Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hastalık ve Erken Ölümleri Önleme Açısından Toplum Sağlığı Merkezleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hastalık ve Erken Ölümleri Önleme Açısından Toplum Sağlığı Merkezleri"— Sunum transkripti:

1 Hastalık ve Erken Ölümleri Önleme Açısından Toplum Sağlığı Merkezleri
Dr. Kanuni KEKLİK Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanı

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bağlı Kuruluşlar
Türkiye İlaç ve Eczacılık Kurumu Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Md. 02 Kasım 2011 tarihli 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

3 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri GM.
AÇSAP Genel Müdürlüğü Hıfzısıhha Laboratuvarı Kanser Savaş Daire Başkanlığı Verem Savaş Daire Başkanlığı ……. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

4

5 Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı
THSK OLARAK; İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek, halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve halk sağlığını tehdit eden konularda gerekli tüm önlemleri almak (istiyoruz). (KURUM MİSYONUMUZ ) Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı

6 Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı
NETİCEDE; Herkesin sağlığının korunup geliştirildiği sağlıklı ve mutlu bir Türkiye (hedefliyoruz). (KURUM VİZYONUMUZ) Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı

7 Kaderin kurbanı değil de tanığı olmak insanın, iradesini ortaya koyabilmesiyle mümkün. Değdiğimiz her insanı kardeş, vardığımız her yeri yurt bellemekle kaderin tanığı olabiliriz. Dünyanın, bizim dokunuşumuzla güzelleşebileceğine inanarak… KEMAL SAYAR

8 Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı
THSK STRATEJİK PLAN AMAÇ 1: Toplumu ve bireyi, sağlığa yönelik risklerden korumak, sağlıklı hayat tarzlarını ve davranışlarını teşvik etmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak AMAÇ 2: Sağlıklı nesiller için her türlü koruyucu tedbir ve desteği alarak anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek AMAÇ 3: Hastalıkların morbidite ve mortalitesini tespit etmek, etkisini azaltmaya ve önlemeye yönelik gerekli tedbirleri almak AMAÇ 4: Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kaliteli, etkin ve verimli şekilde sunumunu sağlamak AMAÇ 5: Toplumsal açıdan dezavantajlı bireylere ve gruplara sağlık hizmeti sunmak, tıbbi bakım ve destek sağlamak Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı

9 Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı
HEDEF 5.1. DEZAVANTAJLI BİREYLERİN VE GRUPLARIN UYGUN SAĞLIK HİZMETLERİNE DAHA KOLAY ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK •Toplumsal açıdan dezavantajlı bireyler ve gruplara (mevsimlik tarım işçileri, göçerler vb.) sunulan sağlık hizmetlerine erişimini arttırmak ve güçlendirmek •Aile hekimine doğrudan başvuru imkanı bulunmayan dezavantajlı gruplara yönelik yerinde sağlık hizmeti taleplerini değerlendirmek ve sunumunu sağlamak. •Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından dezavantajlı grupların sağlık ihtiyaçlarının tespitini yapmak ve bu ihtiyaçların giderilebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek/gerçekleştirilmesini sağlamak. •Verilen hizmetlerin izleme ve değerlendirilmesini sağlamak, buna yönelik bilgi işlem modülü oluşturarak HSBS ’ye entegre etmek. •Dezavantajlı gruplar hakkında bilimsel çalışmalar yapmak-yapılan çalışmalara katkı sağlamak, standart uygulamalar geliştirmek. Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı

10 Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği (5 Şubat 2015)
Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının p bendi ile Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) mobil sağlık hizmeti mevsimsel tarım işçileri, mülteciler gibi temel sağlık hizmetlerine kolay ulaşamayan dezavantajlı gruplara bulundukları mahalde verilecek koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri şeklinde tanımlanmıştır. Bulaşıcı hastalıklar, bağışıklama ve salgın kontrolü başlıklı 14’üncü maddenin birinci fıkranın ğ fıkrası ile TSM’lere tarım işçilerine riskli bölgede salgın kontrolü aşılamaları dahil destek aşılama çalışmalarını aile sağlığı merkezleri ile işbirliği içerisinde yürütmek ya da yürütülmesini sağlamak, bu çalışmalara bölgesindeki sağlık çalışanlarının aktif olarak katılımını sağlamak ve takibini yapmak görevi verilmiştir. Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı

11 Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği (5 Şubat 2015)
TM'nin mevsimlik nüfus hareketlerine ilişkin görevleri (md.30/2): a) Mevsimlik tarım işçilerine yönelik birinci basamak sağlık hizmetlerini planlamak, sunmak veya sunulmasını sağlamak ve bu hizmetleri koordine etmek, b) Mevsimsel tarım işçilerine sunulan sağlık hizmetlerinin kayıtlarını, Kurumun belirlediği standartlar doğrultusunda tutmak; bu kayıtları ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kişinin kayıtlı olduğu aile hekimliği birimi ve TSM ile paylaşmak, c) Mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık hizmetleri konusunda personel farkındalığı oluşturmak ve gerekli eğitimleri vermek, ç) Mevsimlik tarım işçilerine yönelik farkındalık eğitimleri düzenlemek, d) Bölgesindeki mevsimsel nüfus hareketlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte takip etmek, görev tanımı içerisinde yer alan tedbirleri almaktır. Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı


"Hastalık ve Erken Ölümleri Önleme Açısından Toplum Sağlığı Merkezleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları