Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Organ İ k tarIm Doç. Dr. Hüseyin KARLIDA Ğ. Bitkisel Üretim Sistemleri üç’e ayrılır : 1- Geleneksel Bitki Yeti ş tirme Sistemi (Konvansiyonel Tarım) 2-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Organ İ k tarIm Doç. Dr. Hüseyin KARLIDA Ğ. Bitkisel Üretim Sistemleri üç’e ayrılır : 1- Geleneksel Bitki Yeti ş tirme Sistemi (Konvansiyonel Tarım) 2-"— Sunum transkripti:

1 Organ İ k tarIm Doç. Dr. Hüseyin KARLIDA Ğ

2 Bitkisel Üretim Sistemleri üç’e ayrılır : 1- Geleneksel Bitki Yeti ş tirme Sistemi (Konvansiyonel Tarım) 2- İ yi Tarım Uygulamaları 3- Organik Tarım

3 GELENEKSEL TARIM Geleneksel tarım veya ürün tabiri kısaca, kapalı veya açık arazilerde, toprakta veya di ğ er yeti ş tirme ortamlarında yapılan, bol ürün almaya yönelik, her türlü kimyasal ve zirai ilaç kullanmanın yeti ş tiricinin insiyatifinde oldu ğ u tarımdır. Hedef: Topra ğ ı dü ş ünmeden direk bitkiyi beslemek ve dolayısıyla da yüksek verim elde etmektir.

4 İ Y İ TARIM Çevre,insan ve hayvan sa ğ lı ğ ına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, do ğ al kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürebilirlik ile gıda güvenli ğ inin sa ğ lanması amacıyla yapılan tarımsal üretim modeline iyi tarım denir.

5 İ yi tarım uygulamalarında amaç; - Tarımsal verimlili ğ i artırmak ve çevre duyarlılı ğ ını geli ş tirmek, - Tarımsal faaliyetlerin her safhasında bilinçli ve kontrollü üretim ile do ğ al ve kültürel de ğ erlerin sürdürülebilirli ğ ini korumak, - Kısıtlı su kaynaklarının akılcı, katılımcı ve planlı kullanımını sa ğ lamak, - Tarımsal üretimde kalite ve verimlili ğ i arttırmak, sertifikalı tohum kullanımını yaygınla ş tırmak ve bilinçli zirai ilaç kullanımı ile insan sa ğ lı ğ ını, çevreyi ve bio çe ş itlili ğ i tehdit eden zararlı ilaç kullanımını önlemektir.

6 ORGAN İ K TARIM Tarımsal ilaç, suni gübre, hormon, antibiyotik ve zararlı gıda katkı maddeleri gibi uygulamaları yasaklayan, üretimden tüketime her a ş ması kontrollü, kayıtlı ve sertifikalı olan do ğ al kaynakları en iyi ş ekilde kullanarak sa ğ lıklı tarımsal ürünler üretilmesini sa ğ layan bir tarım sistemidir.

7 Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sa ğ lı ğ ını korumaktır.

8 Geleneksel tarım, iyi tarım ve organik tarımın kar ş ıla ş tırılması; 1- Kimyasal kullanımı 2- İzlenebilirlik ve sürdürülebilirlik 3- Sertifikasyon

9 Organik tarım: -toprak verimliliğinde devamlılık sağlayan, -biyolojik mücadele ile hastalık ve zararlıları kontrol atına alan, -insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren, -Sentetik kimyasal gübre ve ilaçların kullanımını yasaklayan, -organik ve yeşil gübreleme, ekim nöbeti ve toprak muhafazasını tavsiye eden, -Elde edilen ürünün sertifika ile belgelendiği, -Üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan, -Her aşaması kontrol altında olan alternatif bir üretim şeklidir.

10 Organik Tarımı Zorunlu Kılan Sebepler - Çevre sorunları -Yer altı suyu kirliliği - Nitrat birikimi ve Azot kayıpları - Sera gazları - Pestisit kalıntıları - Biyolojik çeşitlilik

11 Organik Tarım Sisteminin Avantajları - Üretici geliri ürüne bağlı olarak artmaktadır. - Fiyatı hızla artan kimyasal gübre, pestisit ve enerji girdilerinden tasarruf edilir. - Sözleşmeli tarımla üreticinin tüm ürününün alınması garanti edilir. - Ekolojik ürünlerin ihraç fiyatı diğer ürünlerden daha yüksektir. - Organik ürünlerin ihracatı ile ülkemiz tarım ürünleri için ilave bir kapasite oluşmaktadır. - Özel bilgi isteyen organik tarım modeli yeni istihdam sahaları oluşturmaktadır. - Toprak ve yabanil yaşamın devamlılığı ve korunması sağlanmakta, su kirliliği önlenmektedir. - İnsan sağlığını tehdit eden riskler azalmaktadır. - Küçük çiftçilerin yok olması önlenmektedir.

12 Organik Tarım Sisteminin Dezavantajları - Arazilerin çok küçük ve parçalı olması - İç piyasada pazarlama güçlüğü -Yeterli tarımsal yayım çalışmaları ve eleman bulunmaması - Özellikle geçiş sürecinde verimin azalma olasılığının bulunması - Organik ürünlerin işlenmesi ve nakliyesinin ve depolamasının zor olması

13 Organik Tarıma Başlama 1. Başvuru 2. Değerlendirme ve organik tarım yapılabileceğine karar verme (Kontrol Ve Sertifikasyon Kuruluşu) 3. Sözleşme yapılması 4. Başlama (geçiş süreci) 5. Geçiş süreci üretim kontrolleri 6. Organik tarım geçiş süreci ürünüdür sertifikasının alınması 7. Organik ürün üretim süreci 8. Üretim kontrolleri 9. Organik ürün sertifikasının son olarak alınması

14 NEDEN ORGANİK TARIMI TERCİH ETMELİYİZ? Do ğ adaki dengeyi korumak Hastalık ve zararlıları kontrol altına alarak do ğ adaki canlıların süreklili ğ ini sa ğ lamak, Gelecek nesilleri korumak İ nsanları çevreyi ve hayvanları kimyasalların olumsuz etkilerinden korumak Toprak verimlili ğ ini organik ko ş ulları göz önüne alarak do ğ al yollarla uzun dönem için sa ğ lamak Toprak ve genetik kaynak erozyonunu korumak, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ve enerji tasarrufu yapmak Üretici ve tarımsal i ş letmelerde çalı ş an insanların sa ğ lıklarını korumak Ekonomiyi desteklemek Sa ğ lıklı ve besin kalitesi yüksek ürün elde etmek

15 ORGAN İ K ÜRÜNLER a-) %100 Organik Ürün b-) Organik Ürün c-) Organik Maddelerle Yapılmı ş Ürün

16 Organik ürün özelli ğ i gösteren ancak tam anlamıyla organik olmayan ürünler ‘do ğ al ürün’ ve ‘do ğ adan toplanan’ ürünler adı altında iki ana grupta toplanmaktadır.

17 Do ğ al ürün; üreticinin kimyasal girdi kullanmadı ğ ına dair garanti verdi ğ i sertifikalandırılmamı ş, belirli bir standardı olmayan ürünlerdir. İ stenildi ğ i taktirde sertifikasyon firmaları tarafından do ğ al ürünler içinde do ğ al ürün sertifikası verilebilmektedir. Do ğ adan toplanan yabani ürün ise, tamamen do ğ al ko ş ullarda kendi kendine yeti ş en ve sürdürülebilirli ğ i do ğ al ortama ba ğ lı olan ürünlerdir.

18 İ ç ve dı ş piyasalarda bir ürünün organik olarak satılabilmesi için ‘organik ürün sertifikasına sahip’ olması gerekmektedir. Kontrol ve sertifikasyon, organik tarım sisteminin önemli a ş amalarından biridir. Sertifika sistemi, ürünlerin organik standartlara göre üretildi ğ ini, i ş lendi ğ ini ve paketlendi ğ ini garanti etmektedir.

19

20 Türkiye’de Organik Ürün Etiketlerinde Bulunması Gereken Logolar

21 TÜRK İ YE VE AVRUPA B İ RL İĞİ ORGAN İ K TARIM LOGOSU

22 ORGAN İ K ÜRÜN ET İ KET İ


"Organ İ k tarIm Doç. Dr. Hüseyin KARLIDA Ğ. Bitkisel Üretim Sistemleri üç’e ayrılır : 1- Geleneksel Bitki Yeti ş tirme Sistemi (Konvansiyonel Tarım) 2-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları