Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN KULLANILMA ESASLARI Emine ŞAHİN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN KULLANILMA ESASLARI Emine ŞAHİN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 GENEL BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN KULLANILMA ESASLARI Emine ŞAHİN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı

2 Ödeneklerin kullanılması
      5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi  Ve Kontrol Kanunu 20. maddesinde Bütçe ödeneklerinin kullanılması ile ilgili esaslara yer verilmiştir. 2015 TEBLİĞ 4 NOLU.pdf   

3 Kamu idareleri, Bütçe ödeneklerini, Maliye Bakanlığınca vize edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanır serbest oranları.pdf 2015 AHP VİZELİ.pdf Bütçe ödenekleri üzerinde harcama yapamaz. Bütçe ödenekleri, - tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda - yılı içinde yaptırılan iş, - satın alınan mal ve hizmetler ile - diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır.

4 Malî yılda ödenemeyen geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar, kamu idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir. İlgili mevzuatına göre, yıl içinde Maliye Bakanlığınca kamu idarelerinin bütçelerinde yeni tertipler, gelir kodları ve finansman kodları açılabilir. Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir.

5 Ödenek aktarmaları (5018 21.md)
Kamu idarelerinin bütçeleri (kurumlar arası) arasındaki ödenek aktarmaları kanunla yapılır. Kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin, yüzde beşine (Bütçe Kanunu %20) kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler. Personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden, diğer tertiplere aktarma yapılamaz.

6 (5018 22.md) Merkez dışı birimlere ödenek gönderme
Kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkilileri, merkez dışı birimlere, ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle ödenek gönderirler. Ödenek gönderilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir. ÖDENEK GÖNDERME.doc

7 Bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek,
( md) Yedek ödenek Bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek, bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için Maliye Bakanlığı bütçesine yedek ödenek konulabilir. Bu ödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

8 (5018 25.md) Kamu yatırım projeleri
( md) Kamu yatırım projeleri Kamu yatırım projeleri ile ilgili tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamı 5018 SK 21. md 3.fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın idarelerce yapılır.

9 (5018 26.md) Yüklenmeye girişilmesi
Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması karşılığında geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne girilmesidir. Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez. Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır. Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler. Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz.

10 (5018 27.md) Ertesi yıla geçen yüklenme
Aşağıdaki iş ve hizmetler için; her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir: Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları, Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri,

11 Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri,
Taşıtların malî sorumluluk sigortası, Makine-teçhizat, yol ve otoyol, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri, Her türlü onarım işleri, Elektronik bilgi erişim hizmetleri.

12 Yılı bütçesinde ödeneği bulunması,
( md) Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler Kamu idareleri, bir malî yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan yatırım projeleri için gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişebilir. Yılı bütçesinde ödeneği bulunması, Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla, Satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taşıt kiralaması …. Yemek … ilaç, tıbbi cihaz, aşı ve anti-serum alımı için; süresi üç yılı geçmemek,

13 Finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde Dört yıl olmak üzere
( md) Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler Finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde Dört yıl olmak üzere Üst yöneticinin onayıyla Gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir. GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENME_Ustyazi.pdf

14 (5018 30.md) Bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesi
Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan malî durumunu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar YILI MALİ DUDUM VE BEKLENTİLER RAPORU.pdf

15 Harcama yetkisi ve yetkilisi
5018 SK 31.Maddesi Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.     

16   Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.       

17 ( md) Bağış ve yardımlar Kamu yararına kullanılmak üzere kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımlar hizmeti yapacak idarenin üst yöneticisi tarafından uygun görülmesi halinde, bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir. Bu ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz.

18 Ödenek üstü harcama   5018 SK 70.maddesi Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir.

19 İSTİSNALAR 50l8 sayılı Kanunda ödenek üstü yapılabilecek harcama türlerine ilişkin düzenleme yapılmamıştır. Ancak çeşitli mevzuat hükümlerine göre ödeneği olmadan yapılabilecek ödemeler şunlardır.

20 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun;
7. maddesinin 1. bendinde; “Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde, … “Personel Giderleri” ve “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ... tertiplere, Maliye Bakanlığı bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten aktarma yapmaya, … Maliye Bakanı yetkilidir.” hükmüne yer verilmiş,

21 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
62’nci maddesinde; “Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir…” 208’inci maddesinde; “…Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir…” SAYILI KANUN.pdf

22 Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin “ Beyiye Aidatları” ile “ Mahkeme Harç ve Giderleri” ekonomik kodlarından yapılması gereken giderler, ödenek gönderme belgesi aranmaksızın muhasebe yetkilileri tarafından ödenir ve gerekli ödenek ilgili kurum tarafından Maliye Bakanlığından talep edilir. (E Cetveli)

23 2014 ANALATİK BÜTÇE REHBERİ KULLANILAN TERTİPLER.doc
Bütçe Ödenekleri Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehberde yer alan ekonomik kodlara göre yapılmaktadır. 2014 ANALATİK BÜTÇE REHBERİ KULLANILAN TERTİPLER.doc

24 TERTİP 2015 HARCAMA Spor Malzemeleri Alımları 24.588 Tören Malzemeleri Alımları 2.592 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları 43.228 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımları 2.177 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 625 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 18.349 Okul Mefruşatı Alımları 9.714,99 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları ,07 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları 17.728,22 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri 9.972,71 Lojmanlar ,42

25 TEŞEKKÜRLER…


"GENEL BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN KULLANILMA ESASLARI Emine ŞAHİN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları