Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM"— Sunum transkripti:

1 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM
Yrd.Doç.Dr. Zeynep DEMİRTAŞ

2 KONULAR-3 İskandinav ülkeleri eğitim sistemleri İsveç eğitim sistemi
Norveç eğitim sistemi

3 İSKANDİNAV ÜLKELERİ EĞİTİM SİSTEMLERİ
İskandinavya, Kuzey Avrupa'daki ülkelerin oluşturduğu bir coğrafyadır.  Danimarka, İsveç ve Norveç İskandinav ülkeleridir. Bu ülkeler ile beraber, Finlandiya, İzlanda, Faroe Adaları, Grönland ve Aland Kuzey ülkelerini oluştururlar.

4 İSVEÇ EĞİTİM SİSTEMİ Genel Bilgiler
İsveç’in yüzölçümü km2, nüfusu (2005) 9 milyon ve nüfus yoğunluğu 20 kişi\km2’dir. İsveç anayasal bir monarşi olan Krallıkla idare edilir. İsveç Eğitim Kanununa göre eğitimden İsveç Parlamentosu ve Hükümet sorumludur. Bu sorumluluk Eğitim ve Bilim Bakanlığı, vilayetler ve belediyeler arasında paylaşılmıştır. Ulusal Eğitim Ajansı ve Ulusal Yükseköğretim Ajansı; okulöncesi, okullar, kolejler ve üniversitelerin ulusal düzeyde eğitimin sorumluluğunu taşırlar. Yeni eğitim sistemi yalnız ulusal düzeyde değil, yerel kademede de amaçlarını gerçekleştirmektedir.

5 İsveç, küçük fakat etkin bir eğitim sistemi uygulayan ve eğitimi sağlam temellere dayandıran bir ülkedir. İsveç’te eğitim uygulamalarında kaliteye önem verilmektedir. Değişen koşullara göre eğitim planlaması yapılırken kalite daima birinci planda yer almaktadır.

6 İsveç’de amaçlara kaynaklık oluşturacak bilimsel araştırma ve olgulara dayalı bir eğitim felsefesi vardır. Eğitimin teorik temelleri geliştirilmiştir. Eğitim amaçları demokrasiyi esas alan değerler sistemi üzerine kurulmuştur. Eğitim sistemindeki en belirgin özellik, herkese eşit eğitim vermek ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmaktır. Eğitim sistemi, çalışma yaşamının gereksinimlerine öğrencilerin yetenekleriyle, isteklerine ve değişik verilere uygun olarak esneklik ve değişmeye uygundur. Eğitimcilere göre eğitim programlarının geliştirilmesi ile ilgili reformların amacı sürekli olarak yenileşmedir. Sistem, değişen topluma göre yenilenmektedir.

7 Dokuz yıllık temel okul eğitimi 7 yaşından itibaren tüm çocuklar için zorunludur. Temel okulu bitiren %80’i aşkın bir bölümü ya birçok meslek eğitiminden ya da yüksek öğrenim dallarından birini seçerek en az iki yıl daha öğrenimlerini sürdürmektedir. Okullar, Belediyeler tarafından işletilir ve eğitim, kitap ve öğle yemekleri ücretsizdir. Temel okul sonrası okulu bitiren çocukların %25’i aşkın bir bölümü bir meslek lisesine ya da giderleri devletçe karşılanan ve ücretsiz eğitim sunan altı üniversiteden birine girmektedir.

8 Okulöncesi Eğitim Okul Öncesi Eğitiminin Amaçları:
1. Her çocuğa en iyi koşullarda gelişme olanakları vermek, 2. Bağımsız ve sorumlu kişiler yetiştirmek, 3. Çocukların birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak, 4. Çocukların kavrama yeteneğini geliştirmek, 5. Dil, İmaj, ses ve hareket yoluyla çocuklara çeşitli becerileri kazandırmaktır.

9 Okulöncesi eğitim; anaokulları, kreş ve çocuk bahçeleri kapsamında verilmektedir.
Çocuklar kreş ve çocuk bahçelerine, 7 aylıktan zorunlu eğitime başladığı 7 yaşına kadar kabul edilirler. Kabulde, çocukların anne ve babalarının çalışmaları ya da öğrenim görmeleri koşulu aranır.

10 Yarım zamanlı anaokulları, genellikle geliri düşük ailelerle, anneleri çalışan çocuklar için açılmıştır. 6 yaşındaki çocukların alındığı bu kurumlar ücretsizdir. 1970’den sonra tüm toplumsal grupların çocukları bu okullara gitmektedir. Anaokullarıyla çocuk bahçelerinin eğitsel yönden ayrımları yoktur, aynı eğitsel programları uygularlar. Ancak, yönetim ve örgütle ilgili kimi değişik özelliklere sahiptirler. Anaokullarında çocuklar üç saat kalırlar. Öğrenim döneminde açıktırlar. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere ikili eğitim yaparlar. Ana babaları çocuklarını anaokuluna göndermek yükümü altında değildirler, ama altı yaşındaki çocuklar için anaokuluna gitmek bir haktır.

11 Zorunlu Eğitim / Temel Okul
Temel okulun amaçları; 1. Öğrencilerin sorumluluklarının bilincinde, yurttaşlık yaşamına uygun olarak kişilerin tümüyle geliştirilmesidir. 2. Öğrenciye bireysel öğrenim vermektir. Bu amaç İsveç eğitim sistemindeki herkese eşit eğitim hakkı vermek olan genel amaçla tutarlıdır. 3. Toplumsal ilişkilerle öğrenciler arasındaki özgür, bağımsız ve eleştirici düşünceyi geliştirmektir. Bireysel eğitimle bu amaç çoğu kez uyuşmaz. Çünkü bu amaca ortak bilgiler ve grup çalışma yöntemleriyle ulaşılır .

12 Temel okul üç aşamaya ayrılır. Bunlar;
-İlk Aşama ( Sınıflar) Çocuklar 7 yaşında okula başlar. Çocuklar bazen olgunluk testinden geçirilir. İlk aşama sınıflarında İsveççe, matematik, din eğitimi, çevre bilgisi, müzik ve beden eğitimi dersleri okutulur. Haftada 1. sınıfta 20, 2. sınıfta 22 ve 3. sınıfta 30 saat ders okutulur.

13 -Orta aşama (4. 5. 6. sınıflar) Tüm dersleri tek öğretmen verir
-Orta aşama ( sınıflar) Tüm dersleri tek öğretmen verir. Sanat ve el işleri derslerine konu uzmanı öğretmenler girer. 4. sınıflar haftada 34, 5 ve 6. sınıflarda ise 35 ders saati vardır. Zorunlu dersleri İsveççe, matematik, İngilizce, müzik, elişi, beden eğitimi ve genel kültür dersleri oluşturur. Genel kültür, din bilgisi, yurttaşlık bilgisi, tarih, coğrafya ve doğa bilimlerini içeren ortak bir derstir. 6. sınıfın 2. sömestr başında öğrenci 7. sınıfta izlenecek seçimlik derslerden birini seçer. Seçim, dil, sanat, ekonomi ve teknik dersleri arasından yapılır.

14 -Yüksek Aşama ( sınıflar) Bu aşamada ortak olan bir program içinde çok sayıda seçimlik ders vardır. İsveççe, matematik, İngilizce, müzik, resim, elişi, tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi ve doğa bilimleri ile kimya ve fizik derslerini kapsayan genel kültür dersleri zorunlu derslerdir.

15 Öğrenciler 8. sınıfın ikinci sömestrinde 9
Öğrenciler 8.sınıfın ikinci sömestrinde 9. sınıfta izleyecekleri bölümler için son seçimlerini yaparlar. Seçim kararını aile öğrenci birlikte verirler. Bu konuda ise okul yalnız gerekli bilgileri verir. 9. sınıf bitirme sınıfıdır. 9 bölüme ayrılır. 9. sınıftaki bölümler şunlardır: Doğrudan gymnase hazırlayan bölüm, Beşeri bölümü, Teknik bölüm, Ticaret bölümü, Ekonomik - sosyal bölüm, Uygulamalı genel bölüm, Uygulamalı teknik bölüm, Uygulamalı ticaret bölümü, Ev yönetimi bölümü. Bu bölümler öğrencileri gymnase de devam edecekleri bölümlere hazırlar.

16 Yazılı sınavlar, ilk defa sekizinci sınıftan itibaren yapılır. 6
Yazılı sınavlar, ilk defa sekizinci sınıftan itibaren yapılır. 6. sınıfın 1. sömestrden 9. sınıfın sonuna kadar yılda iki kez karne verilir. 1. sömestr sonunda verilen notlar, seçmeli dersler ve seçilecek bölümlerle ilgili olarak aile ve öğrencilere fikir verir. Notlar genel ilerlemeyi belirler ve ailelerle ilişki kurmada yardımcı olur. Öğrenciler zorunlu öğretim sonunda 16 yaşına ulaşır. Eğer öğrenci l6 yaşında 9. sınıfa gelmemişse isteğe bağlı olarak öğrenimini sürdürebilir. Genellikle öğrenciler her yıl bir üst sınıfa devam ederler. Ancak gerektiğinde okul kurulu öğrencinin sınıfı tekrarlanmasına karar verebilir. Bu tip kararlar seyrek olarak ailelere danışıldıktan sonra verilir.

17 Ortaöğretim Ortaöğretimin amaçları:
1. Ekonomik ve insan kaynaklarından etkin bir biçimde yararlanmak. 2. Öğrencilere toplumsal kökenleri ne olursa olsun bu düzeydeki farklı okullarına girişte aynı olanağı vermek (Demokratik eğitim) 3. Kurumların alacağı öğrencilerin sınırlılıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak istenen insan gücünü yetiştirmek (Eğitimin ekonomik gelişmeye katkısı). 4. Öğrencilerin istek ve yeteneklerini de göz önünde tutarak, ek yatırımlarla eğitim sistemini yeni koşullara uygun duruma getirmektir (esneklik).

18 İsveç' te ilke olarak öğrenci ortaöğretimde istediği bölümü seçer
İsveç' te ilke olarak öğrenci ortaöğretimde istediği bölümü seçer. Ancak her bölüme alınacak öğrenci sayısı bellidir. Bu nedenle öğrenci her zaman ilk tercih ettiği bölüme giremez. Bölümlere yapılan başvuruları değerlendirme de, temel okulda alınan notlar göz önünde bulundurulur.

19 İsveç orta eğitimi gymnasium, uzmanlık okulu (Fackskola) ve teknik okuldan oluşur.
Gymasium’un amaçları: 1. Öğrencileri yeteneklerine; ilgilerine ve mesleki yöneltmeye göre hazırlamak. 2. Yoğun İsveççe, modern diller ve matematik öğretimi yaparak öğrencilerin iletişim yeteneğini geliştirmek. 3. Öğrencilere çalışma tutumu kazandırmak. 4. Bilimsel, teknik ve toplumsal gelişmelerle yönelimlerine uygun genel bir eğitim vermektir.

20 Gymnasial okullar, hem genel eğitim hem de mesleki eğitim verirler.
Beş bölüme ayrılan bu okul, öğrencileri üniversiteye hazırlar. Öğrenciler, bitirme sınavında alınan notlar ve bazı koşullara göre üniversite ve yüksek okullara girebilirler. Bölümler: Fen bilimleri, teknik, sosyal-beşeri, ekonomi ve edebiyat bölümü.

21 Uzmanlık Okulu (Fackskola)’nun amaçları:
1. Öğrencilerin kişiliğini geliştirmek, çalışma alışkanlığı ve tekniği kazandırmak, belirli düzeyde dil ve matematik bilgilerini ilerletmek; bilimsel ve teknik gelişmelere uygun yönelimleri sağlamak. 2. Gelecekteki mesleklerine hazırlık için orta düzeyde bir mesleki eğitim vermek. 3. İnceleme ve çalışmalar için belirli uygulama alıştırmaları geliştirmektir.

22 Fackskola üç bölümden oluşur. Sosyal, ekonomik ve teknik
Fackskola üç bölümden oluşur. Sosyal, ekonomik ve teknik. İsveçli eğitimcilere göre gymnasium ve fackskola arasında büyük bir fark yoktur. Her iki okul üzerine yükseköğretim yapılabilmektedir. Fackskola’daki öğretim gymnasiumdakine göre daha çok uygulamalıdır. Bu nedenle fackskola daha kolay mesleğe girme olanağı verir.

23 Teknik okulun amacı; ulusal eğitimin genel amaçlarına uygun olarak öğrencilerin kişiliklerini geliştirmek, onları bir iş ya da mesleğe hazırlamaktır. Teknik ve bilimdeki hızlı gelişme nedeniyle, meslek eğitiminde kesin uzmanlaşmaya gidilmemektedir. Genel teknik derslere ağırlık verilmesi, gelecekte oluşacak değişikliklere uyumu kolaylaştırır. Genel eğitimin yanında uygulamalı bir eğitim verilir. Bu okulu bitiren öğrenciler belirli koşullarda yükseköğretime devam edebilirler.

24 Yükseköğretim Yükseköğretimin amaçları: Birbirinden ayrı fakülte ve yüksek okullarda ortaöğretim sonrası verilen değişik eğitim nedeniyle yükseköğretimin amaçları da değişiktir. Bununla beraber yükseköğretimde beş genel amaç vardır. Kişiliğin gelişmesi İletişim Demokrasi Uluslar arası gelişmeler Sosyal değişme

25 İsveç de yüksek öğretime giriş için öğrencilerin lise ve dengi okulun 3 yıllık bölümünden bitirme karnesi alması ve notlarının puan ortalaması da 2.3 olması gerekir. Ayrıca 25 yaşını aşan, 5 yıl mesleki deneyimi olan sınırlı sayıdaki adaylar belirli bölümlere kayıt edilirler. Ancak her ders için gerekli olabilecek özel koşulları yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin; matematik okuyabilmek için lise ve dengi okulda üç ders yılı matematik okumuş olmak şartı aranır. İsveç de 28 yüksek okul ve 6 üniversite vardır. Üniversite ve yüksek okullar devletçe açılır. Özel üniversiteler yoktur.

26 Yüksek öğretim beş ana dala ayrılmıştır.
1. Teknik eğitim: Mühendisliğin farklı dalları, tarım, orman ve çevre bilimleri. 2. Yönetim ekonomi ve sosyal bilimler: Ekonomi, işletme hukuku ve davranış bilimleri. 3. Sağlık bilimleri ve tıp: Veteriner hekimlik, diş hekimliği ve tıp. 4. Eğitim: Öğretmenlik ve öğretimin değişik dallarından uzmanlık hizmetleri. 5. Kültür ve iletişim: Kültürel iletişim, gazetecilik ve kütüphanecilik.

27 Değerlendirme: Yüksek öğretimde sınavlar en aza indirilmiştir
Değerlendirme: Yüksek öğretimde sınavlar en aza indirilmiştir. Sınavlar programın belirlenmiş bölümleri üzerinden yapılır. Öğrenciler istedikleri zaman sınava girerler. Yüksek öğretimde bitirme sınavı yoktur. Öğrencilerin yıl içinde geçirdiği testler ve yaptığı çalışmalar başarı için gereklidir. Bireysel ödevler ve grup çalışmaları geçmek için gereklidir.

28 Yetişkin Eğitimi Yetişkin eğitiminin amaçları:
Örgün eğitimden yararlanmayanların kısa süreli eğitimle eksikliklerini tamamlamak Mesleki yaşamdaki değişikliklere yanıt veren tamamlayıcı bir yetişme kazandırmak Yetişkinlere toplumsal, kültürel ve siyasal etkinliklere katılma olanaklarını sağlamaktır.

29 İsveç toplumunun üçte biri zorunlu eğitim ile diğer eğitim kurumlarını bitirdikten sonra değişik eğitim kurumlarına devam eder. Yetişkinler için en eski eğitim yerleri halk hareketlerinin açtığı kurslar, yüksek halk okulları ve öğretim kulüpleridir. Mektupla eğitim, Televizyon ve Radyo ile yapılan eğitim sürekli yeni olanaklar sunmaktadır.

30 Mesleki eğitim Mesleki eğitim ağırlıklı olarak tam zamanlı öğretim kuramlarında ve Gymnasial okul düzeyindeki okullarda yapılır. Çıraklık eğitimi, alt düzeyde bir değere sahiptir. Geleneksel anlamda söz konusu olan yaş grubunun çıraklık eğitimine katılımı bugün %2'nin altındadır.

31 Mesleki eğitim programı, tüm ülke için bağlayıcı bir eğitim yönetmeliğiyle organize edilmiştir. İki alan (fen bilimleri ve sosyal bilimler) yüksek öğretime hazırlarlar. Geri kalanlar ise mesleklerle ilgilidir, yani birçok durumlarda mesleklerle ilgili direkt nitelik kazandırmaya yönelmişlerdir: fen bilimleri; sosyal bilimler; çocuk bakıcılığı ve boş zamanları değerlendirme; yapı tekniği; elektro teknik; enerji tekniği; sanat; tranport tekniği; ticaret ve yönetim tekniği; güze sanatlar; otel ve lokanta işletmeciliği; endüstri alanı; yiyecek maddeleri tekniği; medya; ziraat ve orman işleri dalı ve bakıcılık meslekleri ile ilgili meslek dalları vardır.

32

33 NORVEÇ EĞİTİM SİSTEMİ Genel Bilgiler
Norveç’in yüzölçümü km2, nüfusu (2005) 4.4 milyon ve nüfus yoğunluğu 14 kişi\km2’dir. Norveç parlamenter bir sisteme dayalı anayasal bir monorşi ile yönetilmektedir. Norveç; (19) kantonda (439) belediyelik alana ayrılmıştır. Başşehri Oslo’dur. Norveç Parlamentosu ve Hükümet, eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesinden ve bütçe kaynaklarının kullanımından sorumludur. Norveç’te zorunlu öğretim süresi 6-16 yaşları arasında (10) yıldır.

34 Eğitim Araştırma ve Kilise İşleri Bakanlığı, Norveç’in ulusal eğitim politikalarını oluşturan, eğitim konuları ile ilgili en yüksek kamu yönetiminden sorumlu ajansıdır. Merkezi hükümete karşı, eğitimden, bölgesel kademede kantonlardaki “Ulusal Eğitim Büroları” sorumludur. Kanton ve belediye yetkililerinin koordinatörlüğünde, “Ulusal Eğitim Büroları”nın, gençlerin okul ihtiyaçlarını karşılama, yetişkinlerin eğitime adaptasyonu sağlama görevleri vardır. Müstakil belediyeler ilköğretim okullarından, kantonlar da ortaöğretim okullarından sorumludur.

35 Zorunlu Eğitim (grunnskole)
Norveç de 1997 Reformu ile okula başlama yaşı 7 den 6 ya indirilmiş ve zorunlu eğitim 9 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır. Zorunlu eğitim 3 kademeden oluşmaktadır: - İlköğretim I.kademe (primary stage) : 1. – 4. sınıflar (6 – 10 yaş) - İlköğretim II. Kademe (intermediate stage) : 5. – 7. sınıflar (10 – 13 yaş) - İlköğretim III. kademe (lower secondary stage) : 8. – 10. sınıflar (13 – 16 yaş) Bu kademeler arasında resmi bir ayırım yoktur. Bazı okullarda bu kademelerin tamamı bulunur.

36 İlk aşamadaki eğitim, anaokulu ve okul geleneğine dayanmaktadır
İlk aşamadaki eğitim, anaokulu ve okul geleneğine dayanmaktadır. Eğitim oyun aracılığıyla çocuğun doğal merak duygusunu ve keşfetme isteğini ortaya çıkarmaktadır. Aşamalı olarak öğrenme daha fazla belirli konular üzerine yoğunlaşmaya başlamaktadır. Eğer 1. sınıfta 18’den fazla öğrenci olursa iki tane öğretmen görev yapmaktadır. Orta düzeyde sınıflar da değişik konuların uygulamalı ve kuramsal öğeleri daha net bir biçimde ayrılmaktadır Sınıflarda öğrenciler planlama ve değerlendirme sorumluluğuna ortak olmaktadırlar. Daha ayrıntılı eğitim ve konular arasındaki bütünlük, uygulama çalışmalarıyla birlikte, çocukların değişik yaklaşımların analitik ve eleştirel yöntemlerini uygulamalarına olanak sağlanmaktadır.

37 Zorunlu eğitimdeki dersler:
Zorunlu dersler; Din bilgisi, Norveç dili, Matematik, Sosyal Çalışmalar, Resim ve El Sanatları, Bilim ve Çevre, İngilizce, Müzik, Ev Ekonomisi, Beden Eğitimi, Zorunlu Seçmeli Dersler (Öğrencilerin 3 alternatiften birini seçmesi zorunludur; 1- İkinci yabancı dil: Öğrenciler İngilizceden başka Fransızca veya Almanca gibi bir ikinci dili seçebilirler. 2- İlave dil dersi; örneğin İngilizce, Norveç dili Sami dili veya İşaret dili 3- Uygulamalı proje çalışması: Öğrenciler bir projenin planlanmasında görev alabilecekleri uygulamalı bir faaliyeti seçebilirler.), Sınıf içi faaliyetler ve Serbest faaliyetlerdir.

38 Eğitim-öğretim süresinin bir bölümü tema ve proje çalışmalarına ayrılmak zorundadır (I. kademede %60’ı, II. Kademede %30’u ve III. kademede %20’si). Öğrencilere bütün kademelerde ödev verilir ancak verilecek ödev miktarı için herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Mesleki rehberlik ve çalışma dünyası konusunda bilgilendirme eğitimin önemli unsurlarındandır.

39 III. kademeye kadar not verilmez. Yalnızca III
III. kademeye kadar not verilmez. Yalnızca III. kademede 1- 6 arasında not uygulaması yapılır. En yüksek not 6, en düşük not 1’dir. Öğrencilerin 10.sınıfta Norveç dili, Matematik veya Almanca derslerinden birinden yazılı sınava girmesi zorunludur. Bu sınav merkezi düzeyde yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin yerel düzenlenecek sözlü sınavlara da girmesi gerekir. Sözlü sınav; ev ekonomisi, beden eğitimi, resim ve el sanatları dersleri dışındaki derslerden olabilir.

40 Zorunlu Eğitimden Sonraki Orta Öğretim (Post-compulsory secondary education)
16 – 19 yaş gruplarına yöneliktir (11-13.sınıflar). Bu kademede; liselerde genel ve mesleki öğretim, teknik okullarda mesleki eğitim ve çıraklık eğitimi verilir. Liseler bu kademedeki eğitimde yer alan başlıca okul türüdür ve illerin yönetimindedir. Bu okulların büyük bir bölümünde hem genel eğitim hem de mesleki eğitim bir arada verilmektedir. 38 haftalık toplam eğitim süresi içinde haftalık 30 –35 saat ders yapılır.

41 Ders kitapları ve yardımcı materyaller herhangi bir resmi onay olmaksızın serbest şekilde kullanılabilmektedir. Piyasada birbiriyle rekabet eden çeşitli ders kitapları bulunduğundan yetkili makamlar ders kitapları konusunda öneride bulunmamaktadır. Hangi ders kitabının okutulacağına okul ve öğretmenler karar verir. Öğrenciler ders kitaplarını ve diğer ders materyallerini kendileri satın alırlar.

42 Teknik yüksek okullar da liselerin bir bölümü şeklinde yönetilmektedir
Teknik yüksek okullar da liselerin bir bölümü şeklinde yönetilmektedir. Geleneksel olarak bu okullar çeşitli mesleklerde ileri mesleki eğitim vermekte ve yüksek öğrenime geçişte bir basamak oluşturmaktadır. Şu anda bu okullarda mesleki becerisi olan, iş piyasasında uygulama yapmış ve/veya lise eğitimi almış öğrencilere 2 yıllık programlar uygulanmaktadır. Bu okullara devam eden öğrenciler, lise öğrencilerinden yaşça daha büyüktürler.

43 Reform 94’ün yürürlüğe girmesinden bu yana, Orta Öğretim Kanunu ve Mesleki Eğitim Kanunu başlıca aynı amaçları taşımaktadır. Orta öğretimin amaçlarından biri tüm öğrencilerin tanınmakta olan bir nitelik/kalifikasyonu (belge, sertifika) edinmelerinin sağlanmasıdır.

44 Eğitim programı: 1994 yılında önemli bir reform yapılmıştır. Bu tarihten sonra ilköğretim II. kademeyi bitiren öğrencilere 3 yıllık orta öğretim hakkı verilmiştir. Bu devrede öğrencilere ya akademik ya da mesleki eğitim verilmektedir. Ayrıca bu kademede eğitime başlamak, eğitimine devam etmek veya eğitimini tamamlamak isteyen yetişkinlere de uygun şekilde yasal olarak eğitim verme zorunluluğu bulunmaktadır.

45 Eğitim 1 yıllık temel ve 2 yıllık ileri programlardan oluşmaktadır (ileri programlar yalnızca mesleki eğitimde uygulanmaktadır). 15 temel (3 genel, 12 mesleki eğitim) ve daha fazla sayıda da ileri program vardır. Çıraklık eğitiminde ise eğitimin son yılında (3.yıl) resmi onaylı bir eğitim kuruluşunda 1 yıllık tam zamanlı eğitim verilir. Ardından aynı kuruluşta 1 yıl üretime yönelik faaliyetler yaptırılır.

46 Programların modüler yapısı öğrencilerin ve yetişkinlerin değişen ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Bu yapı aynı zamanda okullarda programların da sanayinin ihtiyaçlarına göre uygulanmasını sağlamaktadır. Ders programları; bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, etik değerler ve davranışlar, sosyal rekabet/iletişim becerileri, girişimcilik becerileri gibi niteliklerin kazandırılması, uluslar arasıcılık, çevre bilinci ve bilgisayar teknolojisini kapsar şekilde oluşturulmaktadır.

47 Orta öğretimdeki 15 programdan ilk üçü, öğrencilerin yüksek öğrenime geçişlerindeki ana yolu teşkil etmektedir. Esasen 2 farklı sertifika verilmektedir; a) Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki el sanatları ve zanaatlar için “Zanaat/Kalfalık Sertifikası”, b) 3 yıllık orta öğretimin sonunda verilen ve yüksek öğrenime veya Mesleki Eğitim Kanunu dışındaki mesleki niteliklere/kalifikasyonlara götüren sertifika

48 Yüksekokullar Norveç yükseköğretim sistemi, iki sistemden oluşur. Daha az sayıdaki bağımsız üniversiteler veya üniversite tipindeki enstitüler, öğretim süresi uzun olan dallara sahiptirler. Kısa süreli bölgesel kolejlerin büyük birçoğu, genel öğretimi tamamlarlar. Yüksekokullar 17 bölgesel dernek tarafından organize olmuşlardır. Öğrenciler başka enstitülerden bir diğerine değişim yapabilirler, mesleki eğitim süreçlerini bütünleştirebilirler. Bölgesel kolejlerde üniversitelerin temel öğretim kademesine denk belirli unvanlar almak mümkündür.

49 Bölgesel kolejler, eğitim kuramlarında oldukça heterojen bir yapı çizerler. Örneğin öğretmen yetiştirme koleji, mühendis okulları v.b. Bunlar toplam olarak geniş alanlarda bir, iki veya üç yıl süreli eğitim olanakları sunarlar. Örneğin; işletme, mühendislik, fen bilimleri, diller veya sosyal çalışma gibi. Yükseköğretim sunularının çoğu, üç yıllıktır. Bazı kolejler akademik derece olanaklarını da sunmaktadır.

50 Temel Mesleki Eğitim Orta öğretimde mesleki eğitim; okul ile iş dünyası arasında yakın işbirliğine dayalıdır ve okul eğitimi ile çıraklıktan oluşur. Çıraklık süresi tam zamanlı olarak 3 veya 4 yıldır. Liselerde 2 yıllık eğitimden (sınıfta eğitim ve okul atölyelerinde uygulama eğitimi) sonra 2 yıl bir işyerinde eğitim (2+2 olarak bilinen 1 yıl uygulama ve 1 yıl iş tecrübesi) verilmektedir.

51 1994 yılından beri mesleki eğitimde kültür derslerine daha fazla ağırlık verilmektedir. Tüm mesleki alanlardaki temel program, haftalık en az 11 ders saatini içermektedir (Norveç dili, İngilizce, matematik, fen bilgisi ve beden eğitimi). Haftalık en az 22 ders saatinde de meslek dersi okutulmaktadır.

52 Yetişkin Eğitimi Yetişkinler için eğitim fırsatları verilmesi ve öğrenmenin yaşam boyu süren bir görev olduğu olgusu Norveç eğitim politikasının 2 temel ilkesidir. Eğitim politikasında ülke içinde nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar bütün yetişkin nüfusun eğitim düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Çekirdek müfredat ilköğretimi ve orta öğretimi olduğu kadar yetişkin eğitimini de kapsamaktadır.

53 Norveç’te verilen eğitimin ve kuruluşun türüne göre 7 çeşit yetişkin eğitimi verilir:
Study associations: Bu kuruluşlarda yetişkinlere bir dizi kapsamlı program ve çalışma grubu faaliyetleri verilir. Boş zaman faaliyetlerinden akademik konulara ve iş eğitimine kadar program uygulanmaktadır. Folk high schools: Bu okullarda gençler ve yetişkinler için farklı sürelerde genel eğitim verilmektedir. Ancak eğitim sonunda resmi bir belge verilmez. Bu okullar dini kuruluşlara, bağımsız vakıflara veya il kuruluşlarına ait olup onlar tarafından yönetilen yatılı okullardır.

54 Uzaktan öğretim: Uzaktan öğretim de oldukça yaygındır
Uzaktan öğretim: Uzaktan öğretim de oldukça yaygındır. Kurslar, boş zaman faaliyetlerinden yüksek okul veya üniversite düzeyi ve diplomaya kadar birçok alanı kapsamaktadır. Hizmet-içi mesleki eğitimle ilgili kursların sayısı artmaktadır. Yetişkin Öğretimi Kanunu kapsamındaki uzaktan öğretim kurslarının çoğu çalışmaya yönelik nitelikler/kalifikasyonlar kazandıran kurslardır. Kursların yarısından çoğu sosyal/sağlık bakımı, idare/ekonomi ve teknik konuları kapsamaktadır.

55 İkinci dil olarak Norveç dilinde kurslar: Göçmenlere dil becerileri kazandırılmasına yönelik 3000 saatlik kurslardır. İş piyasası kursları: Bu kurslar bir işi olmayanları işe hazırlayan ve onları ileri eğitime katılmaya teşvik eden kurslardır. Bu kurslarda mesleki nitelikler/kalifikasyonlar verilir. Bu kursların çoğu lise düzeyinde konuları kapsar. Dersler liselere bağlı merkezlerde, sanayide ve iş piyasasında yapılmaktadır.

56 İlköğretim düzeyi: Ağustos 2002’den itibaren yetişkinlere ilköğretim düzeyinde eğitim alma hakkı tanınmıştır. Bu düzey eğitim belediyeler tarafından düzenlenmektedir. Dersler ilköğretim okullarında ve belediyelere ait yetişkin eğitimi merkezlerinde yapılır. Lise düzeyi: Ağustos 2002’den itibaren tarihinden önce doğmuş olup lise eğitimi almamış olanlara da liseye devam hakkı tanınmıştır. Bu eğitim, liselerde, il yetişkin eğitimi merkezlerinde ve Devlet Yetişkin Eğitimi Merkezi’nde verilmektedir. Mesleki kurslara devam etmek isteyen yetişkinler için 21 yaşın üzerinde olmak ve nitelikler/kalifikasyonlarla ilgili şartları taşıması gereklidir.

57


"KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları