Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Genel Not Ortalamasının Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri Üzerine Etkisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Genel Not Ortalamasının Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri Üzerine Etkisi."— Sunum transkripti:

1 Genel Not Ortalamasının Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri Üzerine Etkisi

2 Grup Üyeleri ♥ Ebru Kalkan Esra Demirci

3 Araştırma ile ilgili yapılan çalışmalar var mı?
Bu konuda birebir yapılmış bir araştırma yoktur Benzer ve Beck Umutsuzluk ölçeğinin kullanıldığı araştırmalar: -> Üniversite Öğrencileri arasında Işsizlik Kaygısı -> Ortaöğretim öğrencilerinin umutsuzluk durumları ve aile işlevselliği ilişkinin bazı değişkenlere göre incelenmesi Metin eklemek için tıklayın

4 Genel Amaç: Genel Not Ortalamasının Melikşah Üniversitesi hukuk fakültesi öğrencilerinin geleceğe yönelik umutsuzluk düzeylerinin cinsiyet, yaş ve aile gelir düzeyine göre incelenmesi Genel Not Ortalamasının öğrencilerin geleceğe yönelik umutsuzluk düzeyi üzerine etkisi var mıdır? Öğrencilerin geleceğe yönelik umutsuzluk düzeylerini etkilemesi cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? Öğrencilerin düşük ve yüksek aile gelir durumu umutsuzluk düzeyi üzerinde manidar fark göstermekte midir? Öğrencilerin umutsuzluk düzeyi yaşa göre farklılaşmakta mıdır?

5 Evren ve Örneklem Evren: Kayseri ili Melikşah Üniversitesi güz yarıyıl döneminde eğitim gören hukuk fakültesi son sınıf öğrencileri Örneklem: - basit rastgele örnekleme ile seçilmiştir z Frekans Yüzde Kız 27 54,0 Erkek 23 46,0 Toplam 50 100,0

6 Veri Toplama Süreci 1. Beck Umutsuzluk Ölçeği veri toplama aracı olarak belirlendi 2. Ölçeğin başına cinsiyet, yas, ailenin gelir düzeyi ve Genel Not Ortalaması değişkenleri eklenmiştir 3. Ölçekler Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencilerine rastgele dağıtıldı ve onlar tarafından dolduruldu 4. Ölçekler tek tek ölçek formu üzerinde değerlendirme anahtarına göre değerlendirildi 5. Veriler önce Microsoft Excel Starter 2010´a girildi ve daha sonra SPSS Statistics 17.0 aktarıldı

7 Veri Toplama Aracı

8 1)Geleceğe umut ve coşku ile bakıyorum
2)Kendim ile ilgili şeyleri düzeltemediğime göre çabalamayı bıraksam iyi olur 3)İşler kötüye giderken bile her şeyin hep böyle kalmayacağını bilmek beni rahatlatıyor 4)Gelecek on yıl içinde hayatımın nasıl olacağını hayal bile edemiyorum 5)Yapmayı en çok istediğim şeyleri gerçekleştirmek için yeterli zamanım var 6)Benim için çok önemli konularda ileride başarılı olacağımı umuyorum 7)Geleceğimi karanlık görüyorum 8)Dünya nimetlerinden sıradan bir insandan daha çok yararlanacağımı umuyorum 9)İyi fırsatlar yakalayamıyorum. Gelecekte yakalayacağıma inanmam için de hiçbir neden yok 10)Geçmiş deneyimlerim beni geleceğe iyi hazırladı 11)Gelecek, benim için hoş şeylerden çok tatsızlıklarla dolu görünüyor 12)Gerçekten özlediğim şeylere kavuşabileceğimi umuyorum 13)Geleceğe baktığımda şimdikine oranla daha mutlu olacağımı umuyorum

9 14)İşler bir türlü benim istediğim gibi gitmiyor
15)Geleceğe büyük inancım var 16)Arzu ettiğim şeyleri elde edemediğime göre birşeyler istemek aptallık olur 17)Gelecekte gerçek doyuma ulaşmam olanaksız gibi 18)Gelecek bana bulanık ve belirsiz görünüyor 19)Kötü günlerden çok, iyi günler bekliyorum 20)İstediğim her şeyi elde etmek için çaba göstermenin gerçekten yararı yok, nasıl olsa onu elde edemeyeceğim

10 b - Araştırmanın sonucunun seyrine etkisini ölçebilmek için, kişilerden ek olarak bazı bilgiler toplanmıştır -> cinsiyet, yaş, gelir düzeyi ve genel not ortalaması Cinsiyet: Kadın Erkek Yaş: ve üzeri Gelir Düzeyi: Düşük Yüksek Genel Not Ortalaması: 1,50-2,00 2,00-3,00 3,00-4,00

11 Beck Umutsuzluk Ölcegi
17 yas ve üzeri bireylerin gelecek ile ilgili olumsuz tutumlarını ölçmektedir Ölçek aslında kimin intihar girişiminde bulunup bulunmayacağını belirlemek için oluşturulmuştur Aaron Beck: intihar girişimleri üzerine çalışmıştır -> İntihar eğiliminin şiddeti, hastanın umutsuzluk seviyesi ile ilişkili “Beck Umutsuzluk Ölçeği“ Beck ve arkadaşları tarafından 1974 yılında oluşturulmuştur

12 Geleceğe yönelik karamsarlık seviyesini belirleyebilmek için Beck ve arkadaşları iki kaynaktan yararlanmışlardır. Yirmi maddeden oluşan bu ölçekdeki önermelerden 9´u Heimber´in gelecek ile ilgili tutumları içeren bir ölçekten alınmıştır. Bu önermeler şimdiki zamana uyarlanmıştır. Diğer 11 önerme ise psikiyatrik bozukluğu olan hastaların birçok ifadelerini oluşturan karamsarlık önermeleri arasından seçilmiştir. Önermelerin geçerliliğini ve anlaşılıp anlaşılmadığını ölçmek için, önermeler rastgele seçilmiş depresif ve depresif olmayan deneklere uygulanmıştır.

13 Beck Umutsuzluk Ölçeğinin asli İngilizcedir
Beck Umutsuzluk Ölçeğinin asli İngilizcedir. Bu ölçeğin orijinali psikoloji ve psikiyatri alanında çalışan üç uzaman tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bu üç uzmanın oluşturmuş olduğu üç ayrı çeviri, İngilizce eğitim veren bir uzmana değerlendirmesi amacı ile sunulmuştur. Bu uzmanın yardımı ile, orijinal önermeyi en iyi şekilde temsil eden çeviri seçildi. Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Türkçeye çeviri çalışması 1991 yılında Seber tarafından tamamlanmıştır.

14 Beck Umutsuzluk Ölçeği üç faktör içermektedir. Yirmi önermeden 1. , 6
Beck Umutsuzluk Ölçeği üç faktör içermektedir. Yirmi önermeden 1., 6., 13., 15., 19. önermeler gelecek ile ilgili duyguları, 2., 3., 9., 11., 12., 16., 17., 20. önermeler motivasyon kaybını, 4., 7., 8., 14., 18. önermeler ise gelecek ile ilgili beklentileri ifade etmektedir Katılımcılar ölçekte yer alan 20 kapalı uçlu önermeye “Evet“ veya “Hayır“ ile cevap verebilmektedir puanlama anahtarı vardır Önermelerden 1., 3., 5., 6.,.8., 10., 13., 15., 19.suna “Evet“ ve 2., 4., 7., 9., 11., 12., 14., 16., 17., 18., 20.sine ise “Hayır“ cevabı verildiğinde 1 puan verilmektedir Sonuç: Umutsuzluk puanı -> Umutsuzluk puanının yüksekliği kişideki umutsuzluğun yüksekliğini göstereceği varsayılmaktadır

15 Türkçeye uyarlanmış olan Beck Umutsuzluk Ölçeğinin geçerliliği ve güvenirliği Seber, Dilbaz, Kaptanoğlu ve Tekin tarafından denenmiştir Hasta grubu: majör depresyon ve distimik bozukluk tanısı almış ve intihar girişiminde bulunmuş 37 olgu Kontrol grubu: herhangi bir ruhsal ve fiziksel bozukluğu olmayan 70 kişi yer almaktadır Beck Umutsuzluk Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği ve Roseberg Benlik Saygısı Ölçeği uygulanmıştır Aynı zamanda 30 Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisine Beck Umutsuzluk Ölçeği dört hafta aralıkla uygulanmıştır. Bu şekilde test-tekrar test ilişkine bakılmıştır Elde edilen bilgileri değerlendirmek ve analiz etmek için student t-test, Pearson Moment Korelasyonu, Caronbach Alpha katsayısı ve inter-item korelasyon tekniği kullanılmıştır Beck Umutsuzluk ölçeğinin iç tutarlılığını ölçmek için yapılan analizler hasta grubunun umutsuzluk ölçeğinden aldıkları puanlar üzerinden yapılmıştır Cronbach Alfa katsayısı 0.86 çıkmıştır, anlamlılığını belirlemek için yapılan varyans analizi sonucu (p<0.001) -> iç tutarlılığı tatmin edici

16 30 Tıp Fakültesi öğrencisine 4 hafta ara ile iki sefer ölçek uygulanmıştır. Bu iki uygulamadan elde edilen puanlar üzerinden hesaplanan Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu ile hesaplanan güvenirlik katsayısı 0.737´dır ve ileri derecede anlamlı (p<0.001) olarak yorumlanabilmektedir -> güvenilir

17 Yapi Gecerliligi Umutsuzluk Ölçeği hasta ve kontrol grubundaki deneklere uygulanılmıştır ve ortaya çıkan puan ortalamaları arasındaki farkın önemliliğini belirlenmeye çalışılmıştır. Student t-test ile iki grubun puan ortalamaları arasında önemli düzeyde fark olduğu bulunmuştur (t=12.49, p<0.001). Bu şekilde Beck Umutsuzluk Ölçeği iki grubu da birbirinden anlamlı düzeyde ayırdığını söylemek mümkündür

18 Uyum Gecerligi hasta grubunu oluşturan deneklerin geçerlik ölçütleri olarak alınan Beck Depresyon Ölçeği ve Roseberg Benli Saygısı Ölçeğinden aldıkları puanlar arasındaki korelasyonun incelenmesi ile kontrol edilmiştir. Deneklerin Beck Umutsuzluk Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeğinden aldıkları puanların güvenirlik katsayısı Pearson Moment tekniği ile belirlenmiştir. Ve sonuç olarak deneklerin Beck Umutsuzluk Ölçeğinin, Beck Depresyon Ölçeği ve Roseberg Benlik Saygısı Ölçeğinden aldıkları puanlar arasında ile anlamlı düzeyde bir korelasyon olduğunu söylemek mümkündür. -> uyum geçerliliği yüksek

19 Sonuç olarak: Beck Umutsuzluk Ölçeğinin ülkemizde umutsuzluk duygusu olan ve olmayan bireyleri ayırabilen bir ölçektir. Bu ölçeğin geçerliği ve güvenirliği toplumumuz için yeterli şekilde saptanmıştır. Ayrıca Beck Umutsuzluk Ölçeğinin kısa, duyarlı ve, kolay uygulanabilir olduğunu söylemek mümkündür

20 Veri Analizi ölçekler değerlendirme anahtarına göre değerlendirilmiştir elde edilen veriler önce Microsoft Excel Starter 2010´a girilmiş ve daha sonra SPSS Statitsic 17.0´a aktarılmıştır SPSS proğramı’nın kullanılmasındaki amaç uygulanan ölçeklerden elde edilen verileri değerlendirmektir. Bu proğram ile çeşitli hesaplamalar yapılmıştır. Bunlar arasında Frekans Analiz mevcut kişi sayısını hesaplamada ve bunlar arasında kaç kişinin kız kaç kişinin erkek olduğunu belirmede kullanılmıştır. Ayrıca One Way Anova ve T-Test alt araştırma sorularını cevaplamak amacı ile kullanılmıştır

21 Sonuc/Bulgular ve Degerlendirme
Genel Not Ortalamasının öğrencilerin geleceğe yönelik umutsuzluk düzeyi üzerine etkisi var mıdır? - SPSS proğraminda One Way Anova yöntemi kullanılmıştır Genel Not Ortalamasının öğrencilerin geleceğe yönelik umutsuzluk düzeyleri üzerine etkisinin olmadığını söylemek mümkündür. Yani bir hukuk fakültesi öğrencisinin Genel Not Ortalamalası düşük, orta veya çok iyi de olsa bu onun geleceğe yönelik umutsuzluk düzeyini yordamamaktadır Kareler Toplami Serbestik Derecesi Kare Ortalamasi F Sig. Gruplar arasi 66,035 2 33,017 2,432 ,099 Gruplar ici 637,965 47 13,574 Toplam 704,000 49

22 SPSS proğraminda Independent Samples T-Test kullanılmıştır
2. Öğrencilerin geleceğe yönelik umutsuzluk düzeylerini etkilemesi cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? SPSS proğraminda Independent Samples T-Test kullanılmıştır ögrencilerin geleceğe yönelik umutsuzluk düzeylerinin etkilemesinin cinsiyete göre farklilaşmadığını söyleyebiliriz yani bir erkek öğrenci ve bir kız öğrencinin geleceğe yönelik umutsuzluk puanları arasında, örneklemin geneline bakıldığında, bir fark yoktur F Sig. t df Sig (2-tailed) Equal variances assumed ,300 ,587 1,064 48 ,292 Equal variances not assumed 47,926 ,285

23 3. Öğrencilerin düşük ve yüksek aile gelir durumu umutsuzluk düzeyi üzerinde manidar fark göstermekte midir? SPSS proğramında Independent Samples T-Test yöntemi ile hesaplanmıştır öğrencilerin düşük ve yüksek aile gelir durumlarının umutsuzluk düzeyleri bakımından fark göstermediğini söylememiz mümkündür yani bir öğrencinin düşük veya yüksek aile gelir durumuna sahip olması, onun geleceğe yönelik umutsuzluk düzeyi üzerine bir etki etmemektedir F Sig. t df Sig (2-tailed) Equal variances assumed ,300 ,587 -,518 48 ,607 Equal variances not assumed 46,827

24 4. Öğrencilerin umutsuzluk düzeyi yaşa göre farklılaşmakta mıdır?
SPSS proğramında One Way Anova yöntemi kullanılmıştır öğrencilerin umutsuzluk düzeyinin yaşa göre farklılaşmadıgını söylemek mümkündür. yani tabloyu değerledirdiğimizde sonuç olarak bir öğrencinin yaşının 23 ,24 ve 25 yas ve üzeri olması umutsuzluk düzeyi bakımından farklı sonuçlar vermediğini söylemek mümkündür Kareler Toplami Serbestik Derecesi Kare Ortalamasi F Sig. Gruplar arasi 20,637 2 10,319 ,710 ,497 Gruplar ici 683,363 47 14,540 Toplam 704,000 49

25 Öneriler Bu calışmanın örneklemi (50 öğrenci) biraz küçük olduğu için, tüm hukuk fakültesi son sınıf öğrencilerine ne denli genellenebileceği konusu tartışılabilir. Bu sebepten dolayı belki daha büyük bir örneklem kullanmak daha faydalı olacaktır çalışmaya erken başlamak ölçeği uygulamadan önce nasıl uygulanacağı ve puanlanacağı ile ilgili bilgi edinmek


"Genel Not Ortalamasının Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri Üzerine Etkisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları