Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
STRATEJİK YÖNETİM ve STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ

2 STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
Strateji kelimesi her alanda kullanıldığı gibi tanımı da her alanda farklılık göstermektedir. Genel olarak işletmeler ile ilgili olan tanımlarla yakından ilgileneceğiz. Strateji; örgütün uzun dönem hedeflerinin belirlenerek davranış biçimlerinin şekillendirilmesi ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakların temin edilmesidir. Bir diğer strateji tanımı ise ; Değişen bir çevrede faaliyet gösteren örgütlerin en az kayıpla hedeflerine ulaşmasını sağlayacak tüm kurallar ve yaklaşımlardır. Strateji aslında örgütün uzun vadeli amaçlarına ulaşmak için kullandığı en önemli yoldur.

3 STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
Stratejik Yönetim ; işletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmek, onu sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve dolayısıyla ortalama kar üzerinde getiri sağlayabilmek amacıyla, eldeki üretim kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması olarak tanımlanabilir. Buna göre stratejik yönetim ; stratejilerin planlanması için gerekli araştırma, inceleme, değerlendirme ve seçim çabaları; planlanan stratejilerin uygulanabilmesi için işletme içi her türlü tedbirin alınarak yürürlüğe konulması ve daha sonra da yapılan çalışmaların kontrol edilmesi ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.

4 STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
Stratejik Yönetim Düşüncesinin Evrimi

5 STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
Bilgi çağının sanayi çağından en önemli farkı bilgiye dayanmasıdır. Bundan dolayı günümüzde maddi olmayan varlıklar, maddi varlıklar kadar değerlidir. Bilgi çağının diğer bir farkı da işletmelerin başarıyı ancak uzun dönemli değer yaratacak faaliyetleri gerçekleştirerek elde edebilmeleridir. Günümüzde kurumların gelişimlerini sürdürebilmesi için; hedeflerin çok iyi belirlenebilmesi ve tüm kaynakların bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak şekilde kullanılabilmesi gerekmektedir. Bu ise ancak, yönetimde stratejik yönetim ilkelerinin uygulanması ile mümkün olabilmektedir.

6 STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
Planlama, yönetim sürecinin ilk aşamasını oluşturan en önemli yönetim fonksiyonudur. Geniş anlamda planlama: "şimdiki veriler ve gelecekteki muhtemel gelişmelerin ışığı altında belli bir amaca ulaşmada izlenecek yolu gösteren bir süreç" olarak tanımlanabilir Dar anlamda planlama ise; "neyin, neden, ne zaman, nasıl, nerede ve kim tarafından yapılacağını önceden kararlaştırma sürecidir" STRATEJİK PLANLAMA stratejik yönetimin en önemli aracıdır!.. Günümüz de stratejik yönetim literatüründe, stratejik planlarla performans değerleme arasında sıkı bir ilişki vardır. Stratejik uygulama ile stratejik performans değerleme arasındaki ilişkinin kurulamaması stratejik uygulamalarda başarısızlıklara neden olmaktadır.

7 STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
Günümüzde işletmelerin karşılaştığı iki problem bulunmaktadır. Bunlar ; İşletmelerin stratejik uygulamalarda yaşadıkları başarısızlıklar Performans değerlendirmede kullanılan geleneksel performans yöntemlerinin yetersizliğidir. Şirketlerin stratejilerini hayata geçirmede karşılaştığı en önemli engeller; Stratejinin işletme çalışanları tarafından anlaşılamaması, İşletmelerin hedef, ödüllendirme, kaynak kullanımı gibi teşvik edici faktörleri stratejiyle ilişkilendirememesi, İşletmelerin stratejileri iş hedeflerine dönüştürememesi ve iş hedeflerini gerçekleştirebilecek becerileri ortaya koyamamaları, Stratejilerin organizasyona ve çalışanlara yayılımının sağlanamaması ve stratejilerin çalışanların iş yaşantılarının bir parçası haline gelememesidir.

8 STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
Performans Yönetimi; her kurumun kendisine özgü belirlediği performans kriterlerine göre bir geliştirme ve iyileştirme sürecidir. Amaç; mevcut durumu tespit ederek olunması gereken noktaya varmak için yapılması gerekenleri ortaya koymak ve uygulanmasını desteklemektir. Performansın yönetimi sonuç almakla ilgilidir. İnsanları en iyi şekilde değerlendirir ve onların potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Kurumun amaç ve hedefleri etrafında ortak bir vizyona ulaşılmasını sağlar. Bireylere ve kurumun hedeflerine katkıda bulunmaları için olanak sağlar.

9 STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
Performans Yönetiminin Öncelikli Amaçları Nelerdir? Bireysel ve kurumsal performansta artış. Çalışanların iş memnuniyetinin ve motivasyonunun arttırılması. Performansın tüm çalışanlar için objektif olarak tespit edildiği; adil, eşit ve eş zamanlı değerlendirme. Kişisel gelişim planları, eğitimler, ücret, ödüllendirme ve kariyer planlama gibi uygulamalara baz teşkil edecek bir analiz ve değerlendirme sürecinin oluşturulması. Şirket içinde yüklenilen rol ve sorumlulukların daha somut olarak tanımlanması ve bu tanımlamalara paralel iş akışlarının oluşturulması.

10 STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
Performans Yönetim Sisteminin Aşamaları Bireysel performansın planlanması (Dönem başında ast ile üst arasında gerçekleşen hedef belirleme görüşmeleri yolu ile), Bireysel performansı değerlendirebilmek için gerekli kriterlerin belirlenmesi (Performans değerlendirme yöntemlerinin seçimi), Seçilen yöntemler doğrultusunda performansın gözden geçirilmesi (Değerlendirme formlarının önceden belirlenen ilkeler doğrultusunda doldurulması ve performansın değerlendirilmesi), Değerlendirilen bireye performansına ilişkin bir geri-besleme sağlanması (Değerlendirme mülakatlarının yapılması), Bireye sağlanan geri-besleme doğrultusunda performansın geliştirilmesi için kişinin yönlendirilmesi (Coaching), Performans değerlendirme sonuçlarının bireye ilişkin kararların alınmasında temel oluşturması (Ücretlendirme, terfi, kariyer geliştirme, eğitim vb.).

11 STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
Performans Yönetimi Sisteminin Aşamaları Girdiler Faaliyetler Çıktılar Çalışanın Özellik Kabiliyet Yetenekleri …. İş Performansı Hareketler Yapılan İş Davranışlar …. İşin sonucu Sonuçlar Çıktı Servis …. YÖNELTME YÖNELTME PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

12 STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
Performans Yönetiminin; Süreç Bazlı Performans Yönetimi, Stratejik Performans Yönetimi, Hedeflerle Performans Yönetimi, Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi, ………… Gibi bir çok değişik biçimi vardır.

13 STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
Stratejik performans yönetimi, sistem yaklaşımı içerisinde büyük resimden bilgi çıkarmak, bu bilgiyi uzun dönemli yön belirlemede kullanmak ve daha sonra bu yönü belirli amaçlara, hedeflere ve faaliyetlere dönüştürüp sonuç olarak örgütün hangi noktada bulunduğunu tespit etmeye çalışan bir süreci ifade etmektedir. Stratejik performans yönetimi, örgütü uzun vadede başarıya ulaştıracak olan bu yol haritası üzerine odaklanır. Örgütün üst düzey yönetiminde alınan kararlar ve belirlenen hedefler, bir örgütün uzun dönemde başarısı için çok önemlidir. Bu sebeple tüm çalışanlar, günlük çalışmalarının uzun vadeli hedeflerle doğrudan bağlantılı olduğunu hissetmek durumundadır. Çalışanların bunu hissetmesi, stratejik amaç ve hedeflere ulaşma konusundaki motivasyonu da güçlenecektir. Stratejik performans yönetimi, örgütün tüm kademedeki çalışanlarını bu süreç içinde aktif kılmaktadır.

14 STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
Stratejik performans yönetimi; işletmenin her seviyesinde, stratejik varsayımların test edilmesi, stratejik düşünmenin geliştirilmesi ve stratejik karar verme ve öğrenmeye olanak tanınması ile ilgilidir. Bu durum çalışanların stratejiye ve stratejinin işleyişine ilgi duymasını sağlar ve böylece kurumsal strateji işletmedeki her bir çalışanın günlük işi halini alır. Stratejik performans yönetimi için hareket noktasını, paylaşılan ortak bir anlayış ve işletmenin stratejik bağlamının açıklaması oluşturmaktadır. Çalışanların strateji kavramının ne anlama geldiği bilincinde olmaması, stratejinin çalışanlar tarafından uygulanmasını ve test edilmesini zorlaştırmaktadır.

15

16 STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
VİZYON İFADESİ Vizyon cümlesi yenilenebilir ve değiştirilebilir. Doğru yazılmış bir vizyon cümlesi:“Nereye ulaşmak istiyoruz?”,“Şu anda sunduğumuz en önemli hizmet nedir, beş yıl içerisinde bunları geliştirmek için neler yapabiliriz?” sorularına cevap verir, büyük resme odaklanır, belirli bir süreyi (5-10 yıl gibi) kapsar. Vizyon yalnızca geleceğin bir yansıması değil aynı zamanda yapılacak işlerin başlangıç noktasıdır. Vizyonun iyi bir yol gösterici olabilmesi için geleceği, insanların kolayca kavrayıp anlayabileceği biçimde tanımlaması gerekir. Vizyon başarı kavramını içermeli, insanların anlayıp kendi durumlarına uyarlayabilecekleri kadar basit olmalıdır. Ölçülebilir olması şart değildir, ama ona ulaşmanın ne anlama geldiğini insanlara anlatacak şekilde dile getirilmelidir.

17 STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
MİSYON İFADESİ Stratejik planlama sürecinin en zor ve en önemli yönlerinden birisi kurum misyonudur. Misyon ve vizyon cümleleri çoğu kez birbirinin yerine ve yanlış anlamlarda kullanılmakta ve birçok kurumun misyon ve vizyon cümleleri birbirine benzemektedir. Misyon, belirli bir zaman dilimini içermez, kurumun sonsuza kadar varoluş sebebini açıklar. Bu bakımdan bir kurum başka bir kuruma dönüşmedikçe misyonu değişmemektedir. Doğru yazılmış bir misyon cümlesi; “Kurum olarak biz kimiz?”, “Neden varız?”,“Burada ne yapmak için varız?”, “Kimlere hizmet ederiz?”, “Kurum olarak görevlerimizi nasıl yerine getiririz?”,“Kurumumuzun çözmesi gereken problemler nelerdir?”gibi sorulara cevap verir. Misyon cümleleri açık, anlaşılır, akılda kalıcı, kurumun ayırt edici özelliklerini ortaya koyan, kurumun değerlerini ve felsefesini yansıtan, kuruma enerji veren esnek ifadeleri içermektedir. Misyon belirleme modeline göre kurum kendi kendine yaptığı işe ilişkin “Neden bu işi yapıyoruz?” sorusunu sormalıdır. Birkaç kez arka arkaya tekrarlanan soru- cevap döngüsünden alınan son cevap kurumun gerçek misyonudur.

18 STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER Amaçlar, stratejik planın ayrıntılarına ilişkin çerçeveyi oluşturur ve kurumun kısa, orta ve uzun dönemdeki yönelimini, başarmak istediklerini belirler.Durum analizi, misyon ve değerlerle uyumludur. İddialı, gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Amaç ve hedef belirleme birbirini takip eden işlem basamaklarıdır. Amaçlar aracılığıyla 3-5 yıllık bir çerçeve oluşturulduktan sonra hedefler yazılır. Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik özel ve ölçülebilir alt amaçlardır. Her hedefte değişiklik yönü, değişiklik alanı, hedef kitle, değişiklik derecesi, zaman dilimi ile ilgili bilgiler bulunmalıdır.

19 STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
PERFORMANS KARNESİ (BALANCE SCORECARD) Performans karnesi işletmelerin misyonunu ve stratejilerini kapsamlı bir performans ölçütleri setine dönüştürerek stratejik performans ölçümü ve yönetimi için bir çerçeve oluşturan, ölçümü esasına dayalı bir stratejik performans yönetim sistemidir. Performans karnesi birden fazla performans bileşeninin ölçülmesi ve her bir performans ölçüm sonucuna belirli bir ağırlık verilerek özet bir şekilde raporlanmasına dayanmaktadır.

20 STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
PERFORMANS KARNESİ (BALANCE SCORECARD) BSC kontrolü değil strateji ve vizyonu merkeze alır (Kaplan ve Norton). Finansal ve finansal olmayan hedeflerin ve ölçütlerin belirlenmesinde kurum stratejisinden misyonundan ve vizyonundan yararlanılmaktadır. Böylece BSC kullanan kurumlarda strateji ölçülebilir finansal ve finansal olmayan performans değerlerine dönüştürerek geleneksel performans değerlendirme yöntemlerinin eksikliklerini ortadan kaldırmaktadır. Burada önemli olan BSC‟ın bir strateji belirleme aracı olmadığı, belirlenen stratejiyi örgüte yerleştirme ve uygulama mekanizması olduğunun farkına varılmasıdır. Dolayısıyla BSC‟ın uygulanabilmesi için öncelikle kurumun üzerinde fikir birliği sağladığı bir stratejisinin oluşması gerekmektedir.

21 STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ Stratejik planlamanın kendisinden beklenenleri gerçekleştirebilmesi, önemli ölçüde stratejik yönetimin diğer unsurlarıyla bütünleşmesine bağlıdır. Planlamanın, örgüt kaynaklarını stratejik yönde etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayabilmesi için kontrol, iletişim, enformasyon, motivasyon ve ödüllendirme gibi diğer önemli yönetim sistemleriyle bütünleştirilmesi gereklidir. Yani örgüt kültürü, stratejik planlamayla bütünleştirilmeli ve dengelenmelidir. Performans yönetimi, örgütün stratejilerini destekler biçimde ve örgüt kültürü ile uyumlu olmalıdır. Birimlerin performans ölçütleri ile örgütün bütünü ilgilendiren ölçütler uyumluluk göstermelidir. Performans ölçütleri kolay anlaşılır, güvenilir ve gerçekleştirilebilir olmalarının yanında belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilişkili ve belirli bir süre ile tanımlanmış olmalıdır.

22 Büşra İNCE Esra KOÇ Mehtap GERVAN


"STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları