Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKNOLOJ İ YÖNET İ M İ VE KÜRESEL REKABET. TEKNOLOJ İ Teknoloji, bilimsel ve di ğ er sistematik bilgilerin pratik alanlarda sistemli bir şekilde uygulanmasıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKNOLOJ İ YÖNET İ M İ VE KÜRESEL REKABET. TEKNOLOJ İ Teknoloji, bilimsel ve di ğ er sistematik bilgilerin pratik alanlarda sistemli bir şekilde uygulanmasıdır."— Sunum transkripti:

1 TEKNOLOJ İ YÖNET İ M İ VE KÜRESEL REKABET

2 TEKNOLOJ İ Teknoloji, bilimsel ve di ğ er sistematik bilgilerin pratik alanlarda sistemli bir şekilde uygulanmasıdır. Teknoloji, belirli bir amaca yöneltilmiş bir dizi tekni ğ in, işin amaçlarına göre sıralanması ve kullanılması yollarının bilimsel kurallara uygun olarak sistematize edilmesidir.

3 Teknolojik Gelişme Teknolojik gelişme; aygıtların verimli bir biçimde kullanılmalarını, ayrıca belirli bir teknik ve ekonomik karlılı ğ ın gerçekleştirilmesini, işletmelerin büyümesini, bir dizi karmaşık işlemin ve gittikçe ço ğ alan bir enerjinin kullanılmasının sa ğ layan tüm yenilikler olarak tanımlanabilir.

4 Teknolojik gelişmenin örgütsel etkileri Her yeni teknolojik gelişme toplumun de ğ er yargılarından yaşam düzeyi ve ilişkilere kadar bir dizi de ğ işiklik yaratmaktadır. Teknoloji organizasyonda her şeyi etkilemektedir. Ne tür işlerin yapılaca ğ ı, bunları yapacakların sahip olması gereken nitelikler, personelin yaptı ğ ı işten tatmin sa ğ laması, üretim miktar ve kalitesi, kişisel olarak veya grup halinde çalışma, haberleşme ilişkileri vs. gibi hususlar etkilenir. Organizasyon yapısının dizaynında ve organizasyonda kullanılan çeşitli süreçlerin etkinli ğ inde kullanılan teknoloji önemli bir rol oynamaktadır.

5 Teknoloji ve istihdam Teknolojik gelişmeler sayesinde otokontrol kabiliyetine sahip makineler sanayiye girmiştir. Böylelikle bu insana duyulan ihtiyacı azaltmıştır. Teknolojik gelişme var olan sektörlerde işçi başına verimlili ğ i artırmakta, hem de gerçekleştirilen buluşlarla yeni sektörlerin ortaya çıkmasına imkan vermektedir. Teknoloji ile işçi başına verimlilik oranının artması sonucu gelir de artmaktadır. Teknoloji gelişme bazı sektördeki insanları etkileyebilir. İ şinden olan insanların çözümü e ğ itimdir.

6 1950’den önce var olmayan sanayi kolları Elektronik bilgisayar Mikro-elektronik Televizyon Video Yazılım 1900’den önce var olmayan sanayi kolları Uçak Radyo Plastikler Petrokimya

7 Teknolojik planlama Teknolojik planlama, bir firmanın kullandı ğ ı tüm teknolojilerle ilgili kısa ve uzun dönemli tüm planlama faaliyetlerini içerir. Ülke bazında teknoloji planlaması, var olan kaynakların daha verimli kullanılmasına yardımcı olur. Teknolojik planlamanın amacı, bir ülkenin bir sektördeki üreticilerin ya da firmanın gelecek 10 yılda ve ya daha uzun dönem sonrasında meydana gelmesi beklenen teknolojik alanlardaki gelişmeleri takip etmek ve buna uygun stratejiler geliştirmektir.

8 Teknolojik planlamanın ülkeler için kaçınılmaz hale gelme nedenleri: Küreselleşme Belirsizlik Rekabet Artan teknoloji maliyetleri Karmaşıklaşan teknolojiler

9 Teknoloji yönetimi Teknoloji yönetimi bir organizasyonun stratejik ve taktik amaçlarının şekillendirilmesinde ve bunlara ulaşılmasında ihtiyaç duyulan teknolojik kapasitenin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.

10 Teknoloji yönetiminin kapsamı içindeki konular: Teknolojik tahmin Teknolojik planlama Teknolojik risk analizleri Ar-ge yönetimi Teknolojik yeniliklerin yönetimi Teknolojik rekabet stratejileri Teknoloji transferi Teknoloji seçimi Mühendislerin ve bilim adamlarının yönetimi Teknoloji ve organizasyonel de ğ işimler

11 Teknoloji temini için farklı seçenekler söz konusudur: 1- firma içi ar-ge faaliyetleriyle ürün ve proses geliştirmek 2- teknolojiyi transfer etme 3- mevcut teknolojiyi kullanma

12 KÜRESELLEŞME Küreselleşme, üretim, pazarlama, ar-ge, teknoloji, finans, ve insan kaynaklarının ulusal ve uluslar arası boyutların ötesinde dünya yönelimli olarak planlaması ve uygulamasıdır. Küreselleşen dünyada işletmeler gelece ğ e dönük faaliyette bulunurken ola ğ anüstü insanları bir araya getirmek suretiyle de ğ il çok ola ğ an insanların ola ğ an üstü biçimlerde icraat yapmalarını mümkün kılacak organizasyon yapılarını benimsemelidir.

13 Küreselleşmeye negatif bir bakış Küreselleşme günümüzde tek tip insan yaratarak belirli tüketim kalıpları içinde insanları çok dar bir felsefenin içine sokmayı amaçlamıştır. Peki bu nasıl olabilir? 1-Ekonomik sınırlar kalkacak, zayıfların pazarları sonuna kadar açılacak, güçlüler do ğ al kaynaklardan istedikleri gibi yararlanacak 2-Güçlünün parası ve teknolojisi, onun koydu ğ u kurallar içinde zayıfların pazarlarında çalışacak 3-Dünya ticaret, sanayi, bankacılık, teknoloji politikaları güçlüler tarafından belirlenecek.

14 Küresel rekabet ve pazarlama De ğ işen teknoloji ile birlikte piyasaya çıkan yeni ürünler, yeni pazarlar yaratmaktadır. Fakat, bu pazarda işletmelerin karşısına yeni rakipler çıkmaktadır. Küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan bu rekabet tüketicinin lehine olmakta, daha iyi kalite, daha ucuza mal edilmektedir.

15 Küresel rekabette stratejik bir karar: şirket evlilikleri Firmaların çeşitlendirme veya bütünleşme için yatırım yapmak yerine birleşmeyi/evlili ğ i seçmelerinin nedenleri: Pazar payının arttırılması Sektöre / işkoluna giriş engellerini aşmak Yatırım programlarını sürdürmek için gereken zamanları beklememek Pazarda muhtemelen tanınan firmayı seçerek riskleri ortadan kaldırmak Mevcut bazı kaynaklara daha kolay ulaşabilmek

16 Dikey birleşmeler Bir firmanın üretti ğ i ürün başka bir firmanın ham maddesi olabilir. Bu iki firmanın birleşmesi dikey bir birleşmedir. Yani aynı üretim sürecinin ayrılabilir aşamalarında bulunan iki veya daha fazla firmanın birleşmesi ve bileşimidir. Yatay birleşmeler Yakın idame edilebilirli ğ i olan ürünler arasındaki birleşmelerdir. Bu tip birleşmeler piyasada rekabet eden firmaların sayısını azalttı ğ ı için Pazar yapısına do ğ rudan etkide bulunur.

17 Yı ğ ın birleşmeler Farklı şirketler arasında meydana gelen birleşmelerdir. Farklı üretim zincirlerinde yer alan ve Pazar ba ğ lantısı olmayan şirketlerin birleşmesi, belirli pazardaki payı artırıcı etkiye sahip olmadı ğ ından genellikle rekabet açısından daha az zararlı görülür.

18 Küresel rekabet ve teknoloji yönetimi Rekabet stratejisi Rekabetçi üstünlük kavramı bir işletmenin daha iyi müşteri de ğ eri yaratarak rakipleri karşısında piyasada avantaj kazanması anlamına gelmektedir. Rekabet stratejileri yaklaşımları:

19 Düşük maliyet stratejisi: Belli bir sanayide düşük maliyetlere odaklanmaktır. Düşük maliyetler, yüksek verimlilik ve yüksek kapasite kullanımı sonucunda elde edilebilir. Farklılaşma stratejisi: Farklılaşma stratejisini kullanabilmek için, bir işletmenin içinde bulundu ğ u sanayi kolunda tüketiciler tarafından geniş olarak kabul görmüş bazı konularda kendine özgü farklara sahip olmasıdır.

20 farklılaşma Belli bir konudaki üretim faaliyetlerini üretim faktörleri kaynaklarına do ğ ru ya da nihai ürünlere do ğ ru genişletmeye dikey farklılaştırma ya da bütünleştirme adını veriyoruz. 1996 yılında Taha Grup’un perakendecilik sektörüne girme stratejisi do ğ rultusunda, ma ğ azalar açmak ve LC Waikiki ürünlerini bayiler yerine kendi ma ğ azalarında satmak hedefi ile Taha Grup bünyesinde Tema Ma ğ azacılık A.Ş. Kurulmuştur 2000 yılında, Tema Grup çatısı altında ma ğ aza konseptlerinin geliştirilip uygulanması amacıyla Zirve Mimarlık ve markalarının yurt içi tedarik sorumlulu ğ unu üstlenecek olan Taha Giyim kurulmuştur. Yurt içi tedarik şirketine ilave olarak, Çin ve Bangladeş’te alım ofisleri açılmıştır.

21 İ şletmenin içinde bulundu ğ u sanayi kolu Küresel rekabet kavramının anlaşılabilmesi ve bu alanda başarının sa ğ layabilmesi için işletmelerin içinde bulundukları sanayi kolunun yapısının anlaşılması ve ileriye dönük fırsat ve tehditlerin belirlenmeye çalışması önem taşımaktadır.

22 Yerel veya uluslar arası olsun, mal veya hizmet üretilsin, bir sanayi kolunda rekabet kurallarını belirleyen 5 rekabet güç vardır: Potansiyel rakipler Mevcut rakipler arasındaki rekabet Müşterilerin pazarlık gücü Tedarikçilerin pazarlık gücü İ kame mal ve hizmetlerin tehdidi

23 De ğ er zinciri De ğ er zinciri Porter’ın rekabet analizlerinde önemli bir yer almaktadır. Buna göre, bir işletme ürünlerini tasarlayacak,üretecek, pazarlayacak, da ğ ıtacak ve destekleyecek birçok faaliyetten oluşan bir bütündür.

24 De ğ er zinciri; rekabetçi üstünlü ğ ün anlaşılması, oluşturulması ve sürdürülmesi konularında temel bir araç olarak görülmektedir. De ğ er zinciri örgütsel yapının tasarlanmasında etkilidir.

25 TEŞEKKÜRLER…


"TEKNOLOJ İ YÖNET İ M İ VE KÜRESEL REKABET. TEKNOLOJ İ Teknoloji, bilimsel ve di ğ er sistematik bilgilerin pratik alanlarda sistemli bir şekilde uygulanmasıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları