Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GAZİANTEP SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GAZİANTEP SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI"— Sunum transkripti:

1 GAZİANTEP SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
GAZİANTEP CHAMBER OF CERTIFIED PUBLİC ACCOUNTANTS VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR İLE MESLEK MENSUBUNUN SORUMLULUĞU MUHAMMED ERSÖZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

2 MÜTESELSİL SORUMLULUK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda meslek mensuplarının amacı ve görevleri sayılmış olmakla birlikte, “Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk” başlıklı 12.maddesinde yeminli mali müşavirlerin sorumlulukları belirtilmekle birlikte serbest muhasebeci mali müşavirlerin mali sorumluluklarına yer verilmemiştir. Vergi usul kanunu mükerrer 227. maddeye göre beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.            2

3 MÜTESELSİL SORUMLULUK
tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuş bulunan 4 sıra nolu vergi beyannamelerinin SM ve SMMM lerce imzalanması hakkındaki genel tebliğe göre           BEYANNAMELERİ İMZALAYACAK MESLEK MENSUPLARI VE SORUMLULUKLARI              Meslek mensupları, bilerek kullandıkları veya harici araştırmayı gerektirmeden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu anlaşılabilen belgelerden de sorumlu olacaklardır.              Miktar veya tutar itibariyle işletmenin faaliyet konusu veya iş hacmiyle mütenasip olmayan belgeler ile ticari örf ve teamüle uygun olmayan belgeler, meslek mensuplarının sorumluluğu kapsamındadır. Meslek mensupları bilerek kullandıkları veya harici araştırmayı gerektirmeden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu anlaşılabilen belgelerden de sorumludurlar. Miktar veya tutar itibariyle işletmenin faaliyet konusu veya iş hacmi ile orantılı olmayan belgeler ile ticari örf ve teamüle uygun olmayan belgeler, meslek mensuplarının sorumluluğu kapsamındadır. 3

4 MÜTESELSİL SORUMLULUK
Böyle belgelerin varlığı halinde meslek mensupları bunun doğruluğunun tespitini mükelleften isteyebilir. Mükellefin bir tespitte bulunmaması veya bu konuda meslek mensubunun ikna olmaması halinde yine meslek mensubu tarafından bu durum beyanname verme süresi sonuna kadar ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim ile birlikte meslek mensubunun söz konusu belgelere ait sorumluluğunu ortadan kaldırır. Sorumluluğun tespitinde, yukarıda belirtilen sorumluluk ile bağlantılı olarak ortaya çıkan vergi ziyaının varlığı yeterlidir. Örneğin: Sehven dahi olsa yevmiye defterinde yer alan bir toplamı yanlış aktararak veya bir yevmiye işlemini yanlış hesaba kaydederek vergi ziyaına sebebiyet veren meslek mensubu, ziya uğratılan bu vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellef ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur. Meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerce ibraz edilen belgelerde yer alan bilgilerin kanuni defterlere ve defterlerdeki bilgilerin mali tablolara uygunluğunun yanı sıra beyannamelere eklenen temel mali tablolarda yer alan ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre belirlenen Dönem Kâr/Zararının doğruluğundan da sorumludurlar. 4

5 VERGİ İNCELEMESİNE NEDEN SEÇİLEBİLİRSİNİZ ?
Vergi incelemesine alınacak mükellefler ya vergi dairesi dosyalarının taranması ya da Gelir İdaresi ve merkezi denetim elemanları kurullarının son dönemlerde yaptığı gibi modern denetim tekniklerinin kullanılması ile belirlenir. Gelir İdaresi son dönemlerde modern denetim seçme teknikleri kapsamında  “Veri Ambarı” ve “VEDOP” gibi projeleri hayata geçirmiş olup, elektronik beyannameye geçilmesiyle birlikte bazı verilerin bilgisayar aracılığı ile otomatik değerlendirilmesi sonucu incelenecek mükellefler seçilmektedir. İncelemeye seçme yöntem ve nedenleri özetle aşağıdaki gibi sıralanabilir.

6 VERGİ İNCELEMESİNE NEDEN SEÇİLEBİLİRSİNİZ?
Vergi dairesi dosyasının taranması, Mali tabloların mali analiz yoluyla ölçülerek, sektör, mükellef ve konu bazında seçim yapılması, Özelliği olan sektör ve konuların  denetlenmesi, Merkezi denetim elemanları tarafından yapılan  karşıt incelemeler, Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kodlarına girilmesi, 6

7 VERGİ İNCELEMESİNE NEDEN SEÇİLEBİLİRSİNİZ?
Devamlı devir KDV verilmesi, Devamlı zarar beyan edilmesi, Faaliyeti ile orantısız iade talepleri, Mali tabloların tutarsızlıklar içermesi, Giderlerin yüksekliği, Ortaklar cari hesabının şişkinliği, 7

8 VERGİ İNCELEMESİNE NEDEN SEÇİLEBİLİRSİNİZ?
Mükellef hakkında ihbar olması, Başbakanlık ve bakanlık takipli özel incelemelerin vergisel açıdan değerlendirilmesi, Kara para incelemelerinin vergisel açıdan incelenmesi, Diğer denetleyici ve düzenleyici kurumların talebi  (SPK, BBDK vb) 8

9 USUL İNCELEMESİ-1 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun maddeleri uyarınca tutulması gereken yasal defterler : Yevmiye Defteri Defter-i Kebir Envanter Defteri Mükerrer 242. madde belirtilen elektronik ortamda kayıtlar ve elektronik cihazla belge düzenleme

10 USUL İNCELEMESİ-2 Envanter kayıtlarının Vergi Usul Kanunu’nun ile 192 nci maddelerine göre yapılıp yapılmadığı, Madde 186 ; Envanter çıkartmak, Madde 189 ; Envanterde amortisman listeleri Madde 192 ; Bilanço çıkartmak

11 USUL İNCELEMESİ-3 Yasal defterlere yapılacak muhasebe kayıtlarının kanunun maddeleri ile mükerrer 242 ve mükerrer 257,nci maddelerinde belirtilen esaslara uygun bir şekilde tutulup tutulmadığı, Madde 215 ; Türkçe tutma ve Türk parası kullanma zorunluluğu, Madde 217 ; Yanlış kayıtların düzeltilmesi Madde 218 ; Boş satır bırakılamayacağı ve sayfanın yok edilemeyeceği Madde 219 ; Kayıt zamanı

12 USUL İNCELEMESİ-4 Yasal olarak tutulması gereken defterlerin Vergi Usul Kanunun ’nci maddelerinde belirtilen esaslara uygun bir şekilde tasdiklerinin yapılıp yapılmadığı,

13 USUL İNCELEMESİ-5 Gelir Vergisi ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alınan tutarlara dayanak teşkil eden belgelerin Vergi Usul Kanunu'nun ’nci maddeleri ile mükerrer 242’nci maddesinde belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı ve kurumların gider belgeleri arasında belgesiz gider bulunup bulunmadığı

14 ÖZEL USULSÜZLÜK Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen muhasebe standartlarına ,tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslara ilişkin kural ve standartlara uyulup uyulmadığı tespit edilir. Uyulmadığı tespit edilenler için 2015 yılı için V.U.K.353 mad.6 nolu bendine göre TL Özel usulsüzlük cezası kesilir.

15 ENVANTER DEFTERİ Vergiye tabi kazancın ve ticari kazancın tespit edilmesi ve bilançonun hazırlanması amacıyla yapılan işlemlerinin en önemli ayağı envanter (sayma, tartma, ölçme..vd ve değerleme işlemleri) çıkartılmasıdır. Envanter defteri sadece stok envanteri olarak anlaşılmamalıdır. İnceleme için istendiğinde yalnızca bilanço stok envanteri yazılarak ibraz edilmemelidir. Her hesap çeşidi için ayrı ayrı sayım yapılmalı (stoklar, sabit kıymetler, çek ve senetler, kasa, banka, dövizli hesaplar, cari hesap mutabakatları,..vd.), ve envanter listeleri hazırlanmalı ve listelerin özet sonuçları envanter defterine yazılmalıdır.

16 DEFTER VE BELGELERİ SAKLAMA
Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde biten yılın, Geçmiş yıllarla ilgili zararların, mahsup edildiği yılın Amortismana tabi varlıkların itfa edildiği yılın, Yatırım indirimine tabi harcamaların kurum kazancından tamamen düşüldüğü yılın, Kurumlarda tasfiyenin sonuçlandığı yılın, izleyen takvim yılın başından itibaren başlar. E-Defter beratı olmaksızın bilgisayarda saklanan defterin hiçbir geçerlilik hükmü olmadığından elektronik defterin onaylatılıp ve berat alınması unutulmamalıdır.

17 VERGİ İNCELEMESİNDEN DOĞAN CEZALAR
1)Usulsüzlük cezaları (VUK 352) 2)Özel usulsüzlük cezaları (VUK 353) 3)Vergi ziyaı cezası (VUK 344) 4)Kaçakçılık cezaları (VUK 359) 5)Gecikme faizi (VUK 112)

18 KASA HESABINDA 8.000 TL SINIRI
Vergi usul Kanunu’nun 257 ve mükerrer 355.maddeleri uyarınca TL üzerindeki Tahsilat ve ödemelerini banka,benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen Belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uyulup uyulmadığı tespit edilir.Uyulmadığı tespit edilenler V.U.K mükerrer 355. maddeye uygulanan cezalardan az olmamak kaydıyla İşleme konu tutarın %5’i nispetinde Özel usulsüzlük cezası kesilir. 8.000 TL’lik sınır konusunda KDV dahil fatura bedeli dikkate alınır. Aynı günde TL’nin altında kesilen faturaların toplamı dikkate alınır. İşletmelerin ortaklarından almış olduğu TL’yi aşan ödeme ve tahsilatlar tevsik edici belge kapsamında yapılmalıdır.

19 KASA HESABINDA YÜKSEK BAKİYE
Firmanın Kasa hesabında bulunan ticari teamüllerin çok üzerindeki miktarlara , Ortaklara ve ilişikli kişilere verilen borçlara Adat (Emsal faiz oranında ) hesaplaması yapılıp Katma Değer Vergisi dahil edilip fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Adat hesaplamaları Vergi inceleme raporu neticesinde yapılmış ise; T.C. Merkez Bankasının, reeskont işlemlerinde uyguladığı faiz oranları esas alınarak adatlandırması yapılır. Adat hesaplaması yapılırken öncelikle iç emsal kullanılacak , iç emsal yok ise dış emsal kullanılacaktır.

20 ALICILAR ALICILAR İşletmeler, hem mal aldığı hem de mal sattığı şirketlerin cari hesabını genelde tek bir hesapta izleyebilmektedirler. Bu durumda Tekdüzen Muhasebe Hesap Planına uyulmadığı gerekçesiyle usulsüzlük cezası kesilebilir. Bu yüzden, hesapları tek bir hesapta değil ayrı ayrı 120 Alıcılar ve 320 Satıcılar Hesaplarında izlemesi daha doğrudur. Ancak, her iki şirketin kendi aralarında yapacağı cari hesap sözleşmesi bu cezanın önüne geçilebilir Avans olarak alındığı halde bu hesaplara yanlışlıkla kayıt yapılan tahsilatların, avans hesaplarına aktarılmalıdır,

21 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
Bilançoda 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı’nda bir tutar yer alması durumunda, işletmenin parasının ortaklara kullandırılmış olması söz konusu olacağından âdat uygulaması yapılmalıdır. Ortaklara finansman hizmeti de sağlanmış olacağından faiz geliri üzerinden % 18 oranında katma değer vergisi hesaplanmalıdır.

22 SEYAHAT VE İKAMET GİDERLERİ
GVK 40/4. madde hükmüne göre ; Seyahatin işle ilgili olması Seyahat ve ikamet giderlerinin işin önemi ve genişliği ile orantılı olması Seyahat süresinin amacına uygun süreyi aşmaması gerekmektedir.

23 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
VUK’nun 323’üncü maddesine göre Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar; Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar; şüpheli hale geleceği belirtilmiştir.

24 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
Şüpheli alacak karşılığı, alacağın şüpheli hale geldiği dönemde ayrılabilir. Mal alımına yönelik verilen avanslar için şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz. KDV için de şüpheli alacak karşılığı ayrılır. 32 sayılı TPKKH karara ilişkin 91-32/5 sayılı tebliğde belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde yurtdışı alacaklar içinde karşılık ayrılır.

25 ÖRTÜLÜ SERMAYE KVK 12. Madde Örtülü Sermaye;
Doğrudan veya dolaylı olarak ortak ve ortakla ilişkili kişiden temin edilmesi İşletmede kullanılması Kullanılan borcun hesap dönemi için de her hangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin 3 katını aşması gerekmektedir.

26 TRANSFER FİYATLANDIRILMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.

27 AMORTİSMAN Montajı gereken iktisadi kıymetlerde montajı tamamlandıktan sonra (kullanılabilir) amortisman uygulanabilir. 333 sıra nolu vergi usul kanunu tebliğinde amortisman tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömrüne göre amortisman ayrılabilir. VUK 320. maddesi gereğince başlangıçta normal amortisman uygulanmış ise sonradan azalan bakiyeler yöntemi uygulanamaz. Ancak azalan bakiyeler yönteminden normal amortismana dönülebilir. İşletmelere ait binek otomobillere aktife girdiği hesap dönemi için kıst amortisman ayrılır. İktisadi değeri artıran, faydalı ömrü uzatan harcamalara asıl varlığın amortisman süresine eşit, fakat aktifleştirildikleri yıldan başlayarak amortisman ayrılır.

28 KUR DEĞERLEMESİ Dövizli alış ve satış faturalarının cari hesaplarının kur değerlemesinin yapılması zorunludur. Dövizli cari hesapların ödeme yapıldığı zaman iç yüzde usulüyle kur faturası kesilmesi gerekmektedir.

29 SABİT KIYMET İKTİSAPLARINDA FİNANSMAN GİDERİ
Sabit kıymetlerin alımında kullanılan kredilerin faizleri ve kur farkları sabit kıymetin iktisap edildiği dönem sonuna kadar (yatırım dönemi) olanların kıymetin maliyetine eklenmesi zorunludur. Aynı kıymetlerle ilgili olarak söz konusu dönemden sonra ortaya çıkan kredi faizlerinin ve kur farlarının ait oldukları yıllarda doğrudan gider yazılması yada maliyete intikal ettirilerek amortisman konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

30 TİCARİ EMTİA İKTİSAPLARINDA FİNANSMAN GİDERİ
1- Kredi faizleri İşletmelerin finansman temini maksadıyla bankalardan veya benzeri kredi müesseselerinden aldıkları krediler için ödedikleri faiz ve komisyon giderlerinden dönem sonu stoklarına pay vermeleri zorunlu bulunmamaktadır. Buna göre mükellefler söz konusu ödemelerini doğrudan gider olarak kaydedebilecekleri gibi, diledikleri takdirde stokta bulunan emtiaya isabet eden kısmı maliyete dahil edebileceklerdir. 2- Kur farkları Emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının ise, ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. 3- Vade farkları Emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan vade farklarının maliyete intikal ettirilmesi, daha sonra ödenen vade farklarının gider yazılması yada maliyete intikal ettirilmesi gerekmektedir.

31 İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ
Gelir idaresinin verdiği muktezada; yatırımdan elde edilen “kazanç” ifadesinden ticari bilanço kârının anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A. maddesi uyarınca, tevsi yatırımdan elde edilen kazancın ayrı olarak tespit edilemediği durumda; tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına oranlanması ve dönem kazancının bu orana isabet eden kısmının tevsi yatırımdan elde edilen kazanç olarak dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir.

32 BAĞIŞ VE YARDIMLAR Bağış ve yardımlar toplamının o yıla ait Kurum kazancının (ticari karın) %5 ‘ine kadar olan kısmı gelir veya kurumlar beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir. Kurumlar vergisi kanunu genel tebliğine göre [Ticari bilanço karı –(iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] kurum kazancından %5’ini kullanır. Kızılay derneğine ve Yeşilay cemiyetine yapılan nakdi yardımların tamamını, ayni bağış ve yardımların %5’i ile sınırlı olarak indirim konusu yapılabilir.

33 GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI
GVK 40. maddesinin 1 numaralı bendine göre işletmeler Götürü gider uygulamasını kullanabilirler. (Binde 5 ) Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılması, İşin genişliği ve mahiyetine uygun olması, VUK 227. maddesine göre iş bu giderlerin belgelendirilmesi yada 228. maddesine göre belgelendirme şartının aranmaması

34 KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDER
GVK 41. madde ve KVK 11. maddeye göre K.K.E.G. yüksek olması kar dağıtımına konu edilebilir. Teşebbüs sahibinin, ortaklarının ve çalışanlarının suçlarından doğan tazminatlar (Sözleşmelerde ceza şartı olarak konan tazminatlar hariç) gider olarak indirilemeyecektir.

35 GEÇMİŞ YILLAR ZARARI KVK 9. Maddesine göre geçmiş yıllar zararları kardan mahsup edilebilir. Zarar mahsubu Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden yapılacaktır Geçmiş yıllar zararında mali zarar dikkate alınmalıdır En fazla takip eden 5 yılın zararı mahsup edilecektir Geçmiş yıl zararı mahsup imkanının doğduğu ilk hesap döneminde mahsup edilecektir Yurtdışı faaliyet zararlarını Türkiye’deki karından mahsup edebilmek için her yıl denetim yaptırmak zorunluluğu bulunmaktadır

36 İSTİSNALAR Taşınmaz istisnası
- Kurumların en az 2 yıl aktifinde kalınması. -Satışın yapıldığı 5.Yılın sonuna kadar pasifte özel fon hesabında tutulur. -Satışın yapıldığı yılı izleyen 2.takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. -%75 kurumlar vergisinden istisnadır.KDV kanunu 17/4/r bendine göre kdv den istisnadır. -Ticari amaçla alınan taşınmazlar da istisna uygulanmaz. -Alınan taşınmazın kiraya verilmesi ve bu taşınmazın daha sonra satılmasında da istisna uygulanmaz.

37 İMALAT-1 -Kapasite raporundaki randıman oranlarına dikkat edilmesi gerekir. Odaların meslek komitelerinin yayınladığı Fire oranlarına dikkat edilmelidir. Kaydi envanterle fiili envanterin mutlaka tutturulması gerekmektedir.

38 İMALAT-2 İmal edilen malların V.U.K 275. maddesine göre değerlendirilmesi gerekir. Mamulun vücuda getirilmesinde sarf olunan iptidai ve hammaddelerin bedeli Mamule isabet eden işçilik Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse Genel idare giderlerinden mamule düşen hisse (ihtiyari) Ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zorunlu olan mamullerde ambalaj malzemesi bedeli.

39 TİCARİ MALLAR MALİYET BEDELİ ile değerlenir (VUK 262)
YURT İÇİNDEN SATIN ALINAN TİCARİ MALLARIN MALİYET BEDELİ + Alış Bedeli + Nakliye ve Hamaliye Giderleri + Sigorta Giderleri + Komisyon Giderleri + Firma Dışı Depolama Giderleri + Ekspertiz Raporu Giderleri Malın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. Krediler için ödenen faiz ve komisyon giderleri doğrudan gider olarak veya istenirse stokta bulunan emtiaya isabet eden kısmı maliyete dahil edilebilir Gerek geçici vergi ve gerekse yıl sonu envanter işlemlerinde; Dönem Başı Stok + Dönem İçi Net Alışlar = Dönem İçi Net Satışlar + Dönem Sonu Stok eşitliği mutlaka sağlanmalıdır.

40 CİRO PİRİMİ Ciro primine nakdi veya aynı olsun bu tutar gelir kaydedilmelidir. Ciro primine karşılık bedelsiz mal gönderilmesi halinde ciro primi yine gelir olarak kaydedilirken, bu tutar aynı zamanda bedelsiz alınan malın, alış bedeli olarak da kaydedilir. Söz konusu mallar işletme aktifinde bu bedelle gösterilir.

41 İNDİRİLECEK KDV • Aralık ayına ait beyannamede devren KDV tutarı ile mizanda 190 Devreden KDV Hesabın mutabık olup olmadığı, beyannamede ödenecek KDV varsa, bunun mizandaki 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı ile uyumuna bakılmalıdır, • Gelir Tablosuna yansıyan KDV’ne tabi gelirler toplamı ile KDV beyannamelerindeki teslim ve hizmet toplamının uyumuna dikkat edilmelidir • Ciro primleri ve dönem sonunda yapılan iskontolar nedeniyle KDV ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli olan KDV oranı uygulanmak suretiyle yapılmalıdır, • Kur farklarında KDV hesap dönemi sonunda değil borcun/alacağın kapatıldığı (fiilen ödendiği) dönemde yapılmalıdır, • Hurda veya firenin değeri yoksa (sıfır ise) KDV düzeltilmeli, • Binek otomobillerine ait KDV indirilemeyecektir. • KDV tevkifatına tabi işlemlerin kontrolü yapılmalıdır. • Önceki yıla ait faturalardaki KDV izleyen yılın beyannamesinde indirilemez.

42 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ DURUMLAR 1
- Ticari işletmelerin bankada bulunan vadeli mevduat hesaplarının dönem sonu değerlemesinde; hesabın açıldığı tarihten bilanço düzenleme tarihine kadar olan kıst döneme ait faiz gelirleri, hesaplanmalıdır. - Vadeli mevduat hesabının bitiş tarihi, beyanname verilmeden önce ise ,faizin tamamı tahsil edilir ve gelir vergisi kesintileri 2015 yılı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup edilebilecektir. - Kurumlarda mal ve paranın çalınması dolandırıcılık ve ihtilas sonucu işletmenin zarara uğraması halinde bu zararın vergi matrahından düşülmesi mümkün bulunmamaktadır.

43 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ DURUMLAR-2
- Doğal afetler veya çeşitli nedenlerle iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış oluşan mallar ile maliyetlerin hesaplanması mutad olmayan hurdalar ve döküntüler emsal bedel ile değerlenir. Ticari faaliyet sonucu doğan kayıpların gider hesaplarına intikal ettirilmesi mümkündür. - Ticari işletmelerde personele dağıtılan ayni yardımlar bordroya dahil edilip gelir stopaj kesintisi yapılmalıdır. Ayni yardımlarda Alınan faturalardaki Katma değer vergisi indirim konusu yapılamaz Ayni yardım tutarlarının Kanunen kabul edilmeyen giderlere atılması kâr dağıtımına konu edilebilir.

44 TEŞEKKÜRLER

45 SORU VE CEVAP İletişim: tlf.:0.532.4242845


"GAZİANTEP SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları