Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Grup Adı: ZAMBAK Sümeyra Nur Beştepe Merve Okandan

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Grup Adı: ZAMBAK Sümeyra Nur Beştepe Merve Okandan"— Sunum transkripti:

1 Grup Adı: ZAMBAK Sümeyra Nur Beştepe Merve Okandan
Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Kaygı Düzeylerinin Akademik Motivasyon Üzerine İncelenmesi Grup Adı: ZAMBAK Sümeyra Nur Beştepe Merve Okandan

2 Araştırma sorularımız Üniversite öğrencilerinin kaygı düzeyleri ile motivasyonsuzluk düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Üniversite öğrencilerinin kaygı düzeyleri ile içsel motivasyon düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Üniversite öğrencilerinin kaygı düzeyleri ile dışsal motivasyon düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

3 Araştırmamızın amacı Akademik Motivasyon Ölçeği alanyazında birçok şeyi ölçmüştür ama kaygı düzeyleri ile akademik motivasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma bulamadık. Akademik motivasyon ölçeğiyle; Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyon Düzeylerine İlişkin Görüşleri(Serhatlıoğlu ve Gömleksız,2013). İngilizce Hazırlık Programı Öğrencilerinin Akademik Motivasyon, Kaygı ve Tutumları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler Örüntüsü(Akpur,2015)

4 Yöntem: Araştırmamızda ilişkisel tarama yöntemi Evren: Melikşah Üniversitesi Örneklem: Eğitim-Öğretim yılında Melikşah Üniversitesinde çeşitli fakültelerde okumakta olan toplam 50 öğrenci olmak üzere 25’i kız,25’i erkek öğrenci oluşturmaktadır.

5 Veri toplama süreci Kişisel Bilgi Formu, Akademik Motivasyon Ölçeği ve Sürekli Kaygı Ölçeği’ni uyguladık Kişisel bilgi formunu hazır örnekler üzerinden değişiklik yaparak uyguladık.örneğin, hazır bilgi formlarında gelirdüzeyi ve devam ettikleri programdan memnuniyet düzeylerini soran sorular vardı fazla objektif olmayacağı için ve örneklem küçük olduğu için o maddeleri iptal ettik.Bunun yanısıra katılımcıların fakültesi,cinsiyeti,anne-baba birlikteliği,anne-baba eğitim durumları ve şuanki akademik başarılarını sorduk. Kişisel bilgi formunda toplam 7 sorumuza vardı bunun yanında 2 ölçek uyguladık.Bunlarda likert tipi ölçeklerdir. (Faydalandığımız makalelerde aslında kaygı ölçeği 2 boyutlu kullanılmıştı fakat biz sadece sürekli kaygı ölçeğini kullandık çünkü hem durumluluk-süreklilik ve akademik motivasyon ölçeğini kullandığımızda 63 soru yapıyordu ilk uyguladığımız katılımcılardan çok fazla tepki aldık daha sonrakilerde durumluluk ölçeğini çıkardık.) .

6 Veri toplama aracı Sürekli Kaygı Ölçeği: 1970 yılında Spielberger ve arkadaşları geliştirmiştir yılları arasında Öner ve Le Compte Türkçeye uyarlamış ve standardizasyonunu gerçekleştirmişlerdir. Toplamda 20 madde vardır. 7 tane ters maddesi vardır.(21,26,27,30,33,36,39) 4 puanlı bir Likert Ölçeği’ni içermektedir. Türkçeleştirilmiş halinin iç-tutarlılığı ve güvenirliliği, Kuder Richarsdon , Madde Güvenilirliği ve test tekrar-test teknikleriyle araştırmıştır.

7 Kuder Richardson (Alpha) güvenilirliğine göre Süreklilik Kaygı Ölçeği’nin güvenilirlik katsayısı; .83 ile .87 arasındadır. Madde güvenilirliği korelasyonlarının sonuçlarına göre .34 ile .74’lük bir güvenilirliğe sahiptir. Bu değerler İngilizce formda bulunan maddelerin güvenilirlik değerleri ile karşılaştırıldığında, Türkçe maddelerin güvenilirlik katsayılarının İngilizce formda bulunan maddelerden daha yüksek değerlere sahip oldukları görülmüştür. Test tekrar-test güvenilirlik sonuçları da iki ölçeğin güvenilirliklerini desteklemektedir.Sonuçlar; .71 ile .86 arasındadır.

8 Puanlanışı: Doğrudan ve tersine çevrilmiş ifadelerin toplam ağırlıklarının saptanması için iki ayrı anahtar hazırlanır. Doğrudan ifadeler için elde edilen toplam ağırlıklı puandan,ters ifadelerin toplam ağırlık puanları çıkartılır ve bu sayıya 35 eklenir.

9 Örnek sorular 1) Genellikle keyfim yerindedir 2)Genellikle çabuk yorulurum 3)Herşeyi ciddiye alır ve endişelenirim 4)Olur olmaz düşünceler beni rahatsız eder

10 Akademik Motivasyon Ölçeği: Vallerand ve diğerleri (1992) tarafından geliştirilmiştir. Motivasyon Ölçeğinin (AMÖ), dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik analizleri Karataş ve Erden (2012) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin özgün hali 28 maddeden oluşmaktadır. Fakat yararlandığımız makalede 5 madde çıkarılmış ve içsel ve dışsal motivasyon boyutlarını ölçen 23 maddesi kullanılmıştır.

11 Üç farklı boyut altındaki yedi alt boyuttan oluşmaktadır.
Bunlar, dışsal motivasyonun üç alt boyutu (dışa bağlı düzenleme, içe yansıtma düzenlemesi, tanımlanmış düzenleme) içsel motivasyonun üç alt boyutu (bilmek, başarı, dürtü) motivasyonsuzluk boyutlarıdır.

12 AMÖ‟deki maddelerin 4 tanesi motivasyonsuzluk ( 5,12,19,26).
12 maddesi dışsal motivasyon(1,8,15,22,7,14,21,28,3,10,17,24). 12 maddesi ise içsel motivasyon boyutları(2,9,16,23,6,13,20,27,4,11,18,25) ile ilgilidir. Yedili likert tipi ölçektir. Ölçeğin değerlendirilmesinde her bir alt boyut için alınan toplam puan, öğrencinin o alt boyuta yönelik akademik motivasyon derecesini oluşturmaktadır.

13 Ölçeğin güvenirliği Cronbach alfa katsayısı hesaplanarak ve test tekrar test güvenirlik yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Ölçeğin boyutlarına ilişkin hesaplanan Cronbach alfa katsayılarının .62 ile .91 arasında, test tekrar test yöntemi hesaplanan korelasyon değerlerinin ise arasında değişen değerler aldığı raporlanmıştır.Özgün halinden 5 maddesi çıkarılınca güvenirlik katsayısı .85 olarak hesaplanmıştır.

14 örnek sorular 1)Daha önce görmediğim yeni şeyleri keşfederken yaşadığım memnuniyet duygusu için 2)Yeni şeyler öğrenmenin bana verdiği mutluluk ve tatmin için 3)İlgimi çeken konular hakkında daha fazla bilgi edinirken duyduğum mutluluk için

15 Veri analizi Kişisel Bilgi Formu, Sürekli Kaygı Envanteri ve Akademik Motivasyon Ölçeği ile elde edilen verilerin tümü SPSS de analiz edildi. Verilerin analizinde pearson çarpım momentler korelasyonu, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda anlamlı farklılığın çıktığı durumlarda gruplar arasında farkın kaynağını belirlemek için post-hoc kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.

16 Öğrencilerin kaygı düzeyleri ile motivasyonsuzluk düzeyleri arasında anlamlı ilişki var mıdır? Bulgularımıza göre; Pozitif yönde çok yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir(r= ,098 ve p<,05). Öğrencilerin kaygı düzeyleri ile içsel motivasyon düzeyleri arasında anlamlı ilişki var mıdır? Bulgularımıza göre; anlamlı ilişki yoktur. Öğrencilerin kaygı düzeyleri ile dışsal motivasyon düzeyleri arasında anlamlı ilişki var mıdır? Bulgularımıza göre ; Negatif yönde zayıf düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir(r= -,315 ve p<,05).

17 Öğrencilerin kaygı düzeyleri ile motivasyonsuzluk düzeyleri arasındaki ilişki
motivasyonsuzluk kaygıdüzeyi Pearson Correlation 1 ,098 Sig. (2-tailed) ,497 N 50

18 Öğrencilerin kaygı düzeyleri ile içsel motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki
kaygıdüzeyi içselmotivasyon Pearson Correlation 1 -,274 Sig. (2-tailed) ,054 N 50

19 Öğrencilerin kaygı düzeyleri ile dışsal motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki
kaygıdüzeyi dışsalmotivasyon Pearson Correlation 1 -,315* Sig. (2-tailed) ,026 N 50 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

20 Öneriler Bu araştırma Melikşah Üniversitesi öğrencilerinin profilini ortaya koyuyor. Daha sağlıklı sonuçlar için başka üniversiteler de yapılıp. Çünkü bölgesel bir farklılık da olabilir. Örneklemimiz az olduğu için de sorunlar yaşadık mesela mühendislik fakültesi yada ibf ‘nin kalabalık olduğunu düşünerek oralara 20’e yakın uygularken hemşireliğe sadece 2 tane uyguladık. Daha fazla uygulasaydık sonuçlarımız farklılaşabilirdi. Sürekli kaygı ölçeğinde de objektif cevaplar aldığımızı düşünmüyoruz.Çünkü durumdan kaynaklanan faktörler olabilir, o anlık cevap vermiş olabilir, bunun için belki ölçeğin uygulanacağı zaman planlanabilir.


"Grup Adı: ZAMBAK Sümeyra Nur Beştepe Merve Okandan" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları