Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STOK YÖNET İ M İ MBA OPERASYON YÖNETIMI Doç. Dr. Mustafa Yüzükırmızı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STOK YÖNET İ M İ MBA OPERASYON YÖNETIMI Doç. Dr. Mustafa Yüzükırmızı."— Sunum transkripti:

1 STOK YÖNET İ M İ MBA OPERASYON YÖNETIMI Doç. Dr. Mustafa Yüzükırmızı

2 Genel Bilgiler  Stok lojisti ğ in en büyük bileşenidir  ABD’de 2002 yılında $1.44 trilyon  Firmanın ‘sa ğ lıklılı ğ ı’ için ölçüttür.  Stok dönüşüm oranı  Satışın stok günü  Stok/Satış oranı  Stok/Satılan Malzeme Maliyeti (Cost of Goods Sold, COGS)  Stoka ayrılan toplam yatırımın azaltılması bir çok geliştirme programının kayna ğ ıdır  Tam zamanlı üretim  MRP

3 Sonuçlar nasıl? Rm:hammadde, wip:yarimamul, fg:biten urun

4 Sonuç  Stok kotu de ğ ildir, iyidir.  Önemli olan stoku minimumda tutmak de ğ ildir. Minimum stok her zaman en iyi çözüm olmadı ğ ı gibi en az maliyetli olanda de ğ ildir  Bir lojistik sisteminde stok iyi kullanıldı ğ ında toplam maliyetlerin azaltılmasında ve hizmet performansının artırılmasında önemli bir faktördür.  İ ş veya sektöre göre çeşitli stok kontrol hedefleri de ğ işse de etkin bir stok kontrolüne her zaman ihtiyaç vardır.

5 Stok Kontrolünün önemi  Bir çok üretim işletmesinde bitmiş ve hammadde stoklarının yönetimi günlük işlerde bile üretimin ve satışın koordinasyonunda temel faktördür.  Stok kayıpları işletmenin başarısızlı ğ ının en direkt sebeplerindendir. Stoklar o yüzden işletmenin mezarlı ğ ı olarak da adlandırılır.

6 Bir İ şletmede bulunan stoklar  Hammadde stokları: Yeni alınan ve de ğ er katılacak malzemelerdir.  Ürün parçaları: Bunlar yarı-mamul stokunun alt bölümüdür.Montaja girecek parçalar vs  Yarı-mamul stoku: Work-in-process (WIP):Halen üretimde olan ve satışa/stoka hazır olmayan ürünlerdir.  Biten ürünler: Satış için hazır olan parçalardır.  Paketleme malzemeleri: Geri dönmeyen karton kutular, kasalar vs  Tedarikler: -Ayniyat- Bütün ürünle ilgili olmayan bakım ve işletme malzemeleri

7 Stok kontrolünde amaçlar  Finansal hedefler: Stok yatırımlarını şirketi tehlikeye atmayacak seviyede tutma vb  Mal-koruma hedefleri:  İ şletme hedefleri:  Üretimle stok-taşıma arasındaki optimum seviyenin elde edilmesi  Ürünün fiyat düşmelerinden, piyasa şartlarından ve stokta bozulmalarından kaynaklanan kayıpların minimizasyonu

8 Yararları  Müşteri İ lişkilerinin geliştirilmesi: Hızlı, daha güvenli teslimat  Eldeki bitmiş ürünlerin daha iyi bakımı  Daha iyi co ğ rafik da ğ ılım  İ şgücü ve toplumsal ilişkilerin geliştirilmesi: Üretim ‘tepe’lerinin ve ‘vadilerinin’ seviyeleşmesinden do ğ an işgücü sabitli ğ i  Anahtar personelin etkinli ğ inin artırılması:  Kritik hammadde temini, üretim duruşları vb Sebenlerle oluşan yönetim zamanın azaltılması  Satış personelinin etkinli ğ inin artırılması

9 Yararları  Üretim maliyetlerinin azaltılması:  İ şgücü,yönetim ve tesisin kullanımının artırılması  Kritik parçalar sebebiyle makine durmalarının önlenmesi  Küçük partilerin sebep oldu ğ u kurulum zamanları, sürekli çizelgeleme vb azaltarak ekonomik üretim  Satın-alma maliyetlerinin azaltılması: Tedarikçilere ödenen ek ödemelerin azaltılması

10 Yararları  Stok maliyet ve kayıplarının azaltılması  Stok karışımının geliştirilmesi  Stok-tasıma ve stok elde etme maliyetleri arasında ekonomik denge  Yari mamul stoklarını azaltma  Standardizasyon: Bileşke ürünler, hammadde ve tedarik  Stok kayıplarını azaltma Pazar de ğ erlerindeki azalma Bozulma De ğ erini kaybetme

11 Yararları  İ şletme giderlerinin azaltılması  Bürokrasinin azaltılması  Fiziksel stok kontrol maliyetlerinin azaltılması  Teslim edilemeyen siparişlerin takibinin azaltılması  Finansal pozisyonun güçlendirilmesi  Kullanılan sermayenin artırılması  Stok yerlerine vs ayrılan paranın azaltılması

12 Stok-kontrol Düzenlemesi  Hangi ürünlerin stokta taşınaca ğ ının belirlenmesi  Stokların ne zaman ve hangi miktarda yenilenmesinin gerekti ğ inin belirlenmesi  Stok yenilenmelerinin satın alınması  Satın-alma, depolama, ve gerekli ihtiyaçlar  Stok miktar kayıtlarının tutulması  Denetleme ile fiziksel stokların kontrolü  Bozulmuş, de ğ erini kaybetmiş stokların stoktan duşumu  Stok kontrol pozisyonunun özeti

13 İ lgili maliyetler  Bir maliyeti ne ilgili yapar?  Satın alma maliyeti  Sipariş maliyeti  Elde bulundurma maliyeti  Elde bulundurmama maliyeti

14 Kötü stok yönetimi  Periyodik, çok fazla sipariş yı ğ ılması –  Sipariş yı ğ ılmaları devam ederken stok miktarının artması  Yüksek oranda sipariş iptalleri ve müşteri geri göndermeleri  Sik isten çıkarmalar ve ise almalarla düzgün olmayan üretim  Satış ihtiyaçlarını karşılamak için sık ekonomik olmayan üretimler  Malzeme ihtiyacından dolayı makine durmaları  Periyodik depolama yerinin yetersizli ğ i  Periyodik stoktan düşmeler, piyasa de ğ erini kaybetmesi vb  Fiziksel stok kontrolünde büyük oranlarda stoktan düşmeler  Büyük oranlarda stok kayıpları

15 Güvenlik ve Döngü stokları

16 Stok Modellemenin boyutları  Talep  Sabit –De ğ işken  Bilinen-Randam  Sürekli-Kesikli  Teslim Zamanı  Anlık  Sabit-de ğ işken(Deterministim-Stokastik)  Parçaların ba ğ ımlılı ğ ı  Ba ğ ımsız  İ lişkili  Kontrantli, senetli  Gözden geçirme zamanı  Periyodik  Sürekli  İ ndirimler  Yok  Bütün birimler veya artışlı  Fazla talep  Yok  Bütün talepler siparislendiriliyor  Kayıp siparişler  İ kame  Bozulma  Yok  Zamanla do ğ ru orantılı  Planlama donemi  Tek donem  Sinirli donem  Sonsuz


"STOK YÖNET İ M İ MBA OPERASYON YÖNETIMI Doç. Dr. Mustafa Yüzükırmızı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları