Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEVLET BORÇLARI. DEVLET İ N BORÇLANMA NEDENLER İ  1.Bütçe Gelirlerini Yer ve Zaman İ tibariyle Denkleştirmek  2.Bütçe Açıklarını Finanse Etmek  3.Ola.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEVLET BORÇLARI. DEVLET İ N BORÇLANMA NEDENLER İ  1.Bütçe Gelirlerini Yer ve Zaman İ tibariyle Denkleştirmek  2.Bütçe Açıklarını Finanse Etmek  3.Ola."— Sunum transkripti:

1 DEVLET BORÇLARI

2 DEVLET İ N BORÇLANMA NEDENLER İ  1.Bütçe Gelirlerini Yer ve Zaman İ tibariyle Denkleştirmek  2.Bütçe Açıklarını Finanse Etmek  3.Ola ğ anüstü Giderlerin Finansmanı İ çin Yapılan Borçlanma  4.Vadesi Gelmiş Borçların Ödenebilmesi Amacıyla Borçlanma  5.Maliye Politikası Aracı Olarak Borçlanma

3 BORÇLANMA İ LE VERG İ ARASINDAK İ TEMEL FARKLAR  1.Borçlanmanın faiz karşılı ğ ı vardır, vergiler karşılıksızdır.  2.Borçlanma geçici nitelikte bir kamu geliridir; vergiler süreklidir.  3.Borçlanma genellikle gönüllülük esasına dayanır; vergi zorunludur.  4.Borçlanma nihai bir kamu geliri de ğ ildir; vergi ise kesin kamu geliridir,geri ödemesi yoktur.  5.Borçlanma tasarruflar üzerinden yapılır; vergi geri ödeme gücü üzerinden alınır.  6.Borçlanma yükü vadesine ba ğ lı olarak hem bugünkü hem de gelecek nesiller tarafından hissedilirken; vergi yükü genellikle bugünkü nesiller tarafından taşınır.  7.Borçlanma belirli hizmet ve harcamaların karşılı ğ ıdır; verginin global karşılı ğ ı toplam kamu harcamalarıdır.  8.Borçlanmada borç sözleşmesi esastır; vergiler kanunilik ilkesi gere ğ i kanuna dayanır.  9.Borçlanma ihtiyaç görüldükçe yapılır; vergiler yıllık ilkesi gere ğ i yılda bir kere alınabilir.

4 DEVLET BORÇLANMASI İ LE ÖZEL BORÇLANMA ARASINDAK İ TEMEL FARKLAR  1.Devlet kanuna dayanarak borçlanır; özel kesim serbestçe borçlanır.  2.Devlet borçlanma senetleri kamu ihalelerinde para yerine teminat olarak kullanılabilir; özel sektör borçlanma senetleri teminat olarak kullanılamaz.  3.Devlet,kamu borç ka ğ ıtlarının getirileri için vergi imtiyazları,istisnalar tanıyabilir; özel sektör borç ka ğ ıtları için tanımaz.  4.Devlet borçlandı ğ ı kişilere faiz dışında de ğ işik avantajlar ve garantiler sa ğ layabilir; özel borçlanmada bunlar yoktur.  5.Devlet gerekti ğ inde zorunlu ya da yarı zorunlu borçlanmaya gidebilir; özel sektör gidemez.  6.Devlet borçları özel borçlara göre genelde hem miktar olarak büyük, hem de vade olarak daha uzundur.  7.Devlet,borcu reddetme,moratoryum yetkisine sahiptir; özel borçların reddi mümkün de ğ ildir.  8.Devlet borçlanması kamu hizmetlerinin finansmanı amacıyla yapılır; özel borçlanma özel ihtiyaçların finansmanı amacıyla yapılır.

5 BORÇLANMA KAPAS İ TES İ N İ VE SINIRINI ETK İ LEYEN FAKTÖRLER  1.Borçlanma faiz oranı  2.Tasarruf oranı  3.Borç servis oranı  4.Kamu harcamalarındaki artış oranı  5.Vergi kapasitesi  6.Ulusal ve uluslar arası likidite hacmi  7.Borç stokunun düzeyi  8.Milli gelir düzeyi  9.Kamu açıklarının düzeyi  10.Hazinenin güvenirlili ğ i  11.Ülke riski  12.Makroekonomik göstergeler

6 BORÇLARIN SINIFLANDIRILMASI  1. İ stege baglı olup olmamalarına göre borçlar:  a.Cebri  b.Yarı cebri  c. İ htiyari

7 BORÇLARIN SINIFLANDIRILMASI  2. Vadelerine Göre Borçlanma:  a. Kısa Vadeli (Dalgalı) Borçlar: Devletin en fazla 12 ay vadeli olarak para piyasalarından temin etti ğ i borçlara denir.  Kısa Vadeli Borç Çeşitleri:  - Hazine bonoları  - Hazine kefaletine haiz bonolar  - Hazineye kısa vadeli avans  - Müteahhit bonoları  - Bütçe emanetleri

8 BORÇLARIN SINIFLANDIRILMASI  b. Uzun Vadeli (Konsolide) Borçlar: 5 yıldan uzun vadeli, sermaye piyasalarından temin edilen ve kısa vadeli borçlara göre sa ğ lanan faiz ve di ğ er menfaatlerin daha yüksek oldu ğ u borçlardır.  Uzun Vadeli Borç Çeşitleri:  - Devlet tahvilleri  - Konsolide edilen borçlar  - Tasarruf bonolar  - Kur farkından do ğ an borçlar

9 BORÇLARIN SINIFLANDIRILMASI  3. Sa ğ landıkları Kaynaklara Göre Borçlanma:  Sa ğ landıkları kaynaklar bakımından borçlar iç borç ve dış borç olmak üzere ikiye ayrılır.  Bir borcun iç ya da dış borç olup olmadı ğ ına ilişkin iki kriter uygulanır:  Alacaklının milliyeti  Piyasanın milliyeti.

10 BORÇLARIN SINIFLANDIRILMASI  a. İ ç Borçlar: Devletin milli piyasalara ihraç etti ğ i borçlardır.  - İ ç borçlar bireyler, özel firmalar, ticari bankalar, Merkez Bankası ve sosyal güvenlik kurumlarından sa ğ lanabilir.  - Kısa, orta ya da uzun vadeli olabilir.  -Milli para cinsinden gerçekleştirilir.  - Vadeleri ihraç edildi ğ i tarih itibariyle 1 yıl (364 gün) ve daha uzun vadeli olan borçlanma senetlerine “Tahvil”, 1 yıldan kısa olan borçlanma senetlerine “Hazine Bonosu” denmektedir.

11 BORÇLARIN SINIFLANDIRILMASI  b. Dış Borçlar: Devletin yabancı ülkelerin piyasalarından temin etti ğ i borçlardır.  - Dış borç kaynakları; devletler, uluslararası finans kuruluşları ve özel kaynaklardır.  - Dış borçlar alındıkları dönemde gayrisafi milli hasılada artırıcı etki yaratırken, geri ödenirken de azaltıcı etki yaratırlar.

12 BORÇLARIN SINIFLANDIRILMASI  Kullanış Biçimine Göre Dış Borçlar:  a. Proje kredileri: Kamu kesiminin gerçekleştirmek istedi ğ i yatırım projelerinin finansman ihtiyacını karşılaması için alınır. Alınan borç proje dışında başka bir alanda kullanılamaz.  b. Program kredileri: Üretim birimlerinin ihtiyaç duydu ğ u hammadde, mamul, yarı mamul gibi malların ithalatının finansmanını sa ğ lamak üzere alınır.  c. İ hracat kredileri: Özel sektör tarafından kullanılır. Krediyi malı satan ülkedeki firma verir. Krediyi kullanan ithalatı yapan ülkedeki firmadır.

13 BORÇLARIN SINIFLANDIRILMASI  d. Borç tecil (erteleme) kredileri: Süresi gelen borcun ödenmesinin sonraki yıllara ertelenmesidir.  e. Refinansman: Süresi gelen borcun alacaklının sa ğ ladı ğ ı finansmanla ödenmesidir. Kredi aynı şekilde yeniden açılmış olur, borç yeni haliyle devam eder.  f. Mala baglı krediler: Kredi belli bir malın alımı için verilirse mala ba ğ lı kredi olur.  g. Ülkeye baglı kredi: Kredi belli bir ülkeden alışveriş yapılması amacıyla veriliyorsa ülkeye ba ğ lı kredi denir.  h. Serbest kredi: Alınan kredinin hangi alanda ne şekilde kullanılaca ğ ı herhangi bir şarta ba ğ lanmamışsa serbest kredi denir.

14 Ola ğ anüstü Borç Yönetimi İ şlemleri  1) Konsolidasyon (Borcun Tahkimi): Kısa vadeli devlet borçlarının uzun vadeli devlet borçları ile de ğ iştirilmesidir. Konsolidasyon gönüllü olabilece ğ i gibi zorunlu da olabilmektedir.  Başvurma nedeni:  - Devletin borçlarını ödeme sıkıntısı içinde olması,  - Borç ödendi ğ i takdirde piyasada istenmeyen bir genişletici etki yaratmasından çekinilmesi.

15 Ola ğ anüstü Borç Yönetimi İ şlemleri  Faydaları:  - Hazineyi borç ödemeleri açısından rahatlatır.  - Piyasada oluşabilecek bir enflasyonist etkiyi önleyebilir.  - Refinansman ile yeniden borçlanmak yerine borcun vadesini uzatarak borcu yaymış olur.  Sakıncaları:  - Devlete duyulan güven azalır.  - Devletin borç yükü artar.  - Borç yayıldıkça sonraki nesillere olan yükü artırır.  - Devlete borç verenler alternatif tasarruf araçlarından yararlanamaz. (zorunlu konsolidasyonda)

16 Ola ğ anüstü Borç Yönetimi İ şlemleri  2) Konversiyon: Yüksek faiz oranlı tahvillerin düşük faiz oranlı tahvillerle de ğ iştirilmesidir. Amaç devletin borç yükünün azaltılmasıdır.  Konversiyon için gerekli ortam:  - Sermaye ve para piyasalarının uygun olması,  - Cari faiz oranlarının düşmesi  - Kamu borçlanma ka ğ ıtlarına talep olması.  Başvurma nedeni:  - Yüksek faiz yükünden kurtulmak,  - Piyasada meydana gelen faiz düşüşlerinden yararlanmak.

17 Olaganüstü Borç Yönetimi Işlemleri  Faydaları:  - Ödenecek faiz miktarı azalaca ğ ı için borcun ödenebilirli ğ i artar,  - Hazinenin ödemelerinde rahatlık sa ğ lanır.  Sakıncaları:  - Devlete borç verenler faiz kaybına u ğ rar.  - Devlete güven azalır.

18 Devlet Borçlarının Sona Ermesi  A. Borçların itfası :  1) İ htiyari ödeme:  a. Süresiz borçlarda devlet almış oldu ğ u borcun sadece faizini ödemekle yükümlüdür. Anapara ödemesini devlet isterse ödemektedir.  b.Devletin borç yükünü hafifletmek için erken ödemeye gitmesi.  2) Cebri ödeme:  Devlet vadesi geldi ğ inde anapara, faiz ve varsa di ğ er menfaatleri ödemek zorundadır. Toplu ödeme borç süresince sadece yıllık faizin ödenmesi, kademeli ödeme, borç süresince faiz ve anapara kademeli olarak ödenmesidir.

19 Devlet Borçlarının Sona Ermesi  B. Borçların reddi: Devletin tek yanlı olarak mevcut borcunun tamamını ya da bir kısmını ortadan kaldırmasıdır. Hem iç hem dış borçlar için söz konusu olabilir.  C. Para degerinin düşmesi: Eger devlet borç karşılıgı herhangi bir garanti vermemişse paranın enflasyon nedeniyle degerinin düşmesi ile devlet borcu gerçekte azalmış olur.  D. Moratoryum: Devletin mali sıkıntı içinde oldugu dönemlerde yeni bir anlaşma ile borcun ödeme şeklini ve süresini yeni esaslara ba ğ lamasıdır. Moratoryum ile borç ortadan kalkmaz, sadece ödemeler ertelenir. Eger karşı tarafın rızası varsa borcun tamamı ya da bir kısmı silinebilir.

20 Türkiye’de Borç Yönetimi  Ülkemizde borçların yönetiminden Hazine Müsteşarlı ğ ı’nın ana hizmet birimleri olan Kamu Finansmanı Genel Müdürlü ğ ü ve Dış Ekonomik İ lişkiler Genel Müdürlü ğ ü sorumludur. Hazine Müsteşarlı ğ ı Başbakana ba ğ lıdır. Başbakan bu yetkisini Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı ile kullanır.


"DEVLET BORÇLARI. DEVLET İ N BORÇLANMA NEDENLER İ  1.Bütçe Gelirlerini Yer ve Zaman İ tibariyle Denkleştirmek  2.Bütçe Açıklarını Finanse Etmek  3.Ola." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları