Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN UYGULAMASI"— Sunum transkripti:

1 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

2 6183 SAYILI KANUN · KAMU ALACAĞININ ÖDENMESİ
· SÜRESİNDE ÖDENMEYEN ALACAKLARA UYGULANACAK MALİ MÜEYYİDELER · SÜRESİNDE ÖDENMEYEN ALACAKLARIN ZOR ALIM YOLUYLA TAHSİLİ · KAMU ALACAĞININ TAHSİL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALINACAK TEDBİRLER · KAMU ALACAĞININ TAHSİL ZAMANAŞIMI VE TERKİNİ (SİLİNMESİ) HÜKÜMLERİNİ DÜZENLER.

3 6183 SAYILI KANUN DEVLETİN İL ÖZEL İDARELERİNİN BELEDİYELERİN
VERGİ, RESİM, HARÇ, GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ, CEZA, TAKİP GİDERLERİ GİBİ KAMU HUKUKUNDAN DOĞAN ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİL USULÜNÜ DÜZENLER BU İDARELERİN SÖZLEŞME GİBİ ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ ALACAKLARI İÇİN BU KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ. AMME ALACAKLARI ASLİ VE FER’İ ALACAK OLARAK İKİ GRUPTA TOPLANIR. VERGİ, RESİM, HARÇLAR GİBİ ALACAKLAR ASLİ ALACAK, BU ALACAKLAR ÜZERİNDEN HESAPLANAN GECİKME ZAMMI VE GECİKME FAİZİ GİBİ ALACAKLAR FER’İ ALACAKTIR.

4 6183 SAYILI KANUNUN KAPSAMI
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Kapsamı; a) Alacak Türleri, b) Alacaklılar, bakımından iki şekilde tasniflenebilinir.

5 ALACAKLILAR BAKIMINDAN
Alacakları 6183 Kanuna göre takip edilecekler; A) 6183 sayılı Kanunun 1. Maddesinde yer verilen Devlet, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, B) Özel Kanunlarında alacakları 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edileceği belirtilmiş olanlar (TMSF, SSK vb.), Girmektedir.

6 5018 sayılı Kanunda Devlet tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda bütçe türlerini; A) Merkezi Yönetim Bütçesi, B) Mahalli İdareler Bütçesi, C) Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçesi, Olmak üzere 3 çeşit olarak belirlemiştir.

7 Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi kendi içinde 3 alt bütçe türünü barındırır. A) Genel Bütçe: Devlet Tüzel Kişiliğine dahil olan kamu idarelerinin bütçesidir. (51 adet Kamu idaresi) B) Özel Bütçe: YÖK ve Devlet Üniversiteleri (96 adet) ile bazı kamu idareleri (35 adet)(toplam 131). C) Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçesi: TMSF hariç olmak üzere 8 adet.

8 5018 sayılı Kanun Uyarınca DEVLET:
DEVLET nedir? 5018 sayılı Kanun Uyarınca DEVLET: Genel Bütçeye dahil 51 adet kamu idaresinden oluşan Kamu Tüzel Kişiliğidir.

9 6183 sayılı Kanun ve Devlet Bu itibarla, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacakları takip edilen Devlet, Genel Bütçeye dahil kamu idarelerinden oluşmaktadır.

10 ALACAK TÜRLERİ BAKIMINDAN
A) 6183 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE TAKİP EDİLECEK ALACAKLAR; 1) 6183 sayılı Kanunun 1. Maddesinde belirtilen alacaklar Asli Alacaklar (Vergi, Harç, Para Cezası, vb.) Fer’i Alacaklar (Gecikme Zammı, G. Faizi, Faiz vb.) Takip Masrafları (İlan, depo, nakliye, tellaliye vb.) Kamu hizmetinden doğan alacaklar 2) Özel Kanunlarında 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edileceği belirtilen alacaklar (Kaynak kullanımı destekleme, Prim destekleme, Doğrudan gelir desteği vb.)

11 B) 6183 SAYILI KANUNA GÖRE TAKİP EDİLEMEYECEK ALACAKLAR; 1- Sözleşmeden kaynaklanan alacaklar, 2- Sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan alacaklar, 3- Haksız fiilden kaynaklanan alacaklar.

12 6183 SAYILI KANUNUN KAPSAMI I.ALACAKLI AMME İDARESİ AÇISINDAN
DEVLETE İL ÖZEL İDARELERİNE BELEDİYELERE AİT II.ALACAĞIN MAHİYETİ AÇISINDAN ASLİ KAMU FERİ KAMU KAMU HİZMETLERİNİN TAKİP ÇEŞİTLİ KANUNLARLA ALACAKLARI ALACAKLARI YAPILMASI SIRASINDA MASRAFLARI BU KANUNA GÖRE TAHSİLİ DOĞAN ALACAKLAR ÖNGÖRÜLEN ALACAKLAR -Vergi Gecikme Zammı Kur Farkı Bu Kanunun Kaynak Kullanımını -Resim Gecikme Faizi Yemeklik Bedeli uygulanması Destekleme Primi -Harç Faiz Katılma Payları sırasında haciz, İhracatta Vergi İadesi -Mahkeme Pişmanlık Zammı satış, nakliye ,ilan Teşvik Primleri vb. Masrafı vb işlemleri nedeniyle yapılan harcamalar

13 Amme Borçlusu veya Borçlu Alacaklı Amme İdaresi Tahsil Dairesi Mal
KANUNDAKİ TERİMLER Amme Alacağı Amme Borçlusu veya Borçlu Alacaklı Amme İdaresi Tahsil Dairesi Mal Para Cezası Takibat Giderleri

14 AMME BORÇLUSU HAKİKİ ŞAHIS HÜKMİ ŞAHIS VERGİ VERGİ YABANCI
MÜKELLEFLERİ SORUMLULARI KEFİL ŞAHIS KURUM T EMSİLCİSİ -Gerçek kişi Tüzel Kişilik Vergi Kanunları Verginin Bu Kanuna -Yabancı vergi mükellefi mükellef ve gereğince ödenmesi göre borçlu şahıs ve ya da sorumlusu vergi kendilerine bakımından ile birlikte kurumların olmasa da borçlu sorumlusu vergi borcu sorumlu müteselsil Türkiye’deki olabilir Sıfatı yanında terettüp eden olan kişiler sorumlu temsilcileri Ör. Trafik Para bu sıfatları kişiler olan kişi Cezası dışında da Gelir V Gelir(St.) vb. borçlu olabilir Kurumlar V. Para Cezaları Emlak V. vb. M İRASÇILAR KANUNİ TEMSİLCİLER -Murise ait Veli, Vasi, Kayyum borçları ödemek Şirketlerde; (Murahhas Aza) zorunda olan kişiler Müdürler, Yönetim Kurulu Üyeleri vb.

15 AMME ALACAKLARININ KORUNMA HÜKÜMLERİ

16 AMME ALACAKLARININ KORUNMASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
TEMİNAT İHTİYATİ İHTİYATİ DİĞER KORUMA HÜKÜMLERİ İSTEME HACİZ TAHAKKUK * AMME ALACAĞININ ÖNCELİK HAKKI * VERGİ SORUMULULARININ TAKİBİ * İADELERİN MEVCUT BORCA MAHSUBU * İPTAL DAVALARI * TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU * ORTAKLIĞIN FESHİNİ İSTEME. * LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ ( SORUMLULUĞU * KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU * BİRLEŞME, DEVİR VE ŞEKİL ĞİŞTİRMEDE SORUMLULUK ! * YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASI

17 Teminat İsteme Madde 9 – (4369 sayılı Kanunun 81/B-1 maddesi ile değişen ibare Yürürlük: ) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanılmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir.

18 6183 SAYILI KANUNUN 9 UNCU MADDESİNE GÖRE TEMİNAT İSTENMESİNİ GEREKTİREN HALLER
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU 344. MADDESİNE GÖRE VERGİ ZİYAI CEZASI KESİLMESİNİ GEREKTİREN HALLER 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU 359. MADDESİN GÖRE CEZA VERİLMESİ GEREKEN HALLER TÜRKİYE’DE İKAMETGAHI BULUNMAYAN AMME BORÇLUSUNUN DURUMUNUN AMME ALACAĞININ TAHSİLİNİN TEHLİKEDE OLDUĞUNU GÖSTEREN HALLER

19 Teminat Kimden İstenir ?
-Amme Borçlusu -Şahıs Kanuni Temsilcileri -Şirket Ortakları -Kefiller -Şirket Kanuni temsilcileri

20 Teminat İstemede Süre 6183 sayılı Kanunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Kanunun 8 inci maddesi ile atıfta bulunulan 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 14 üncü maddesine göre borçluya en az 15 günlük süre verilmesi gerekmektedir.

21 Teminat Olarak Alınan Kıymetlerin Muhafazası
Para Teminat Mektubu Tahvil-Bono Hisse Senedi Vergi Dairesi veznesinde saklanır. Menkul ve Gayrimenkul Mallar Haciz varakalarına istinaden haczedilir.

22 Teminat Olarak Kabul Edilen Değerler
1. Para 2.Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, (Değişik: 17/9/2004 – 5234/7 md.) 3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), (Değişik: 17/9/2004 – 5234/7 md.) 4. Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat “Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir. 5. İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar

23 Şahsi Kefalet Madde 11 – 10’uncu maddeye göre teminat sağlayamayanlar muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu gösterebilir.

24 Teminat Hükmünde Olan Eşya
Madde 12 – Bar, otel, han, pansiyon, çalgılı yerler, sinemalar, oyun ve dans yerleri, birahane, meyhane, genelevler içerisinde bulunan eşya ve malzeme 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 270, 271’inci maddeleri hükümleri mahfuz kalmak şartıyla bu müesseselerin işletilmesinden doğan amme borçlarına karşı teminat hükmündedir.

25 VERGİ DAİRESİ İŞLEM YÖNERGESİNDE İHTİYATİ HACİZ TANIMI
“İlerde tahakkuk edecek olan veya henüz vadesi gelmemiş bulunan yada vadesi geçtiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş bulunan amme alacağının tahsil güvenliğini sağlamak üzere yapılan hacze, ihtiyati haciz denir.”

26 İHTİYATİ HACİZ HANGİ HALLERDE UYGULANABİLİR ?
a) Henüz tahakkuk etmemiş borçlarla ilgili olabilir b) Tahakkuk etmiş olduğu halde ödeme vadesi gelmemiş borçlar c) Tahakkuk etmiş ve ödeme vadesi de gelmiş olduğu halde henüz ödeme emri tebliğ edilmemiş amme alacağı - Ödeme emrinin tebliğinden sonra ihtiyati haciz uygulanmaz, kesin hacze gidilir

27 ALACAKLI AMME İDARESİNİN MAHALLİ EN BÜYÜK MEMURUNUN KARARI
İHTİYATİ HACİZ ALACAKLI AMME İDARESİNİN MAHALLİ EN BÜYÜK MEMURUNUN KARARI (VALİ-KAYMAKAM/VERGİ DAİRESİ BAŞKANI )(tevkil yok) SÜRESİZDİR NEDENLERİ 6183/9. Md. Gereğince Teminat İstenmesini Gerektiren Haller. İptal davası açılmasını gerektiren hallerin bulunması Borçlunun teminat veya Kefil göstermemesi Şahsi kefil teklifinin reddedilmesi Borçlunun Belli Bir İkametgahının Bulunmaması Borçlunun Kaçması, *Kaçma *Mallarını Kaçırma *Hileli Yollara Sapma İhtimali Olması Borçlunun Mal Bildiriminde Bulunmaması Veya Noksan Bildirimde Bulunması Borçlu Hakkında Para Cezasını gerektirecek Bir fiil nedeniyle Kamu davası açılması

28 İHTİYATİ HACİZDE MUHATAP
Kanuni Temsilciler ve Diğer Sorumluların Durumu Limited Şirket Ortakları Kanuni Temsilciler Kefiller, yabancı şahıs ve kurum temsilcileri Mirasçıların Sorumluluğu - Şahıs Şirket Ortakları Asıl Borçlu

29 İHTİYATİ HACİZDE USUL a) Tahakkuk etmemiş amme alacakları için ihtiyati tahakkuk kararı alınması b) İhtiyati haciz kararı alınması c) İhtiyati haciz varakasının düzenlenip onaylanması

30 İhtiyati Hacizde Borçlu Tarafından Gösterilen Teminat (Madde-14)
İhtiyaten haczolunan mallar istenildiği zaman para veya ayın olarak verilmek ve bu hususu temin için malların kıymetleri depo edilmek yahut tahsil dairesinin bulunduğu mahalde ikametgah sahibi bir şahıs müteselsil kefil gösterilmek şartıyla borçluya ve mal üçüncü şahıs yedinde haczolunmuşsa bir taahhüt senedi alınarak kendisine bırakılabilir.

31 İHTİYATİ HACZE KARŞI VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA (Madde-15)
Haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde haczin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı vergi dairesine ait vergi davası işlerine bakan vergi mahkemesi nezdinde ihtiyati haciz sebebine itiraz edebilirler.

32 İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI
6183/16.Md. Gereğince Menkul Mallar ve Şahsi Kefalet Hariç Teminat Gösterilmesi 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Hataların Düzeltilmesi İhtiyati Hacze Konu Kamu Alacağının Kaldırılmasına İlişkin Nihai Yargı Kararı İhtiyati Hacze İlişkin Nihai Yargı Kararı (2577/28.Md.)

33 İHTİYATİ TAHAKKUK Mükelleflerin henüz tahakkuk etmemiş borçlarının, tarh, tebliğ, itiraz yollarından geçmeden ve dolayısı ile normal tahakkuk yollarını izlemeden yapılan tahakkuk işlemini ifade eder.

34 İHTİYATİ TAHAKKUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜNÜN YAZILI İSTEĞİ NEDENLERİ
DEFTERDARIN/VERGİ DAİRESİ BAŞKANININ KARARI NEDENLERİ 6183/9. Md. Gereğince Teminat İstenmesini Gerektiren Haller. Teşebbüsün Muvazaalı Olduğu, Gerçekte Başkasına Ait Olduğu Hususunda Delil Elde Edilmesi Borçlunun Belli Bir İkametgahının Bulunmaması -Borçlu Kaçmışsa -Kaçması, Mallarını Kaçırması, Hileli Yollara Sapması İhtimali Varsa Borçlu Mal Bildiriminde Bulunmamışsa Veya Noksan Bildirimde Bulunmuşsa Borçlu Hakkında Amme Alacağının Tahsiline Engel Olduğu İddiasıyla Takibe Girişilmesi

35 İHTİYATİ TAHAKKUKUN UYGULANACAĞI AMME ALACAKLARI
- Gelir Vergisi (Geçici Vergi dahil) - Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi dahil) - KDV - Damga Vergisi - Özel Tüketim Vergisi - Özel İletişim Vergisi - Şans Oyunları Vergisi - Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi - Veraset ve İntikal Vergisi - Bu Vergilerin Gecikme Faizi ve Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezaları

36 İLGİLİ VERGİ KANUNUNA GÖRE
İHTİYATİ TAHAKKUKUN DÜZELTİLMESİ 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Hataların Düzeltilmesi İLGİLİ VERGİ KANUNUNA GÖRE YAPILAN TAHAKKUKA GÖRE DÜZELTME YARGI KARARINA GÖRE DÜZELTME

37 İHTİYATİ TAHAKKUKA İTİRAZ (Madde-20)
Haklarında ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz tatbik olunanlar ihtiyati tahakkuk sebeplerine ve miktarına 15’inci madde gereğince itirazda bulunabilirler.


"6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN UYGULAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları