Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler"— Sunum transkripti:

1 Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler
1. BÖLÜM Giriş ve Kavramsal Çerçeve

2 İletişim Kavramı İletişim; bilgi üretme, iletme ve algılama sürecidir.
İletişim kurmakta asıl amaç, anlaşılabilir mesajların gönderilmesi ve karşı tarafın tutum ve davranışlarında değişiklik yapmaktır.

3 İletişimin Tanımı Kişilerarası ilişkiler açısından iletişim, bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir. Genel anlamda iletişim, iki sistem arasındaki bilgi alışverişidir. İletişim; tutum, bilgi, düşünce, duygu ve davranışların “kaynak”tan “hedef”e iletilmesidir.

4 İletişimin Tanımı Mesajın hazırlık aşaması Mesajın koordinasyonu
Mesajın kodlanması Mesajın aktarılması Mesajı kabul etme ve kodunu çözme Geribildirimde bulunma

5 İletişimin Amacı Karşı tarafı anlama Davranış değişikliği sağlama
Bilgi verme ve çevreyi etkileme Kontrol ve yönlendirme Yönetim ve organizasyon Sosyalleşme İnsan ilişkileri Bilgi çağı

6 İletişimin Özellikleri
İletişim insan davranışlarının bir ürünüdür. İletişim dinamik bir olgudur. İletişim belirli kalıplara bağlıdır.

7 İletişimin Temel Unsurları
1 Kaynak 2 Mesaj 3 Hedef

8 İletişimin Toplumsal İşlevleri
Kaynak açısından iletişim Bilgilendirme Öğretme Eğlendirme İkna etme Güdüleme Kültür aktarımı Beceri kazandırma Hedef açısından iletişim Anlamak Öğrenmek Eğlenmek Karar vermek Motive olmak Kültürlenmek Beceri kazanmak

9 İletişimin Fonksiyonları
Sosyal sistem içinde iletişimin temel fonksiyonları: Enformasyon Sosyalizasyon Motivasyon Tartışma Eğitim Kültürel gelişme Eğlence Entegrasyon

10 İletişimin Fonksiyonları
Örgütsel iletişimin temel fonksiyonları: Bilgi sağlama İkna etme ve etkileme Emredici ve öğretici iletişim Birleştirme

11 İletişim ve Enformasyon
Enformasyon, bilgilerin bir göndericiden bir veya daha çok alıcıya her türlü araçlarla ve her türlü elektromanyetik sistem aracılığı ile taşınmasıdır. Tek yönlü bilgi iletimine “enformasyon”, karşılıklı bilgi alışverişine ise “iletişim” denilmektedir.

12 İletişim ve Enformasyon
İletişim dinamik bir süreç olup, kişiler veya toplumlar arasında haber, olgu, fikir veya ileti değişimi sürecidir. Enformasyon ise bu sürecin sonunda ortaya çıkan bir üründür. Enformasyon bilginin ve haberin toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve sunulmasını kapsar. İletişim ise bilginin ya da haberin bir yerden başka bir yere transferi sürecidir.

13 İletişim ve Telekomünikasyon
Telekomünikasyon ses, yazı, görüntü veya veri sinyallerinin uzak mesafelere iletilmesi amacıyla kullanılan yöntem ve teknikleri kapsamaktadır. Telekomünikasyon belirli bir zamanda, bir ya da birden fazla kaynak ile bir veya birden fazla kaynak arasındaki haberleşmedir. Haberleşme sesli, görüntülü veya yazılı olabilir.

14 İletişim ve Telekomünikasyon
Veri ve bilginin bir araçtan başka coğrafi alandaki diğer bir araç veya araçlara iletilmesini sağlayan iletişim teknolojisi, “telekomünikasyon” olarak ifade edilmektedir. Telekomünikasyon sistemi içinde yer alan araçların amacı haberleri, bilgileri veya diğer hizmetleri hızlı bir şekilde yüksek kapasitede işleyerek düzenlemek ve gerekli yerlere iletmektir.

15 Halkla İlişkiler Halkla ilişkiler, bir kurumun toplumla bütünleşme yönünde harcadığı çabaların tümüdür. Halkla ilişkiler, kuruluşların duyarlı olduğu çevreyi tanıması ve kendisini bu çevreye tanıtması amacıyla iletişim tekniklerinin planlı, programlı bir biçimde iki yönlü olarak uygulanmasıdır.

16 Halkla İlişkiler Halkla ilişkiler; kişi veya kuruluşların amaçlarını gerçekleştirmek için başvurdukları stratejik iletişim yönetimidir. Halkla ilişkiler; belirtilmiş hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış planlı, inandırıcı bir haberleşme faaliyetidir. Halkla ilişkiler; işletme ile çevresi arasında karşılıklı anlayış, işbirliği ve hedeflerin elde edilmesi amacıyla kurulan planlı bir iletişimdir.

17 Halkla İlişkiler Sağlık işletmeleri açısından halkla ilişkiler; sağlık hizmeti sunulan vatandaşlarla ve sağlık hizmetleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarla karşılıklı olarak sağlıklı, doğru ve güvenilir ilişkiler kurmak, geliştirmek ve kamuoyunda olumlu izlenimler yaratmak ve toplumla bütünleşmek olarak tanımlanabilir.

18 Halkla İlişkilerin Unsurları
Halka ilişkilerin temelinde iletişim vardır. Halkla ilişkilerde iletişim süreci çift yönlüdür. Halkla ilişkiler bir yönetim görevidir. Halkla ilişkilerde işletme ve kamuoyu karşılıklı kazançlıdır. Kamuoyunu etkilemek, halkla ilişkilerin en önemli işlevlerinden biridir.

19 Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar
Tanıtma Reklam Pazarlama Propaganda Lobicilik

20 Tanıtma Halkla ilişkiler faaliyetlerinin başında, işletmenin hedef kitleye tanıtılması ve benimsetilmesi gelmektedir. Tanıtma; işletmenin bütün yönleriyle kamuoyuna anlatılması, işletmenin yapı ve görevlerine ilişkin bilgi ve haberlerin düzenli bir biçimde kamuoyuna duyurulması ve gerektiğinde açıklığa kavuşturulmasıdır. Tanıtmada amaç, işletmeyi kamuoyuna benimsetmek ve işletmenin amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.

21 Reklam Reklam kavramı halkla ilişkilere en yakın kavram niteliği taşır. Reklam ve halkla ilişkiler kurum imajı oluşturmayı amaçlar. Halkla ilişkiler reklamın ücretsiz biçimde yapılışıdır. İşletmelerin büyük çoğunluğu halkla ilişkilerde reklamdan yararlanmaktadır.

22 Pazarlama Halkla ilişkiler ve pazarlama arasındaki yakın ilişki, her ikisinin de dışa dönük olmasından kaynaklanmaktadır. Halkla ilişkiler ve pazarlama; araştırma, bilgi toplama, plan/program yapma, bütçe, hedef kitle, mesajın hazırlanması ve değerlendirme yöntemleri açısından benzerlik taşımaktadır. Bu nedenle bazen halkla ilişkiler pazarlama çatısı altında, bazen de pazarlama halkla ilişkiler çatısı altında kabul edilmektedir.

23 Propaganda Propaganda, belli düşünceleri kamuoyuna sistemli bir şekilde işlemek ve benimsetmektir. Propaganda, kamuoyundan gelebilecek herhangi bir geribildirime fırsat tanımadığı için tek yönlü ve abartılı bir mesaj iletimi sürecidir. Propaganda sürecinde kişinin özgür iradesini kullanarak bir karara varması büyük ölçüde etkilenmekte ve bireye verilmek istenen düşünce şekli bilinçaltına yerleştirilmektedir. Propaganda mesajının kamuoyu üzerinde istenen etkiyi yaratması, bu mesajların kitle iletişim araçlarında etkin biçimde sunulmasına bağlıdır.

24 Lobicilik Lobicilik, yasa yapıcı ya da karar verici konumda olan kişileri bilgilendirme ve etkileme çabasıdır. Lobicilik, yasama ve karar alma mekanizmalarını etkileme amacını güder. Bu yönüyle kamuoyu oluşturma açısından halkla ilişkiler faaliyeti olarak görülebilir. Lobicilik ikna, inandırma ve tanıtma teknikleri uygulayarak karar verme mekanizmaları üzerinde baskı grubu oluşturma ve politik kararları bir grubun veya bir ülkenin lehine ya da aleyhine değiştirme faaliyetidir.


"Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları