Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bütçe, esas itibariyle bir kanun olmasına karşın bütçe yasa tasarısının hazırlanması, mecliste görüşülmesi ve kanunlaşması açısından özellik arz eden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bütçe, esas itibariyle bir kanun olmasına karşın bütçe yasa tasarısının hazırlanması, mecliste görüşülmesi ve kanunlaşması açısından özellik arz eden."— Sunum transkripti:

1

2 Bütçe, esas itibariyle bir kanun olmasına karşın bütçe yasa tasarısının hazırlanması, mecliste görüşülmesi ve kanunlaşması açısından özellik arz eden bir kanundur.

3 Ülkemizde devlet bütçesi yasal dayanağını, Anayasa ( 161-163 md. ) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ( 12-19 md.) almaktadır.

4 5018 SK 16 ’ncı maddesi, Bütçe hazırlık süreci OVP ve OVMP kabul edilmesi ile başlamaktadır. Orta vadeli programı (OVP) Kalkınma Bakanlığınca hazırlanır, Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar, Bakanlar Kurulunca kabul edilir. 2016- 2018 OVP.pdf 2016- 2018 OVP.pdf

5 Orta Vadeli Malî Plan (OVMP) Gelecek üç yılın gelir ve gider tahminlerini, Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerir, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır, Eylül ayının on beşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır. 2016-2018 OVMP.pdf2016-2018 OVMP.pdf

6 Kamu idareleri bütçe ve yatırım tekliflerini, Maliye Bakanlığınca hazırlanan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberine göre hazırlarlar. 2016-2018 BÜTÇE REHBER ÇAĞRI.pdf 2016-2018 YATIRIM REHBER.pdf 2016-2018 BÜTÇE REHBER ÇAĞRI.pdf 2016-2018 YATIRIM REHBER.pdf

7 Kamu idareleri, Bütçe gelir ve gider teklifleri ile Yatırım tekliflerini hazırlar, Üs yönetici tarafından imzalanmış olarak, En geç Eylül ayı sonuna kadar, Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanlığına, gönderir.

8 Kurumlar tarafından oluşturulan bütçe teklifine son şekli Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Kalkınma Bakanlığınca verilir.

9 Kamu idareleri bütçe tekliflerini, www.bumko.gov.tr adresindewww.bumko.gov.tr e-bütçe sistemi üzerinden yaparlar. https://ebutce.bumko.gov.tr/

10 Genel Bütçenin Plan Bütçe Komisyonunda Görüşülmesi Kanunlaşması

11 Bütçe Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunca TBMM’ne ( mali yıldan 75 gün önce) sunulur, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmalarını 55 gün içerisinde tamamlayarak, T.B.M.M Genel Kurulu’na sunar.

12 Genel Kurulda bütçe görüşmelerine, Maliye Bakanı’nın konuşmasıyla başlanır. Genel Kuruldaki (20 gün) görüşmelerden sonra bütçenin tümü açık oya sunulur. Kabul oyları fazla ise bütçe, T.B.M.M.’nce kabul edilmiş olur.

13 K anun tasarısı onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilir. Cumhurbaşkanı, Anayasanın 89 uncu maddesi gereği, bütçe kanununu yeniden görüşülmek üzere T.B.M.M.’ne iade edemez. Onaylanan merkezî yönetim bütçe kanunu malî yılbaşından önce Resmî Gazetede yayımlanarak 1 Ocak’ta yürürlüğe girer.

14 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çerçevesinde Merkezi Yönetim Bütçesi Hazırlık ve Kanunlaşma Süreci SÜREÇYETKİLİ MERCİTARİHFAALİYETİN NİTELİĞİ ORTA VADELİ PROGRAM Kalkınma Bakanlığı hazırlar. Bakanlar Kurulu kabul eder. En geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar Kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsar. ORTA VADELİ MALİ PLAN Maliye Bakanlığı hazırlar. Yüksek Planlama Kurulu karara bağlar. En geç Eylül ayının onbeşine kadar Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerir. BÜTÇE ÇAĞRISI ve EKİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ Maliye Bakanlığı En geç Eylül ayının onbeşine kadar Bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir. YATIRIM GENELGESİ VE EKİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ Kalkınma Bakanlığı KAMU İDARELERİNİN BÜTÇE VE YATIRIM TEKLİFLERİNİN GÖNDERİLMESİ VE GÖRÜŞÜLMESİ Harcamacı Kuruluşlar bütçe tekliflerini Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, yatırım tekliflerini Kalkınma Bakanlığına gönderilir Orta Vadeli Mali Planın Yayımı-Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun TBMM'ye Sevki Gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında; Orta vadeli program ve mali planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar, Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları çerçevesinde belirlenmiş ödenek tavanları, Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayışı, İdarenin performans programı ve performans hedefleri, dikkate alınır. Bütçe teklifleri Maliye Bakanlığına verildikten sonra Harcamacı Kuruluşların yetkilileriyle gider,gelir ve performans programı teklifleri hakkında bütçe görüşmeleri yapılır. YÜKSEK PLANLAMA KURULU (YPK)Kalkınma Bakanlığı En geç Ekim ayının ilk haftası Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı Bakanlar Kurulunca TBMM'ye sunulmadan önce Yüksek Planlama Kurulu toplanarak makro ekonomik göstergeleri ve bütçe büyüklüklerini görüşür. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISININ HAZIRLANMASI Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 15 Eylül-17 Ekim İlgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri ile belirlenen maliye politikaları doğrultusunda merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ve bağlı cetvelleri hazırlanır. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISININ T.B.M.M’ YE SEVKİ Bakanlar KuruluEn geç 17 Ekim Makro ekonomik göstergeler ve bütçe büyüklüklerinin Yüksek Planlama Kurulunda görüşülmesinden sonra, Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı, mali yıl başından en az 75 gün önce Bakanlar Kurulu tarafından TBMM'ye sunulur. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TASARISININ TBMM’ DE GÖRÜŞÜLMESİ T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonu 17 Ekim – 31Aralık Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı 17 Ekim'i takip eden 55 gün içinde Plan ve Bütçe Komisyonunda, sonraki 20 gün içerisinde ise Genel Kurul'da görüşülür. T.B.M.M. Genel Kurulu MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TASARISININ KANUNLAŞMASI T.B.M.M. ve CumhurbaşkanıEn geç 31 Aralık TBMM tarafından kabul edilen merkezi yönetim bütçe kanunu Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra mali yıl başından önce Resmi Gazete'de yayımlanır. YÜRÜRLÜK Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri 1 Ocak 31 Aralık Mali yıl

15 Geçici Bütçe Kanunu ( 5018 SK 19.md ) Zorunlu nedenlerle bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, Bir önceki yıl bütçe başlangıç ödeneklerinin belirli bir oranı esas alınarak, Uygulaması altı ayı geçemez. Cari yıl bütçesinin yürürlüğe girmesiyle geçici bütçe uygulaması sona erer Yapılan harcamalar ve tahsil olunan gelirler cari yıl bütçesine dahil edilir.

16 2015 Yılı Bütçe Kanununun KBÖ Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik K.D.P Kesintisi için %34 Mal ve Hizmet Alımları 03.5 %35 diğer %25 Cari Transferlerde %30 Yurtdışı %50 Sermaye Giderleri (Yatırım) %20 Bütçe Kanununa ekli cetveller (H,İ,K gibi) % 6.8 artırılarak uygulanacak. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE KANUN TASARISI.pdf 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE KANUN TASARISI.pdf

17 Bütçeler Analitik Bütçe Sınıflandırmasına göre hazırlanır.

18 Kurumsal sınıflandırmada, bütçe sistemi içinde yer alan idari yapı temel alınmıştır. Fonksiyonel sınıflandırma devlet faaliyetinin türünü göstermek üzere tasarlanmıştır. Finansman tipi sınıflandırma harcamanın hangi kaynakla finanse edildiğini gösterir. Ekonomik sınıflandırma devlet faaliyetlerinin, milli ekonomi üzerindeki etkilerine göre gruplanmasıyla oluşturulmuştur.

19 KURUMSAL SINIFLANDIRMA KAMU HASTANLERİ KURUMU BAŞKANLIĞI 15750002ÖZEL KALEM 15750004 DESTEK VE İDARİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15750005İNSAN KAYNAKLARI KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15750020DENETİM HİZMERLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 15750023STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 15750024HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 15753000 TIBBİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15753100 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15753200 İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 15750062 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ

20 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

21 FİNANSMAN KODU AÇIKLAMA 1GENEL BÜTÇELİ İDARELER 2ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER 3DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 4SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 5MAHALLİ İDARELER 6ÖZEL ÖDENEKLER 7DIŞ PROJE KREDİLERİ 8ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR

22 15750062 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ 157500620731001011Memurlar 157500620731001012Sözleşmeli Personel 157500620731001013İşçiler 157500620731001014Geçici Personel 157500620731001021Memurlar 157500620731001022Sözleşmeli Personel 157500620731001023İşçiler 157500620731001024Geçici Personel 157500620731001032Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 157500620731001033Yolluklar 157500620731001034Görev Giderleri 157500620731001035Hizmet Alımları 157500620731001037Menkul Mal Alım Bakım ve Onarım Giderleri 157500620731001038Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 157500620731001061Makine teçhizat 157500620731001067Büyük Onarım 157500620731021039Tedavi ve Cenaze Giderleri 157500620731091033Yolluklar 157500620731101039Tedavi ve Cenaze Giderleri 157500620788001061Makine teçhizat 157500620788001065Yapı Tesis 157500620788001069Diğer Sermaye Giderleri

23 MUHASEBE VE BİRİM KODLARI SKODKKOD1KKOD2KKOD3KKOD4KKOD5KURUM ADI 1415750062 Türkiye Kamu Hastane Kurumu 110215750062101Devlet Hastanesi-Ceyhan 110515750062101Devlet Hastanesi-Karaisalı 110715750062101Devlet Hastanesi -Kozan 110915750062101Devlet Hastanesi -80.Yıl Pozantı 111115750062101Devlet Hastanesi -Tufanbeyli 111515750062101Devlet Hastanesi -İmamoğlu 115015750062450Kamu Hastane Birliği 115015750062104Devlet Hastanesi -Adana 115015750062109Devlet Hastanesi -Çukurova 115015750062151Doğumevi Hastanesi -Adana 115015750062181Adana Numune Hastanesi 115015750062182Ruh Sağlığı Hastanesi-Adana Dr.Ekrem Tok 115015750062191Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-Adana 210015750062450 Kamu Hastane Birliği 210015750062172Eğitim ve Araştırma t Hastanesi –Adıyaman Üniversitesi 210015750062191Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-Adıyaman 210115750062101Devlet Hastanesi -Besni

24 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2016 YILI BÜTÇE TASARISI KODU AÇIKLAMA 2015201620172018 ORAN KBÖ AĞUSTOS SONU HARCAMA BÜTÇE TASARIBÜTÇE TAHMİNİ 01PERSONEL GİDERLERİ 7.385.201.0005.311.034.6008.720.809.0009.515.110.00010.295.928.000 75,15% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.704.609.0001.202.792.8892.049.072.0002.235.702.0002.419.165.000 17,66% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 259.489.000161.949.853271.046.000287.326.000303.469.000 2,34% 05CARİ TRANSFERLER 28.970.0009.451.34138.063.00039.527.00040.623.000 0,33% 06SERMAYE GİDERLERİ 495.000.000308.259.863525.690.000594.293.000660.200.000 4,53% GENEL TOPLAM9.873.269.0006.993.488.54711.604.680.00012.671.958.00013.719.385.000 100,00%

25 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ 2016 YILI BÜTÇE TASARISI KODU AÇIKLAMA 2015201620172018 KBÖ AĞUSTOS SONU HARCAMA BÜTÇE TASARIBÜTÇE TAHMİNİ 01PERSONEL GİDERLERİ 7.356.884.5005.290.903.3928.700.062.0009.492.473.00010.271.434.000 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.700.478.0001.200.141.9172.044.391.0002.230.562.0002.413.503.000 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 239.624.000150.490.471249.600.000264.550.000279.371.000 05CARİ TRANSFERLER 28.440.0008.958.34137.500.00038.929.00039.990.000 06SERMAYE GİDERLERİ 479.150.000306.958.719502.413.000568.135.000631.274.000 GENEL TOPLAM9.804.576.5006.957.452.84011.533.966.00012.594.649.00013.635.572.000

26 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ 2016 YILI BÜTÇE TASARISI ( TL) EKO.KOD. AÇIKLAMA 201620172018 III BÜTÇE TASARIBÜTÇE TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ8.700.062.0009.492.473.00010.271.434.000 1MEMURLAR7.740.354.0008.445.346.0009.138.370.000 2SÖZLEŞMELİ PERSONEL804.830.000878.138.000950.201.000 3İŞÇİLER101.300.000110.528.000119.601.000 4GEÇİCİ PERSONEL53.578.00058.461.00063.262.000 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ2.044.391.0002.230.562.0002.413.503.000 1MEMURLAR1.931.699.0002.107.638.0002.280.630.000 2SÖZLEŞMELİ PERSONEL81.859.00089.315.00096.505.000 3İŞÇİLER21.134.00023.059.00024.952.000 4GEÇİCİ PERSONEL9.699.00010.550.00011.416.000 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ249.600.000264.550.000279.371.000 2TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI37.386.00039.705.00042.009.000 3YOLLUKLAR33.291.00035.354.00037.404.000 4GÖREV GİDERLERİ932.000990.0001.047.000 5HİZMET ALIMLARI43.00046.00049.000 7MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ214.000227.000240.000 8GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ234.000248.000262.000 9TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ177.500.000187.980.000198.360.000 05 CARİ TRANSFERLER37.500.00038.929.00039.990.000 6YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER37.500.00038.929.00039.990.000 06 SERMAYE GİDERLERİ502.413.000568.135.000631.274.000 1MAMUL MAL ALIMLARI394.413.000461.135.000524.274.000 5GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ6.000.00000 7GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ102.000.000107.000.000 KURUM TOPLAMI11.533.966.00012.594.649.00013.635.572.000

27 TEŞEKKÜRLER…


"Bütçe, esas itibariyle bir kanun olmasına karşın bütçe yasa tasarısının hazırlanması, mecliste görüşülmesi ve kanunlaşması açısından özellik arz eden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları