Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atmospheric Pollutants, Pollutants of Global Concern, Causes Sources and Effects Legislative and Regulatory Trends Concentration Measurements.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atmospheric Pollutants, Pollutants of Global Concern, Causes Sources and Effects Legislative and Regulatory Trends Concentration Measurements."— Sunum transkripti:

1 Atmospheric Pollutants, Pollutants of Global Concern, Causes Sources and Effects Legislative and Regulatory Trends Concentration Measurements

2 Pollutants of Global Concern Ozone Depletion In 1930s CFCs were invented and used in many commercial applications since they have many desirable properties. (extremly stable, nontoxic, nonflammable) In 1974 Molina and Rowland argued that CFCs are stable in troposphere but not in stratosphere. In the stratosphere CFCs break down into free chlorine atoms which starts a catalytic destruction of O3 molecules. Deacreasing in O3 concentration then causes UV exposure in Earth’s surface.

3 Pollutants of Global Concern Ozone Depletion In 1985 Molina and Rowland’s theory was proved by the observed lowest O3 concentration measurements in the stratosphere over Antartica Such ozone depletion has likely already accounted for millions of skin cances and cataracts among humans… In 1987 46 countries manufacturing CFCs developed a treaty (Montreal Treaty) to reduce CFC production on a scheduled basis, and by 1989 39 countries had ratified it. Although no new production of CFCs, long live of CFCs and alternative of CFCs will be a concern for many years to come.

4 Global Climate Change

5

6

7

8 Reference: IPCC 4th Assessment Report:Climate Change 2007: Synthesis Report4th Assessment Report:Climate Change 2007: Synthesis Report

9 Global Climate Change

10 Major Air Pollutants Sources and Effects Particulate Matter

11 Health Concern

12 Major Air Pollutants Sources and Effects SOx approx. 20 MT/yr, 90% from fossil fuel burning, of which 85% comes from power plants (~75% of total) other sources: oil refining, copper smelting, autos coal > oil (less than 1 ppm after refining) > gas both highly soluble, absorbed after inhalation SOx + OH./O2 —> SO3 —> H2SO4 (acid rain) SO4= also forms 2o PM2.5; may reach deep into lungs

13 Major Air Pollutants Sources and Effects NOx NO: colorless, non-toxic, oxidizes to NO 2 NO 2 : red-brown, lung irritant, bronchitis, pneumonia Sources: ~50% industrial, ~50% mobile Mechanisms: fuel NO x & thermal NO x (≥1000 K) NO x + VOCs + h ——> photochemical smog NO x + OH. ——> HNO 3 (acid precipitation) Eutrophication

14 Major Air Pollutants Sources and Effects Photochemical Oxidants and VOCs NOx + VOCs + h —> photochemical smog (O3, formaldehyde, peroxyacetyl nitrate, other oxidants) urban [O3] peaks at ~11 am cough, headache, eye/throat irritation, lung damage (susceptible sub-populations; e.g., people w/ asthma) believed to be responsible for most of the damage to agriculture due to air pollution

15 Major Air Pollutants Sources and Effects CO colorless, tasteless, odorless, poisonous from incomplete combustion of carbonaceous fuels oxygen, temperature, mixing, residence time important pollutant in urban and indoor air ~3/4 of CO emissions are related to transportation CO competes (>200x) with O 2 to bind hemoglobin

16 Major Air Pollutants Sources and Effects PM Tiny solid or liquid particles suspended in air >10  m: easily captured by nose & upper tracks 0.1 mm 0.1-10 (esp. 2-4)  m: penetrate & deposit in lungs May contain metals, PAHs, pesticides, other toxics visibility reduction by 0.3-0.7  m particles damage to infrastructure by acid mist/fog

17 Major Air Pollutants Sources and Effects Lead Before 1984, major Pb source was Pb(C 2 H 5 ) 4, an antiknock agent in gasoline invented by T. Midgley 1970 CAAA required 90% cut in CO, NOx, VOC Auto industry chose to use catalytic converters Catalytic converters were poisoned by Pb In 1984, EPA lowered allowable [Pb] in gasoline Now most Pb comes from point (industrial) sources

18 Major Air Pollutants Sources and Effects Lead industrial sources: smelters, lead acid batteries, etc. other sources: Pb3(CO3)2(OH)2 and Pb3O4 in paint, soil around highways, etc. most exposure through inhalation of Pb particles (also through drinking water due to Pb solder) esp. detrimental to children and pregnant women

19 Legislative and Regulatory Trends in Turkey Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği 1986 Daha sonra hava kalitesi yönetimi aşağıdaki beş ana yönetmelik altında ele alınmıştır: Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete'de yürürlüğe girmiştir. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren bu kanunla daha önce 22.07.2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (ETKHKKY) yürürlükten kaldırılmıştır. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü YönetmeliğiIsınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “”

20 Legislative and Regulatory Trends in Turkey Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği 8 Temmuz 2005 tarih ve 25869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik” yürürlükten kaldırılarak yerine 4 Nisan 2009 tarih ve 27190 sayılı “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik yayın tarihinde yürürlüğe girer Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 04.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27692 Bu Yönetmelik 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

21 Legislative and Regulatory Trends Yönetmelikler ilk yazıldıkları halde kalmamakta, sürekli değişen şartlara ve uygulamada görülen eksiklik veya yetersizliklere göre revize edilmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığının sayfasında yönetmeliklerle ilgili yapılan değişiklikler yayınlanmaktadır.

22 Legislative and Regulatory Trends “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği“ Amaç: Hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak için hava kalitesi hedeflerini tanımlamak ve oluşturmak, tanımlanmış metotları ve kriterleri esas alarak hava kalitesini değerlendirmek, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu korumak ve diğer durumlarda iyileştirmek, hava kalitesi ile ilgili yeterli bilgi toplamak ve uyarı eşikleri aracılığı ile halkın bilgilendirilmesini sağlamaktır. Kapsam (1) Bu Yönetmelik, hava kalitesi standartlarını ve hava kalitesinin değerlendirilmesini, "bölge"ler ve "alt bölge"lerin oluşturulmasını ve tüm bölgelerde iyi hava kalitesinin sağlanması için alınması gerekli önlemleri kapsar. (2) Bu Yönetmelik, işçi sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamına giren iş yerleri iç ortamlarında uygulanmaz.

23 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği Limit Değerler ve Ulaşılacak Tarih SO2

24 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği Limit Değerler ve Ulaşılacak Tarih : NOx

25 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği Limit Değerler ve Ulaşılacak Tarih : Partikül Madde, PM10

26 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

27

28 Limit Değerler ve Ulaşılacak Tarih : Ozon O3

29 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği GEÇİŞ DÖNEMİ UZUN VADELİ VE KISA VADELİ SINIR DEĞERLERİ VE UYARI EŞİKLERİ

30 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği GEÇİŞ DÖNEMİ UZUN VADELİ VE KISA VADELİ SINIR DEĞERLERİ VE UYARI EŞİKLERİ

31 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği GEÇİŞ DÖNEMİ UZUN VADELİ VE KISA VADELİ SINIR DEĞERLERİ VE UYARI EŞİKLERİ

32 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Amaç “Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamak” Kapsam “Tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli olan ön izin, izin, şartlı ve kısmi izin başvuruları, tesisten çıkan emisyonun ve tesisin etki alanı içerisinde hava kirliliğinin önlenmesinin tetkik ve tespiti ile, tesislerin, yakıtların, ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesi, kullanılması, depolanması ve taşınmasına ilişkin usul ve esaslar”

33 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yönetmelik hangi tesislerin izne tabi olduğunu ve izne tabi olan tesisler için emisyon sınır değerlerin kaç olduğunu ve nasıl ölçüleceğini belirler. Yönetmeliğin 8. Ekinde izne tabi olan tesisler sıralanmıştır:

34 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği İzne tabi olan tesisler için söz konusu olan kirleticilerin emisyon sınırları tesisleri 26 alt gruba ayırarak belirtilmiştir: A) BİRİNCİ GRUP TESİSLER: Yakma Tesisleri B) İKİNCİ GRUP TESİSLER: Atıkların Ortadan Kaldırıldığı Tesisler C) ÜÇÜNCÜ GRUP TESİSLER :Toprak Ürünleri Tesisleri D) DÖRDÜNCÜ GRUP TESİSLER:1) Yüksek Fırınlar ve 2) Demir Dışı Metallerin Üretildiği, Kazanıldığı Tesisler E) BEŞİNCİ GRUP TESİSLER: 1) Demir Sinterleme Tesisleri 2) Ham Fosfat Konsentrelerinin Sinterlendiği Tesisler F) ALTINCI GRUP TESİSLER 1) Kupol Ocakları 2) Çelik Üretilen Konverterler, Elektrikli Ark Ocakları, İndüksiyonla Ergitme ve Vakumlu Ergitme Tesisleri 3) Elektrikli Cüruf Ergitme Tesisleri 4) Çeliğin ve Demir Dışı Metallerin Isıl İşlem Gördüğü Tesisler (Tav Fırınları) 5) Alüminyum Ergitme Tesisleri 6) Alüminyum Hariç Demir Dışı Metallerin ve Bileşiklerinin Ergitildiği Tesisler G) YEDİNCİ GRUP TESİSLER: Dökümhaneler H)SEKIZINCI GRUP TESISLER : Asıt Üretım Tesısleri I) DOKUZUNCU GRUP TESİSLER:1) Alüminyum Üretim Tesisleri 2) Korund (  Alumina) Üretim Tesisleri:

35 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği İzne tabi olan tesisler için söz konusu olan kirleticilerin emisyon sınırları tesisleri 26 alt gruba ayırarak belirtilmiştir: J) ONUNCU GRUP TESİSLER: 1) Karpit Üretim Tesisleri 2) Klor Üretim Tesisleri 3) Florür Üretim Tesisleri 4) Hidroflorik Asit Üreten Tesisler 5) Kükürt Üretim Tesisleri (Claus Tesisleri) K) ONBIRINCI GRUP TESISLER : Sunta ve Benzeri Ağaç Ürünleri Üretim Tesisleri L) ONİKINCI GRUP TESISLER :1)Petrol Rafinerileri ve Depolama Tesisleri 2) Katalitik Kraking Tesisleri : M) ONÜÇÜNCÜ GRUP TESISLER: Taş Kömürü Gazlaştırma Tesisleri N) ONDÖRDÜNCÜ GRUP TESİSLER: Bitümlü Yol Yapim Maddelerinin Üretildiği ve İşlendiği Tesisler, Asfalt Üretim Tesisleri O) ONBESİNCİ GRUP TESİSLER: Grafit ve Benzeri Ürünlerin Üretildiği Tesisler P) ONALTINCI GRUP TESİSLER: Cam Üretim Tesisleri R) ONYEDİNCİ GRUP TESİSLER: Kimyasal Gübre Üretim Tesisleri: S) ONSEKİZİNCİ GRUP TESİSLER: Amonyak Üretim Tesisleri

36 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği İzne tabi olan tesisler için söz konusu olan kirleticilerin emisyon sınırları tesisleri 26 alt gruba ayırarak belirtilmiştir: T) ONDOKUZUNCU GRUP TESİSLER: 1) Kümesler, Ahırlar ve Kesimhaneler 2) Hayvan Yağlarının Eritildiği Tesisler 3) Et ve Balık Ürünlerinin Tütsülendiği Tesisler 4) Jelatin, Post Tutkalı, Deri Tutkalı veya Kemik Tutkalı Üreten Tesisler; Kesimhane Yanürünü Kemikleri, Hayvan Kılları, Tüyleri, Boynuz, Tırnak veya Kanlarından Hayvan Yemi veya Gübresi veya Teknik Yağların Üretildiği Tesisler; Muamele Edilmemiş Hayvan Kıllarının Depolandığı veya İşlendiği Tesisler; Muamele Edilmemiş Kemiklerin Depolandığı Tesisler ve Hayvan Cesetlerinin Bertaraf Edildiği Tesisler ile Bu Tesislerde Bertaraf Edilmesi için Hayvan Cesetleri veya Hayvan Ürünleri Parçalarının Toplandığı veya Depolandığı Tesisler 5) Gübre (Tezek) Kurutma Tesisleri U) YİRMİNCİ GRUP TESİSLER: Bitki Koruma Aktif Maddeleri veya Pestisitlerin Üretildiği, Öğütüldüğü ve Paketlendiği Tesisler V) YİRMİBİRİNCİ GRUP TESİSLER: Metal Yüzeylerin Boyandığı Tesisler

37 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği İzne tabi olan tesisler için söz konusu olan kirleticilerin emisyon sınırları tesisleri 26 alt gruba ayırarak belirtilmiştir: Y) YIRMIIKINCI GRUP TESISLER: Ham Petrol, Petrol ve Akaryakıt Dolum ve Depolama Tesisleri 2)LPG, Doğalgaz/LNG gibi Yanıcı,Parlayıcı,Patlayıcı Gazların Dolum ve Depolama Tesisleri 3)Organik kimyasal maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler gibi çözücü maddeler) Depolandığı Tesisler Z) YİRMİÜÇÜNCÜ GRUP TESISLER: Maya Üretim Tesisleri: AA) YİRMİDÖRDÜNCÜ GRUP TESISLER: Bitkisel Ham Maddeden Katı ve Sıvı Yağ Üretim Tesisleri BB) YIRMIBEŞINCI GRUP TESİSLER: Şeker Fabrikaları CC) YİRMİALTINCI GRUP TESİSLER: Diğer Tesisler (Ek 8’de emisyon iznine tabi tesisler arasında bulunmasına karşın yukarıdaki gruplarda yer almayan tesisler )

38 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Amaç : “Konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve denetlemek.” Kapsam: “ ısınmada kullanılacak yakma tesislerinin özelliklerini ve işletilme esaslarını, yakma tesislerinde kullanılacak katı, sıvı ve gaz yakıtların kalite kriterlerini ve uyulması gerekli emisyon sınırları”

39 Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği Amaç : Bu Yönetmeliğin amacı, trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinden ve etkilerinden, canlıları ve çevreyi korumak amacıyla egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak ve ölçümler yaparak kontrol etmek üzere gerekli usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Bu Yönetmelik, Ek-1 de yer alan kategorilerde ve kamuya ait araçlar da dahil olmak üzere trafikte bulunan dört ve daha fazla tekerlekli yolcu ve yük taşımaya mahsus karayolu motorlu taşıtlarını kapsar. Bu Yönetmelik iş makineleri, tarım ve orman traktörleri, motosikletler ve mopedleri kapsamaz.

40 Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği Amaç : Kokuya sebep olan emisyonların kontrolüne ve azaltılmasına yönelik idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam: Bu Yönetmelik, koku şikâyetine neden olan faaliyetlerden ileri gelen koku sorunlarının belirlenmesi ve çözümü ile ilgili işlemleri ve yaptırımları kapsar. Bu Yönetmelik, açık ortam hariç olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamına giren işyeri iç ortam havasına uygulanmaz.

41 Concentration of Gas and Particles Concentration can be expressed in terms of mass, volume or particle number of the concerned contaminant per unit volume of air Particle mass concentration C pm is the mass of the particles per unit volume of air usually in mg/m 3 Particle number concentration C pn is the number of particles per unit volume of air particles in m3 or count/m 3 C pm and C pn can be converted back and forth if the density and the size of the particles are known.

42 Concentration of Gas and Particles Concentration of gaseous contaminant C g is usually expressed in terms of part of gas of concern per million parts of air (ppm) 1 ppm = 1 part of gas of concern/1,000,000 parts of carring fluid The ppm could be either in mass or volume concentration. To distinguish concentration in mass ppmm, in volume ppmv

43 Conversions ppmv can be converted to  g/m 3 using ideal gas law: 1 ppm = 1cm 3 contaminant/1 m 3 fluid 1 cm 3 contaminant at given P and T can be converted to mass (m) by PV = mRT/MW m = PVMW/(RT) or concentration m/V= PMW/(RT) (ug/m 3 )= (ppm)*1000*P*MW/(RT) R: ideal gas constant

44 Values of the Ideal Gas Constant (R) RUnits (P-V)/(nT) 0.08206atm-l/gmol-K 82.06atm-cm 3 /gmol-K 62.36mm Hg-l/gmol-K 8.314Pa-m 3 /gmol-K

45 Example CO 2 concentration in the ground level atmosphere is 360 ppmv. What is the CO 2 concentration in ppmm and mg/m 3 ? The densities of air and CO 2 are 1.2 and 1.82 kg/m 3. 360 ppmv = 360 cm 3 CO 2 /1 m 3 air = 360x1.82x10 -6 m 3 /cm 3 / 1*1.2 =546x10 -6 kg CO 2 /kg air = 546 ppmm 360 ppmv =360x1.82=655 mg/m 3 If densities were not given unit conversion to mg/m 3 : Px360 cm 3 CO 2 = mRT (The pressure and temperature must be given, assume P = 1atm and T = 20 C) m = 1x360x44 /(0.08206x293) = 658 mg/m 3

46 Örnek Dry air can be considered to be 78% nitrogen (MW=28), 21% O 2 (MW=32), and 1% argon (MW =40). Calculate the average molecular weight of air. SOLUTION: MW(air) = 0.78*28 +0.21*32+0.01*40=28.96 g/mol of air

47 Örnek Calculate the density of air at standard conditions (T = 25 C and P = 1 atm) SOLUTION:  N2 = (1.00) (28 )/(0.08206)(298) = 1.145 g/l  O2 = (1.00) (32 )/(0.08206)(298) = 1.309 g/l  Ar = (1.00) (40 )/(0.08206)(298) = 1.636 g/l  air = 0.78*1.145 +0.21*1.309 +0.01*1.636 = 1.18 g/l OR  air = (1.00)(28.96)/(0.082)(298) = 1.18 g/l

48 Gas Flow Measurement A fixed number of moles of gas at a certain temperature and pressure occupies a certain volume. If the P and T of this fixed number of moles of gas are changed, then the new volume can be easily calculated: PV/T =nR Since n is constant, P old V old /T old = P new V new /T new V new =V old (P old /P new )(T new /T old )

49 Example-1 A sample stream of dry gas is being withdrawn from a stack. The stack gases are at 200 C and 730 mm Hg. The stream flows through a heated filter, a set of cooled impringers, a small air pump and then through a flow meter, as shown in Figure (Cooper alley p 36). The rate of flow is determined to be 30 L/min at 20 C and 790 mm Hg. Calculate the actual volumetric flow rate through the filter at T = 200C and P = 730 mm Hg. Qfilter = 30*(473/293)(790/730) = 52.4 l/min If a concentration of, say, 500 ppm NO 2 were measured in the gases exiting the flow meter then we could state that the concentration in the stack was also 500 ppm. Why?

50 Example-2 The same sampling train is empoyed a s in Example 1, except that the stack gases now have a significant water vapor content. Over a 15 minute sampling time 50 grams of water are condensed and collected in the impringers. The dry gas volumetric flow rate is measured as 30 l/min at 20 C and 790 mm Hg. An NO 2 concentration of 800 ppm is measured downstream of the flow meter. Calculate the NO 2 concentration in the stack, in which the humid gases are at T = 200 C and P = 730 mm Hg. Assume all the water is removed in the impringers.

51 Solution: The molar flow rate of dry gas is: n d = (790)(30)/(62.36)(293) = 1.297 gmol/min The molar flow rate of water is: n w = (50 g /15 min)/(1gmol/18g)=0.185 gmol/min And n NO2 = 800 (10) -6 x1.297 = 0.001038 gmol/min The concentration of NO 2 in the stack gases is: C NO2 = (10 6 )0.001038/(1.297 +0.185) = 700 ppm

52 Correction for O 2 content Many emission standard includes the phrase “corrected to a% O2” Standard must be corrected for determined level of O2 content to ensure that emission was not diluted by extra air input Therefore emission concentration must both corrected to dry conditions and O2 content (6% for coal burning in regulation) Ccorr=the concentration corrected to 6% oxygen Cdscm=the concentration corrected to dry standard conditions Y= percent osygen in the flue gas, dry conditions

53 Example 1.12 A source must meet a standard for PM of 30 mg/dscm corrected to 7%O 2. An in situ stack gas monitor measures 22 mg/m 3 at stack conditions. The stack gas is at 1 atm and 200C, and contains12%moisture and 4% O 2 (note the measurement technique for oxygen automatically reports the O 2 at dry conditions.) Is the source meeting the standard?

54 Solution First correct the sample volume to STP Apply the correction

55 Problem 1.27

56 Solution

57

58

59

60 Problem 1.29

61 Solution

62

63 Homework 1.7 1.12 1.13


"Atmospheric Pollutants, Pollutants of Global Concern, Causes Sources and Effects Legislative and Regulatory Trends Concentration Measurements." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları