Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASI ÖZEL E Ğİ T İ M VE REHBERL İ K ŞUBE MÜDÜRLÜ Ğ Ü ANKARA 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASI ÖZEL E Ğİ T İ M VE REHBERL İ K ŞUBE MÜDÜRLÜ Ğ Ü ANKARA 2015."— Sunum transkripti:

1 DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASI ÖZEL E Ğİ T İ M VE REHBERL İ K ŞUBE MÜDÜRLÜ Ğ Ü ANKARA 2015

2 DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASI E ğ itimleri sırasında desteklenmesi gereken ö ğ rencilere (yetersizlikten etkilenmiş ya da özel yetenekli ö ğ rencilere) sunulan bir e ğ itim olana ğ ıdır.

3 DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASI Okul ve kurumlarda, yetersizli ğ i olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta e ğ itimlerine devam eden üstün yetenekli ö ğ renciler İ LE özel e ğ itime ihtiyacı olan bireylerin tıbbî, e ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılama sonucunda belirlenen e ğ itim ihtiyaçları do ğ rultusunda kendilerine, ailelerine, ö ğ retmenlerine ve okul personeline uzman personel, araç- gereç, e ğ itim ve danışmanlık hizmetlerine Destek E ğ itim denir.

4 DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASININ AMACI ???

5 Destek e ğ itim uygulamasında amaç; Kaynaştırma ö ğ rencisinin gereksinim duydu ğ u alan veya alanlarda destek sa ğ layarak ö ğ rencinin o dersle ilgili olarak başarabilece ğ i en üst düzeye gelmesini sa ğ lamaktır.

6 KAYNAŞTIRMA E Ğİ T İ M İ DESTEK E Ğİ T İ M İ LE İ ŞLEVSELL İ K VE N İ TEL İ K KAZANIR. Özel E ğ itim Gereksinimi Olan Ö ğ rencinin işlevsel bir e ğ itim alması destek e ğ itim uygulamasına ba ğ lıdır. Sınıf içinde öncelikli gereksinimi olmayan amaçlar, ö ğ renci bahsi geçen amacın ön koşul becerilerine sahip olmadı ğ ı için ö ğ rencinin derse ilgisini azaltır.

7 Derse ilgisi olmayan ve katılmayan Özel E ğ itim Gereksinimi Olan Ö ğ renci sınıf içinde problem davranışlar çıkarmaya başlar. Bu problem davranışlar sınıftaki akranlarının ve ö ğ retmenin tutum ve davranışlarına göre çeşitlilik gösterebilir ve şekillenir.

8 Örne ğ in,Ö ğ renci sınıfın yada ö ğ retmenin ilgisini çekmek için: Gülme Sınıfta gezinme Arkadaşlarına vurma, tükürme vb Sınıftan kaçma Sık sık tuvalete gitme talebi Ö ğ retmeni gereksiz meşgul etme gibi problem davranışlar çıkarabilir. Bu davranışların sayı ve sıklı ğ ını artırabilir.

9 DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASI K İ MLER İ Ç İ FAYDALIDIR. Özel e ğ itim ö ğ rencisi: Özel e ğ itim ihitiyacı olan ö ğ renci sınıf ortamında takip edemedi ğ i ve katılamadı ğ ı amaçlar yerine, ö ğ rencinin gereksinimi olan amaçlar çalışılarak işlevsel e ğ itim almış olur. akranlarının ders katılım ve motivasyoÖzel e ğ itim ihitiyacı olan ö ğ rencinin sınıf ortamında problem davranışlar sergilemesinin önüne geçilmiş olur. Özel e ğ itim ihitiyacı olan ö ğ renci sınıfında bulunan nlarını olumsuz etkilememiş olur. Özel e ğ itim ihitiyacı olan ö ğ rencinin bireysel çalışmalar ile küçük ilerlemeleri bile gözlemlenmiş olur. Özel e ğ itim ihitiyacı olan ö ğ renci ö ğ renme ve kazanım ile motivasyon ve özgüven kazanmış olur.

10 Özel e ğ itim ihitiyacı olan ö ğ rencinin sınıf arkadaşları: Ö ğ renciler, özel e ğ itim ihitiyacı olan ö ğ rencinin ders içi olumsuz davranışlarından etkilenmemiş olurlar. Ö ğ rencilerin derse katılım ve motivasyonları olumsuz etkilenmemiş olur. Ders süresini olumlu kullanmış olurlar.

11 Sınıfta ders veren ö ğ retmen: Ders süresince motivasyonun kaybetmemiş olur. Ders süresini olumlu kullanabilir. Sınıf içi kontrol ve otoritesini sürdürebilir.

12 Destek e ğ itimde görevli ö ğ retmen: Özel e ğ itim ihitiyacı olan ö ğ renci ile bireysel olarak çalışır ve ö ğ renciye daha çok kazanım edindirir. Ö ğ renciyi kabullenir daha yakinen tanır. Ö ğ rencinin küçük ilerlemelerini görmesi ö ğ retme motivasyonunu artırır. Ö ğ rencinin akademik başarısının yanı sıra di ğ er kazanım alanlarında da başarılı olmasını sa ğ lar.

13 DESTEK E Ğİ T İ M UYGULMASI ZORUNLU MUDUR?

14 MEB Özel E ğ itim Hizmetleri Yönetmeli ğ i gere ğ ince, okul ve kurumlarda özel e ğ itime ihtiyacı olan ö ğ renciler ile üstün yetenekli ö ğ renciler için, Destek E ğ itim Uygulaması zorunludur.

15 Dikkat ! Destek e ğ itim uygulamasından faydalanacak ö ğ rencilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince tanılanmış olması gerekir.

16 Destek e ğ itim uygulaması için, Okuldan Destek E ğ itim Uygulaması yapılacak ayrı bir derslik / oda yoksa; Gerekti ğ inde yönetici odaları, rehberlik servisi, kütüphane, ö ğ retmenler odası, Okul Aile Birli ğ i odası, labrotuarlar gibi mekanlar uygun bir planlama do ğ rultusunda Destek E ğ itim uygulaması için kullanılabilir.

17 DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASI İ Ç İ N : 1-E ğ itim-ö ğ retime uygun fiziki koşullara sahip bir ortam, 2- İ htiyaç sahibi olan ve Bireyselleştirilmiş E ğ itim Planı (BEP) hazırlanmış bir ö ğ renci, 3- Ö ğ retmenin olmasıdır.

18 DESTEK EĞİTİM UYGULAMASINDA KİMLER DERS VEREBİLİR? Destek E ğ itim Uygulaması açılan okullarda ö ğ rencilerin e ğ itim ihtiyaçlarına göre Özel e ğ itim ö ğ retmenleri, sınıf ö ğ retmenleri Gezerek özel e ğ itim görevi yapan ö ğ retmen, sınıf ö ğ retmeni Branş ö ğ retmenleri görevlendirilir.

19 DESTEK E Ğİ T İ MDE Ö Ğ RETMEN GÖREVLEND İ RME Destek Eğitim Uygulamasında öncelikle okulun öğretmenleri sonra sırası ile RAM’da görevli öğretmenler ya da diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir. İ lkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan alan(branş) ö ğ retmenlerinden maaş karşılı ğ ı ders saatini dolduramayan ve, maaş karşılı ğ ı ders saatini dolduran ö ğ retmenler görevlendirilebilir. Destek E ğ itim Uygulamasında ihtiyaçlar görevlendirilebilinir.

20 Sınıf ö ğ retmenleri Maaş ve ek ders karşılı ğ ı görevlerini tamamladıktan sonra haftada 8 saat daha destek e ğ itimi görev alabilirler. Maaş karşılı ğ ı girilmesi zorunlu olan ders saati tamamlandıktan sonra Destek E ğ itim Uygulamasında fiili olarak yapılan derslerin ek ders ücreti, %25 artırımlı ödenir. İ lkokullarda sınıf ö ğ retmenleri alan ö ğ retmenlerinin derse girdi ğ i saatlerde de destek e ğ itim uygulamasında görevlendirilebilir.

21 Branş ö ğ retmeni, Maaş karşılı ğ ı ders saatini dolduramayan branş ö ğ retmenine dolduramadı ğ ı saat kadar Destek E ğ itim uygulaması görevi verilir. Maaş karşılı ğ ı verilen Destek E ğ itim görevinde ek ders ücreti ve %25 artırımlı ödenmez. Branş ö ğ retmenlerine, maaş karşılı ğ ı olan ders yükünün üzerine, 6 saat zorunlu ek ders kapsamında Destek E ğ itim görevi verilebilir. Branş ö ğ retmeninin istemesi durumunda, 15 saat maaş karşılı ğ ı ve 6 saat zorunlu ek dersin üzerine, 9 saat daha Destek E ğ itim Uygulaması ek ders görevi verilebilir. Bir branş ö ğ retmeninin, branşındaki dersleri ile Destek E ğ itim dersleri toplamı haftalık 30 saati geçemez.

22 Okul yöneticileri Destek E ğ itim görevi alabilirler. Okul yöneticileri maaş karşılı ğ ı girmek durumunda oldukları ders görevlerini (6 ders saati) tamamladıktan sonra, haftada 6 saate destek e ğ itim görevi alabilirler. Okul yöneticilerinin Destek E ğ itim Odalarında girdikleri derslerin ek ders ücreti, % 25 artırımlı ödenir.

23 EK DERS ÜCRET İ KARŞILI Ğ I ÇALIŞAN (ÜCRETL İ Ö Ğ RETMENLER ) Okul ö ğ retmenleri, RAM ö ğ retmenleri, İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ünden ö ğ retmen talebi ile bile görevlendirilecek ö ğ retmen ihtiyacı karşılanamaz ise: Okulda ders saati müsait olan ücretli ö ğ retmen yada bu iş için İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ünden talep edilen ücretli ö ğ retmen son çare olarak görevlendirilebilir.

24 DESTEK E Ğİ T İ M DE GÖREV ALACAK Ö Ğ RETMEN OKUL İ Ç İ NDEN TEM İ N ED İ LEMEZSE; Destek E ğ itim uygulaması için hazırlanan plan okul yönetimi tarafından (hangi saatte hangi ö ğ rencilerin e ğ itim alaca ğ ını ve varsa okuldaki mevcut ö ğ retmenlerin hangi saatlerde görevlendirildi ğ ini içeren planlama) resmi yazı ile İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü, İ lçe Özel E ğ itim Hizmetleri Şube Müdürlü ğ üne gönderilerek, ö ğ retmen bulunamayan saatler için ö ğ retmen iste ğ inde bulunulur.

25 DESTEK E Ğİ T İ M İ İ Ç İ N ÖDENECEK EK DERS Destek e ğ itim odasında yapılacak e ğ itim için yönetici ve ö ğ retmenler, “Ek Ders Ücreti” konulu 2007/19 No’lu Genelge ile ekindeki çizelgede belirtilen azami süreleri geçemeyecek biçimde ek derse girebilirler. Ö ğ retmenin, maaş karşılı ğ ı girdi ğ i derslerin dışındaki Destek E ğ itim Uygulaması her bir saat ek dersin ek ders ücreti, %25 artırımlı ödenir. (Dayanak: M.E.B. Personel Genel Müdürlü ğ ü 29.01.2009 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.02.32/287/11227 sayılı yazı. )

26 DESTEK E Ğİ T İ M ODASINDA E Ğİ T İ M DESTE Ğİ ALAN Ö Ğ RENC İ N İ N BAŞARI DE Ğ ERLEND İ RMES İ Ö ğ rencinin genel başarı de ğ erlendirmesinde, sınıf içinde yapılan çalışmaların yanı sıra Destek E ğ itim Uygulaması yapılan de ğ erlendirme sonuçları da dikkate alınır. Özel e ğ itim ihtiyacı rapor ile belirlenmiş olan ö ğ renciler sadece, ö ğ renci için hazırlanmış BEP’ten sorumlu tutulurlar.

27 OKULLARDA DESTEK ODASI NASIL AÇILIR? BEP Geliştirme Biriminin önerileri do ğ rultusunda okulun Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonunca ihtiyaç belirlenir. Destek E ğ itim, Özel E ğ itim Hizmetleri Kurulu’nun önerisi do ğ rultusunda İ l/ İ lçe Millî E ğ itim Müdürlükleri tarafından açılır. Bunun için, Okul Müdürlü ğ ü’nün İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü’ne “Okulumuzda özel e ğ itim deste ğ ine ihtiyacı olan ö ğ renciler için Destek E ğ itim Uygulaması yapmak istiyoruz.” diye yazılmış resmi bir yazıyla başvurması yeterlidir.

28 Ö Ğ RENC İ N İ N DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASINDA HANG İ DERSLERDEN DESTEK ALACA Ğ ININ NASIL BEL İ RLEN İ R Ö ğ rencinin Destek E ğ itimde hangi derslerden destek alaca ğ ı, BEP Geliştirme Biriminin önerileri do ğ rultusunda okulun Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonunca belirlenir. Derslerin belirlenmesinde, ö ğ rencinin öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.

29 Destek e ğ itim uygulamasında verilen destek e ğ itim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri(e ğ itim ö ğ retim faaliyetleri devam ederken) içinde yapılır. Destek e ğ itim uygulamasında olarak ö ğ rencinin kayıtlı oldu ğ u sınıfta hangi ders yapılıyorsa, destek e ğ itime alınan ö ğ renci ile de aynı ders ilgili dersi okutma yetkisi olan ö ğ retmence yapılır.

30 B İ R Ö Ğ RENC İ HAFTADA KAÇ SAAT DESTEK E Ğİ T İ M ALAB İ L İ R? Ö ğ rencinin Destek E ğ itim alaca ğ ı haftalık ders saati, ö ğ rencinin haftalık toplam ders saatinin % 40’ını aşmayacak şekilde planlanır. 30x40=1200/100=12 İ lkokul ö ğ rencileri için bu süre haftada 12 saate denk gelmektedir. Ö ğ rencinin ihtiyacı do ğ rultusunda ve azami ölçüde bu e ğ itimden yararlanması sa ğ lanır.

31 DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASINDA Ö Ğ RENC İ LERE GRUP OLUŞTURULARAK E Ğİ T İ M VER İ LEB İ L İ R M İ ? Destek E ğ itim de ö ğ rencilerin e ğ itim performansları dikkate alınarak birebir e ğ itim yapılması esastır. Ancak, gerekti ğ inde e ğ itim performansı bakımından aynı seviyede olan ö ğ rencilerle grup e ğ itimi de yapılabilir. Verilecek e ğ itim deste ğ inin niteli ğ inin etkilenmemesi için, grup oluşturulması gerekiyorsa, gruptaki ö ğ renci sayısı üçtür. Gruba alınan ö ğ rencilerin destek aldıkları ders ile ilgili ortak gereksinimleri olması gerekmektedir. Yani her üç ö ğ renci ile de aynı amaç çalışılmalıdır.

32 Destek Eğitim Odasında Yürütülecek Eğitim Hizmetlerinin Planlaması Kim Tarafından Yapılır? Destek e ğ itim odasında e ğ itim alacak ö ğ renciler ile e ğ itim hizmeti sunacak ö ğ retmenlerin hangi gün ve saatlerde destek e ğ itim odasında olacaklarına ilişkin planlama okul yönetimince yapılır. Ö ğ rencilerin devam takip vb. durumları okul yönetimince sınıf defteri tutulması yoluyla kayıt altına alınır.

33 Uygulamalı Beceri E ğ itimleri Nasıl Sunulur? Destek e ğ itim odasında e ğ itim alan ö ğ renciler için uygulamalı beceri e ğ itimi yapılması gereken derslerde BEP geliştirme biriminin görüş ve önerileri do ğ rultusunda, sınıf, atölye, laboratuvar vb. ortamlarda grup içinde birebir e ğ itim yapılacak şekilde destek e ğ itim hizmeti sunulabilir.

34 Destek Eğitim Odaları İçin Alınacak Olan Malzemeler Nasıl Temin Edilir? “Destek E ğ itim Odası”nda ö ğ rencilerin e ğ itim performansı ve ihtiyaçları, yetersizlik türü ve yetenek alanlarına uygun araç-gereç ve e ğ itim materyalleri bulunur. İ l/ilçe milli e ğ itim müdürlüklerinden kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla e ğ itim yapılan okul ve kurumlardaki özel e ğ itim hizmetlerine yönelik derslik, araç-gereç gibi ihtiyaçların sa ğ lanması istenebilir.

35 DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASINDA Ö Ğ RENC İ HANG İ SAATLERDE DERS ALAB İ L İ R? Ö ğ renci, sınıf arkadaşlarıyla beraber yürütemedi ğ i derslerin bazı saatlerinde Destek E ğ itim uygulaması alınarak ilgili dersi BEP’i do ğ rultusunda alması sa ğ lanabilir. Ancak, bir dersin tamamı (Örne ğ in Türkçe dersi haftada 5 saat ise, 5 saatin tamamı) sadece Destek E ğ itim Odasında verilmemelidir. Ö ğ renci, ilgili dersi akranlarıyla da alabilmelidir. Haftada 5 saat olan Türkçe dersinin 3-4 saati Destek E ğ itim Odasında, kalan 1-2 saati ise kendi sınıfında alınmalıdır. Ö ğ rencinin Türkçe dersinden daha fazla ders deste ğ i alması isteniyorsa, bu dersler okulun ders saatleri içinde olmak kaydıyla, velisinin de onayını alarak, ö ğ rencinin ders saatleri dışında verilebilir.

36 Dikkat ! Destek E ğ itim dersleri, okuldaki e ğ itim ö ğ retimin devam etti ğ i ders saatleri içinde yapılması gerekti ğ inden, hafta sonları yapılamaz.

37 DESTEK E Ğİ T İ M (ODASINDA) BULUNMASI GEREKEN MATERYALLER 1-Ö Ğ RENC İ DOSYASI Özel E ğ itim De ğ erlendirme Kurulu Raporu (RAM Raporu) Özel E ğ itim Hizmetleri Kurulu Kararı Özürlü Sa ğ lık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) Bireyin Kullandı ğ ı ilaçların kupürü (var ise) Bireyselleştirilmiş E ğ itim Planı (BEP). (BEP’ler 1 aylık olabilece ğ i gibi 1 yıllıkta olabilir. Yıllık Plan gibi düşünülmelidir.) Bireyselleştirilmiş Ö ğ retim Planı (BÖP) Günlük Plan olarak düşünülmelidir.

38 2-DESTEK E Ğİ T İ M DEFTER İ Devam-Devamsızlık Durumu İ şlenen Konular (Standart Sınıf Defteri gibi doldurulmalıdır) Bireysel ya da Grupla e ğ itim alan ö ğ rencilerin isimleri günlük yazılacaktır. Çalışmanın grup mu bireysel mi oldu ğ u belirtilecektir.

39 3-ÜRÜN DOSYASI Verilen Ödevler Ö ğ rencinin aşama kaydetti ğ i çalışma notları (ö ğ retmence önemli bulunanlar)

40 4-ARAÇ ve GEREÇLER Yazı Tahtası (Portatif ya da Sabit) Abaküs Okuma-Yazma Seti (güncel) Mevsim Şeridi Ö ğ retmenin uygun bulaca ğ ı araç ve gereç

41 DESTEK E Ğİ T İ M DE D İ KKAT ED İ LECEK HUSUSLAR Ö ğ rencilerin mevcut performansları belirlenmelidir. (ilgili ders ile ilgili yapabildikleri ve yapamadıkları) Performanslar belirlenir iken buraya konulan ve 6 ayrı engel türü için bakanlık tarafından geliştirilen formlar kullanılmalıdır. Yapamadıkları arasından kazandırılması hedeflenen amaçlar belirlenmelidir. (BEP) Rehberlik ve Araştırma Merkezinde bireye ait bir dosya vardır, mutlaka incelenmelidir.

42 DESTEK E Ğİ T İ M ODASI HAFTALIK DERS PLANI (1 hafta boyunca hangi ö ğ retmenin hangi ö ğ renciyle hangi derste çalışaca ğ ını gösterir) günler\ saatler 1.Der s 2. Ders3. Ders4. Ders5. Ders6. Ders7. Ders Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

43 DESTEK E Ğİ T İ M ODASI HAFTALIK DERS TAK İ P Ç İ ZELGES İ ÖRNE Ğİ Ders saati (kaçıncı ders çalışıldı) ÇALIŞILAN Ö Ğ RENC İ ÇALIŞMA YAPAN Ö Ğ RETMEN ÇALIŞILAN KONU İ mza

44 DESTEK E Ğİ T İ M H İ ZMETLER İ FAAL İ YET DÜZENLEME TABLOSU ÖRNE Ğİ Ö Ğ RENC İ N İ N ADI SOYADI SINIFIDESTEK E Ğİ T İ M ALACA Ğ I DERSLER DERSLERE A İ T HAFTALIK DESTEK E Ğİ T İ M SAAT İ DESTEK E Ğİ T İ M ORTAMI DERS VERECEK Ö Ğ RETMEN Ufuk…4/A MATEMAT İ K TÜRKÇE (OKUMA- YAZMA) KÜÇÜK KAS BECER İ S İ 2 saat 4 saat 1 saat DESTEK E Ğ T. ODASI KÜTÜPHANE RES İ M ATÖLYES İ Ali………(4/a sınıf ö ğ rt) Gül……. (branş ö ğ rt) AYŞE…..3/B Sosyal beceri 2 saatKantin. Vb.Suat (sınıf ö ğ rt.)

45 SORULAR…

46 Teşekkürler…


"DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASI ÖZEL E Ğİ T İ M VE REHBERL İ K ŞUBE MÜDÜRLÜ Ğ Ü ANKARA 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları