Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇA Ğ IMIZIN MATEMAT İĞİ. Matematik tarihin ba ş langıcından beri var olan en eski bilimlerden biridir. Matematik eski zamanlarda ş ekillerin ve sayıların.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇA Ğ IMIZIN MATEMAT İĞİ. Matematik tarihin ba ş langıcından beri var olan en eski bilimlerden biridir. Matematik eski zamanlarda ş ekillerin ve sayıların."— Sunum transkripti:

1 ÇA Ğ IMIZIN MATEMAT İĞİ

2 Matematik tarihin ba ş langıcından beri var olan en eski bilimlerden biridir. Matematik eski zamanlarda ş ekillerin ve sayıların ilimi olarak tanımlanırdı. Ş imdi ise geçirdi ğ i geli ş meler sonucunda onun büyüklü ğ ü birkaç cümleyle anlatılamayacak boyuta ula ş mı ş tır. Matematikçiler için ise matematik resim veya müzik gibi incelik gerektiren bir sanattır. Matematik özel ki ş ilerin anladı ğ ı özel bir tür dildir.

3 Matemati ğ in Günümüzdeki Kullanımları Robot ve bilgisayar oyunlarının modellemeleri için cebirsel geometri teknikleri kullanılır. Uçak ve uydu modellemelerinde, dinamik sistemlerin de ğ i ş imlerini ölçmede diferansiyel denklemler ve sayısal analiz kullanılır. Hacmi küçük yüzey alanı büyük, antenler yapılmasında ve canlılardaki kılcal damar düzeni ile kan akı ş sisteminin nasıl oldu ğ unun açıklanması için fraktal geometrisi kullanılır. Verilerin en az kayıpla en uzak noktalara gönderilebilmesinin sa ğ lanması için, Fourier analizi teknikleri kullanılır.

4 Canlı üremeleri ve hastalıkların yayılma mekanizmalarını modelleme amacıyla hücresel otomatlar kullanılır. Dijital verilerin matematiksel topolojisini belirlemek amacıyla cebirsel topolojinin alt kolu olan uygulamalı homolojiye ba ş vurulur. Programlamacılık dalında algoritmik teknikler kullanılır. Elektrik devresi ve bilgisayar programlama alanında soyut mantı ğ a ba ş vurulur. Veritabanlarının topolojik ve kombinatorik incelemeleri yapılırken çizge kuramı kullanılır.

5 KER İ M SARILAR

6 Samsunlu matematikçi Kerim Sarılar, Müslüman Türk dünyasının 21. yüzyılda yeryüzü ve uzay hesaplamalarıyla ilgili modern geometrinin temellerini atacak bulu ş lar gerçekle ş tirdi ğ ini söyledi.

7 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nden 1979'da mezun olduktan sonra kendini matemati ğ e adayan Kerim Sarılar, bugüne kadar matematik ve geometri alanında 20 bulu ş a imza attı ğ ına dikkat çekerek, en son "2*üçgenin alanı/yarıçap=sinüs alfa C * yarıçap" oldu ğ unu ispatladı.

8 Bulu ş larım dünyanın da ilgisini çekiyor. Benimle irtibata geçiyorlar. Bunların arasında ba ş ta ABD olmak üzere di ğ er ülkelerin üniversiteleri de bulunmaktadır" dedi.

9 JOHN BACKUS

10 John Backus, Fortran programlama dilini geli ş tiren ve ça ğ da ş yazılım dünyasına giden yolu açan bir öncüdür. 18 Mart 2007'de ABD'nin Oregon eyaletindeki Ashland'de hayatını kaybetmi ş tir. ABD'de 1924 yılında do ğ an Backus 1954'te bilgisayarların sürekli olarak yeniden programlanmasına kar ş ı IBM bünyesinde (Formula Translator) Fortran'ı geli ş tirmi ş ti.Fortran programlama dilini geli ş tiren ve ça ğ da ş yazılım dünyasına giden yolu açan bir öncüdür. 18 Mart 2007'de ABD'nin Oregon eyaletindeki Ashland'de hayatını kaybetmi ş tir. ABD'de 1924 yılında do ğ an Backus 1954'te bilgisayarların sürekli olarak yeniden programlanmasına kar ş ı IBM bünyesinde (Formula Translator) Fortran'ı geli ş tirmi ş ti. Önce matematik, ardından da mühendislik e ğ itimi alan Backus çok sayıda bilimsel ödülün de sahibiydi., ardından da

11 CEM YALÇIN YILDIRIM

12 Cem Yalçın Yıldırım (d. 8. Temmuz 1961), Türk matematikçi. Bo ğ aziçi Üniversitesi'nde ö ğ retim üyesidir. Sayılar kuramı üzerine çalı ş maktadır.Bo ğ aziçi Üniversitesi'nde ö ğ retim üyesidir. Sayılar kuramı üzerine çalı ş maktadır. Dan Goldston ile beraber yaptı ğ ı, "asal sayılar arasındaki küçük bo ş luklar" isimli çalı ş masının ikiz asallar kestiriminin çözülmesinde anahtar rol oynayaca ğ ı dü ş ünülmektedir. Dan Goldston ile beraber yaptı ğ ı, "asal sayılar arasındaki küçük bo ş luklar" isimli çalı ş masının ikiz asallar kestiriminin çözülmesinde anahtar rol oynayaca ğ ı dü ş ünülmektedir.

13 JOHN HORTON CONWAY

14 John Horton Conway (d. 26 Aralık 1937, Liverpool, İ ngiltere), üretken matematikçi sınırlı grupların teorilerinde, dü ğ üm teorisinde, sayı teorisinde, kombinasyonal oyun teorisinde ve kodlama teorisinde aktif verimli matematikçi.Liverpool, İ ngiltere), üretken matematikçi sınırlı grupların teorilerinde, dü ğ üm teorisinde, sayı teorisinde, kombinasyonal oyun teorisinde ve kodlama teorisinde aktif verimli matematikçi.

15 Conway Princeton Üniversitesinde ş u anda matematik profesörüdür. Harold Davenport altında ara ş tırmaya ba ş ladı ğ ı Cambridge çalı ş mıtır. Erdös sayısından birine sahiptir. Berwick ödülünü (1971) almı ş tır, kraliyet toplulu ğ unun akademik üyesi olarak seçilmi ş ve Pólya ödülünün(LMS) ilk alıcısıdır.Princeton Üniversitesinde ş u anda matematik profesörüdür. Harold Davenport altında ara ş tırmaya ba ş ladı ğ ı Cambridge çalı ş mıtır. Erdös sayısından birine sahiptir. Berwick ödülünü (1971) almı ş tır, kraliyet toplulu ğ unun akademik üyesi olarak seçilmi ş ve Pólya ödülünün(LMS) ilk alıcısıdır.

16 CAH İ T ARF

17 Cahit Arf (d. 1910, Selanik – ö. 26 Aralık 1997, İ stanbul), Türk matematikçi. Kendi adıyla bilinen teoremleri, dünya çapında tanınmasını sa ğ lamı ş tır. Doktorasını yapmak için gitti ğ i Almanya’da, matematikçi Helmut Hasse ile birlikte önemli çalı ş malar yapmı ş tır. Bu çalı ş malar sonunda, matematikte Hasse-Arf Kuramı’nı geli ş tirdi. Arf de ğ i ş mezi, Arf halkaları ve Arf kapanı ş ları gibi kendi adıyla bilinen matematiksel terimleri bilim dünyasına kazandırdı. 2009 yılından itibaren 10 Türk Liralık banknotların arka yüzünde resmi bulunacak.

18 MART İ N GARDNER

19 Martin Gardner (d. 21 Ekim 1914 –ö. 22 Mayıs 2010) e ğ lencelimatematik alanında uzmanla ş mı ş Amerikalı matematik ve fen yazarı. 1956 yılından 1981 yılına kadar Scientific American dergisinde Mathematical Games kö ş esini yazdı ve yakla ş ık 70 kitap yayımladı.matematik alanında uzmanla ş mı ş Amerikalı matematik ve fen yazarı. 1956 yılından 1981 yılına kadar

20 2.Dünta savasından sonra, Gardner, Chicago Üniversitesi'ndeki koleje tekrar katıldı. Mezun olmak için bir yıl okulda kaldı fakat yüksek lisans derecesi elde edemedi.Chicago Üniversitesi'ndeki koleje tekrar katıldı. Mezun olmak için bir yıl okulda kaldı fakat yüksek lisans derecesi elde edemedi.

21 SAL İ H TATAR

22 1. A uniqueness result in an inverse problem for a space- time fractional diffusion equation, Salih Tatar, Süleyman Ulusoy, Electronic Journal of Differential Equations 2. Identification of the density dependent coefficient in an inverse reaction-diffusion problem from a single boundary data, Ramazan Tınaztepe, Salih Tatar, Süleyman Ulusoy, EJDE, 21 (2014), 1-14

23 A ş a ğ ıdakilerden hangisi 21.yy matematikçilerinden de ğ ildir? A)Kerim Sarılar B)Martin Gardner C)Brunner D)John Horton

24 Matemati ğ in günümüzdeki kullanım alanları nelerdir?

25 A ş a ğ ıdakilerden hangisi John Horton’un çalı ş malarından biri de ğ ildir? A)sayı teorisi B)dü ğ üm teorisi C)pass teorisi D)kodlama teorisi

26 KÜBRA AYDINGÜLER N İ HAL KERESTEC İ O Ğ LU MERVE BAY EL İ F YAKAR MERVE ÖZMANTAR


"ÇA Ğ IMIZIN MATEMAT İĞİ. Matematik tarihin ba ş langıcından beri var olan en eski bilimlerden biridir. Matematik eski zamanlarda ş ekillerin ve sayıların." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları