Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM XIII İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Yasal Mevzuat ve İnsan Kaynakları Yönetimi  İ ş hukuku ve İ KY farklı bakış açılarıyla düzenlemeler yapmaya çalışmaktadır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM XIII İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Yasal Mevzuat ve İnsan Kaynakları Yönetimi  İ ş hukuku ve İ KY farklı bakış açılarıyla düzenlemeler yapmaya çalışmaktadır."— Sunum transkripti:

1 BÖLÜM XIII İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2 Yasal Mevzuat ve İnsan Kaynakları Yönetimi  İ ş hukuku ve İ KY farklı bakış açılarıyla düzenlemeler yapmaya çalışmaktadır. Bu farklılıkları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:  İ KY daha esnek ve güncel bir yapılanma ile kurallarını gerçekleştirmeyi amaçlarken iş hukuku di ğ er bir ifade ile iş kanunu daha bütüncül ve katı bir anlayışa sahiptir.  İ KY politika, ilke ve hedeflerini daha lokal bazda ya da dışsal faktörleri de dikkate almak suretiyle işletme bazında belirleyip gerçekleştirmeye çalışırken iş kanunu daha genel bir amaca sahiptir. Di ğ er bir ifade ile İ KY tüm fonksiyonlarını içinde yer aldı ğ ı organizasyonun sahip oldu ğ u koşullara uygun olarak gerçekleştirmesine karşılık iş kanunu çıkarıldı ğ ı ülkenin tüm çalışanlarını etkiledi ğ i için ülkenin genel yapısını ve koşullarını esas almaktadır.  İ KY kendi içinde esnekli ğ i ve işletmeye özgülü ğ ü esas almış olmasına karşılık iş kanunu standartları esas almaktadır. 2

3 4857 Sayılı İ ş Kanunu Avrupa Birli ğ i uyum süreci çerçevesinde ve günümüz çalışma koşulları esas alınarak hazırlanan “4857 sayılı İ ş Kanunu”, 10 Haziran 2003 tarihi itibariyle yürürlü ğ e girmiştir. Yasadaki Yenilikler ve İ KY’ye Yansımaları İ KY’de Esneklik/ Esnek Çalışma Şekilleri İ KY’de Eşitlik İ KY’de Özel İ stihdam Büroları 3

4 İKY’de İş Güvencesi  Anayasadan başlayarak birçok kanun ve yönetmelikle koruma altına alınan çalışma hakkı öncelikle Anayasamızın çalışma şartları ve dinlenme hakkı ile ilgili 50. ve 56. maddesi şöyledir:  Madde-50: Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan islerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizli ğ i olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.  Madde-56: Anayasa’nın 56. maddesine göre ise “herkes, sa ğ lıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.”  “4857 sayılı İ ş Kanunu” iş güvencesini, çalışanları koruyucu bir nitelikte ve çalışma yaşamında işverenlere sorumluluk yükleyen birçok yenili ğ i içeren hükümlerle düzenlemiştir. İ ş güvencesi, ihtar ve ihtar sonrası haklı sebebe dayalı fesihle ilişkili oldu ğ undan işten çıkarma başta olmak üzere tüm İ K kararlarının geçerlili ğ ini kanıtlama sorumlulu ğ unu işverene yüklemektedir. Bu nedenle iş güvencesi ile ilgili düzenlemeler İ K temin ve seçim aşamasından itibaren nesnel ölçütlere dayalı kararları gerektirmektedir. 4

5 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) İ SG’nin Tarihsel Gelişimi  Modern anlamda sanayi devrimi sonrası İ SG konusunda ciddi ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, daha önceki dönemde -1633 ile 1714 yılları arası- bu alanda birçok çalışma yapan ve İ SG biliminin kurucusu sayılan Ramazzini’den bahsetmek gerekir. Ramazzini işçi sa ğ lı ğ ı ve iş güvenli ğ i ile ilgili sayısız çalışmalar yapmış, çok önemli bilimsel görüş ve öneriler getirmiştir.  Sanayi Devrimi sonrasında, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının büyük boyutlara ulaşmasında iş yerlerindeki sa ğ lıksız çalışma koşulları yanında uzun çalışma süreleri de etken olmuştur.  Sanayi Devrimi sonrası çalışma yaşamındaki niteliksel de ğ işimlerin getirdi ğ i sorunlar giderek daha çok toplumsal huzursuzluklara yol açmıştır.  Bu tepkiler ve gelişmelerin etkileri ile 19. yüzyıl başlarından itibaren aydınlar, hekimler, teknik elemanlar, bazı işverenler ve sivil toplum kuruluşları çalışma koşullarının düzeltilmesi için çaba göstermiş ve önerilerde bulunmuştur. 5

6 İSG’nin Önemi İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i hem çalışanlar hem de işverenler açısından önemlidir. İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ inin sosyal, ekonomik ve teknik gereklilikler çerçevesinde günümüzde önemi giderek artmaktadır. 6

7 Şekil. İ ş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu meydana gelen görünür ve görünmez maliyetler 7

8 İSG’nin Hukuki Dayanakları Hukuki açıdan iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i, işin yapılması sırasında işçilerin karşılaştı ğ ı tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması konusunda, esas olarak işverene, kamu hukuku temelinde getirilen yükümlere ilişkin hukuk kurallarının bütünüdür. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından bugüne kadar iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ ine ilişkin 30’u aşkın sözleşme ve pek çok önemli karar kabul edilmesine karşın, Türkiye bunlardan sadece 7 ILO sözleşmesini imzalamıştır. Ülkemizde iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ inin sa ğ lanması görevi 1945 yılında kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ğ ı bünyesinde İ şçi Sa ğ lı ğ ı Genel Müdürlü ğ üne verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ğ ınca hazırlanarak 2003 tarihinde 4857 sayılı İ ş Kanunu, İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i açısından getirdi ğ i hükümler dikkate alındı ğ ında, devletimizce çıkartılan en önemli yasa konumundadır. 8

9 İSG’nin Hukuki Dayanakları Şu an yürürlükte olan ve İ SG alanında ülkemizdeki en önemli yasal mevzuatı oluşturan “6331 sayılı İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ğ ınca hazırlanmıştır. İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i hukuku, risklerden arınmış sa ğ lıklı ve güvenli bir şekilde çalışma ortamı sa ğ layarak çalışanların yaşam hakkını, sa ğ lı ğ ını ve beden bütünlü ğ ünü korumayı hedefler. 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6331 sayılı Kanun'la çalışma hayatında önemli yükümlülükler getirilmiştir. İ ş kanununun iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ ine ilişkin düzenlemeleri genel olarak, işgörenleri işyerindeki olası iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korumaya yönelik teknik ve İ SG hükümlerini içermektedir. 9

10 İSG’de Yükümlülükler İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i yönetimi, yalnızca üst yönetimin sorumlulu ğ unda olmayıp, müdürlerin her birini veya firma danışmanlarını veya İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Uzmanları ile tüm çalışanları işin içine dahil eder. “4857 sayılı İ ş Kanunu” ile çalışma yaşamının tüm taraflarına sorumluluk yüklerken çalışana bu anlamda tedbirler alınıncaya kadar işini yapmaktan kaçınma ve nihai olarak fesih hakkı verilmiştir. 10

11 İşverenlerin Yükümlülükleri İ şverenlerin yükümlülükleri 6331 sayılı Kanunda şu şekilde belirtilmiştir:  İ şveren, çalışanların işle ilgili sa ğ lık ve güvenli ğ ini sa ğ lamakla yükümlü olup bu çerçevede;  Mesleki risklerin önlenmesi, e ğ itim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sa ğ lanması, sa ğ lık ve güvenlik tedbirlerinin de ğ işen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.  İ şyerinde alınan iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i tedbirlerine uyulup uyulmadı ğ ını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sa ğ lar.  Risk de ğ erlendirmesi yapar veya yaptırır.  Çalışana görev verirken, çalışanın sa ğ lık ve güvenlik yönünden işe uygunlu ğ unu göz önüne alır.  Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.  İ şyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.  Çalışanların iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.  İ şveren, iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. 11

12 Çalışanların Yükümlülükleri  Çalışanlar, iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i ile ilgili aldıkları e ğ itim ve işverenin bu konudaki talimatları do ğ rultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen di ğ er çalışanların sa ğ lık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.  Çalışanların, işveren tarafından verilen e ğ itim ve talimatlar do ğ rultusunda yükümlülükleri şunlardır:  İ şyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve di ğ er üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını do ğ ru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve de ğ iştirmemek  Kendilerine sa ğ lanan kişisel koruyucu donanımı do ğ ru kullanmak ve korumak.  İ şyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sa ğ lık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.  Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birli ğ i yapmak.  Kendi görev alanında, iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ inin sa ğ lanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birli ğ i yapmak. 12

13 Devletin Yükümlülükleri Sosyal devlet ve hukuk devleti ilkesi gere ğ i, devlet; vatandaşlarının yaşam hakkını koruyacak, tehlikeleri önceden belirleyip önlem geliştirecek ve uygulanmasını da temin edecektir. Devletin iş güvenli ğ iyle ilgili olarak yasa koyma, denetim ve yaptırım uygulama ödevleri vardır. Bunlar ana başlıkları itibariyle; mevzuat yapma görevi, denetleme / teftiş ve e ğ itim görevi ile yaptırım uygulama görevidir. 13

14 Sendikaların Yükümlülükleri Üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumak ve mesleki dayanışma sa ğ lamak amaçlarıyla kurulan sendikaların hem üyelerine yönelik hem ülkemizdeki İ SG mevzuatının ve anlayışının oluşmasında ciddi rolü olabilir. Sendikalar toplu sözleşme çerçevesinde ve yasa yapma aşamalarında etkin bir İ SG sistemi kurulması için çaba gösterebilir. 14

15 İSG’nin Kapsamı Günümüzde modern toplumlarda, tüm işverenlerin çalışanlarının sa ğ lı ğ ını ve güvenli ğ ini koruması beklenmektedir. Koruma fonksiyonu yine İ KY’nin nihai amaçları olan etkinlik ve verimlilik çerçevesinde tüm işgörenlerin çalışma koşullarının gerek sa ğ lık durumu gerekse iş güvenli ğ i yönünden en uygun şekilde düzenlenmesini ifade eder. İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i, işin yapılışı sırasında fiziki çevre şartları nedeniyle, işçilerin karşılaştıkları sa ğ lık sorunları ve mesleki tehlikelerin ortadan kaldırılması ve azaltılması üzerine araştırmaları kapsar. 15

16 İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i ( İ SG) içinde iki farklı anlamı barındıran bir kavramdır. “ İ ş sa ğ lı ğ ı”, iş yerinde çalışan işçinin yerine getirdi ğ i iş için fizyolojik ve ruhsal uygunlu ğ unu, yaptı ğ ı işten görebilece ğ i zararları ve çalışma koşullarının işçi üzerindeki etkilerini ifade ederken “iş güvenli ğ i” işin yapılması sırasında alınması gereken önlemleri, kullanılan makine ve teçhizatın uygunlu ğ unu, çalışma koşullarının barındırdı ğ ı risk ve tehlikeleri, uygulama yöntemlerinin do ğ rulu ğ unu ifade eder. 16

17 İş Sağlığı İ ş sa ğ lı ğ ının amaçlarını sıralayacak olursak; İ ş ortamında bulunan risklerin ortadan kaldırılarak minimize edilmesi, Üretim güvenli ğ ini oluşturarak; zamanın ve kişisel performansın maksimum seviyede kullanılması, Meslek elemanlarının, işyerlerinde kullanılan donanım ve ekipmanların, binanın, iş ortamının ve kendilerinin güvenli ğ ini sa ğ layabilecek seviyede yetiştirilmesi, İ şçilerin, ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden iyilik hallerinin tam olarak denetlenmesi, Çalışma koşullarından ötürü işçilerin sa ğ lıklarını yitirmelerinin önlenmesi, İ şçilerin, sa ğ lıklarını olumsuz yönde etkileyecek etmenlerden çalışma esnasında korunması İ şçilerin psikolojik ve fizyolojik yapıları göz önünde bulundurularak işe yerleştirilmelerinin yapılmasıdır. 17

18 İ ş Güvenli ğ i İ ş güvenli ğ inin amaçları şöyle sıralanabilir; Çalışanlara en yüksek sa ğ lıklı ortam sunmak, Çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden onları korumak, İ ş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu sa ğ lamak, İ ş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirebilmek, Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak, Çalışma verimini artırmak. 18

19 Çalışanlara yönelik iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i ile yakından ilgili bulunan üç unsur vardır: Çalışanların korunması Üretim güvenli ğ inin sa ğ lanması İ şletme güvenli ğ inin sa ğ lanması 19

20 İş Kazaları  İ ş kazaları, “Tasarlanamayan, öngörülemeyen, beklenmedik anda meydana gelen ve çevresine hemen ya da sonradan zarar verme nitelikleri bulunan” olaylardır.  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa ğ lık Sigortası Kanununda ise çalışanların u ğ radıkları kazaların iş kazası olarak kabul edilmesinin yasal gereklilikleri sıralanmaktadır. Buna göre aşa ğ ıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ve ruhen özre u ğ ratan olaylar iş kazası olarak kabul edilmektedir; 1. Sigortalının işyerinde bulundu ğ u sırada, 2. İ şveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, 3. Sigortalı kendi adına ve hesabına ba ğ ımsız çalışıyorsa yürütmekte oldu ğ u iş nedeniyle, 4. Bir işverene ba ğ lı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın gecen zamanlarda, 5. Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gere ğ ince çocu ğ una süt vermek için ayrılan zamanlarda, 6. Sigortalıların, işverence sa ğ lanan bir taşıtla işin yapıldı ğ ı yere gidiş gelişi sırasında u ğ radı ğ ı kazalar iş kazasıdır. 20

21 Bu ba ğ lamda iş kazası, çalışırken veya işin gere ğ i di ğ er işlemleri yaparken ortaya çıkan ve çeşitli maddi ve manevi kayıplara neden olan bir olay şeklinde tanımlanır. İ ş kazalarının nedenlerine bakıldı ğ ı zaman, dört temel faktör karşımıza çıkmaktadır; İ nsan, Makine, Ortam ve Yönetim faktörleri. 21

22 Şekil. İ ş Kazası Nedenleri 22

23 23

24 Meslek Hastalıkları Sa ğ lık Meslek Hastalıkları Meslek hastalıklarının 3 temel özelli ğ i şöyledir; Maluliyete neden olabilirler. Bildirimi zorunlu hastalıklardır ve Tazminat gerektirirler. Meslek hastalı ğ ı Meslek hastalıkları fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik kaynaklı olabilir. 24

25 A. Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları B. Mesleki deri hastalıkları C. Pnömokonyozlar (Akci ğ erlerde inorganik veya mineral toz birikimine ba ğ lı olarak gelişen hastalıklar) ve di ğ er mesleki solunum sistemi hastalıkları D. Mesleki bulaşıcı hastalıklar E. Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları. İ ş sa ğ lı ğ ı disiplininin babası sayılan İ talyan hekim Bernardino Ramazzini’nin (1633-1714) şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerlili ğ ini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?” Bir hastalı ğ ın meslek hastalı ğ ı olup olmadı ğ ını anlamak için, başlangıçta, cevabı aranması gereken 5 temel soru şunlardır; Yapılan iş nedir? Maruz kalınan etken nedir? Hastalık öyküsü nedir? İ şyerinde başka etkilenenler var mı? Hastalı ğ ı kontrol etmek ya da sınırlamak için ne yapılabilir? 25

26 Değerlendirme Soruları 1. İ SG işletmeler için neden önemlidir? Sosyal, ekonomik ve insani açıdan de ğ erlendiriniz. 2. Meslek hastalıkları ile işle ilgili hastalıklar arasında hangi farklar vardır? 3. İ SG kapsamında olan iş kazalarını nasıl ayırt edebiliriz? 4. Ülkemizdeki İ SG yasal mevzuat ve uygulamaları size göre yeterli midir? Tartışalım. 5. Soma’da meydana gelen maden oca ğ ı faciası bir iş kazası mıdır? Tartışalım. 26

27 UYGULAMA: MEMLEKETİMDEN İSG MANZARALARI İ ş Kazası Örnekleri: İ lk örnek olayda, bir konfeksiyon fabrikasında yetkili (müdür) olarak çalışan kazalı Ankara adliyesine ulaşmak için yolun karşı tarafına geçmek istedi ğ inde meydana gelen bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeder. İ şveren, kazalının kendisi ile birlikte araca bindi ğ ini ancak kazalının esas amacının kızının dü ğ ünü için Yenimahalle de bulunan bankadan kredi almak oldu ğ undan hareketle olayın iş kazası sayılmaması gerekti ğ ini iddia etmiştir. Özetle anlatılan olayla ilgili olarak Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi, zarar verici olayın iş kazası sayılması gerekti ğ ini karar altına almıştır. Gerekçede olay günü kazalının izinli olmaması, kredi işleminin ö ğ leden sonra yapılacak olması dolayısı ile kazalının görevli olmaması halinde adliyeye gitmeyece ğ i gibi, işvereninde kazalıyı ö ğ leden sonra Yenimahalle'deki bankadan kredi alınacak bir iş için İ şveren vekili durumunda olan kıymetli bir elamanın, hiçbir görevi yoksa adliyeye götürülmesinin, normal iş kuralları ve hayatın akış seyri de dikkate alındı ğ ında söz konusu olmayaca ğ ından sigortalının görevli oldu ğ u sonucuna varmış ve olayın 506 sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca iş kazası sayılması gerekti ğ i hüküm altına almıştır. İ kinci örnek olayda, işverence sa ğ lanan taşıtla evden işe giderken silahlı saldırıya u ğ rayan gazeteci, olay sonucunda hayatını kaybeder. Olayı de ğ erlendiren Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi, zarar görenin “belli mesai saatlerine ba ğ lı olmayıp, işine erken başlayıp geç saatlere kadar çalıştı ğ ı, işin ve görevin niteli ğ i itibariyle kendisine topluca işyerine getirip götürme kuralı uygulanamayaca ğ ından, işverence, özel bir araç tahsis edilmesinin ve bu araçla, evinden işyerine gidip gelmesi sırasında araca binip hareket etmek üzere iken teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şoförüyle birlikte ölmesi olayının, 506 sayılı Kanunun 11/A-e maddesindeki amacın; sigortalı işverenin aracıyla işe getirilip götürülürken u ğ radı ğ ı olaylar iş kazası sayılır hükmünden hareketle, kazalının ölmesi olayını iş kazası saymıştır. 27

28 Üçüncü örnek olayda, mezbahanede kasap olarak çalışan kazazede, sarhoş olarak kesim yaptı ğ ı sırada bıça ğ ı baca ğ ına kaçırıp kan kaybı neticesi ölmesi ile sonuçlanan olay hakkında Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi “sigortalının işyerinde çalışırken ve işverenin işini yaparken öldü ğ ü sabit oldu ğ una göre ölümün iş kazası sonucu meydana geldi ğ inin” kabulünün gerekti ğ i yönünde karar vermiştir. Bu olayda kanaatime göre işveren sarhoş olarak çalışanın işyerinde görev yapmasını engellemedi ğ i için “denetim, gözetim” borcunu da yerine getirmemiştir. Dördüncü örnek olayda, Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi işverence sa ğ lanan taşıtla işyerine gitmek üzere daha önce belirlenen yerde bekleyen sigortalının, geçirdi ğ i zarar verici olayın iş kazası sayılması yönünde görüş bildirmiştir. Bu konudaki görüşünü 506 sayılı Kanunun 11/A maddesi “e” bendine dayandırmıştır. “(e) bendinde -götürülmesi sırasında- sözcü ğ ü sigortalıların işveren tarafından belirlenen yerde servis aracına binmek üzere toplu olarak bulundukları hazırlık dönemini de kapsadı ğ ı su götürmez. Bahis konu kararda olayla ilgili olarak öte yandan, "götürme sırasında" sözcüklerinin salt-servis aracında geçen süreyi de ğ il, servis aracına binmeden önceki süreyi de kapsadı ğ ı biçiminde yorumlamak, sosyal güvenlik hukukunun ilkelerine de uygun düşece ğ i tartışmasızdır” denmiştir. 28

29 Beşinci örnek olayda, işyeri çalışanı mesai saatleri içerisinde, geçirdi ğ i bunalım sonucu, işyerinin üst katında bulunan ve işçinin ikameti için ayrılan yere çıkarak iple kendisini asarak hayatını son vermesi olayı iş kazasıdır. Burada en önemli olgu işyeri yatakhanesinin işyerinde sayılmasıdır. Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi olayla ilgili olarak verdi ğ i kararda olayı “Şu hale göre 506 sayılı Yasanın 11/A-a maddesinde tarif edildi ğ i üzere sigorta olayına neden olan intihar eyleminin işçilerin ikametine ayrılan ve işyerinin eklentisi konumunda bulunan bu nedenle de işyerinden sayılan işçi yatakhanesinde di ğ er bir anlatımla sigortalının "işyerinde bulundu ğ u sırada" meydana geldi ğ inde ve iş kazası oldu ğ unda kuşku yoktur Bu ba ğ lamda açıklamak gerekirse, 506 sayılı Yasanın 11. maddesindeki iş kazası oluşturdu ğ u belirtilen haller daha çok iş veya işin yürütümü ile ilgilidir. Zira 11. madde de sayılan haller, işçinin işverenin otoritesi ve sorumlulu ğ u altında bulundu ğ u durumlardır. O nedenle işverenin sorumlulu ğ u altında çalıştırdı ğ ı sigortalının güvenli ğ i beden ve ruh sa ğ lı ğ ı için gerekli tedbirleri almak yükümü var ise de, bu hal her zaman için zorunlu de ğ ildir. Belirtelim ki böyle bir ilgi ve ilişki (illiyet) söz konusu olmadı ğ ı hal ve durumlardan birinde dahi meydana gelen bir olayında iş kazası sayılması mümkündür Örnek Olay : Merve, arşiv sorumlusu olarak çalışmaktadır. Merve işine çok hassas, mükemmeliyetçi bir bireydir. Birlikte çalıştı ğ ı yöneticisi çalışmalarından çok memnundur. Bir gün Merve’nin yöneticisini, İ nsan Kaynakları sorumlusu ça ğ ırır ve Merve’nin çalışmasından memnun olmadı ğ ını, Merve’nin çok izin aldı ğ ını söyler. Bunun üzerine yöneticisi olan Dr. Harika, Merve’nin neden bu kadar çok hastalık izni aldı ğ ını araştırmaya başlar. Merve önce zatürre, daha sonra inatçı bir bo ğ az enfeksiyonu geçirmiştir. Hastalıklara karşı Merve’nin ba ğ ışıklık sistemi neden zayıf? Dr. Harika, Merve’den günlük beslenme öyküsünü ister. 29

30 Merve şu şekilde beslenmektedir: Sabah: Çikolatalı ekmek ve gazlı içecek. Ara ö ğ ün: Bisküvi Ö ğ le: Soslu tavuk ve gazlı içecek. Ara ö ğ ün: Açma ve gazlı içecek. Akşam: Makarna ve gazlı içecek. Görüldü ğ ü üzere Merve, dengeli beslenmemektedir. Bundan dolayı ba ğ ışıklık sistemi güçsüzleşmekte ve iş devamsızlı ğ ı artmaktadır. Tartışma Sorusu 1. İ şgörenlerin dengeli beslenmesi hangi açılardan İ SG’nin görev alanına girmektedir? 30


"BÖLÜM XIII İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Yasal Mevzuat ve İnsan Kaynakları Yönetimi  İ ş hukuku ve İ KY farklı bakış açılarıyla düzenlemeler yapmaya çalışmaktadır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları