Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ASGAR İ ÜCRET. İ şverenin ücret ödeme borcunun en alt sınırıdır. Genel olarak; Bir taraftan çalışanlara insan olmaları nedeniyle sosyal bakımdan uygun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ASGAR İ ÜCRET. İ şverenin ücret ödeme borcunun en alt sınırıdır. Genel olarak; Bir taraftan çalışanlara insan olmaları nedeniyle sosyal bakımdan uygun."— Sunum transkripti:

1 ASGAR İ ÜCRET

2 İ şverenin ücret ödeme borcunun en alt sınırıdır. Genel olarak; Bir taraftan çalışanlara insan olmaları nedeniyle sosyal bakımdan uygun asgari yaşam düzeyi sa ğ lamaya elverişli olan,di ğ er taraftan işverenlerin daha düşük ücret ödemelerini engelleyen zorunlu karaktere sahip bir ücret.

3 Ba ğ ımlı statüler altında çalışanların,yaşamlarını insan onuruna yaraşır düzeyde sürdürebilmelerinde yeterli olabilecek biçimde kamu otoritesi tarafından belirlenen ve hukuki düzenlemeler ile ülke genelinde yürürlü ğ e konulan en az ücret düzeyi.

4 Sosyo-ekonomik, Sosyo-kültürel, Sosyo- politik” pek çok faktör etki etmektedir.

5 “Asgari ücret” kavramının do ğ uşu ve gelişiminde: “ İ şçi sınıfının, toplumsal bir sınıf olarak ortaya çıkması” Orta ça ğ dan bu yan “adil fiyat” “adil ücret” kuramları ile tanınan Kanonistler (Sosyal Katolikler) tarafından düşünülmüş.

6 Asgari ücretin amaçları: Genel ve özel amaç. Genel amaç; uygun asgari yaşam düzeyi sa ğ lamak. 1. Düşük ücretleri çalışanın geçimini sa ğ layacak bir düzeye yükseltmek 2. Ani ücret düşmelerine karşı çalışanları korumaktır.

7 Asgari ücretin özellikleri; 1. Ba ğ layıcıdır, 2. İ şin ve çalışanın niteliklerinden farklıdır. 3. Salt işçi statüsü altında çalışanları kapsamaz. 4. Milli gelirin adil bir biçimde bölüşümüne yardımcıdır. 5. İ kramiye ve tazminat hesaplarında ölçüt olarak kullanılır. 6. Çeşitli alanlara do ğ rudan ve dolaylı yansımaları vardır.

8 2. İ şin ve çalışanın niteliklerinden farklıdır. - İ şin yürütüm koşulları, gerektirdi ğ i bedensel ve düşünsel güç, çalışma ortamı gibi işin nitelikleri; - E ğ itim düzeyi,kıdemi,deneyimi gibi bireysel nitelikler dikkate alınmaz.

9 3.Salt işçi statüsü altında çalışanları kapsamaz. Ba ğ ımlı statü altında çalışanların tümü örne ğ in kamu çalışanları da asgari ücret düzenlemesinden yararlanmaktadır.

10 4. Milli gelirin adil bir biçimde bölüşümüne yardımcıdır. “sosyal politika aracıdır.” milli gelirin yeniden da ğ ıtılması bakımından önemlidir.

11 5. İ kramiye ve tazminat hesaplarında ölçüt olarak kullanılır. Belirli aralıkarla gözden geçirilerek yeniden belirlenir. Gerçek satın alma gücünü en iyi şekilde yansıtabilece ğ i düşünülür.

12 6. Çeşitli alanlara do ğ rudan ve dolaylı yansımaları vardır. İ şçi ve işveren açısından haksız rekabeti önlemesi, İ nsan onuruna yakışır bir yaşam düzeyi sa ğ laması, En alt düzeyde bir yeterlili ğ in sa ğ lanması, Besin harcamaları ve sosyo-kültürel harcamalar olmak üzere iki ayrı alanda sorgulanır ve saptanır.

13 Asgari ücret ba ğ layıcıdır. Mevzuat hükümleri belirlenerek ile yürürlü ğ e konulmuştur. Taraflar arasında pazarlık konusu yapılamaz.( ILO 131 sayılı Sözleşmesi’nde) İ şverenin hukuki ve cezai bir sorumlulu ğ u bulunmaktadır.

14 Asgari ücretin unsurları Ücret kavramının sosyal bakış açısını yansıtan asgari ücret, çalışana insan olması nedeniyle sosyal bakımdan uygun bir asgari hayat standardı sa ğ lamaya elverişli olan ve işverenleri belirlenen bu miktarın altında ücret ödemekten alıkoyan, zorunluluk özelli ğ i olan bir ücret türüdür. Asgari ücret, ülkede ödenecek ücret düzeyine taban oluşturması nedeniyle, işverenlere ödeyecekleri ücret düzeyi açısından asgari sınır çizen bir ücrettir. Ayrıca toplu sözleşme ya da hizmet sözleşmesiyle belirlenecek ücretlerin olabilecek en alt düzeyini oluşturmaktadır. Sadece ekonomik gerekçeleri dikkate almaması ve sosyal gerçekleri ön plana çıkarması nedeniyle sosyal karaktere sahip (tespitinde çalışanın ihtiyaçlarını temel kriter alan) bir ücrettir. İ ktisadi ve sosyal kriterler ışı ğ ında belirlenen asgari ücret normal bir çalışma günü karşılı ğ ında ödenir ve brüttür.

15 Amaçları; Pazarlık gücü zayıf işçileri korumak ve işçileri rekabetin olumsuzluklardan etkilenmesini önlemek, Çalışanların geçimini garanti eden bir seviyede ücret ödenmesini sa ğ lamak, Ücret adaletinin sa ğ lanmasına imkan vermek ve uzun dönemde adil gelir da ğ ılımının sa ğ lanmasına, ekonomik ve sosyal şartların sa ğ lanmasına yardımcı olmak, Genel olarak asgari ücret, işçinin sadece zorunlu ihtiyaçlarını dikkate almaktan ziyade, soyo-kültürel ve ailesinin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmak.

16 Çalışanlar açısından e ğ itim, vasıf, kıdem gibi subjektif özelliklerden ve işkolu-işletme farklılıklarından, kısacası yapılan işlerden ba ğ ımsız olan asgari ücret, toplu pazarlıkla belirlenen ücret olmayıp, çalışanın insan onuruna yakışır biçimde yaşamasına imkan verecek objektif, bilimsel ve güvenilir verilere dayanılarak tespit edilen taban ücrettir. Bu nedenle asgari ücret tüm işçilerin ücret yapısı için taban oluşturur. Bu düzeyin altında ücret ödenmesi mümkün olmadı ğ ı gibi, çalışanlarında bu seviyenin altında çalışmayaca ğ ı kabul edilir. Çünkü asgari ücretin gerçek de ğ erinin düşmesinin düşük ücret sahiplerinin işgüçlerini geri çekebilece ğ i kabul edilir (Hout, 1997:2). Çünkü taban olan bu ücretin belirli düzeyin altına düşmesi çalışanın asgari ihtiyaçlarını bile karşılamasına imkan vermeyecektir. Ücret kavramının içermiş oldu ğ u sosyal mana, devletin ücretlere müdahalesini gerektirmiş, bu noktada asgari ücret kavramı, iktisadi ve sosyal hayatta önem taşıyan bir faktör olarak endüstri ilişkileri sisteminde yer almıştır. Yasal asgari ücretler genel olarak; işçi, işveren ve devletin temsilcileri aracılı ğ ıyla belirli periyodlarla tespit edilmektedir. Bu yolla ücret tespiti her ne kadar tarafların temsilcilerini ücret tespitine dahil etse de, tespit sürecine katılanlar bizzat kendi üyelerini temsilen (toplu pazarlıktaki gibi) yer almamaktadırlar.

17 Ülkede ödenecek ücret düzeyine taban oluşturan asgari ücretin hem statik hem de dinamik etkileri vardır. Asgari ücretin statik veya ilk etkisi çalışanların bu ücretten aşa ğ ıya ücret almalarını önlemesi, dinamik etkisi ise daha az ücretle çalışabilecek ço ğ u insanlar için iş fırsatlarını imkansızlaştırmasıdır. Asgari ücretin etkilerini şöyle ifade edebiliriz: İ stihdam Etkisi: Asgari ücret politikası ile ilgili olarak ileri sürülen temel argüman asgari ücretteki artışının kişilerin iş bulmalarını daha da zorlaştırdı ğ ı yönündedir (Kasters, 1996:99). Ancak bu argüman rekabetçi modelde düşük ücretli eme ğ in ücretinin denge rekabet ücretinden daha yüksek düzeyde oluşması sonucu istihdamı negatif etkilemesiyle geçerli olabilecektir. Yasal asgari ücret denge rekabet ücretinin altında oluşursa istihdamı olumsuz etkilemeyecektir (Neumark & Wascher, 1998: 77). Asgari ücretin etkisinin yüksek ücretler üzerinde olmadı ğ ı, daha çok düşük ücretleri etkiledi ğ i bilinmektedir. Bu nedenle düşük ücretli işçi istihdam eden işverenlerin asgari ücretteki bir artış sonucu maliyeti artacaktır. Asgari ücretteki bir artışa karşı işverenler onların işlerini düzenlemeyi tercih edecek, yani işçilerin de ğ erini en az asgari ücretteki artış kadar arttıracaktır. Bunun yanında düşük ücretli işçilerin istihdamını kesme yoluyla düzenleme yaparak bu etkiyi bertaraf edebilecektir. Buna karşı asgari ücretin belirtilen bu etkisinin yetenekli işçilerin ücretleri üzerinde olmadı ğ ı belirtilmektedir (Card & Krueger, 1995: 10). Deere, Murphy, Welch tarafından yapılan araştırmada asgari ücret artışlarının daha çok genç işçilerin ve daha az e ğ itimli işçilerin istihdamına daha duyarlı oldu ğ u ortaya çıkarılmıştır (Deere, Murphy & Welch, 1996: 46). Asgari ücret istihdam üzerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü asgari ücret piyasada oluşan di ğ er ücretler için önemli bir ölçüt olmaktadır (Akyıldız, 2006,8). Gelir Etkisi: Asgari ücret gelir da ğ ılımında eşitsizli ğ in ve fakirli ğ in azaltılması ile ilgili bir amaçtır ve gelir eşitsizli ğ inin azaltılması için de etkili bir yol olarak kabul edilmektedir (Kasters, 1996:104). Asgari ücretin ücretler üzerindeki en büyük etkisi, gelir da ğ ılımının en altında yer alan bireylerin gelirini arttırıcı etkide bulunmasıdır. Bunun aksi yönde olan görüşler de ileri sürülmüştür. Asgari ücretlerin temel sonucu en az yetenekli işçilerin gelirini artırmaz fakat onların istihdam fırsatını sınırlar (Card & Krueger, 1995:7). Asgari ücretin iki etkisi vardır. Bunlar, istihdam edilenlerin gelirini arttırması ve istihdam edilmemiş olanlar için ise iş bulmalarının zorlaşmasıdır. Sosyal ekonomist olarak bilinenler ise asgari ücretin, ücret ve istihdam oluşumuna etkilerini adalet ve yetenek için ödeme gibi ço ğ u ekonomik olmayan yargılar açısından de ğ erlendirirler (Card &Krueger, 1995:9). Sosyo-Politik Etkisi: Asgari ücret yasaları, politik ve sosyal motivlerle birleştirilmiştir. Asgari ücretlerin ücret oluşumunda büyük önemi vardır. Çünkü işgücünün önemli bir kısmını asgari ücretliler oluşturmaktadır. Asgari ücret, düşük ücretli işçiler açısından gelir artışı anlamına geldi ğ i gibi, politik açıdan da oy kaygısı ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Adalet Etkisi: İ şçiler asgari ücreti adil ücretin garantisi olarak kabul ederler ve asgari ücrette farklı yetenekteki işçiler aynı ücreti alır. Asgari ücretin hesaplanmasında vasıf farklılaşması dikkate alınmamaktadır.

18 Asgari ücrettin belirlenmesi yöntemleri Yukarıda belirtilen bu özelliklerinden dolayı asgari ücret, genel ücret düzeyinin tespitinde önem taşımaktadır. Çünkü bir ulusal asgari ücretin varlı ğ ı kazançlar için prensipte bir taban oluşturacaktır. Bu da ücret tespit sürecinde taraflar açısından müzakere edilecek ücretle için taban oluşturacak, müzakereler bu taban üzerine oturtulacaktır. Devletin bizzat asgari ücreti belirlemesi, Toplu pazarlık yöntemiyle asgari ücretin belirlenmesi, Asgari ücret tespit komisyonu aracılı ğ ıyla asgari ücretin belirlenmesi, İ ş Mahkemeleri veya Hakem Kurulunca belirlenmesi, Yasalar vasıtasıyla belirlenmesi.

19 Asgari ücretin belirlenmesi; Ulusal düzeyde,çalışma yaşamı ile ilgili tarafların eşit koşullar altında temsil edildikleri, ba ğ ımsız kurul veya komisyonlar aracılı ğ ı ile saptanır ve yürürlü ğ e konur.

20 Asgari ücretin belirlenmesi; Ulusal düzeyde,çalışma yaşamı ile ilgili tarafların eşit koşullar altında temsil edildikleri, ba ğ ımsız kurul veya komisyonlar aracılı ğ ı ile saptanır ve yürürlü ğ e konur.

21

22 MADDE 39. - İ ş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ğ ınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılı ğ ı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir.

23

24

25

26

27

28

29 Türkiye’de Asgari ücretler Türkiye’de asgari ücretlere ilişkin ilk düzenleme 1921 yılında Ere ğ li Kömür Havzası maden işçileri için çıkarılan 151 sayılı kanun ile yapılmıştır. 1923 yılında İ zmir İ ktisat Kongresinde ise belediye meclislerinin üç ayda bir asgari ücreti belirlemesi ve ilan etmesi yönünde karar alınmıştır. 1936 yılında çıkarılan 3008 sayılı İ ş Kanunu 32. Maddesi ile asgari ücretleri düzenlemiştir. Asgari ücretin mahalli komisyonlar tarafından tespitini öngörmektedir. Kanundaki bu düzenleme ancak, 1951 yılında asgari ücret yönetmeli ğ inin çıkarılması ile uygulanmaya başlanmıştır. Asgari ücretin mahalli komisyonlarca belirlenmesi bölgeler arasında farklılık, tüm çalışanların dahil edilmemesi gibi sorunlara yol açmış, bu konuda beklenen iyileşem sa ğ lanamamıştır. Bunun üzerine 1967 yılında 931 sayılı İ ş Kanunu ile Asgari Ücret Yönetmeli ğ i çıkarılmıştır. Mahalli komisyonların yerine işçi, işveren ve hükümet üçlüsünden oluşan 15 kişilik komisyon oluşturulmuş ve en geç iki yılda belirlenmesi öngörülmüştür. 1971 yılında yürürlü ğ e gire 1475 sayılı İ ş Kanunu 33. maddesi de asgari ücretlere ilişkin düzenlemeyi getirmiştir. 12 Şubat 1972’de Asgari ücret Yönetmeli ğ i yayınlanmıştır. Bu yönetmeli ğ e göre “Asgari Ücret, işçilere normal çalışma günü karşılı ğ ı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sa ğ lık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden karşılamaya yetecek ücrettir” biçiminde tanımlamıştır. Türkiye 'de asgari ücretler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir.22.05.2005 tarih ve 4857 sayılı İ ş Kanununda ücretlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ğ ınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılı ğ ıyla en geç iki yılda bir belirlenmesi yönünde düzenleme getirilmiştir.

30 Asgari Ücret Tespit Komisyonu şunlardan oluşur; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ğ ı, Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı. TÜ İ K Temsilcisi DPT Temsilcisi İ ş Sa ğ lı ğ ı Genel Müdürü Hazine ve dış Ticaret müsteşarlı ğ ı temsil cisi Bünyesinde en çok üyeyi bulunduran İ şçi Konfederasyonunun (TÜRK- İ Ş) Farklı işkollarından seçece ğ i 5 üye, Bünyesinde en çok üyeyi bulunduran İ şveren Konfederasyonunun (T İ SK) Farklı işkollarından seçece ğ i 5 üye,

31 Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ğ ının tespit edece ğ i üyelerden birinin başkanlı ğ ında: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ğ ı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Genel Müdürü veya yardımcısı, Devlet İ statistik Enstitüsü Ekonomik İ statistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine Müsteşarlı ğ ı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlı ğ ından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki verece ğ i bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan de ğ işik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan de ğ işik işkolları için seçece ğ i beş temsilciden kurulur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az on üyesinin katılmasıyla toplanır. Kurul, üye oylarını ço ğ unlu ğ u ile karar verir. Oyların eşitli ğ i halinde, Başkanın bulundu ğ u taraf ço ğ unlu ğ u sa ğ lamış sayılır.

32 Komisyon en az 10 üye ile toplanır. En geç iki yılda bir 16 yaşından küçükler ve 16 yaşından büyükler olmak üzere iki ayrı miktar olarak hesaplanır. Hesaplanmasında cinsiyet ayrımının yapılmayaca ğ ı belirtilen asgari ücret, ödenecek ücretin en alt düzeyini oluşturur ve bu düzeyden düşük ücret ödenemez. Yüksek enflasyon dolayısıyla altı ayda bir belirlenmektedir.

33 ASGAR İ ÜCRET İ N NET HESABI VE İ ŞVERENE MAL İ YET İ ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. 01.07.2013-31.12.2013 16 YAŞINI DOLDURMUŞ İ ŞÇ İ LER İ Ç İ N ASGAR İ ÜCRET İ N NET İ N İ N HESABI (TL/AY) 16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İ ŞÇ İ LER İ Ç İ N ASGAR İ ÜCRET İ N NET İ N İ N HESABI (TL/AY) ASGAR İ ÜCRET1.021,50 ASGAR İ ÜCRET877,50 SSK PR İ M İ % 14143,01 SSK PR İ M İ % 14122,85 İ ŞS İ ZL İ K S İ G.FONU % 110,22 İ ŞS İ ZL İ K S İ G.FONU % 18,78 GEL İ R VERG İ S İ %1556,84(*)GEL İ R VERG İ S İ %1538,48 ASGAR İ GEÇ İ M İ ND İ R İ M İ 73,40 ASGAR İ GEÇ İ M İ ND İ R İ M İ 73,40 DAMGA VERG İ S İ % 07,597,75 DAMGA VERG İ S İ % 07,596,66 KES İ NT İ LER TOPLAMI217,82 KES İ NT İ LER TOPLAMI176,77 NET ASGAR İ ÜCRET803,68(**)NET ASGAR İ ÜCRET700,73 Geri

34 İ ŞVERENE MAL İ YET İ (TL/AY) ASGAR İ ÜCRET1021,50 ASGAR İ ÜCRET877,50 SSK PR İ M İ %14.5 ( İ şveren Payı) 148,12 (* **) SSK PR İ M İ % 14.5 ( İ şveren Payı ) 127,24 İ ŞVEREN İ ŞS İ ZL İ K S İ GORTA FONU % 2 20,43 İ ŞVEREN İ ŞS İ ZL İ K S İ G.FONU % 2 17,55 İ ŞVERENE TOPLAM MAL İ YET 1.190,05 İ ŞVERENE TOPLAM MAL İ YET 1.022,29

35 KAPICILAR İ Ç İ N ASGAR İ ÜCRET İ N HESABI VE İ ŞVERENE MAL İ YET İ (TL/AY) (Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gere ğ ince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gere ğ ince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.) NET ASGAR İ ÜCRET İ N HESABI İ ŞVERENE MAL İ YET İ ASGAR İ ÜCRET1.021,50 ASGAR İ ÜCRET1.021,50 SSK PR İ M İ % 14143,01 SSK İ ŞVEREN PR İ M İ % 14,5 148,12 İ ŞS İ ZL İ K S İ G.FONU % 110,22 İ ŞS İ ZL İ K S İ G.FONU % 220,43 KES İ NT İ LER TOPLAMI153,23 İ ŞVERENE TOPLAM MAL İ YET 1.190,05 NET ASGAR İ ÜCRET868,27

36 Tartışmalar Vergi dışı bırakılması Bölgesel asgari ücret 18 yaşa çıkarma

37 Asgari ücreti vergiden muaf tutan maddeyi uzlaşılan maddeler arasına koyduk” dedi. Erdo ğ an da asgari ücretlileri sevindirecek de ğ erlendirmeyi yaptı: “ İ yi yapmışsınız.” 12 M İ LYAR TL VERG İ KAYBI Düzenleme hayata geçerse asgari ücretlilerden 205 liralık kesinti yapılmayacak. Ancak ekonomi yönetimi, devletin yıllık 12 milyar liralık vergi kaybı yaşayaca ğ ını belirterek bu düzenlemeye karşı çıkıyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kampta, yeni Anayasa’da uzlaşılan ekonomiyle ilgili 6 maddenin 70 milyar yatırım yapılmasını gerektirdi ğ ini ancak bütçede 40 milyar TL yatırım öngörüldü ğ ünü belirterek, “Bu durum siyaseten ilerde sıkıntı yaratabilir. Bu sınırsızlık komünist rejimin sınırsız kaynak anlayışına götürür. Ekonomi Anayasa ile düzenlenmez” diye konuştu. Mehmet Ali Şahin ise “Bu anlamda düşünüldü ğ ü kadar sıkıntı yaratacak bir durum yok” dedi. Asgari ücretvergimuafasgari ücretVERG İMehmet Şimşek

38 01.01.2015 - 30.06.2015 tarihleri arasında (ASGAR İ ÜCRET): ASGAR İ ÜCRET BRÜT: 1.201,50 TL ASGAR İ ÜCRET NET: 949,07 TL 01.07.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında (ASGAR İ ÜCRET): ASGAR İ ÜCRET BRÜT: 1.273,50 TL ASGAR İ ÜCRET NET: 1.000,54 TL

39 ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2015 - 30.06.2015 Dönemi) Brüt Ücret 1.201,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 168,21 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 12,02 TL Gelir Vergisi Matrahı 1.021,28 TL Gelir Vergisi 153,19 TL Damga Vergisi 9,12 TL Kesintiler Toplamı 342,54 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) 90,11 TL, NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) 949,07 TL Asgari Ü cret 2015 yılı Tablosu (1. D ö nem):.

40 ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2015 - 31.12.2015 Dönemi) Brüt Ücret 1.273,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 178,29 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 12,74 TL Gelir Vergisi Matrahı 1.082,48 Gelir Vergisi 162,37 TL Damga Vergisi 9,67 TL Kesintiler Toplamı 363,06 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) 90,11 TL, NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) 1.000,54 TL Asgari Ü cret 2015 yılı Tablosu (2. D ö nem):

41 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2015 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO (2015 yılı içerisinde uygulanacak rakamlar aşağıda hazırlanmıştır.) ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU AYLIK TUTAR - BEKAR 90,11 TL - EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 90,11 TL - EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU 103,63 TL - EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU 117,15 TL - EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU 126,16 TL - EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU 135,17 TL - EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 108,14 TL - EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 121,65 TL - EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 135,17 TL -- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU 144,18 TL, - EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU 153,19 TL


"ASGAR İ ÜCRET. İ şverenin ücret ödeme borcunun en alt sınırıdır. Genel olarak; Bir taraftan çalışanlara insan olmaları nedeniyle sosyal bakımdan uygun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları