Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hannibal Barca

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hannibal Barca"— Sunum transkripti:

1 Hannibal Barca

2 hAYATI

3 Ilk yIllarI MÖ 247'de Kartaca'da dünyaya geldi. Birinci Pön Sava ş ı'nın ünlü kahramanı Kartacalı komutan Hamilcar Barca'ın o ğ ludur. Küçük ya ş larda babası ile sava ş lara katılmaya ba ş ladı. Babasının iste ğ iyle, Roma'ya kar ş ı her zaman kin duyaca ğ ına dair ant içti. Kısa bir süre sonra babasının ölümünü müteakiben, eni ş tesi ve karde ş inin yardımıyla asker oldu.

4 Askeri hayatI MÖ 221 yılında Kartaca’nın İ spanya ordusunun komutanı oldu. MÖ 221'den 219'a kadar Ebro'nun batısındaki topluluklar üzerine hâkimiyet kurdu. Hannibal, I. Pön Sava ş ı’ndan sonra Roma ile ikinci bir sava ş ın kaçınılmaz oldu ğ unu biliyor, ilk darbeyi kendisi vurmak istiyordu. İ spanya'daki konumunu sa ğ lamla ş tırdı ğ ı iki yılın ardından MÖ 219’da Roma'nın müttefiki olan Saguntum ş ehrini (bugünkü Sagunto) ku ş attı ve sekiz ay sonra da ele geçirdi.Saguntum Ku ş atması olarak anılan bu olay, tarihin en çok tanınan muharebelerinden birisidir. Saguntum Ku ş atması'nı Kartaca parlamentosu da onayladı ve Roma'nın sava ş ilan etmesi ile İ kinci Pön Sava ş ı ba ş ladı. Hannibal karde ş i Komutan Hasdrubal'ı İ spanya'da bırakarak İ talya üzerine yürüdü. Hannibal'in ordusunda yüzbin asker ve 37 fil vardı. Ordusuyla kuzeye do ğ ru yürüyen Hannibal, Pirene Da ğ ları'nı Keltiber kabileleri ile dövü ş e dövü ş e geçti ve onları kar ş ılamak üzere gelen Roma ordusundan önce Rhône Vadisi’ne vardı. Bölgedeki Romalılar ve müttefiklerini atlatmak için “Ya yeni bir yol bulaca ğ ız, ya yeni bir yol yapaca ğ ız” diyen Hannibal, vadinin yukarısından bir yay çizip Alp Da ğ ları'nı geçti. Bu geçi ş te Montegnevre Geçidi ya da Küçük St. Bernard geçitlerin kullandı ğ ı tahmin edilmektedir. Büyük bir ordu ve filler ile antik ça ğ ko ş ularında yapılan bu yolculuk, çok büyük bir ba ş arı olarak kabul edilir. Pireneler ve Alp Da ğ ları'nı geçerken hava ko ş ulları nedeniyle ordusunun bir kısmını kaybeden Hannibal, kalan güçleriyle Po Ovası'nda hızla ilerledi. Ordusuna Keltler'in 14bin sava ş çısı da katıldı. Hannibal'in güçleri, onları durdurmaya gelen bir Roma ordusunu Trebbia’da yoketti (MÖ 218) ve yürüyü ş üne devam etti. MÖ 217’de Apenin Da ğ ları’nı geçerek Roma kentine do ğ ru ilerleyen Kartaca Ordusu, Trasimene Gölü Muharebesi'nde ana Roma ordusunu bozguna u ğ rattı.

5 Askeri hayatI Hannibal’in ilerleyi ş i, Romalılar’ın vur-kaç sava ş ına girmesi ile yava ş ladı. Hannibal, bu geli ş me kar ş ısında Roma’yı ku ş atmak yerine güneye inmeyi ve Latin ş ehirlerini isyana kı ş kırtmayı planladı. Onu durdurmak üzere gönderilen son düzenli Roma Ordusunu Cannae Muharebesi’nde yendi. Bu sava ş ta Kartaca ordusu, “Hilâl düzeni” denilen taktikle Roma ordusunu tuza ğ a çekmi ş ve tamamen yenmi ş ti. Cannae zaferinden sonra Güney İ talya Hannibal’in tarafına geçmi ş ti. Ancak Hannibal'in artan prestiji Kartaca senatosunu korkuttu ve ona yeterli deste ğ i göndermediler. Cannae Sava ş ı ile Roma'dan kopan Capua kenti, yeni bir ordu kuran ve güçlerini toplamaya ba ş layan Roma tarafından MÖ 211’de tekrar ele geçirildi. Hannibal'in MÖ 207’de Roma'ya yaptı ğ ı baskın geri püskürtüldü. Karde ş i Hasdrubal, İ spanya üzerinden bir yardım ordusu ile gelmeye çalı ş ırken Kuzey İ talya'da öldürüldü. İ talya’nın güneyindeki da ğ lara çekilen Hannibal, Scipio Africanus komutasındaki Roma ordusunun Afrika'ya çıkması üzerine ba ş kenti korumak üzere MÖ 203'te Kartaca'ya ça ğ rıldı. Roma ordusu ile yaptı ğ ı Zama Muharebesi’nde yenilgiye u ğ radı. Kartaca, Roma ile ş artları çok a ğ ır bir barı ş anla ş ması yapmak zorunda kalmı ş tı. Sava ş ın ardından “suffes” (Roma’daki “konsül”ün kar ş ılı ğ ı) seçtiren Hannibal maliyeti ve ekonomiyi düzeltemeyi ba ş ardı. Ancak Romalıların baskısı ile Kartaca senatosu onu görevden aldı.

6 Sürgün ve ölümü Kendine kar ş ı yükselen muhalefet yüzünden gönüllü sürgüne giden Hannibal, önce Selevkos İ mparatorlu ğ u olmak üzere Ermenistan'a ve Bitinya'ya giderek buradaki saraylarda askeri danı ş manlık yaptı. Birçok kaynakta Bursa ş ehrinin kurulu ş u Hannibal ile ili ş kilendirilir. Bitinya Kralı Prusias'ın yanında iken Prusias'a bugünkü Bursa'nın oldu ğ u yerde bir ş ehir kurmasını ö ğ ütledi ğ i ve ş ehirdeki ilk içme suyu ş ebekesini kurdu ğ u dü ş ünülür. MÖ 183 veya 182'de Bitinyalı yetkililer tarafından Romalılara teslim edilece ğ ini anlayınca yüzü ğ ünde ta ş ıdı ğ ı bilinen zehiri içmek suretiyle intihar ederek ya ş amına son verdi. Mezarı bilinmemekle beraber, ölüm yeri olan Gebze'de bulunan Tübitak yerle ş kesinde kendi anısına yapılan bir anıt bulunmaktadır. Hannibal Anıtı, Atatürk'ün dile getirmi ş oldu ğ u Hannibal'ın mezarının bulunması ve bir anıt yapılması iste ğ i vasiyet kabul ederek 1981'de yapılmı ş tır. Daha sonra Gebze yerle ş kesine su getirme çalı ş maları sırasında bulunan bir mezarın Hannibal'a ait oldu ğ u zannedilmektedir.

7 Etkileri Hannibal dünyaca ünlü bir komutan ve askeri strateji konusunda çok bilgili biridir. Hatta Hannibal Barca'nın sava ş stratejilerinden bazıları Kurtulu ş Sava ş ı'nda da Yunan kuvvetlerine kar ş ı ba ş arıyla kullanılmı ş tır. Sava ş tarihçisi Theodore Ayrault Dodge, ona "askeri stratejinin babası" unvanını vermi ş tir; çünkü en büyük dü ş manı olan Roma bile onun sava ş taktiklerini kullanmı ş tır. Hannibal'ın ya ş amı ve sava ş ları birçok belgesel ve filme konu olmu ş tur. Öldü ğ ü yerde günümüzde faaliyet gösteren bir okula adı verilmi ş tir.

8 SavaSlarI  Pön Sava ş ları  Saguntum Ku ş atması  Ticinus Muharebesi  Trebia Muharebesi  Ron Geçi ş i Muharebesi  Agrigentum Muharebesi  Trasimene Gölü Muharebesi  Cannae Muharebesi  Zama Muharebesi  Silarus Muharebesi  Herdonia Muharebesi

9 Hannibal Barca (KISACA) Hannibal Barca, MÖ 247 ile MÖ 183 yılları arasında ya ş amı ş Sami ırkından gelen Kartacalı politikacı ve general. Hannibal; tüm zamanların en büyük askeri dehalarından biridir. Hannibal, Scipio ve Philopoemen ile birlikte ça ğ ının üç büyük generalinden biriydi. Scipio onu ş imdiye kadar ya ş amı ş en büyük generallerden biri olarak kabul eder, Epirli Pyrrhus'u ikinci sıraya yerle ş tirir, kendisini de üçüncü olarak kabul eder. Aynı sıralama Hannibal'a soruldu ğ unda o, Büyük İ skender'in en büyük general oldu ğ unu söyler. İ kinci olarak Pyrrhus'u gösterir, kendisini de üçüncü sıraya koyar. Askeri tarihçi Theodore Ayrault Dodge Hannibal'ı "Stratejinin Babası" olarak nitelendirir ve en büyük dü ş manı olan Roma'nın bile onu yine kendi taktikleriyle alt etti ğ ini belirtir. Roma'nın en büyük dü ş manı olarak 2.Pön Sava ş ı'ndaki ba ş arılarıyla tanınmı ş tır. Filleri içeren ordusuyla İ ber Yarımadası, Pireneler ve Alpler'den kuzey İ talya'ya girmi ş ve Romalıları birkaç önemli sava ş ta yenmi ş tir.

10 Hannibal Barca Ile ilgili GÖRSELLER Hannibalın Kartaca Ş ehrinin bu gününkü konumu (Tunus) Hannibalın Büstü Su getirme çalı ş maları sırasında bulunan bir mezarın Hannibal'a ait oldu ğ u Kocaelinin Gebze ilçesinin konumu

11 Hannibal Barca Ile ilgili GÖRSELLER Hannibal Döneminde Kartaca Sınırları

12 Hannibal Barca Ile ilgili GÖRSELLER Hannibal Barcanın Karde ş i Hasdrubal Barcanın Heykeli Vin Diesel Tarafından Canlandırılan Hannibal Barca Hannibal Barcanın Heykeli

13 SONSONSONSON


"Hannibal Barca" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları