Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM ve ÖĞRETMEN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM ve ÖĞRETMEN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM ve ÖĞRETMEN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

2 ÖĞRETİM KAVRAMININ TANIMI
Öğretim, bir ya da bir dizi amaca ulaşmak için yapılır. Amaçlar; öğrenciye kazandırılacak davranışları, bunların nasıl kazandırılacağını ve değerlendirme ölçütlerini ortaya koyar. Eğitim ile öğretim sözcükleri sürekli birbirinin yerine kullanılmakta ve anlamları da birbirine karıştırılmaktadır. Bireyin tüm yaşantısı süren eğitimin, planlı, programlı ve amaçlı olarak okullarda veya eğitim kurumlarında gerçekleşen kısmi öğretimi oluşturur.

3 Eğitim zaman ve mekân bakımından kapsamlı, sürekli ve çok boyutludur.
Öğretimde zaman ve mekân kadar öğretmenin velinin ve öğrencinin beklentileri de etkilidir. Eğitimde bilgi dâhil her çeşit tecrübe üzerinde durulur. Bu tecrübeler eğitsel olabileceği gibi eğitsel olmayabilir de. Öğretim ise amaçlı, planlı, programlı ve desteklidir. Öğretim; belli bir amaca göre gereken şeyleri öğretme işidir. Öğretim; eğitim sürecinin, planlı, programlı ve amaçlı şekilde öğreten-öğrenen ilişkisiyle gerçekleşen kısmına denir.

4 Öğretim; öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, araç gereçleri düzenleme, araç gereçleri sağlama ve rehberlik etme eylemidir. Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen davranışların gelişmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür. Öğretim; eğitim kurumlarında, öğretmenler tarafından, öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmak, fiziksel ve zihinsel gelişmeler sağlayarak, öğrencilerin toplumsal yaşantıya uyumlarına yönelik yapılan her çeşit etkinliktir (Küçükahmet, 2006).

5 Öğretim; pedagojik formasyonu olan kimselerin (öğretmenlerin) bilgi ve maharet kazandırmak veya bilgi veya maharet kazanmalarına yardım etmek suretiyle, öğrenim müesseselerinde bulunan öğrencilerin fiziki, ruhsal ve zihni gelişmelerini ve hayat şartlarına kolayca intikal etmelerini sağlamak için yaptıkları etkinliklerdir.

6 Beden Eğitimi Ve Sporda Öğretim
Programın hedefleri: Atatürk'ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söylediği sözlerin açıklanması, Organ ve sistemleri geliştirme, sinir-kas-koordinasyonu sağlama, iyi duruş alışkanlığı edinme, spor ile ilgili temel bilgi ve alışkanlıkları kazanma, ritim ve müzik eşliğinde hareket yapma, ulusal etkinliklere katılmaya istekli olma, beden eğitimi ve sporun sağlık ve serbest zamanların değerlendirilmesinde katkısını bilme ve uygulama, ilk yardım bilgisi kazanma, doğayı sevme ve açık alanda yararlanma, işbirliği ve liderlik yapma, görev ve sorumluluk alma, kendine güven duyma, çabuk karar verme, dostça oynama, kazanma kaybetmeyi kabullenme şeklinde özetlenebilir.

7 ÖĞRETİM ÖĞELERİ Öğretim okullarda ve planlı bir şekilde yapılan tüm okul içi faaliyetlerdir. Öğretim belirli dönemler içerisinde okul içindeki eğitici, öğretici etkinlilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin etkili biçimde öğrenmesinde değişik öğretme yaklaşımlarından yararlanılmaktadır. Amaç öğrencilerin uygun bir birey haline gelmesidir (Saylan, 2007). žÖğrenci žÖğretmen žAmaç žKonu žYöntem žÇevre -Maddi Çevre -Manevi Çevre

8 ž Öğrenci: Öğretimin en önemli öğesi olan öğrenci, eğitim ihtiyacı olan ve bu ihtiyacı karşılamak için eğitim kurumlarına devam eden kişidir. Öğretimde her şey öğrenciye yönelik ve ona uygun olmalıdır. Öğretimde öğrencilerin yetenekleri, ilgileri ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Öğretimin diğer öğeleri öğrencilere göre düzenlenerek, öğrencilerin öğretimin merkezinde yer almaları sağlanmalıdır.

9 ž Öğretmen: Öğretimin hareket ettiricisi ve düzenleyicisi olan öğretmen de öğretimin vazgeçilmez ve önemli bir öğesidir. Eğitim kurumları veya birimlerinde; çocukların, gençlerin veya yetişkinlerin istenilen öğrenme yaşantılarını kazanmalarına kılavuzluk etmek ve yön vermekle görevli kişilere "öğretmen" denilmektedir. Daha kısa tanımıyla öğretmen; planlı eğitim hizmeti sunan kişidir.

10 ž Öğretmen, gerekli öğrenme ortamını hazırlamakta, öğrenciyi öğrenme yollarına yöneltmekte, onun aktif olarak öğrenmesine rehberlik etmektedir. Çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanarak öğrenme yaşantıları düzenleyen, öğrencilerin bu yaşantıların içine atılmalarına rehberlik eden ve istenilen davranışların ne ölçüde kazanıldığını değerlendiren bir öğretim öğesidir. ž Öğreten bazı bilgi ve becerilere sahip olan taraf durumundadır ve öğrenene de bazı öğrenmeleri gerçekleştirmede yardımcı olmaya çalışmaktadır. Öğreten; gösterme, açıklama yapma, güdüleme, yanlışları düzeltme, öğrenenin çabalarını yönlendirme, başarılarını övme vb. etkinliklerle öğrenene yardımcı olmaya çalışır.

11 ž Amaç: Öğretimde her etkinliğin mutlaka bir amacı vardır
ž Amaç: Öğretimde her etkinliğin mutlaka bir amacı vardır. Öğretimin amacı; öğrencilerde geliştirilmesi istenen davranışları meydana getirmek ve istenmeyen davranışları azaltmaktır. Amaç; hem öğrenen, hem de öğreten tarafından açıkça bilinmelidir. Bu durumda; amacı gerçekleştirecek konu, yöntem ve çevre daha iyi düzenlenerek öğretmen ve öğrencinin sonuca varmaları kolaylaşır. ž Konu: öğretimin amaçlarından biri olan konu, öğretimin amaçlarına ulaşmak için yapılacak etkinlikleridir. Öğretimde konunun en önemli görevi, öğrenciye amaçlara uygun davranışların kazandırılmasını sağlamaktır. Konunun öğrencilerin ihtiyaçlarına, olgunluk ve hazırlık durumuna uygun olması gerekir

12 ž Yöntem (Metod) : Bir amaca varmak için takip edilen, doğruluğu ve başarısı denenmiş en kısa ve en emin yola, hareket ve iş tutma tarzına yöntem denilir. Öğretimde yöntem, kısa zamanda daha çok amacın gerçekleştirilmesini sağlar. Öğretimde amaçların gerçekleştirilmesi ise; öğrencilerin, amacın, konunun, eldeki araç ve gereçlerle öğretmenin özelliklerine uygun bir metodun bulunmasına ve uygulanmasına bağlıdır. ž Çevre: Öğretimde çevre; öğrencilerin öğrenme sırasında fiziksel, zihinsel ve toplumsal yönden etkileşimde bulunduğu alan ve şartların tümüdür. Öğretim belirli ve uygun şartlara sahip olan bir çevrede gerçekleşir. Bu çevreyi maddi ve manevi çevre şeklinde ayırabiliriz.

13 ž Manevi çevre; öğretim sırasındaki psikolojik ortamla ilgilidir
ž Manevi çevre; öğretim sırasındaki psikolojik ortamla ilgilidir. Öğretmenin öğrencileriyle hoşgörü, sevgi, saygı ve karşılıklı güvene dayanan duygusal bir bağ kurması, onlara karşı adil, kibar, sabırlı ve sempatik davranması manevi çevreyi olumlu kılar. Bu durumda öğretim daha başarılı olur. ž Maddi çevre; sınıfın ısıtılması, aydınlatılması, öğrenci sayısı, konu ile ilgili araç ve gereçlerin sağlanması ne ölçüde yeterliyse, öğretimde o ölçüde başarılı olacaktır. Yetersiz olan çevrenim öğretimdeki olumsuz etkilerini ne çok yetenekli öğretmenle ne de çok iyi metotlarla ortadan kaldırmak mümkün değildir.

14 ž Sonuç olarak; öğretimin başarıyla gerçekleşmesi için, öğretimin diğer öğelerinin her birinin öncelikle öğrenciye uygun olması önemli olmakla birlikte, bütün öğeler arasında bir uyum ve denge olması da gerekir. Öğretim etkinlikleri düzenlenirken bu öğelerin (tek tek) birbirleriyle ilişkileri incelenerek bir uyum ve denge sağlanmalıdır

15 ÖĞRETMENDE BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER
Öğretmenin sahip olması gereken nitelikleri; program açısından, yeterlilik açısından ve kişilik özellikleri açısından olmak üzere üç ana başlıkta inceleyebiliriz; Program Açısından Günümüzde öğretmen /Antrenör olabilmenin temel şartı; standart bir örgün eğitimden geçmektedir. Bu öğretim esnasında öğretmen adaylarına genel kültür, alan bilgisi ve meslek formasyonu dersleri verilmektedir. Genel kültür dersleri; öğretmen adaylarının ilgi ve yeteneklerine göre, öğretmek istedikleri konuları öğrenmeleri için verilmektedir. Sağlam bir alan bilgisi öğretmen olabilmek için gerekli fakat yeterli değildir. Çünkü iyi bir öğretmen olabilmek için alan bilgisinin mesleki formasyonla desteklenmesi gerekmektedir.

16 Sporda çok başarılı olan bir kişinin, beden eğitimi öğretmeni olarak çok iyi anlatabileceği anlamına gelmez. Çünkü bir beceriyi kazanmış olmakla, öğretebilecek seviyede olmak birbirinden farklı durumlardır. Öğretmenlik yapacak olan kişilerin bir takım ortak tecrübelere sahip olması gerekmektedir. Çünkü öğrenilen konular farklı olmakla birlikte öğretim metotları ve öğrenme kuralları ortaktır. İşte; mesleki formasyon dersleri vasıtasıyla, öğretmen adayları için geçerli ve gerekli olan ortak bir yaşantı birikimi oluşturulmaktadır.

17 Yeterlilik Açısından Johnson, etkili bir öğretmen olmak için iki tür etkinliğe ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Bunlardan birincisi teknik, ikincisi sosyal yeterliliklerdir. Teknik Yeterlilikler + Sosyal Yeterlilikler =Etkili Öğretmenlik Johnson tarafından belirlenen yeterlilik alanları aşağıda sunulmuştur: Teknik Yeterlilikler Öğrenme Hedeflerinin Düzenlenmesi: Bir öğretim ünitesini başarıyla öğretmek için ulaşılmak istenen sonuçların bilinmesi şarttır. Bunun içinde önceden belirli öğretim hedeflerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Öğrenme hedefleri düzenlemek; bir öğretmene, öğretimi planlamada, öğretimde nelere öncelik vereciğini anlamada, öğrencileri güdülemede ve onların gelişimlerini değerlendirmede yardımcı olur.

18 Öğrencilerin Gelişim Düzeylerinin Gözden Geçirilmesi: Öğretimin planlanmasında, öğrencilerin daha önceki öğrenimleri boyunca gösterdikleri sosyal ve zihinsel gelişim büyük önem taşımaktadır. Çünkü öğrencilerin dil ve zekâ gelişimi, onların öğrenecekleri konuların muhtevasını ve karmaşıklık derecesini doğrudan etkilemektedir. Aynı şekilde, öğrencilerin kültürel ve sosyoekonomik özellikleri de öğretimin nasıl organize edileceğini etkilemektedir.

19 Çalışma Düzeninin Belirlenmesi: Öğrencilerin çalışma şekli bakımından üç türlü yapı vardır: Bunlar; işbirliği, rekabet ve bireysel çalışmadır. İş birliği durumunda öğrenciler üç beş kişilik küçük gruplar halinde yerleşirler ve bu öğrencilere bir grup hedefi verilir. Rekabet ortamında ise, her öğrenci kendi kendine çalışır. Yapılan çalışmalar diğer öğrencilerin yaptığı çalışmalar ile karşılaştırılır ve değerlendirme buna göre yapılır. Öğrenciler bireysel olarak çalıştıklarında, başarı düzeyleri akranlarıyla karşılaştırılmaz. Her öğrenci kendisin önceki performansına bakılarak değerlendirilir.

20 Öğrencilerim Motive Edilmesi ( Güdülenmesi): İyi bir öğretmen, öğrencisini hedefe ulaşması için gayrete getirir ve öğrencinin hedefini öğrenme hedefi üzerine yoğunlaştırır. Bu da öğrenciyi motive etmeyi gerektirmektedir. Çok fazla ve çok az motivasyon öğrenmeyi güçleştirmektedir. Bu nedenle öğretmenler, orta seviyede motivasyon sağlamayı ve sürdürmeyi amaçlamalıdırlar. Olumlu Öğrenme iklimi Oluşturma: Öğrenme iklimi öğrencilerin birbirlerine ve öğretmenlerine ilişkin tutumlarını, duygusal tepkilerini ve algılarını içermektedir. Sınıfın fiziki düzeni, öğretmen ve öğrencilerin kişiler arası iletişimi, öğretmenin öğrencilerin yetenekleri ve kişilik özellikleri ile ilgili izlenimleri, öğrenme iklimini etkileyen önemli etkenlerdir.

21 Kavramsallık Zıtlık Meydana Getirme: Önemli bir öğretim yeterliliği de, öğrencilerin ilgi ve merakını uyandırmak ve onları zihinsel mücadeleye davet etmek için kavramsal çatışmalara yer vermektedir. Birbirleriyle uyuşmayan iki zıt bilgiyi karşılaştırmak, bir konunun önemini vurgulamak için oldukça iyi bir yoldur. Kavramsal zıtlık meydana getirmek motivasyonu ve merakı uyandırır, araştırma yapmayı ve problemlere farklı açıdan bakmayı sağlar.

22 Öğrencilerin Gösterdikleri İlerlemeyi Değerlendirme: Öğrendiği bir konuda ne kadar hatalı ya da hatasız olduğu hakkında netice bilgisi yahut geri bildirim alan bir öğrenci eksiklerini göreceği için daha çabuk öğrenir. Bu sebeple her öğretmenin öğrencilerin öğrenme hedeflerine erişip erişmediğini anlamak için netice bilgisine ya da geri bildirime başvurması gerekmektedir. Bu suretle öğretmenler öğrencilerin nerede hata yaptıklarını görebilir ve programda gerekli değişiklikleri yapabilirler.

23 Sosyal Yeterlilik Teknik beceriler, okuldaki diğer personelle birlikte uygulanmadığı takdirde yeterince etkili olmaz. Bundan dolayı öğretmenlerin teknik becerilerin yanı sıra, hatta ondan daha fazla sosyal becerilere sahip olması gerekir. Johnson, sosyal becerileri aşağıdaki şekilde özetlemektedir. Okulda ve sınıfta ortak hedeflerin belirlenmesi Öğretim ve öğrenme süreçleriyle ilgili mesajların etkili bir şekilde verilmesi ve alınması Gerekli hallerde uygun liderlik davranışlarının gösterilmesi Öğrencileri karşılaştığı gelişimsel problemler ve görüş ayrılıkları gibi konularda ortaya çıkan çatışmaların çözülmesi Veliler, öğrenciler ve okul personeliyle açık ve dürüst ilişkiler kurulabilmesi

24 Sosyal Nitelikler: Toplumda Örnek Bir İnsan ve Halka Yardımcı Olma Öğretmenin görevi yalnızca okul binası içinde değil okul dışında da devam etmektedir. Özellikle küçük yerleşim birimlerinde halkın gözünde öğretmen, her şeyi bile, herkesin yardımına koşan, örnek ve kültürlü bir insandır. Bütün gözler öğretmenin üstündedir konuşması, hareketleri, giyimi hatta yürüyüşü bile dikkat çekere, devamlı izlenmektedir. Bu konumda olan bir öğretmenin görgü kurallarına uyması, hareketlerinde ölçülü ve tutarlı olması, elinden geldiğince herkese yardım etmesi gerekir. Her davranışıyla topluma örnek olduğu için hata yapma şansı en az olan öğretmendir. Toplum içinde hataları ardarda gelip halka gerektiği gibi yardımcı olmayan bir öğretmenin sosyal statüsü düşer ve güvenirliği kalmaz. Güvenirliği toplumun gözünde düşen bir öğretmenin kendini öğrencilerine kabullendirip, onlara eğitim verme olanağı zayıflar, iyi bir eğitimci olabilmek ve öğretmenlik misyonunu yerine getirebilmek için öğretmen toplum içinde örnek olabilmeli ve halka elinden geldiği kadar yardımcı olabilmelidir.

25 Diğer Öğretmenlere Olumlu İlişkiler Kurma
Öğretmen, okul içinde ve dışında kendi meslektaşlarıyla her zaman için iyi ilişkiler kurabilmeli ve gerektiğinde yardımlaşabilmelidir. Özellikle öğretmenlerin kendi aralarındaki ilişki ve yardımlaşma toplumun diğer fertlerine ve öğrencilerine iyi bir emsal teşkil etmelidir. Mesleki ve toplumsal herhangi bir ihtiyacında ilk başvuracağı insan yine öğretmen arkadaşı olmalıdır. Öğretmenin halinden ve yaşadığı sıkıntıdan en iyi anlayacak olan yine kendi meslektaşıdır.

26 Aynı veya farklı okullardaki tüm öğretmenler birbirleriyle müspet ve seviyeli ilişkiler kurmalıdırlar. Bir öğretmenin yanlış hareketi yine bir öğretmen tarafından düzeltilmelidir. Eksik olduğu noktalar yine birbirleri tarafından giderilmelidir. Aynı kuruma mensup bu insanlar birlik ve dayanışma içinde olmalıdırlar ki toplumun diğer fertleri ve öğrenciler bu olayı örnek alsın, öğretmenlerin kendi aralarında hiçbir çatışma ve çekişme olmamalıdır. Zira huzuru olmayan ve meslektaşlarıyla sorunu olan bir öğretmenden eğitim öğretim faaliyetlerinde istenilen başarı elde edilemez.

27 Öğretmen; kendi milletinin çocuğuna eğitim veren, onlara hizmet eden bireydir. Milletini, hizmet ettiği ve eğitim verdiği insanları sevmemesi görevini yerine getirmesi engeller. Yaşadığı vatana hizmet etmeyi kendine ilke edinmemiş bir öğretmen ne kadar kaliteli eğitici de olsa verimli olamaz. Öğretmen kendi içindeki vatan ve millet sevgisini de öğrencilerine aşılamalıdır. Yetiştirdiği bireylerin her biri meslek hayatına atıldığında aynı sevgi ve sorumlulukla çalışmalıdır. Öğretmen; toplumu geliştirmek, düzeltmek ve vatanı yüceltmek için seçilmiş ve yetiştirilmiş kişidir. O, yetiştirdiği öğrenciler aracılığıyla toplumu düzeltir. Toplumların kurtuluşu da, felaketi de öğretmenlere bağlıdır.

28 Sade Bir Yaşantısı Olma ve Kötü Alışkanlıklardan Uzak Durma
Öğretmen; toplum içinde göze batan, diğer insanları rahatsız eden bir yaşantı içinde olamaz. Kendisini birçok göz izlediğini düşünen ve diğer insanlara örnek teşkil etmesi gerektiğinin bilincinde olan öğretmen her türlü aşırılık ve uç noktadan kaçınır. Böylece hem toplum tarafından sevilmeyen biri olmaz hem de mesleğine daha fazla vakit ayırabilir ve itina gösterebilir. Bu da onun eğitim öğretime katkısını artırarak kalitenin yükselmesini sağlar.

29 Öğretmen, kendini her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmalıdır ki topluma ve öğrencilerine iyi örnek olsun. Elinde sigara ile çocuklara sigaranın sağlığa zararlı olduğunu ve içmemeleri gerektiğini anlatan bir öğretmen inandırıcı olmaz. Böyle tutumdaki bir öğretmenin diğer davranışları da inandırıcılığını kaybeder, güven duygusunun çürümesine sebep olur.

30 Kişilik Özellikleri Açısından
Kişilik; genel anlamıyla bireyi diğer bireylerden ayıran fiziksel, sosyal, zihinsel ve ahlaki özelliklerdir. Kişiliğin oluşumunda kalıtımsal ve çevresel etkenler birlikte rol oynamaktadırlar. Bireyin içinde bulunduğu meslekle kişilik özellikleri birbiriyle ilgili olabilen konulardır. Birçok mesleği icra eden insanların kişilikleri onlarım mesleki verimini fazlaca etkilemez. Örneğin makinelerle, sayılarla uğraşan teknisyenlerin, mühendislerin A ya da B kişilik yapısında olmaları onların mesleki başarısı üzerinde çok fazla etkili olmayabilir.

31 Buna karşılık, gün boyu öğrencilerle, idarecilerle ve velilerle ilişki içinde olan bir öğretmenin kişiliği başarılı bir öğretmen olması açısından daha da önemlidir. Çünkü bilhassa okul öncesi ilkokul çağlarındaki öğrenciler ve öğretmen yetiştiren kurumlarda görev yapan öğretmeni kendileri için bir model olarak algılamaktadırlar. Bu nedenle öğretmen olacak kişilerin mutlak surette öğretmenliğin gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip olması gerekmektedir.

32 Öğretmenlerin kişilik özelliklerini net olarak vurgulamak güçtür
Öğretmenlerin kişilik özelliklerini net olarak vurgulamak güçtür. Zira iyi bir öğretmende bulunması gerek özellikler toplumlara ve zaman göre değişebilmektedir. Bu özellikler, kişi ve gruplara göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin: öğrenciler adil, samimi, mizah duygusu olan, iyi ilişkiler kurabilen, öğrencinin dersleriyle ilgilenen, yardımsever öğretmenleri beğenmektedirler. Buna karşılık yöneticiler, uyumlu ve otoriter öğretmeni iyi bir öğretmen olarak nitelendirmektedir. Ruh sağlığı bozuk bir öğretmen öğrencilerde korku, endişe, güvensizlik ve nefret duyguları uyandırmaktadır.

33 Öğretmen olacak adaylar seçilirken, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği kişilik özellikleri taşıyıp taşımadıkları dikkatle incelenmelidir. Bunun yanı sıra öğretmen olacak bireylerin tercih yapmadan önce kişilik özelliklerinin öğretmenliğe uygun olup olmadığını değerlendirmeleri doğru bir seçim yapmaları için şarttır. Aslında iyi bir öğretmenin özellikleri, iyi insanın özellikleriyle ötüşmektedir. Çocuklara sevgiyle yaklaşan, onların gelişmeleri için yardımcı olan, öğrencilerinin başarılarından haz duyan, her öğrencinin değerli bir varlık olduğunu ön şart olarak kabul eden herkes eğer ilgi ve yeteneği de varsa öğretmen olabilir. Öğretmenlik temelde bir ideal ve misyon işidir. Farklı amaçlara ve sebeplerle öğretmenlik mesleğini seçmek mesleğin baltalanmasına yol açar.

34 Kişisel Nitelikler: Dürüst ve Tutarlı Olmak
Etkili öğretmen; konuşmalarında ve davranışlarında dürüst ve tutarlı olmak zorundadır. Hem topluma ve öğrencilerine örnek olması açısından hem de güvenilirliğini yitirip eğitim öğretime zarar vermemesi açısından her konuda doğrunun yanında olup doğru işler yapması gerekir. Dürüstlüğü, yaşadığı toplumdaki fertlerin ve öğrencilerinin de yaşam biçimi haline getirmesini sağlamalıdır. Toplumun ve öğrencilerin gözlerinin her an üstünde olduğunu bilerek tutarsız hareket ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Topluma ve öğrencilerine karşı yaptığı konuşmalar ve gösterdiği davranışlar kendisine duyulan saygıyı ve güvenilirliği sarsmamalıdır.

35 Hoşgörülü Sevecen Olmak
İnsan ilişkilerinde ve toplum yaşantısında birçok insanla iletişim ve etkileşim halindeyiz. Bazen yaşanan olaylar istediğimiz doğrultuda gitmeyebilir. İstenmeyen bu olaylara karşı öğretmenin tepkisi sert ve sinirli olmamalıdır. Yapılan yanlışlar hoşgörüyle karşılanmalıdır. Zira hoşgörü insanlar arasındaki bağı kuvvetlendirir ve hatanın tekrar yapılmasını engeller. Öğretmen insanları ve öğrencilerini sevdiğinden dolayı onlara hoşgörüyle bakabilir. Hiçbir insanın hatasız olmayacağının bilincindedir ve insanlara karşı sevecen bir tutum izler. Tabi ki hoşgörünün karşılığı taviz vermek değildir. Gerektiğinde tatlı-sert bir otoriteyle olaylara müdahale edebilir.

36 Güzel Ahlaklı Olmak Güler yüzlülük, cömertlik, mertlik, dürüstlük, cesaret, mütevazılık... diye çoğaltabileceğimiz davranışlar güzel ahlaklı insanda bulunması gereken davranış biçimleridir. Eğitimin amaçlarından biri de bu özelliklerin bu insana kazandırılmasıdır. Bu özellikleri insana kazandıracak olan eğiticilerin öncelikle bu davranışları kendileri sergilemesi gerekmektedir. Öğretmen, insanlara ve öğrencilere karşı samimiyetle, tatlı dil, güler yüz ve ahlak kuralları içinde muamele etmelidir. Selam vermek, cömert davranmak, insaflı olmak, iyiliğe teşekkür etmek, yardıma koşmak, insanları sevmek. vb. şeklinde sıralayabileceğimiz bu vasıflara sahip olması gerekir.

37 Sabırlı Olmak Öğretmen, görevini yerine getirmede karşılaştığı güçlüklere, olumsuz davranışlara ve mesleğinden kaynaklanan zorluklara sabretmelidir. Onu eğitim- öğretim faaliyetinde, öğrenciye öğretmede karşılaştığı zorluklara karşı sabırlı olması lazımdır. Çünkü her çocuğun genetik yapısı ve gelişimi birbirinden farklıdır. O, faaliyetlerini çocuğun gelişen seyrine göre yürütmelidir. Dersi anlamayan öğrenci olduğunda, imtihanda başarısız sonuçlar alındığında üzülmemeli, ümit kesmeyip başarılı olabileceği uygun bir zaman kollamalıdır. Öğretmen, öğrencilerden gelen hata ve kusurlara da katlanmalıdır. Çünkü büyümekte ve gelişmekte olan öğrencilerin hatalı davranmaları doğaldır. Zaten onlar okula eksiklerini tamamlamak gayesiyle gelirler. Öğrencinin hatasına karşı öfkelenmemek, sabretmek, öğretmenin kendine hâkim bir şahsiyet olduğunu ispat eder.

38 Adil Olmak Öğretmen, öğrenciler arasında daima eşit davranan, zengin-fakir ayrımı yapmayan bir karakter yapısına sahip olmalıdır. Çünkü öğrenciler, öğretmenlerinin her şeyden önce nazik, yumuşak huylu, samimi ve adil olup olmadığına dikkat ederler. Bu sebeple öğretmen, öğrencilerine karşı adil olup, birini diğerine üstün tutmamalıdır. Öğretmen gerek not takdirinde gerekse diğer münasebetlerinde öğrencilerine karşı bir baba, bir anne, adil bir hâkim gibi olmalıdır. O, öğrencilerin bazılarını kayıran ve koruyan, bazılarına sırt çeviren bir tavır takınmamalıdır.

39 ÖĞRETİMDE ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ
Öğretim için gerekli hazırlığı yapmak. Bu amaçla öğrencilerin yeteneklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına göre konuların nasıl ele alınacağını, araç-gereç ve kaynaklarla, deney, gezi, gözlem vb. etkinliklerin neler olacağını tespit etmek. Öğretim konularını hayati problemler haline getirmek Öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıracak öğrenme ortamını hazırlamak Öğrencilerde çalışmak istek ve heyecanı uyandırmak için teşvik etmek ve güdülemek Öğrencilere çalışma yöntemleri önermek, neyi, nereden ve nasıl öğrenebileceklerini, ders araç ve gereçlerden nasıl yararlanabileceklerini açıklamak Öğrencilerin öğrenmeye katılmasını sağlamak

40 Öğrencilere sorular sormak ve onları soru sormaya cesaretlendirmek
Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmelerini ve uygulamalarını sağlamak Öğrencilerin çalışmalarını değerlendirmek Öğrencilerin öğrenme eksiklerini gidermek, yanlışlarını düzeltmek ve öğrenemediklerini yeniden öğretmek Öğrencilere öğrendiklerini kullanabilmelerine yönelik önerilerde bulunmak ve uygulamalarını sağlamak

41 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"ÖĞRETİM ve ÖĞRETMEN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları