Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL BÜTÇENİN HAZIRLAMA SÜRECİ Emine ŞAHİN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL BÜTÇENİN HAZIRLAMA SÜRECİ Emine ŞAHİN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 GENEL BÜTÇENİN HAZIRLAMA SÜRECİ Emine ŞAHİN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı

2 Bütçe, esas itibariyle bir kanun olmasına karşın bütçe yasa tasarısının hazırlanması, mecliste görüşülmesi ve kanunlaşması açısından özellik arz eden bir kanundur.

3 Ülkemizde devlet bütçesi yasal dayanağını,
Anayasa ( md.) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (12-19 md.) almaktadır.

4 5018 SK 16’ncı maddesi , Bütçe hazırlık süreci OVP ve OVMP kabul edilmesi ile başlamaktadır. Orta vadeli programı (OVP) Kalkınma Bakanlığınca hazırlanır, Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar, Bakanlar Kurulunca kabul edilir OVP.pdf

5 Orta Vadeli Malî Plan (OVMP)
    Orta Vadeli Malî Plan (OVMP) Gelecek üç yılın gelir ve gider tahminlerini, Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerir, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır, Eylül ayının on beşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır OVMP.pdf

6 Kamu idareleri bütçe ve yatırım tekliflerini,
Kamu idareleri bütçe ve yatırım tekliflerini, Maliye Bakanlığınca hazırlanan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberine göre hazırlarlar BÜTÇE REHBER ÇAĞRI.pdf YATIRIM REHBER.pdf

7 Bütçe gelir ve gider teklifleri ile Yatırım tekliflerini hazırlar,
Kamu idareleri, Bütçe gelir ve gider teklifleri ile Yatırım tekliflerini hazırlar, Üs yönetici tarafından imzalanmış olarak, En geç Eylül ayı sonuna kadar, Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanlığına, gönderir.

8 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Kurumlar tarafından oluşturulan bütçe teklifine son şekli Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Kalkınma Bakanlığınca verilir.

9 www.bumko.gov.tr adresinde e-bütçe sistemi üzerinden yaparlar.
Kamu idareleri bütçe tekliflerini, adresinde e-bütçe sistemi üzerinden yaparlar. https://ebutce.bumko.gov.tr/

10 Genel Bütçenin Plan Bütçe Komisyonunda Görüşülmesi
Kanunlaşması     

11 TBMM’ne ( mali yıldan 75 gün önce) sunulur,
Bütçe Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunca TBMM’ne ( mali yıldan 75 gün önce) sunulur, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmalarını 55 gün içerisinde tamamlayarak, T.B.M.M Genel Kurulu’na sunar.

12 Kabul oyları fazla ise bütçe, T.B.M.M.’nce kabul edilmiş olur.
   Genel Kurulda bütçe görüşmelerine, Maliye Bakanı’nın konuşmasıyla başlanır. Genel Kuruldaki (20 gün) görüşmelerden sonra bütçenin tümü açık oya sunulur. Kabul oyları fazla ise bütçe, T.B.M.M.’nce kabul edilmiş olur.

13         Kanun tasarısı onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilir. Cumhurbaşkanı, Anayasanın 89 uncu maddesi gereği, bütçe kanununu yeniden görüşülmek üzere T.B.M.M.’ne iade edemez. Onaylanan merkezî yönetim bütçe kanunu malî yılbaşından önce Resmî Gazetede yayımlanarak 1 Ocak’ta yürürlüğe girer.

14 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çerçevesinde Merkezi Yönetim Bütçesi Hazırlık ve Kanunlaşma Süreci SÜREÇ YETKİLİ MERCİ TARİH FAALİYETİN NİTELİĞİ ORTA VADELİ PROGRAM Kalkınma Bakanlığı hazırlar. Bakanlar Kurulu kabul eder. En geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar Kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsar. ORTA VADELİ MALİ PLAN Maliye Bakanlığı hazırlar. Yüksek Planlama Kurulu karara bağlar. En geç Eylül ayının onbeşine kadar Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerir. BÜTÇE ÇAĞRISI ve EKİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ Maliye Bakanlığı Bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir. YATIRIM GENELGESİ VE EKİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ Kalkınma Bakanlığı KAMU İDARELERİNİN BÜTÇE VE YATIRIM TEKLİFLERİNİN GÖNDERİLMESİ VE GÖRÜŞÜLMESİ Harcamacı Kuruluşlar bütçe tekliflerini Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, yatırım tekliflerini Kalkınma Bakanlığına gönderilir Orta Vadeli Mali Planın Yayımı-Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun TBMM'ye Sevki Gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında; Orta vadeli program ve mali planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar, Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları çerçevesinde belirlenmiş ödenek tavanları, Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayışı, İdarenin performans programı ve performans hedefleri, dikkate alınır. Bütçe teklifleri Maliye Bakanlığına verildikten sonra Harcamacı Kuruluşların yetkilileriyle gider,gelir ve performans programı teklifleri hakkında bütçe görüşmeleri yapılır. YÜKSEK PLANLAMA KURULU (YPK) En geç Ekim ayının ilk haftası Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı Bakanlar Kurulunca TBMM'ye sunulmadan önce Yüksek Planlama Kurulu toplanarak makro ekonomik göstergeleri ve bütçe büyüklüklerini görüşür. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISININ HAZIRLANMASI Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 15 Eylül-17 Ekim İlgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri ile belirlenen maliye politikaları doğrultusunda merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ve bağlı cetvelleri hazırlanır. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISININ T.B.M.M’ YE SEVKİ Bakanlar Kurulu En geç 17 Ekim Makro ekonomik göstergeler ve bütçe büyüklüklerinin Yüksek Planlama Kurulunda görüşülmesinden sonra, Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı, mali yıl başından en az 75 gün önce Bakanlar Kurulu tarafından TBMM'ye sunulur. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TASARISININ TBMM’ DE GÖRÜŞÜLMESİ T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonu 17 Ekim – 31Aralık Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı 17 Ekim'i takip eden 55 gün içinde Plan ve Bütçe Komisyonunda, sonraki 20 gün içerisinde ise Genel Kurul'da görüşülür. T.B.M.M. Genel Kurulu MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TASARISININ KANUNLAŞMASI T.B.M.M. ve Cumhurbaşkanı En geç 31 Aralık TBMM tarafından kabul edilen merkezi yönetim bütçe kanunu Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra mali yıl başından önce Resmi Gazete'de yayımlanır. YÜRÜRLÜK Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri 1 Ocak 31 Aralık Mali yıl

15 Geçici Bütçe Kanunu (5018 SK 19.md )
Zorunlu nedenlerle bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, Bir önceki yıl bütçe başlangıç ödeneklerinin belirli bir oranı esas alınarak, Uygulaması altı ayı geçemez. Cari yıl bütçesinin yürürlüğe girmesiyle geçici bütçe uygulaması sona erer Yapılan harcamalar ve tahsil olunan gelirler cari yıl bütçesine dahil edilir.  

16 2015 Yılı Bütçe Kanununun KBÖ
Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik K.D.P Kesintisi için %34 Mal ve Hizmet Alımları 03.5 %35 diğer %25 Cari Transferlerde %30 Yurtdışı %50 Sermaye Giderleri (Yatırım) %20 Bütçe Kanununa ekli cetveller (H,İ,K gibi) % 6.8 artırılarak uygulanacak YILI GEÇİCİ BÜTÇE KANUN TASARISI.pdf

17 Bütçeler Analitik Bütçe Sınıflandırmasına göre hazırlanır.

18 Kurumsal sınıflandırmada, bütçe sistemi içinde yer alan idari yapı temel alınmıştır.
Fonksiyonel sınıflandırma devlet faaliyetinin türünü göstermek üzere tasarlanmıştır. Finansman tipi sınıflandırma harcamanın hangi kaynakla finanse edildiğini gösterir. Ekonomik sınıflandırma devlet faaliyetlerinin, milli ekonomi üzerindeki etkilerine göre gruplanmasıyla oluşturulmuştur.

19 KURUMSAL SINIFLANDIRMA KAMU HASTANLERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
15 75 00 02 ÖZEL KALEM 04 DESTEK VE İDARİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 05 İNSAN KAYNAKLARI KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 20 DENETİM HİZMERLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 23 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 24 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 30 TIBBİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 31 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 32 İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 62 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ

20 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

21 FİNANSMAN KODU AÇIKLAMA 1 GENEL BÜTÇELİ İDARELER 2 ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER 3 DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 4 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 5 MAHALLİ İDARELER 6 ÖZEL ÖDENEKLER 7 DIŞ PROJE KREDİLERİ 8 ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR

22 15 75 00 62 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ 07 3 1 01 Memurlar 2 Sözleşmeli Personel İşçiler 4 Geçici Personel 02 03 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri 5 Hizmet Alımları 7 Menkul Mal Alım Bakım ve Onarım Giderleri 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 06 Makine teçhizat Büyük Onarım 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 09 10 Yapı Tesis Diğer Sermaye Giderleri

23 MUHASEBE VE BİRİM KODLARI
SKOD KKOD1 KKOD2 KKOD3 KKOD4 KKOD5 KURUM ADI 14 15 75 00 62 Türkiye Kamu Hastane Kurumu 1102 101 Devlet Hastanesi-Ceyhan 1105 Devlet Hastanesi-Karaisalı 1107 Devlet Hastanesi -Kozan 1109 Devlet Hastanesi -80.Yıl Pozantı 1111 Devlet Hastanesi -Tufanbeyli 1115 Devlet Hastanesi -İmamoğlu 1150 450 Kamu Hastane Birliği 104 Devlet Hastanesi -Adana 109 Devlet Hastanesi -Çukurova 151 Doğumevi Hastanesi -Adana 181 Adana Numune Hastanesi 182 Ruh Sağlığı Hastanesi-Adana Dr.Ekrem Tok 191 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-Adana 2100 172 Eğitim ve Araştırma t Hastanesi –Adıyaman Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-Adıyaman 2101 Devlet Hastanesi -Besni

24 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2016 YILI BÜTÇE TASARISI
KODU AÇIKLAMA 2015 2016 2017 2018 ORAN KBÖ AĞUSTOS SONU HARCAMA BÜTÇE TASARI BÜTÇE TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 75,15% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 17,66% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2,34% 05 CARİ TRANSFERLER 0,33% 06 SERMAYE GİDERLERİ 4,53% GENEL TOPLAM 100,00%

25 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ 2016 YILI BÜTÇE TASARISI
KODU AÇIKLAMA 2015 2016 2017 2018 KBÖ AĞUSTOS SONU HARCAMA BÜTÇE TASARI BÜTÇE TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ GENEL TOPLAM

26 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ 2016 YILI BÜTÇE TASARISI
( TL) EKO.KOD. AÇIKLAMA 2016 2017 2018 I II BÜTÇE TASARI BÜTÇE TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 1 MEMURLAR 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3 İŞÇİLER 4 GEÇİCİ PERSONEL 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ 5 HİZMET ALIMLARI 43.000 46.000 49.000 7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ KURUM TOPLAMI

27 TEŞEKKÜRLER…


"GENEL BÜTÇENİN HAZIRLAMA SÜRECİ Emine ŞAHİN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları