Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM 1. Bilinç Bozukluklarında İlkyardım 1. Bilinç kaybı nedir ? 2. Bilinç kaybı nedenleri nelerdir ? 3. Bilinç bozuklu ğ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM 1. Bilinç Bozukluklarında İlkyardım 1. Bilinç kaybı nedir ? 2. Bilinç kaybı nedenleri nelerdir ? 3. Bilinç bozuklu ğ."— Sunum transkripti:

1 BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM 1

2 Bilinç Bozukluklarında İlkyardım 1. Bilinç kaybı nedir ? 2. Bilinç kaybı nedenleri nelerdir ? 3. Bilinç bozuklu ğ u belirtileri nelerdir ? 4. Bilinç bozuklu ğ u durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır ? 5. Koma pozisyonu ( yarı yüzükoyun-yan pozisyon ) nasıl verilir ? 6. Havale nedir ? 7. Havale nedenleri nelerdir ? 8. Nedenlerine göre havale çe ş itleri nelerdir ? 9. Ate ş nedeniyle olu ş an havale nedir ? 10. Ate ş li havalede ilkyardım nasıl olmalıdır ? 2

3 Bilinç Bozukluklarında İlkyardım 11. Sara krizi (epilepsi) nedir ? 12. Sara krizinin belirtileri nelerdir ? 13. Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır ? 14. Kan ş ekeri dü ş üklü ğ ü nedir ? 15. Kan ş ekeri dü ş mesi nedenleri nelerdir ? 16. Kan ş ekeri aniden dü ş tü ğ ünde hangi belirtiler görülür ? 17. Kan ş ekeri dü ş üklü ğ ü yava ş ve uzun sürede olu ş ursa hangi belirtiler görülür ? 18. Kan ş ekeri dü ş mesinde ilkyardım nasıl olmalıdır ? 19. Gö ğ üste kuvvetli a ğ rı nedenleri nelerdir ? 20. Gö ğ üste kuvvetli a ğ rı belirtileri nelerdir ? 21. Gö ğ üs a ğ rısında ilkyardım nasıl olmalıdır ? 3

4 Bilinci Kapalı Kişiye İlkyardım 4

5 Bilinç Kaybı Nedir ? Uyku halinden ba ş layarak, hiçbir uyarıya cevap vermeme haline kadar giden bilincin kısmen veya tamamen kaybedilmesidir. 5

6 Bilinç kaybı / Bayılma Geçici ve kısa süreli bilinç kaybıdır. 6

7 Bayılma Bilincin kaybolmadı ğ ı “bayılacak gibi olma” hissi bayılma olarak isimlendirilmemelidir. Bayılma genellikle beyine gelen kan basıncının azalması veya yoklu ğ u durumunda, bilinci açık tutan nöronların geçici olarak i ş levlerini yitirmesi sonucunda olu ş ur. Bayılma sonunda ki ş i sadece birkaç dakika süre ş a ş kınlı ğ ın ardından normal i ş levlerini yapar hale gelebilir. Tıpta bu durum senkop olarak anılmaktadır. 7

8 8

9 Bayılma Nedenleri 1. Korku, a ş ırı heyecan 2. Sıcak, yorgunluk 3. Kapalı ortam kirli hava 4. Aniden aya ğ a kalkma 5. Kan ş ekerinin dü ş mesi 6. Ş iddetli enfeksiyonlar 9

10 Bayılma belirtileri Bayılmanın öncesinde ; ba ş dönmesi, bo ş luk duygusu, bulantı, kulaklarda u ğ ultu, bulanık görme veya göz kararması ve yere çökme iste ğ i olur. Bayılmanın olu ş tu ğ u durumda solukluk, so ğ uk terleme, hafif ve hızlı nabız gözlemlenir. Ki ş i ba ş ı dizlere e ğ ilerek oturtulur veya ayaklar yüksekte yatırılırsa ş ikayetler kendili ğ inden geçecektir. 10

11 Bayılmada İlkyardım Yerde bırakın, beyne kan gitmesini kolaylaştırmak için ayaklarını yükseltin. Sıkı giysilerini gevşetin, Sakince onunla konuşun. 1-2 dakikalık dinlenmeden sonra kendine gelmezse ‘bilinç kaybıymış gibi davranın. 11

12 Bilinç Kaybı / KOMA Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin dı ş arından gelen uyarılara kar ş ı tepkinin azalması yada yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybıdır. 12

13 Bilinç kaybının beyinden kaynaklandığı nasıl anlaşılır? Bayılmanın beyinden kaynaklanan bir sorundan olu ş tu ğ unu dü ş ündüren en önemli belirti, bayılmaya e ş lik eden bilinç kaybı dı ş ında bir nörolojik bulgunun olmasıdır. Bunlar içinde ş iddetli ba ş a ğ rısı, çift görme, peltek konuima, ba ş dönmesi (vertigo) ve felç sayılabilir.ba ş a ğ rısıba ş dönmesi (vertigo)felç 13

14 Bilinç kaybının kalpten kaynaklandığı nasıl anlaşılır? Bayılmanın hemen öncesinde çarpıntı ve gögüs a ğ rısının olması bilinç kaybının bir kalp hastalı ğ ından kaynaklanabilece ğ ini dü ş ündürmelidir. Bilinen kalp hastalı ğ ı olan hastalarda, ailelerinde kalp ve damar hastalı ğ ı öyküsü olan ki ş ilerde, kalp ve damar hastalı ğ ı açısından risk faktörleri (sigara, yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol ve obezite gibi) olan ki ş ilerde bir kalp hastalı ğ ı olma olasılı ğ ı yüksektir. 14

15 KOMA NEDENLERİ 1. Dü ş me veya ş iddetli darbe 2. Özellikle kafa travmaları 3. Zehirlenme 4. A ş ırı alkol, uyu ş turucu kullanımı 5. Ş eker hastalı ğ ı 6. Havale v.s hastalıkları 15

16 KOMA BELİRTİLERİ 1. Yutkunma, öksürük vb. tepkilerin kaybolması 2. Sesli ve a ğ rılı uyarılara tepki yoklu ğ u 3. İ drar ve gaita kaçırma 16

17 Komada ilkyardım HER B İ L İ NÇS İ Z HASTA, KOMA POZ İ SYONUNA GET İ R İ LMEL İ D İ R. H/Y yaşam bulguları değerlendirilir H/Y koma pozisyonu verilir Yardım çağırılı (112) 2-3dak. Yaşamsal bulguları kontrol edilir Yardım gelinceye kadar yanında beklenir 17

18 Koma Pozisyonu-1 1. Bilinç kontrol edilir. 2. Sıkan giysiler gev ş etilir. 3. A ğ ız içinde yabancı cisim olup olmadı ğ ı kontrol edilir. 4. Solunum kontrol edilir. 5. H/Y nın döndürülece ğ i tarafa diz çökülür. 18

19 Koma Pozisyonu-2 H/Y nın kar ş ı tarafta kalan kolu karnının üzerine konur. Kar ş ı taraftaki baca ğ ı dik açı yapacak ş ekilde kıvrılır. İ lkyardımcıya yakın kolu ba ş hizasında omuzdan yukarı do ğ ru uzatılır. 19

20 Koma Pozisyonu-3 Kar ş ı taraf omuz ve kalçasından tutularak bir hamlede çevrilir. Üstteki bacak kalça ve dizden bükülerek öne do ğ ru desteklenir. Alttaki bacak hafif dizden bükülerek arkaya destek yapılır. 20

21 Koma pozisyonu-4 Ba ş ı uzatılan kolun üstüne yan pozisyonda hafif öne e ğ ik konur. Tıbbi yardım 112 gelinceye kadar bu pozisyonda tutulur. 3-5 dakika ara ile solunum ve nabız kontrol edilir. 21

22 HAVALE 22

23 Havale nedir? Vücudun adale yapısında kontrol edilemeyen kasılmalardır. Sinir merkezindeki bir tahri ş (irritasyon) yüzünden, beyinde elektriksel bo ş almalar sonucu olu ş ur. 23

24 Havale Nedenleri Nelerdir? 1. Beyinde yaralanma (Beyin damar tıkanıklıkları ve kafa yaralanmalarıdır )Beyin damar tıkanıklıkları 2. Beyinde enfeksiyon(menenjit ve ensefalit gibi beyin enfeksiyonları )menenjitensefalit 3. Yüksek ate ş 4. Bazı hastalıklar (sara vb) 5. Beyin tümörleri, 6. Bunlar dı ş ında genetik hastalıklar, Alzheimer Hastalı ğ ı Alzheimer Hastalı ğ ı 24

25 Ateş Nedeniyle Oluşan Havaleler Herhangi bir hastalık sonucu vücut sıcaklı ğ ının 38 o c üstüne çıkmasıyla olu ş ur. Genellikle 6 ay ve 6 ya ş arasındaki çocuklarda rastlanır. 25

26 Ateşli Havalelerde İlkyardım Çocu ğ un eklem bölgelerine çe ş me suyu ile ıslatılmı ş bezle so ğ uk uygulama yapılır. Ate ş bu yöntemle dü ş müyorsa oda sıcaklı ğ ında (ortalama 25 derece) bir küvete alınarak ılık du ş uygulanır. Tıbbi yardım istenir. 26

27 Sara (Epilepsi) 27

28 Sara krizi (Epilepsi)-1 Kronik bir hastalıktır. Her zaman tipik sara krizi karekterinde olmasa da bazı belirtilerle tanınır: 1. Hastada var olmayan koku alma, adele kasılması vb. ön haberci denilen belirtiler olu ş ur 2. Bazen hasta ba ğ ırır, ş iddetli ve ani bir ş ekilde bilincini kaybederek yı ğ ılır 3. Yo ğ un ve genel adale kasılması görülür. 10-20 saniye kadar nefesi kesilebilir. 4. Dokularda ve yüzde morarma gözlenir 5. Ardından kısa genel adele kasılması, sesli nefes alma, a ş ırı tükrük salgılanması, altına kaçırma görülür 6. Hasta dilini ısırabilir, ba ş ını yere çarpıp yaralayabilir. 7. A ş ırı kontrolsüz hareketler gözlenir 8. Son a ş amada hasta uyanır, ş a ş kındır, nerede oldu ğ undan habersiz, uyku hali vardır 28

29 Sara Krizinde İlkyardım Olayla ilgili güvenlik önlemleri alınır Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır Hasta ba ğ lanmaya çalı ş ılmamalıdır Kilitlenmi ş çene açılmamalıdır Yabancı hiç bir madde kullanılmamalıdır (koku ve uyarıcı) Kendisini yaralamamasına dikkat edilir ( ba ş ın altına yumu ş ak bir materyal konup, yaralanabilece ğ i ş eyler etraftan kaldırılır) Sıkan giysiler gev ş etilir Kusma kar ş ısında tetikte olunmalıdır Dü ş me sonucu yaralanma varsa ilgilenilir Tıbbi yardım istenir. 29

30 Kan Şekeri Düşüklüğü 30

31 Kan Şekeri Düşüklüğü Nedir? Herhangi bir nedenle vücutta Kan Ş ekeri (glikoz ) eksildi ğ i zaman ortaya çıkan belirtilerdir. Nedenleri: 1. Ş eker hastalı ğ ı tedavisine ba ğ lı (insülin alımı) 2. Uzun egzersizler 3. Uzun süre aç kalma 4. Barsak ameliyatı Normalde açlık kan ş ekeri düzeyi 70-100 mg/dl arasındadır, tokluk kan ş ekeri ise 140 mg/dl.’yi geçmemelidir. 31

32 Kan Şekerinin Ani Düşme Belirtileri 1. Korku 2. Terleme 3. Hızlı nabız 4. Titreme 5. Aniden acıkma 6. Yorgunluk 7. Bulantı 32

33 Kan Şekerinin Yavaş Düşme Belirtileri Ba ş a ğ rısı Görme bozuklu ğ u Uyu ş ukluk Zayıflık Konu ş ma güçlü ğ ü Kafa karı ş ıklı ğ ı Sarsıntı ve ş uur kaybı 33

34 Kan Şekeri Düşmesinde İlkyardım Hastanın ya ş am bulguları de ğ erlendirilir Hastanın bilinci yerinde ve kusmuyorsa a ğ ızdan ş eker, ş ekerli içecekler verilir 15-20 dakikada belirtiler geçmiyorsa sa ğ lık kurulu ş una gitmesi için yardım ça ğ ırılır Hastanın bilinci yerinde de ğ ilse koma pozisyonu verilerek yardım ça ğ ırılır 34

35 Göğüste Kuvvetli Ağrı 35

36 Göğüste Kuvvetli Ağrı Kalp kasının belli bir yerine gönderilen kanın azalması sonucu olu ş an tablodur. Nedenleri: 1. Anjina pektoris 2. Miyokart enfarktüsü 36

37 Anjina Pektoris Belirtileri Sıkıntı veya nefes darlı ğ ı A ğ rı hissi: -Genellikle gö ğ üs ortasından ba ş lar kollara, boyuna, sırta ve çeneye do ğ ru ilerler. Sıklıkla fiziksel zorlama, heyecan, üzüntü yada fazla yemek yeme sonucu ortaya çıkar. -Kısa sürelidir(yakla ş ık 5-10 dk ) ve istirahat ile durur. İ stirahat halinde iken görülmesi ciddi bir durumu gösterir. -Nefes alıp vermekle a ğ rının ş ekli ve ş iddeti de ğ i ş mez. 37

38 Miyokart (kalp) Enfarktüsü Hasta ciddi bir ölüm korkusu ve sıkıntı hisseder, terleme, mide bulantısı, kusma vs. görülür. A ğ rı; gö ğ üs yada mide bo ş lu ğ unun herhangi bir yerinde, sıklıkla kravat bölgesinde görülür. Omuzlara,boyuna, çeneye ve sol kola yayılır. Bazen hazımsızlık ve kas a ğ rısı ş eklinde belirti verir. 38

39 Göğüste Kuvvetli Ağrı Durumunda İlkyardım Nasıl Olmalıdır? 1. Hastanın ya ş am bulguları kontrol edilir 2. Hasta hemen istirahate alınır 3. Yarı oturur pozisyon verilir 4. Sakinle ş tirilir 5. Kullandı ğ ı ilaçları varsa almasına yardım edilir 6. Yardım istenerek (112) sa ğ lık kurulu ş una gitmesi sa ğ lanır 7. Yol boyunca ya ş am bulguları izlenir 39


"BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM 1. Bilinç Bozukluklarında İlkyardım 1. Bilinç kaybı nedir ? 2. Bilinç kaybı nedenleri nelerdir ? 3. Bilinç bozuklu ğ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları