Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamu Hizmetine Giriş. Bu hafta neler var...  Kamu Hizmetine Girişte Anayasal İlkeler  Hizmete Girişte Aranan Genel ve Özel Şartlar  Hizmete Alma Politikası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamu Hizmetine Giriş. Bu hafta neler var...  Kamu Hizmetine Girişte Anayasal İlkeler  Hizmete Girişte Aranan Genel ve Özel Şartlar  Hizmete Alma Politikası."— Sunum transkripti:

1 Kamu Hizmetine Giriş

2 Bu hafta neler var...  Kamu Hizmetine Girişte Anayasal İlkeler  Hizmete Girişte Aranan Genel ve Özel Şartlar  Hizmete Alma Politikası  Memuriyete Girişte Sınav  Adaylık  Asli Memurluğa Atama

3 Kamu Hizmetine Girişte Anayasal İlkeler  “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiç bir ayırım gözetilemez” (1982 Anayasası, m. 70).  Serbestlik  Eşitlik  Hizmete girişte görevin gerektirdiği niteliklerden başka bir nitelik aranmaması

4 Hizmete Girişte Aranan Genel ve Özel Şartlar  Genel Şartlar  Vatandaşlık  Yaş  Öğrenim Durumu  Kamu haklarından mahrum bulunmama  Belli suçlardan mahkûm olmama  Askerlik Durumu  Sağlık  Özel Şartlar

5 Hizmete Alma Politikası ve Sınav Sistemleri  Hizmete Alma Yetkisinin Merkezi Bir Organa Verilmesi  Hizmete Alma Yetkisinin Bakanlık ve İlgili Kamu Kurumlarına Bırakılması

6 Memuriyete Girişte Sınav  Ülkemizde kamu personelinin hizmete alınması, Şubat 1999 tarihine kadar kurumsal esasa göre yürütülmekteydi. Söz konusu tarihte yapılan önemli bir değişiklikle bu yöntemden vazgeçilmiş ve kamu kurumlarına alınacak olan memurlar için merkezi sınava girme koşulu getirilmiştir.  Ülkemizde Kamu hizmetine girişte sınavlar “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” çerçevesinde yapılmaktadır.

7 Memuriyete Girişte Sınav  Yönetmelikte memur alımı yapılacak kadrolar iki gruba ayrılmıştır:  A Grubu Kadrolar: Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadrolar ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurulları kadroları.  B Grubu Kadrolar: Genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında kalan kadrolar.

8 Memuriyete Girişte Sınav  Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak KPSS'nin yapılacağı tarihler, DPB ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenir.  ÖSYM, KPSS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tirajlı ilk üç gazetede farklı tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurur.  KPSS, ÖSYM tarafından yapılır. Başvuruların alınması, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi ÖSYM tarafından gerçekleştirilir.  KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.  A grubu olarak nitelenen kadrolara personel seçimi, kurumların kendi mevzuatına göre yapacakları giriş sınavı ile gerçekleştirilir. A ve B grubu kadrolara ilişkin yerleştirme işlemleri yönetmelikte belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yürütülür.

9 Adaylık  Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.  Devlet memurları, adaylık süreleri içinde hizmet içi eğitim programlarına katılırlar.  Memur adaylarının asli memurluğa atanabilmeleri için, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve stajlarını başarı ile tamamlamış olması gerekir.

10 Asli Memurluğa Atama  Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin ve yine adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.  Adaylık süresi içinde veya sonunda memuriyetle ilişkileri kesilenler (sağlık nedenleri hariç), üç yıl süre ile devlet memurluğuna alınmazlar.  Memurlar, “asli devlet memurluğu”na atandıktan sonra en geç bir ay içinde “sadakat yemini” yaparlar.  Memurun, kanunun öngördüğü süre içinde göreve başlaması gerekir.


"Kamu Hizmetine Giriş. Bu hafta neler var...  Kamu Hizmetine Girişte Anayasal İlkeler  Hizmete Girişte Aranan Genel ve Özel Şartlar  Hizmete Alma Politikası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları