  Marshall bu modele marjinal fayda kavramını eklemiştir.  Eş fayda eğrileri (Allen-Hicks) ile tüketicinin nasıl dengeye gelebileceğini göstermişlerdir. Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları15 B malıB1B1 A malı A1A1 0 Eş fayda eğrisi Bütçe doğrusu D

16 Marshall Modeline yöneltilen eleştiriler  Tüketici davranışını etkileyen kültürel, sosyal, psikolojik faktörleri yok sayması  Rasyonel davranabilmek için tüketicilerin sahip olması gereken bilgi birikimine her tüketici sahip değildir.  Dayanıksız tüketim mallarında - dayanıklı tüketim mallarına göre daha geçerli bir modeldir. Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları16

17 Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları17 Fizyolojik Güvenlik Ait olma ve sevgi Saygı Başarma Yeme içme uyku Fiziksel, ekonomik ve sosyal Gruba ait olma, sevme sevilme Toplumda saygı, itibar görme, ün Estetik, bilme, anlama Psikolog Abraham H.Maslow

18 Freudian Model psikolojik çözümleme  Id: İlkel benlik (tatmin edilmemiş duygular)  Ego: Benlik (denge kurucu)  Süper ego: Üst benlik (vicdan ve ahlaki değerler) Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları18

19 Pavlovian Model Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları19  Tüketiciyi belli uyarıcılarla şartlandırmak mümkündür.  Bu uyarıcılarla uyarılan tüketicilerde belirli istekler uyandırılabilir  Uyarıcıya gösterilen tepkinin tekrarlanması sağlanabilirse  Tüketicinin göstermekte olduğu davranış pekiştirilmiş olur.

20 Veblen’in Toplumsal Modeli  İnsan ihtiyaçları ve davranışları büyük oranda üyesi olduğu ya da olmak istediği gruplar tarafından belirlenir.  Toplum kültürü, alt kültürü ve referans grupları kişinin ihtiyaçlarını ve davranışlarını belirler. Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları20

21 Referans grupları Üyesi olunan Üyesi olunmayan Pozitif tutumTemas grubuİlham grubu Negatif tutumİnkar grubuSakınma grubu Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları21

22 1.Tüketicinin satınalma karar sürecini bir problem çözme süreci olarak ele alırlar. 2.Sürecin iç ve dış faktörlerden etkilendiğini varsayarlar. 3.Her satınalma karar sürecini aynı ölçüde önemli bir problem çözme süreci olarak görmezler. Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları22 Tanımlayıcı Modeller

23 Engel-Kollat-Blackwell Modeli  Problemin ortaya çıkışı  Problemi tanımlama  Araştırma  Alternatifleri belirleme  Alternatifler arasından seçim yapma  Sonuçları değerlendirme Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları23

24 Howard-Sheth Modeli Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları24  Her satın alma davranışı aynı derecede önemli değildir. Buna göre üç tür satın alma davranışı vardır:  Otomatik satın alma davranışı  Sınırlı sorun çözme davranışı  Sınırsız sorun çözme davranışı  Dört temel değişkeni:  Girdi değişkenleri  Algısal ve öğrenme değişkenleri  Çıktı değişkenleri  Çevresel değişkenler

25 Tüketicinin Sorun Çözme Davranışları Dizisi Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları25 Düşük fiyatlı ürünler Sık satın alına ürünler Düşük ilgilenim Yüksek fiyatlı ürünler Seyrek satın alınan ürünler Yüksek ilgilenim Tanınan ürün ve markalarTanınmayan ürün ve markalar Az zaman harcama gerektiren ürünlerFazla zaman harcama gerektiren ürünler Kolayda ürünlerÖzelliği olan (lüks) ürünler Rutin (Otomatik) Sorun Çözme Davranışı Yoğun Sorun Çözme Davranışı Sınırlı Sorun Çözme Davranışı

26 Engel Kanunları (Alman istatistikçi Ernst Engel) Aile geliri yüzde olarak arttıkça;  Yiyecek maddelerine yapılan harcamalar yüzde olarak azalır  Giyim giderleri ve zorunlu harcamalar yüzde olarak pek değişmez  Zorunlu olmayan, lüks maddelere yapılan harcamalar yüzde olarak artar Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları26

27 Pazarlama yöneticileri tüketici davranışları ile neden ilgilenirler?  Kuruluşların pazarlama uygulamalarına tüketicilerin tepkisi bir başarı ölçütü olarak değerlendirilmektedir.  Pazarlama anlayışı tüketicilerin ihtiyaçlarının tatminini ön planda tutmaktadır.  Tüketici davranışlarının anlaşılmış olması pazarlama yöneticilerine strateji belirleme ve plan yapma fırsatı vermektedir. Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları27

28 Tüketici davranışını daha iyi anlamak için bilinmek istenenler (hakkında araştırma yapılan başlıca konular) Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları28  Pazarı oluşturan tüketicilerin tanınması  Tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetler  Satınalma zamanları  Satın almanın kim için olduğu  Satınalma nedenleri  Satınalma yerleri  Rasyonellik - Duygusallık  Karar verme/ problem çözme  Bireysel farklılıklar  Durumsal faktörler  Dışsal değişkenler

29 Sosyal Faktörler Kültür ve Alt-kültür, Sosyal Sınıf, Referans Grupları, Roller, Aile Psikolojik Faktörler Motivasyon, Algılama, Öğrenme, Tutumlar, Kişilik Pazarlama Çabaları Ürün, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma Ekonomik Faktörler Gelir, Satın Alma Gücü, Dış Etmenler Kişisel Faktörler Demografik Faktörler, Durumsal Faktörler, Tecrübe Tatmin olma Tatmin olmama Satın Alma Karar Süreci Bir ihtiyacın duyulması Alternatiflerin belirlenmesi Alternatiflerin değerlendirilmesi Satın alma kararının verilmesi Satın alma sonrası duygular Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları29

30 Tüketiciler ve Beklentileri Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları30 Temel ArzusuTemel Endişesi İş AdamıKârZarar, rekabet Satın Alma Acentesi Harcadığı paraya karşılık en üstün değeri sağlamak Sonuçta kendisine zarar verecek kalitesiz, adi mallar. ToptancılarKârlı bir şekilde tekrar çabucak satılabilecek mallar Satılmayacak ve işe yaramaz hale gelecek mallar PerakendecilerÇabucak ve kârlı bir şekilde tekrar satabilmek, müşterilerini tatmin etmek Vaat edilen sonucu vermeyen veya çabuk satılmayan mallar Ev KadınlarıKolaylık, rahatlıkArzularını yerine getirmeyecek bir şey satın almış olmak

31 Türkiye’de Yüzde Yirmilik Dilimlere Göre Hanehalkı Gelirleri Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları31 Sosyal Sınıflar 2000 Yılı araştırması2012 Yılı araştırması Hanehalkı geliri ($) Hanehalkı sayısı (Bin) Fert Sayısı (Milyon kişi) Hanehalkı Sayısı Yıllık kullanıla bilir Hane Geliri ($) Birinci %20A+BEn üst29.4583.000.00014.722.0005.077.00028.913 İkinci %20C1C1 Ortanın üstü 10.2153.000.00014.721.0004.503.00014.571 Üçüncü %20C2C2 Orta6.7693.000.00014.721.0004.095.00010.885 Dördüncü %20 DOrtanın altı4.6323.000.00014.720.0003.573.0008.263 Beşinci %20EEn alt2.6093.000.00014.721.0002.972.0005.181 Kaynaklar: Capital Dergisi, Haziran, 2000, s.105 ve TÜİK, (2013)Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2012, s.10.

32 Tutum Doğrusu Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları32 + _ACBD Nötr Olumlu Tutum Olumsuz Tutum

33 Tüketici Beklentileri ve Tatmini Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları33 BTD GTD Satın alma öncesiSatın alma sonrası Tüketici A Tüketici B BTD: Beklenen Tatmin Düzeyi GTD: Gerçekleşen Tatmin Düzeyi Alış veriş yapılacak yer

34  Bilgisayarlar  Cep telefonları  İnternet  Kredi kartları Pazarlama İlkeleriTüketici Davranışları34 Tüketici davranışları ve teknoloji


"Tüketici Davranışları. (Nihai) Tüketici kimdir ?  Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları