Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teoriler ve Yakla ş ımlar DAN LAUGHEY MEDYA ÇALIŞMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teoriler ve Yakla ş ımlar DAN LAUGHEY MEDYA ÇALIŞMALARI."— Sunum transkripti:

1 Teoriler ve Yakla ş ımlar DAN LAUGHEY MEDYA ÇALIŞMALARI

2 Medya Çalışmaları Önemlidir

3 Kaç defa duydunuz? Gazetelerde okuduklarına inanma! Medya suçlamak zorundadır! Gazeteciler her ş eyi abartır! Pop müzik tamamıyla uydurulmu ş bir ş eydir! Televizyon, insanı aptalla ş tırır!

4 Olumsuzlukları ile birlikte tüm bu ifadelerin ortak noktası nedir? Medya bölüntüsüzdür ve hep aynıdır! Medya ş unu yapar, medya bunu yapar! Ve medyada çalı ş an herkes aynı çıkarlara, aynı siyasete, aynı saç kesimine, aynı arabalara, aynı yeme-içme alı ş kanlıklarına sahiptir!

5 Medya tekil bir varlık mıdır?

6 Medyanı tekil bir varlık olmadı ğ ını hepimiz biliriz. Farklı medya endüstrileri? Pratikleri? Yapım ve izleyicilerinin çe ş itlili ğ i? Yine de büyük, kötü ve gizemli bir varlık olarak medya varlı ğ ını sürdürüyor.

7 Günümüzde Medya Hiç olmadı ğ ı kadar parçalanmı ş ve çok türel bir yapıdadır… Birkaç tv kanalı, radyo istasyonu vs. geçmi ş te kaldı. Medyanın mülkiyet ve denetimi birkaç ki ş inin de elinde olsa bugünlerde üretilen ve tüketilenler gerçekten çok çe ş itli. Bunlar nelerdir?

8 Yetenek programları Ho ş ezgiler Romantik komediler Tabloid dedikodular vb. ana akım tarifeleri asla ölmeyecek. ANCAK;

9 Yeni dijital medya teknolojileri, endüstrileri ve giri ş imcilerinin de azımsanmayacak katkısıyla alternatif belli bir gruba hizmet eden pek çok kar ş ı durum da ortaya çıkmı ş tır.

10 1-Propaganda medyası 2-Kamu hizmeti medyası 3-Reklam medyası 4-Kült medyası 5-Alternatif medya 6-Sosyal medya 7-Psi ş ik medya Yedi medya türü

11 1-Propaganda Medyası Bu tür ; Belli ki ş iler v gruplar, özellikle de hükümetler tarafından denetlenir. Örne ğ in: Çin medyasının mülkiyet ve denetimi devletin tekelindedir. Tüm içerik (televizyon, filmler, gazeteler vs.) kamuoyuna sunulmadan titizlikle kaydedilir ve denetlenir. Dahası düzeltilir ve engellenir. Propagandacılar kendilerini kamu yararı ilkesini kullanarak savunurlar. Demokratik ülkelerin ço ğ unlu ğ u propaganda medyasından özenle kaçınırlar.

12 2-Kamu hizmeti medyası Bu tür; Zaman zaman faaliyetlerini sürdürebilmek için hükümet onayına ihtiyaç duysa da, devlet mülkiyetinde de ğ ildir. -Ki ş iye ait medya ş irketleriyle benze ş ir. Azımsanmayacak ölçüde ba ğ ımsızlık ve özgürlü ğ e sahip olsa da daima kamu ve onu temsil edenlere (ör:siyasetçilere) kar ş ı sorumlu davranmak durumundadır. En ünlüsü BBC’dir Kayna ğ ının neredeyse tümü izleyicilerden alınan yıllık zorunlu lisans vergilerinden gelir. Ticari kaygılar yasaktır ve yarar sa ğ lamak biricik esastır.

13 3-Reklam medyası Ticari ya da tüzel medya olarak ta bilinir. Batı ülkelerinde hakimdir. Amerikan modelinin kökleri 1920’lere kadar dayanır. Amerikan reklam medyası tüm dünyaya ihraç edilip yayılmı ş tır. Anlamı: reklamlar tarafından finanse edilen medya türüdür. Reklam medyası insanlara istedikleri ş eyi- ya da, reklamcıların onslara istemelerini istedikleri ş eyi- vererek bir tür kamu hizmeti görürler.

14 4-Kült medya * Kült nedir?

15 Kült film ( İ ngilizce: Cult film) sadık, tutkulu ama görece az sayıda bir hayran kitlesine sahip filmler için kullanılan bir terimdir. Kült kelimesi ( İ ngilizce: Cult, Fransızca: Culte, Almanca: Kult) batı dillerine tapınma anlamındaki Latince cultus kelimesinden girmi ş tir ve Türkçe'de de batı dillerindeki gibi tutku, ilahla ş tırma derecesinde a ş ırı saygı anlamlarını ta ş ır. KültLatince

16 Kült filmler ilk gösterime verildiklerinde önemli bir ticari ba ş arı gösterememi ş, aynı zamanda ele ş tirmenlerden de övgüler alamamı ş genelde dü ş ük bütçeli ba ğ ımsız filmlerdir. Bu filmler ba ş larda ço ğ unlu ğ u olu ş turan ortalama sinema seyircisinin dikkatini çekmemi ş de olsa zaman içinde kendilerine has, az sayıda ama tutkulu, hatta saplantılı bir seyirci kitlesi olu ş turmu ş lardır. Bu filmlerin fanatik hayranları (veya müritleri) kült film olarak kabul ettikleri bir filmi defalarca seyrederler, repliklerini ezberlerler, filmle ilgili en ince ayrıntıları ö ğ renirler, filmin de ğ i ş ik versiyonlarını biriktirirler, hatta filmle ilgili malzemelerinin koleksiyonlarını yaparlar.

17 Kült filmlerin her zaman küçük bir hayran kitlesi olması gerekmez. Bunun istisnaları da çoktur. Örne ğ in bir Taksi Ş oförü (Taxi Driver) (1976), Ucuz Roman (Pulp Fiction) (1994) veya Dövü ş Kulübü(Fight Club) (1999) gibi filmler çok geni ş seyirci kitlesine ula ş mı ş popüler kült filmlere örnek olarak verilebilir.Taksi Ş oförüTaxi DriverUcuz RomanPulp FictionDövü ş KulübüFight Club Bir filmin kült olabilmesi için sinemasal de ğ erinin yüksek olması gerekmez. Özellikle Türkiye dı ş ında kült statüsüne ula ş mı ş bir film:Dünyayı Kurtaran AdamDünyayı Kurtaran Adam

18 4-Kült medya E ğ er reklam medyası “ ş u anda, ş imdi” tarafından güdüleniyorsa, kült medya türü bu ticari sürünün bir adım berisinde durur. Kült medya ortaya çıkan üslup, tını, tür ve gelene ğ in akım belirleyicisidir. Çok azı önündedir, geneli onun izinden gider.

19 5-Alternatif medya Kült medya ve reklam medyasının tersine, alternatif medya türü kesinlikle kar güdüsü ta ş ımaz. Alternatif medya, ana akım medya içerisinde yer verilmeyen, gerekli ve belli bir amaç u ğ runa mücadele vermek üzere var olur. Aslında propaganda medyası ile ortak bir çok yönü payla ş ır; her ikisi de bileyece ğ i bir baltaya, olu ş turaca ğ ı bir gündeme, içini dolduraca ğ ı siyasi bir amaca sahiptir. Ama pratikte ki büyük fark ş udur; Propaganda medyası güçlüler tarafından yürütülürken, alternatif medyanın insanları genellikle güçsüzlerdir. Niyetleri daha fazla güç ve görünürlük sa ğ layabilmektir. Örn:yoksullar, AIDS hastaları, i ş sizleri, marjinal siyasi partileri destekleyenler, feministler vb. çıkarlarına hizmet ederler.

20 6-Sosyal medya Hiç ş ekilde özel olmamasına kar ş ın, aynı zamanda en az kamusal olandır (alternatif medyadan bu noktada ayrılır). Geleneksel medya türleri gibi iki yönlü ileti ş im sa ğ lamı ş di ğ er hiçbir medya türüne hiçbir zaman benzememi ş tir. Ancak internet ve telefon bunu de ğ i ş tirmi ş tir. Bugünün sosyal medyası en popüler türler arasındadır.. Sosyal payla ş ım a ğ ları, ileti panoları, bloglar ı di ğ er kullanıcı türevli içerik forumları dünyanın farklı bölgelerinden ve birbirinden tümüyle farklı deneyimlere sahip insan kümeleri arasında kolay ileti ş im olana ğ ı sa ğ lar. Etkile ş im sebebiyle tercih edilir. A ğ da attı ğ ımız her adım pazarlama acentelerini çıkarları do ğ rultusunda takip edilir. Sosyal medyadaki fantastik etkile ş im e ş düzey olanaklar ve tehditler sunar.

21 7-Psişik medya Kehanet, medyumlar, gelece ğ i görenler… Genellikle günümüz medyasıyla aynı parantez içine alınmayan bir medya türüdür. PM insan davranı ş ları üzerinde ki bütün kötü ve zararlı etkileri hakkında korkularımızın kayna ğ ıdır. Video oyunlar – mantık dı ş ı ş iddete yönlendirir- A ğ lak filmler- bizi gözya ş larına bo ğ a- Müzik- üzerimizde hipnotize edici etkisi vardır Macera filmleri- bizi vekaleten egzotik bir yerden ba ş ka bir yere götürür. Ne denli karma ş ık olursa olsun her tür medya teknolojileri kendileriyle ba ğ lantı kuran herkesi büyüleyen bir psi ş ik medyadır.

22 Kısa bir medya çalışmaları tarihçesi Yakla ş ık bir yüzyıl önce ortaya çıkmı ş tır. 19yy sonları ve 20yy ba ş ları yüksek tirajlı gazete ve reklamların yaygınla ş masına, popüler sinema ve kaydedilmi ş (gramofon) müziklerinin ba ş langıcına ve di ğ er medya geli ş meleri arasında radyo ve telefonun icadına tanıklık etmi ş tir. Yine yakla ş ık aynı dönemde Birle ş ik devletler ve Kanada’da kurulan bir çok üniversite bu seri üretim, seri da ğ ıtım ve seri tüketim medyanın siyasi, psikoljik ve sosyal sonuçlarını ara ş tırmaya yönelmi ş lerdir. Kuzey Amerikalı ara ş tırmacılar medya de ğ il ileti ş im çalı ş maları terimini kullanmı ş lardır.

23 Kitle ileti ş im ara ş tırmaları iki dünya sava ş ı arasında hızla geni ş lemi ş tir. -1940’lar öncesi dü ş ünce: Akademik ve genel kanı medyanın insanların siyaset ve din gibi önemli meselelere ili ş kin dü ş üncelerini etkileme ve de ğ i ş tirmeyi ba ş aran son derece güçlü bir etmen oldu ğ u yönündeydi.Örn. 1940lar boyunca Nazi Almanya’sında yürütülen medya propagandası. 20. yüzyılda önceki dü ş üncelere kar ş ı çıkmadan ki ş iler arası ileti ş imin görü ş olu ş umunda rolünün daha büyük bir öneme sahip oldu ğ unu öne sürdüler.

24 Yakın geçmişte ise Medyanın etkilerini hafifleten mutlu bir ortak görü ş ye ş ermeye ba ş ladı. Evet medya bir fark yaratır fakat bunun etkisi çok da abartılmamalıdır. Kuzey Amerika ileti ş im çalı ş maları gelene ğ i internetin etkilerine ili ş kin sarmal kaygılar sayesinde bir tür yeniden do ğ u ş u deneyimlemi ş tir. Öncüleri radyo ve televizyon gibi internette akademiye ikiye bölmü ş tür.

25 Bir taraf; Güçlü (ve istismar etme e ğ ilimine sahip) bir sosyal de ğ i ş im aracı olarak yorumlarken Di ğ er taraf; Bilgi ve e ğ lence karı ş ımına dönük zararsız olarak görmü ş tür.

26 Britanya ve Kıta Avrupa’sı K. Amerika’dan bütünüyle farklıdır. Be ş eri bilimler -özellikle de kitle kültürü ve edebiyatı- içinde de ğ erlendirilmi ş tir. Gözlemsel medya çalı ş maları okyanusun di ğ er yanına bırakılmı ş tır. Avrupalı aydınlar, ş iiri, romanı, tiyatroyu nasıl inceliyorsa medyayı da öyle incelemi ş tir. Kültürel çalı ş maların ortaya çıkı ş ı K. Marks ve S. Freud’un ele ş tirel teoride temellenmi ş bir ingiliz akademi gelene ğ i ile birlikte anılmı ş tır.

27 Bugün; Medya çalı ş maları sürekli de ğ i ş en sosyal medya atlasını bütünüyle kapsamaktadır. Aslında internet çalı ş maları ba ş lı ba ş ına bir maceradır. Bunu medya çalı ş malarının kapsayıcı bir terim olarak kullanılmasından öte, televizyon çalı ş maları, gazetelik çalı ş maları gibi alanlara ayrılmasını izler. Yine de, medya çalı ş maları hala tüm bu yeni adlandırılmı ş alanların toplamıdır. Ama sinema çalı ş maları teorik ve metodoloji farklılıklardan dolayı daima ayrıksı kalmı ş tır.


"Teoriler ve Yakla ş ımlar DAN LAUGHEY MEDYA ÇALIŞMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları