Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
BÖLÜM XIII İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2 Yasal Mevzuat ve İnsan Kaynakları Yönetimi
İş hukuku ve İKY farklı bakış açılarıyla düzenlemeler yapmaya çalışmaktadır. Bu farklılıkları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz: İKY daha esnek ve güncel bir yapılanma ile kurallarını gerçekleştirmeyi amaçlarken iş hukuku diğer bir ifade ile iş kanunu daha bütüncül ve katı bir anlayışa sahiptir. İKY politika, ilke ve hedeflerini daha lokal bazda ya da dışsal faktörleri de dikkate almak suretiyle işletme bazında belirleyip gerçekleştirmeye çalışırken iş kanunu daha genel bir amaca sahiptir. Diğer bir ifade ile İKY tüm fonksiyonlarını içinde yer aldığı organizasyonun sahip olduğu koşullara uygun olarak gerçekleştirmesine karşılık iş kanunu çıkarıldığı ülkenin tüm çalışanlarını etkilediği için ülkenin genel yapısını ve koşullarını esas almaktadır. İKY kendi içinde esnekliği ve işletmeye özgülüğü esas almış olmasına karşılık iş kanunu standartları esas almaktadır.

3 Yasadaki Yenilikler ve İKY’ye Yansımaları
4857 Sayılı İş Kanunu Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde ve günümüz çalışma koşulları esas alınarak hazırlanan “4857 sayılı İş Kanunu”, 10 Haziran 2003 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yasadaki Yenilikler ve İKY’ye Yansımaları İKY’de Esneklik/ Esnek Çalışma Şekilleri İKY’de Eşitlik İKY’de Özel İstihdam Büroları

4 İKY’de İş Güvencesi Anayasadan başlayarak birçok kanun ve yönetmelikle koruma altına alınan çalışma hakkı öncelikle Anayasamızın çalışma şartları ve dinlenme hakkı ile ilgili 50. ve 56. maddesi şöyledir: Madde-50: Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan islerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir. Madde-56: Anayasa’nın 56. maddesine göre ise “herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” “4857 sayılı İş Kanunu” iş güvencesini, çalışanları koruyucu bir nitelikte ve çalışma yaşamında işverenlere sorumluluk yükleyen birçok yeniliği içeren hükümlerle düzenlemiştir. İş güvencesi, ihtar ve ihtar sonrası haklı sebebe dayalı fesihle ilişkili olduğundan işten çıkarma başta olmak üzere tüm İK kararlarının geçerliliğini kanıtlama sorumluluğunu işverene yüklemektedir. Bu nedenle iş güvencesi ile ilgili düzenlemeler İK temin ve seçim aşamasından itibaren nesnel ölçütlere dayalı kararları gerektirmektedir.

5 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
İSG’nin Tarihsel Gelişimi Modern anlamda sanayi devrimi sonrası İSG konusunda ciddi ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, daha önceki dönemde ile 1714 yılları arası- bu alanda birçok çalışma yapan ve İSG biliminin kurucusu sayılan Ramazzini’den bahsetmek gerekir. Ramazzini işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili sayısız çalışmalar yapmış, çok önemli bilimsel görüş ve öneriler getirmiştir. Sanayi Devrimi sonrasında, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının büyük boyutlara ulaşmasında iş yerlerindeki sağlıksız çalışma koşulları yanında uzun çalışma süreleri de etken olmuştur. Sanayi Devrimi sonrası çalışma yaşamındaki niteliksel değişimlerin getirdiği sorunlar giderek daha çok toplumsal huzursuzluklara yol açmıştır. Bu tepkiler ve gelişmelerin etkileri ile 19. yüzyıl başlarından itibaren aydınlar, hekimler, teknik elemanlar, bazı işverenler ve sivil toplum kuruluşları çalışma koşullarının düzeltilmesi için çaba göstermiş ve önerilerde bulunmuştur.

6 İSG’nin Önemi İş sağlığı ve güvenliği hem çalışanlar hem de işverenler açısından önemlidir. İş sağlığı ve güvenliğinin sosyal, ekonomik ve teknik gereklilikler çerçevesinde günümüzde önemi giderek artmaktadır.

7 Şekil. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu meydana gelen görünür ve görünmez maliyetler

8 İSG’nin Hukuki Dayanakları
Hukuki açıdan iş sağlığı ve güvenliği, işin yapılması sırasında işçilerin karşılaştığı tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması konusunda, esas olarak işverene, kamu hukuku temelinde getirilen yükümlere ilişkin hukuk kurallarının bütünüdür. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından bugüne kadar iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 30’u aşkın sözleşme ve pek çok önemli karar kabul edilmesine karşın, Türkiye bunlardan sadece 7 ILO sözleşmesini imzalamıştır. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması görevi 1945 yılında kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanarak 2003 tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından getirdiği hükümler dikkate alındığında, devletimizce çıkartılan en önemli yasa konumundadır.

9 İSG’nin Hukuki Dayanakları
Şu an yürürlükte olan ve İSG alanında ülkemizdeki en önemli yasal mevzuatı oluşturan “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği hukuku, risklerden arınmış sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışma ortamı sağlayarak çalışanların yaşam hakkını, sağlığını ve beden bütünlüğünü korumayı hedefler tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6331 sayılı Kanun'la çalışma hayatında önemli yükümlülükler getirilmiştir. İş kanununun iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeleri genel olarak, işgörenleri işyerindeki olası iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korumaya yönelik teknik ve İSG hükümlerini içermektedir.

10 İSG’de Yükümlülükler İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi, yalnızca üst yönetimin sorumluluğunda olmayıp, müdürlerin her birini veya firma danışmanlarını veya İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ile tüm çalışanları işin içine dahil eder. “4857 sayılı İş Kanunu” ile çalışma yaşamının tüm taraflarına sorumluluk yüklerken çalışana bu anlamda tedbirler alınıncaya kadar işini yapmaktan kaçınma ve nihai olarak fesih hakkı verilmiştir.

11 İşverenlerin Yükümlülükleri
İşverenlerin yükümlülükleri 6331 sayılı Kanunda şu şekilde belirtilmiştir: İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

12 Çalışanların Yükümlülükleri
Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek. Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

13 Devletin Yükümlülükleri
Sosyal devlet ve hukuk devleti ilkesi gereği, devlet; vatandaşlarının yaşam hakkını koruyacak, tehlikeleri önceden belirleyip önlem geliştirecek ve uygulanmasını da temin edecektir. Devletin iş güvenliğiyle ilgili olarak yasa koyma, denetim ve yaptırım uygulama ödevleri vardır. Bunlar ana başlıkları itibariyle; mevzuat yapma görevi, denetleme / teftiş ve eğitim görevi ile yaptırım uygulama görevidir.

14 Sendikaların Yükümlülükleri
Üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumak ve mesleki dayanışma sağlamak amaçlarıyla kurulan sendikaların hem üyelerine yönelik hem ülkemizdeki İSG mevzuatının ve anlayışının oluşmasında ciddi rolü olabilir. Sendikalar toplu sözleşme çerçevesinde ve yasa yapma aşamalarında etkin bir İSG sistemi kurulması için çaba gösterebilir.

15 İSG’nin Kapsamı Günümüzde modern toplumlarda, tüm işverenlerin çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini koruması beklenmektedir. Koruma fonksiyonu yine İKY’nin nihai amaçları olan etkinlik ve verimlilik çerçevesinde tüm işgörenlerin çalışma koşullarının gerek sağlık durumu gerekse iş güvenliği yönünden en uygun şekilde düzenlenmesini ifade eder. İş sağlığı ve güvenliği, işin yapılışı sırasında fiziki çevre şartları nedeniyle, işçilerin karşılaştıkları sağlık sorunları ve mesleki tehlikelerin ortadan kaldırılması ve azaltılması üzerine araştırmaları kapsar.

16 İş sağlığı ve güvenliği (İSG) içinde iki farklı anlamı barındıran bir kavramdır. “İş sağlığı”, iş yerinde çalışan işçinin yerine getirdiği iş için fizyolojik ve ruhsal uygunluğunu, yaptığı işten görebileceği zararları ve çalışma koşullarının işçi üzerindeki etkilerini ifade ederken “iş güvenliği” işin yapılması sırasında alınması gereken önlemleri, kullanılan makine ve teçhizatın uygunluğunu, çalışma koşullarının barındırdığı risk ve tehlikeleri, uygulama yöntemlerinin doğruluğunu ifade eder.

17 İş Sağlığı İş sağlığının amaçlarını sıralayacak olursak;
İş ortamında bulunan risklerin ortadan kaldırılarak minimize edilmesi, Üretim güvenliğini oluşturarak; zamanın ve kişisel performansın maksimum seviyede kullanılması, Meslek elemanlarının, işyerlerinde kullanılan donanım ve ekipmanların, binanın, iş ortamının ve kendilerinin güvenliğini sağlayabilecek seviyede yetiştirilmesi, İşçilerin, ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden iyilik hallerinin tam olarak denetlenmesi, Çalışma koşullarından ötürü işçilerin sağlıklarını yitirmelerinin önlenmesi, İşçilerin, sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek etmenlerden çalışma esnasında korunması İşçilerin psikolojik ve fizyolojik yapıları göz önünde bulundurularak işe yerleştirilmelerinin yapılmasıdır.

18 İş Güvenliği İş güvenliğinin amaçları şöyle sıralanabilir;
Çalışanlara en yüksek sağlıklı ortam sunmak, Çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden onları korumak, İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu sağlamak, İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirebilmek, Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak, Çalışma verimini artırmak.

19 Çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile yakından ilgili bulunan üç unsur vardır:
Çalışanların korunması Üretim güvenliğinin sağlanması İşletme güvenliğinin sağlanması

20 İş Kazaları İş kazaları, “Tasarlanamayan, öngörülemeyen, beklenmedik anda meydana gelen ve çevresine hemen ya da sonradan zarar verme nitelikleri bulunan” olaylardır. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ise çalışanların uğradıkları kazaların iş kazası olarak kabul edilmesinin yasal gereklilikleri sıralanmaktadır. Buna göre aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ve ruhen özre uğratan olaylar iş kazası olarak kabul edilmektedir; Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, Sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın gecen zamanlarda, Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında uğradığı kazalar iş kazasıdır.

21 Bu bağlamda iş kazası, çalışırken veya işin gereği diğer işlemleri yaparken ortaya çıkan ve çeşitli maddi ve manevi kayıplara neden olan bir olay şeklinde tanımlanır. İş kazalarının nedenlerine bakıldığı zaman, dört temel faktör karşımıza çıkmaktadır; İnsan, Makine, Ortam ve Yönetim faktörleri.

22 Şekil. İş Kazası Nedenleri

23 ks= K. 10 3 A = çalışan işçi sayısı kaza sayısı x 10 3
Kaza Sıklığı (ks) ks= K A = çalışan işçi sayısı kaza sayısı x 10 3 Kaza sıklığı, ülke, sektör veya işletmeler düzeyinde, genellikle bir yıl olarak seçilen belirli bir çalışma dönemi için, çalışan 1000 kişi başına düşen iş kazası sayısını göstermektedir. Kaza Tekrarlama Oranı (kf) (Kaza Frekansı) kf= K x H = çalışılan saat toplamı kaza sayısı x 10 6 Kaza tekrarlama oranı, belirli bir dönem için çalışılan bir milyon iş saati başına düsen kaza sayısını vermektedir. Kaza Ağırlık Oranı (ka) ka= Tk× H = çalışılan saat toplamı kaybedilen işgünü sayısı x 10 3 Bu oran, belirli bir dönemde meydana gelen is kazalarının sayısal durumunu değil, neden olduğu is günü kaybı açısından önemini saptamak için kullanılmaktadır. “Kaza Şiddet Oranı” olarak da adlandırılan bu oran, kazalar nedeniyle, çalışılan bin saat başına ne kadar iş günü kaybedildiğini göstermektedir.

24 Meslek Hastalıkları Sağlık Meslek hastalığı
Meslek hastalıklarının 3 temel özelliği şöyledir; Maluliyete neden olabilirler. Bildirimi zorunlu hastalıklardır ve Tazminat gerektirirler. Meslek hastalığı Meslek hastalıkları fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik kaynaklı olabilir.

25 E. Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları.
A. Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları B. Mesleki deri hastalıkları C. Pnömokonyozlar (Akciğerlerde inorganik veya mineral toz birikimine bağlı olarak gelişen hastalıklar) ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları D. Mesleki bulaşıcı hastalıklar E. Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini’nin ( ) şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?” Bir hastalığın meslek hastalığı olup olmadığını anlamak için, başlangıçta, cevabı aranması gereken 5 temel soru şunlardır; Yapılan iş nedir? Maruz kalınan etken nedir? Hastalık öyküsü nedir? İşyerinde başka etkilenenler var mı? Hastalığı kontrol etmek ya da sınırlamak için ne yapılabilir?

26 Değerlendirme Soruları
İSG işletmeler için neden önemlidir? Sosyal, ekonomik ve insani açıdan değerlendiriniz. Meslek hastalıkları ile işle ilgili hastalıklar arasında hangi farklar vardır? İSG kapsamında olan iş kazalarını nasıl ayırt edebiliriz? Ülkemizdeki İSG yasal mevzuat ve uygulamaları size göre yeterli midir? Tartışalım. Soma’da meydana gelen maden ocağı faciası bir iş kazası mıdır? Tartışalım.

27 UYGULAMA: MEMLEKETİMDEN İSG MANZARALARI
İş Kazası Örnekleri: İlk örnek olayda, bir konfeksiyon fabrikasında yetkili (müdür) olarak çalışan kazalı Ankara adliyesine ulaşmak için yolun karşı tarafına geçmek istediğinde meydana gelen bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeder. İşveren, kazalının kendisi ile birlikte araca bindiğini ancak kazalının esas amacının kızının düğünü için Yenimahalle de bulunan bankadan kredi almak olduğundan hareketle olayın iş kazası sayılmaması gerektiğini iddia etmiştir. Özetle anlatılan olayla ilgili olarak Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi, zarar verici olayın iş kazası sayılması gerektiğini karar altına almıştır. Gerekçede olay günü kazalının izinli olmaması, kredi işleminin öğleden sonra yapılacak olması dolayısı ile kazalının görevli olmaması halinde adliyeye gitmeyeceği gibi, işvereninde kazalıyı öğleden sonra Yenimahalle'deki bankadan kredi alınacak bir iş için İşveren vekili durumunda olan kıymetli bir elamanın, hiçbir görevi yoksa adliyeye götürülmesinin, normal iş kuralları ve hayatın akış seyri de dikkate alındığında söz konusu olmayacağından sigortalının görevli olduğu sonucuna varmış ve olayın 506 sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca iş kazası sayılması gerektiği hüküm altına almıştır. İkinci örnek olayda, işverence sağlanan taşıtla evden işe giderken silahlı saldırıya uğrayan gazeteci, olay sonucunda hayatını kaybeder. Olayı değerlendiren Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi, zarar görenin “belli mesai saatlerine bağlı olmayıp, işine erken başlayıp geç saatlere kadar çalıştığı, işin ve görevin niteliği itibariyle kendisine topluca işyerine getirip götürme kuralı uygulanamayacağından, işverence, özel bir araç tahsis edilmesinin ve bu araçla, evinden işyerine gidip gelmesi sırasında araca binip hareket etmek üzere iken teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şoförüyle birlikte ölmesi olayının, 506 sayılı Kanunun 11/A-e maddesindeki amacın; sigortalı işverenin aracıyla işe getirilip götürülürken uğradığı olaylar iş kazası sayılır hükmünden hareketle, kazalının ölmesi olayını iş kazası saymıştır.

28 Üçüncü örnek olayda, mezbahanede kasap olarak çalışan kazazede, sarhoş olarak kesim yaptığı sırada bıçağı bacağına kaçırıp kan kaybı neticesi ölmesi ile sonuçlanan olay hakkında Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi “sigortalının işyerinde çalışırken ve işverenin işini yaparken öldüğü sabit olduğuna göre ölümün iş kazası sonucu meydana geldiğinin” kabulünün gerektiği yönünde karar vermiştir. Bu olayda kanaatime göre işveren sarhoş olarak çalışanın işyerinde görev yapmasını engellemediği için “denetim, gözetim” borcunu da yerine getirmemiştir. Dördüncü örnek olayda, Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi işverence sağlanan taşıtla işyerine gitmek üzere daha önce belirlenen yerde bekleyen sigortalının, geçirdiği zarar verici olayın iş kazası sayılması yönünde görüş bildirmiştir. Bu konudaki görüşünü 506 sayılı Kanunun 11/A maddesi “e” bendine dayandırmıştır. “(e) bendinde -götürülmesi sırasında- sözcüğü sigortalıların işveren tarafından belirlenen yerde servis aracına binmek üzere toplu olarak bulundukları hazırlık dönemini de kapsadığı su götürmez. Bahis konu kararda olayla ilgili olarak öte yandan, "götürme sırasında" sözcüklerinin salt-servis aracında geçen süreyi değil, servis aracına binmeden önceki süreyi de kapsadığı biçiminde yorumlamak, sosyal güvenlik hukukunun ilkelerine de uygun düşeceği tartışmasızdır” denmiştir.

29 Beşinci örnek olayda, işyeri çalışanı mesai saatleri içerisinde, geçirdiği bunalım sonucu, işyerinin üst katında bulunan ve işçinin ikameti için ayrılan yere çıkarak iple kendisini asarak hayatını son vermesi olayı iş kazasıdır. Burada en önemli olgu işyeri yatakhanesinin işyerinde sayılmasıdır. Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi olayla ilgili olarak verdiği kararda olayı “Şu hale göre 506 sayılı Yasanın 11/A-a maddesinde tarif edildiği üzere sigorta olayına neden olan intihar eyleminin işçilerin ikametine ayrılan ve işyerinin eklentisi konumunda bulunan bu nedenle de işyerinden sayılan işçi yatakhanesinde diğer bir anlatımla sigortalının "işyerinde bulunduğu sırada" meydana geldiğinde ve iş kazası olduğunda kuşku yoktur Bu bağlamda açıklamak gerekirse, 506 sayılı Yasanın 11. maddesindeki iş kazası oluşturduğu belirtilen haller daha çok iş veya işin yürütümü ile ilgilidir. Zira 11. madde de sayılan haller, işçinin işverenin otoritesi ve sorumluluğu altında bulunduğu durumlardır. O nedenle işverenin sorumluluğu altında çalıştırdığı sigortalının güvenliği beden ve ruh sağlığı için gerekli tedbirleri almak yükümü var ise de, bu hal her zaman için zorunlu değildir. Belirtelim ki böyle bir ilgi ve ilişki (illiyet) söz konusu olmadığı hal ve durumlardan birinde dahi meydana gelen bir olayında iş kazası sayılması mümkündür Örnek Olay : Merve, arşiv sorumlusu olarak çalışmaktadır. Merve işine çok hassas, mükemmeliyetçi bir bireydir. Birlikte çalıştığı yöneticisi çalışmalarından çok memnundur. Bir gün Merve’nin yöneticisini, İnsan Kaynakları sorumlusu çağırır ve Merve’nin çalışmasından memnun olmadığını, Merve’nin çok izin aldığını söyler. Bunun üzerine yöneticisi olan Dr. Harika, Merve’nin neden bu kadar çok hastalık izni aldığını araştırmaya başlar. Merve önce zatürre, daha sonra inatçı bir boğaz enfeksiyonu geçirmiştir. Hastalıklara karşı Merve’nin bağışıklık sistemi neden zayıf? Dr. Harika, Merve’den günlük beslenme öyküsünü ister.

30 Merve şu şekilde beslenmektedir:
Sabah: Çikolatalı ekmek ve gazlı içecek. Ara öğün: Bisküvi Öğle: Soslu tavuk ve gazlı içecek. Ara öğün: Açma ve gazlı içecek. Akşam: Makarna ve gazlı içecek. Görüldüğü üzere Merve, dengeli beslenmemektedir. Bundan dolayı bağışıklık sistemi güçsüzleşmekte ve iş devamsızlığı artmaktadır. Tartışma Sorusu 1. İşgörenlerin dengeli beslenmesi hangi açılardan İSG’nin görev alanına girmektedir?


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları