Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 İHALELİ İŞLER KAPSAMINDA İDARE VE YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

3 ORMAN KADASTROSU ÇALIŞMALARI - 3402/22-A UYGULAMASI

4 Proje Başlama ve bitiş tarihi bilinen, bütçesi olan ve belirli amaçlara ulaşılmasını sağlayacak faaliyetler dizisidir.

5 Proje yönetimi Projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir.

6 Ekibin aklı ekipteki bireylerin aklından daha büyüktür…
Proje Yönetiminin Gerekliliği İyi kontrol, Düşük maliyetli, yüksek kalite ve güvenirlikli sonuçlar , Sonuçlara daha keskin odaklanma Personelde daha yüksek moral ve motivasyon Ekibin aklı ekipteki bireylerin aklından daha büyüktür…

7 Sözleşme Nedir? Yüklenici ve İşveren arasında işlerin yapımı, tamamlanması ve kusurların giderilmesi için imzalanan anlaşmadır. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 1- İdari şartname, 2- Müzakereler sonucu kesinleşen teklifi 3- Sözleşme Tasarısı, 4- Özel teknik şartname, 5- Açıklamalar(Varsa), 6- Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

8 Tanımlar İş : Danışmana ihale edilen ve artışlar dahil Sözleşme kapsamında gerçekleştirilmek üzere taahhütte bulunulan Danışmanlık hizmetleri, Danışman (Yüklenici): Danışmanlık hizmeti vermek üzerine İdareyle sözleşme imzalayan hizmet sunucusu, İşveren (İdare) : İşler’in yapımı için Danışman (Yüklenici) ile Sözleşme imzalayan taraf, Sözleşme Dokümanları: Sözleşme ile Sözleşmenin eki olan ihale dokümanları, Kontrol Teşkilatı (Kontrollük): İdare tarafından, işlerin kontrol ve denetimi için İdare içinden görevlendirilmiş bir kişi yahut heyeti veya İdare dışında bu işleri yapmak üzere görevlendirilecek gerçek veya tüzel kişi/kişiler,

9 Tanımlar Sorumlu Müdür ( Proje Müdürü): İşlerin kontrolü ve Sözleşmenin yürütülmesinden sorumlu (veya Proje Müdürü'nün değişmesi halinde İşveren tarafından atanan ve Yüklenici’ye bildirilen diğer bir kişi) şahıs,    Danışmanın Ekipmanı: Danışmanlık Hizmetinin gerçekleştirilip tamamlanması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçler, Muayene ve Kabul İşlemleri: Sözleşmede belirtilen danışmanlık hizmetinin yahut herhangi bir bölümünün veya kısmının İdarece teslim alınmasının ardından tamamlanması gereken işlemler, Danışman Vekili: İdarenin kabulü üzerine Sözleşme konusu işle ilgili olarak Danışmanı temsil etmek üzere noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile yetkilendirilmiş kişi,

10 Tanımlar Üçüncü Kişi: İdare, Kontrol Teşkilatı ve Danışman dışındaki kişi veya kişiler, Alt yüklenici: İdarenin onayıyla Sözleşme konusu işin nev'i itibarıyla bir kısmını gerçekleştirmek üzere Danışman adına ve ona bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişi, Personel: Danışman ya da alt yüklenici tarafından, ücretli eleman olarak çalıştırılan ve danışmanlık hizmetlerinin ya da bu hizmetlerin bir bölümünün ifası ile görevlendirilen kişiler, Teknik Personel: Danışmanın hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştıracağı, teknik teklifte adı, unvanı, iş tanımı, niteliği belirtilen teknik personel, İş Yeri: Sözleşmede ve eki Bilgi Cetvellerinde tanımlanan işin yapılacağı saha,

11 Tanımlar Saha: Kadastro veya 3402/22-a Uygulaması yapılacak proje alanı, İş Bedeli: Sözleşmede belirtilen işlerle, öngörülmeyen durumlar nedeniyle 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre yapılan ilave işlerin sözleşme hükümlerine göre tamamlanıp, varsa kusur ve eksiklerinin giderilmesi için ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen ve danışmana ödenecek olan bedel, İşe Başlama Tarihi: Danışmanın İdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin Danışmana teslim edildiği tarih, Tamamlanma Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya herhangi bir ölümünün bitirilmesi için varsa İdarece uzatılan süre de dahil olmak üzere belirlenmiş olan zaman aralığı,

12 Proje Uygulama Dokümanları ve Belgeleri;
TKMP Proje Uygulama Dokümanı İkraz Anlaşması Satın Alma Planı İhale Dokümanı İhale Şartnamesi Sözleşme, Sözleşmenin Genel ve Özel Şartları, İşin Yapımı ile ilgili Özel Teknik Şartname Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Dokümanlar Kabul Teklif Belgesinin Düzenlenmesi Geçici / Kesin kabul Tutanağının Düzenlenmesi

13 Yer teslimi ve İşe Başlama
İhale İşlemleri İş Adımları; İhale süreci Sözleşme Yer teslimi ve İşe Başlama İşin Yapımı İşin Muayene ve Kabulü gün içinde 30 gün içinde 10 gün içinde 300 takvim günü

14 Yapılacak İşler ve Sorumluluklar (3402/22-a Uygulaması)
İŞ ADIMLARI SORUMLULUK YAPIM KONTROL TEKNİK DESTEK İDARE YÜKLENİCİ Uygulama Alanının Belirlenmesi, Uygulama Raporunun Düzenlenmesi x Uygulama Ekiplerinin Oluşturulması, Komisyon Kurulması, Yetki Belgelerinin Verilmesi Uygulama Alanlarının İlanı Tapu Kayıt Örneklerinin Güncellenmesi, Bilgisayar Kayıtlarının Alınması Tapu Kayıtlarına Uygun Olarak Paftaların ve Fen klasörlerinin güncellenmesi Mahkemelerden Dava Listelerinin İstenmesi, Teknik Belgelerin Temini Bilirkişilerin Seçimi ve Yemini Uygulama Alanındaki Mevcut Bilgi, Belge ve Paftaların Elektronik Ortamda Hazır Edilmesi Uygulama Alanındaki Ortak Noktaların Ölçülmesi ve Dönüşüm Jeodezik İşler

15 Yapılacak İşler ve Sorumluluklar (3402/22-a Uygulaması)
İŞ ADIMLARI SORUMLULUK YAPIM KONTROL TEKNİK DESTEK İDARE YÜKLENİCİ Uygulama Alanı Sınırı ve Ada Bölüm Krokisinin Düzenlenmesi X Sınırların belirlenmesi, Mevzuata Uygun Şekilde İşaretlenmesi ve Sınırlandırma Krokilerinin düzenlenmesi Zeminde mevcut tüm sınırlar ile yapı ve tesislerin ölçülmesi , ölçü krokilerinin düzenlenmesi , 22/a mevzuatı gereği değerlendirme ve zeminde mevcut olmayan sınırların (Özel Teknik Şartname 3.7 maddesinin a, b, c ve d bendlerine göre oluşturulan sınırlar için); bilgisayar ortamında oluşturulması, zeminde gösterimi ve işaretlenmesi (Aplikasyonu) , röleve ölçü krokilerinin düzenlenmesi ve ada ölçü krokilerinin bütünlenmesi Yüzölçüm hesapları ile mevzuat gereği düzenlenmesi gereken tüm matbu evrakların hazırlanması Ada raporlarının hazırlanması Uygulama tutanaklarının hazırlanması Geçici ve Kesin paftaların çizimi Askı ilanı Fen klasörlerinin düzenlenmesi Tescil ve devir işlemleri

16 Yapılacak İşler ve Sorumluluklar (Orman Kadastrosu)
İŞ ADIMLARI SORUMLULUK YAPIM KONTROL TEKNİK DESTEK İDARE YÜKLENİCİ Orman Kadastrosu çalışmalarının yıllık Programa Alınması ve onaylanması x Kayıt ve Belgelerin Çıkarılması, Harita ve Değerlerin Temin Edilmesi ve Teslimi  x  Mahkemelerden dava listelerinin istenilmesi İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Yapılacak Yazışmalar Bilirkişilerin Seçimi ve Yemini Kadastro Ekibi ve Ormanla İlgili Kadastro Ekibinin Oluşturulması, Personel Görevlendirilmesi, Yetki Belgesinin Verilmesi ve Kadastro Komisyonu ve Ormanla İlgili Kadastro Komisyonunun Oluşturulması Kontrol Planı Yapımı ve Kontrol Defterlerinin Düzenlenmesi Jeodezik İşler (C1, C2, C3, C4 tesis, ölçü, hesap, tersim)

17 Yapılacak İşler ve Sorumluluklar (Orman Kadastrosu)
İŞ ADIMLARI SORUMLULUK YAPIM KONTROL TEKNİK DESTEK İDARE YÜKLENİCİ Sayısal Değerlerin Kontrolü ve Zemin Uyumu Değerlendirmesi X Düzeltme İşlemleri (3402/41. madde veya 22/a uygulaması) Taşınmaz Malların Sınırlandırma Çalışmaları  X Taşınmaz Malların Tespitlerinin Yapılması Taşınmaz Malların Ölçülmesi Yüzölçümü Hesaplamaları Paftaların Çizimi Kontrol ve askı ilanı Kesinleştirme ve Tapu Kütüklerinin Yazımı x Karteks (Mal Sahipleri Sicili) ve Fen Klasörlerinin Düzenlenmesi Tapu Senetlerinin Düzenlenmesi, Tescil ve devir işlemleri

18 Performans= Yetenek x Motivasyon x Eğitim
Personel Planlaması ve Yönetimi (Yüklenici- İdare); Proje ekibini oluşturma, Görev dağılımı, Ekip üyelerinin etkinliğini ölçme, Rutin işlerle projedeki işleri birbirine engel olmayacak şekilde düzenleme, Motivasyon. Performans= Yetenek x Motivasyon x Eğitim

19 Projenin Yürütülmesi İzleme, kontrol ve değerlendirme faaliyetlerini içerir. İZLEME, Projenin amacı, maliyeti, ve zamanlaması açısından gözlemlenmesi, farklı oluşan durum varsa belirlenmesi. İzleme için bilgilerin toplanması ve derlenmesi gerekir. İzleme önemli bir geri besleme görevi görür. Kontrol ve Değerlendirme, projedeki sapmaların azaltılması işlevini görür. Değerlendirme belirli aralıklarda ve ayrıca proje bitiminde yapılır.

20 İhaleli İşler Proje Organizasyon Yapısı (Merkez)
Genel Müdür Proje Koordinatörü İhale Yetkilisi/Harcama Yetkilisi Proje Sorumlusu Proje Uygulama Birimi (PUB) Proje Müdür Yardımcıları

21 Proje Koordinatörü; Projenin planlanan sürede sonuçlandırılabilmesi için gerekli her türlü; Teknik, İdari, Hukuki , Mali tedbiri almak, yürütmek ve yönlendirmekle sorumludur.

22 İhale Yetkilisi; Proje kapsamındaki işlerin ; İhale, Sözleşme, Harcama yapma, yetki ve sorumluluğuna sahip olan kişidir.

23 Proje Sorumlusu; Proje uygulamalarının, Yatırım programı/bütçe hazırlık çalışmaları, Satın alma (ihale, sözleşme akdetme), Ödemeler ile ilgili işlemlerinin, İhale mevzuatına uygun olarak yürütülmesinden, Projenin izlenmesinden ve Proje Uygulama Biriminden (PUB) sorumludur.

24 İhaleli İşler Proje Organizasyon Yapısı (Taşra) Proje Müdürü
Proje Müdür Yardımcıları Kontrol,Destek ve Performans İzleme Birimi Üretim, Kalite Kontrol ve Performans Değerlendirme Birimi

25 Proje Müdürü Tapu ve Kadastro Bölge Müdürleri Proje Müdürü olarak görevlendirilmiştir. Görevleri Proje kapsamında imzalanan sözleşmelerin; Koordinasyon, sevk, idare, kontrol, planlama ve destek hizmetlerini sağlamak, Genel ve Revize iş Programlarını, kanavaları, yüklenici personel değişikliklerini ve hakedişleri onaylamak, Süre uzatımı, iş artışı gibi talepleri incelemek, değerlendirmek ve uygun görüşü ile birlikte Merkeze (Kadastro Dairesi Başkanlığı) iletmek.

26 Proje Müdür Yardımcıları
Proje Müdürlerine yardımcı olmak amacıyla her bir sözleşme için 3 adet proje müdür yardımcılıkları oluşturulmuştur. Bir tanesi Jeodezik işlerden sorumlu olmak üzere 2 adet proje müdür yardımcısı Bölge Müdürünce belirlenerek görevlendirilir. Proje Müdür Yardımcıları, uzmanlık alanlarına göre; Kadastro Müdürlüğü, Yüklenici, Kontrol Destek ve Performans İzleme Birimi, arasında koordinasyonu sağlar.

27 Jeodezik İşlerden Sorumlu Proje Müdür Yardımcısının Görevleri
jeodezik çalışmaları planlamak ve yürütmek, Jeodezik noktalara ait kanavalarını onaylamak, GPS ölçümlerine başlanması ile ilgili işlemlerin takibi, arazi ve büro kontrolünün sağlanması, Jeodezik hesapların kontrollerinin yapılması, onaylanması, kabulü, işlerinin ihale dokümanı, ilgili genelge ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine (B.Ö.H.H.B.Ü.Y.) uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

28 Proje Müdür Yardımcılarının Görevleri
Projelerin; Koordinasyon, sevk, idare, kontrol, planlama ve destek hizmetlerini yürütmek, Sözleşmelerin kontrol ve takibini yapmak, Genel ve revize iş programlarını kontrol ederek imzalamak, Personel değişikliği taleplerini inceleyerek proje müdürünün onayına sunmak ve onaylanan personel değişikliklerini Yatırım İzleme Sistemine işlemek, Yüklenici tarafından hazırlanan hak edişlerin kontrolünü yapmak, Merkezden teyidini alarak imzalamak, Proje müdürünce verilecek benzer görevlerin gerçekleştirilmesinde proje müdürüne yardımcı olmak.

29 Kontrol, Destek ve Performans İzleme Birimi
İhale yoluyla özel sektöre yaptırılan işlerin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğünün; Bölge Müdür Yardımcısı, Kadastro Şube Müdürü, Kontrol Mühendisi/ Mühendis, kadrolarından oluşmaktadır.

30 Kontrol, Destek ve Performans İzleme Biriminin Görevleri Merkez - Bölge ve yüklenici arasında koordinasyonu sağlamak, Eğitim dokümanı hazırlamak, İdare ve yüklenici personellerine eğitimler vermek, Teknik sorunlara çözüm getirmek, çözümlenemediği takdirde Bölge İnceleme Kurullarınca değerlendirilmesini sağlamak, İşler’in aylık bazda düzenlenecek Denetim Raporlarına (İhaleli İşler Denetim Raporu) göre yürütülmesinin ve kontrolünün sağlanmasını koordine edip destek vermek, İş programının takibini ve hak edişlerin kontrolünü sağlamak, Yatırım İzleme Sisteminin daha aktif kullanımının sağlanması amacıyla sözleşme kapsamında yürütülen çalışmalara ait verilerin sisteme girilip girilmediğinin takibini ve kontrolünü yapmak.

31 Üretim, Kalite Kontrol ve Performans Değerlendirme Birimi Kadastro Müdürü, Kontrol Mühendisi/Mühendis, Kadastro Üyesi, Kontrol Memurları, Tekniker/Teknisyenden kadrolarından oluşmaktadır.

32 Üretim, Kalite Kontrol ve Performans Değerlendirme Biriminin görevleri İşlerin yapım ve kontrolünün ihale dokümanı ve ilgili mevzuatlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak, İş yapım cetvellerinin düzenlenmesi ve kontrolünü sağlamak, Yatırım İzleme Sisteminin daha aktif kullanılmasını sağlamak, yapılan işlere ait verilerin Kadastro Müdürlüğü ve yüklenici personeli tarafından sisteme girilmesini sağlamak ve takibini yapmak.

33 Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi(Sözleşme Md. 51.);
Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin; a) Sözleşmeye konu iş içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise, yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

34 Ek Süre ve İş Artışı Talebi Nasıl Yapılır?
İhale kapsamından birim çıkarılması, süre uzatımı ve iş artışı gibi durumların ortaya çıkması halinde talep, ilgili Kadastro Müdürlüğü tarafından gerekçe- leriyle detaylı şekilde açıklanarak ve proje müdürünün uygun görüşü de belirtilerek Merkez’e (Kadastro Dairesi Başkanlığı PUB) gönderilecektir. İş artışları toplam sözleşme bedeline göre değerlendirilecektir. En fazla sözleşme bedelinin %20 sine kadar yükleniciye ilave işler yaptırılabilir.Bu durumda da sözleşme kapsamındaki tüm işlerin bitirilmesi gerekir. İş artışı talebi, iş artışını gösterir tablo düzenlenerek Proje müdürünün uygun görüşü ve yüklenicinin dilekçesiyle birlikte Merkez’e (Kadastro Dairesi Başkanlığı PUB) gönderilecektir.

35 Projenin Sonlandırılması;
Projeler üç nedenle sona erdirilirler; 1. Proje amaçlarına ulaşılmış ve başarılı olarak tamamlanmıştır. (İşin kabulü) 2. Projenin durdurulması gerekmektedir. (İşin tasfiyesi) 3. Proje amaçlarına ulaşılamamıştır. Başarısızdır. (İşin feshi)

36 İşin Teslimi, Muayene, Kabul İşlemleri ve Kesin Hesap Raporunun Düzenlenmesi;
Sözleşme konusu iş tamamlandığında, Danışman, işin teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılmasını isteyen bir dilekçe ile İdareye başvurur. Yapılan işler, İdarece verilecek talimat üzerine Kontrol Teşkilatınca ön incelemeden geçirilir. Bu inceleme sonucunda Kontrol Teşkilatı işlerin mevcut haliyle Sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak tamamlandığını veya tamamlanmamış olsa bile teslim alınması istenen işte, işin fonksiyonelliğine önemli ölçüde zarar verecek bir durumun olmadığını ve İdarenin ihtiyacını karşılama açısından bu haliyle kabul edilebilir olduğunu tespit ederse, İşin tamamlanmış veya listelenen eksiklikleri ile tamamlanmış sayılabilir olduğunu İdareye bildirir.

37 Muayene Kabul Komisyonlarının Oluşturulması
Muayene Kabul Komisyonlarının Oluşturulması Muayene ve Kabul Komisyonlarının kurulmasına ilişkin Olurlar Bölge Müdürlüğünce hazırlanıp Bölge Müdürü tarafından onaylanır. Muayene kabul komisyonları en az üç kişiden ve tek sayıda üyeden oluşur.İşin yapımında yada kontrol teşkilatında görev alan personel Geçici ve kesin kabul komisyonunda görev alamaz. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, yürürlükteki "Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 60 işgünü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır. Komisyon Oluru ile personel listesinin bir örneği bilgi amaçlı olarak Merkez’e (Kadastro Dairesi Başkanlığı PUB) gönderilir. Bölge Müdürlüğündeki proje müdür yardımcısı tarafından; e-posta olarak, Merkez’den (Kadastro Dairesi Başkanlığı PUB) kesin hesap raporunun düzenlenmesi için ödenen hakediş miktarlarını gösterir tablo veya son hakediş örneği istenilir. Hakediş ödemelerini gösterir bu tablo veya son hakediş örneği Merkezdeki proje müdür yardımcısı tarafından e-posta olarak gönderilir.

38 İşin Teslimi, Muayene, Kabul İşlemleri ve Kesin Hesap Raporunun Düzenlenmesi;
Danışmanın dilekçesi üzerine yapılan incelemede, İşte önemli ve işin fonksiyonelliğini engellediği için İdarenin ihtiyacını karşılama açısından kabul edilemez eksiklik veya kusurların bulunduğu tespit edilirse bu durum İdareye bildirilir ve kabul aşamasına geçilmez. İdare bu bildirim üzerine işin Sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanması için Danışmana nedenleri açıkça belirtilen 20 gün süreli bir ihtarda bulunarak işlerin tamamlanmasını isteyecektir. Bu ihtardan sonra Danışman işi süresi içinde kabul edilebilir hale getiremez ise SÖZLEŞME FESHEDİLİR. Bu tamamlama süresi, işin sürenin aşılmasına neden olursa, aşan süre cezalı olarak çalışılır. Verilen bu sürede eksikliklerin giderilerek teslim için ikinci başvurunun yapılmasını müteakip, Kontrol Teşkilatı tekrar bir inceleme yapar ve kusur ve eksiklikleri giderilmiş haliyle işin Sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak tamamlandığını veya tamamlanmamış olsa bile teslim alınması istenen İşte, işin fonksiyonelliğine önemli ölçüde zarar verecek bir durumun olmadığını ve İdarenin ihtiyacını karşılama açısından bu haliyle kabul edilebilir olduğunu, tespit ettiği eksiklikleri de gösteren bir liste ile İdareye bildirir. Danışman veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen Kabulde hazır bulunmazsa veya Kabul Tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.

39 İşin Teslimi, Muayene, Kabul İşlemleri ve Kesin Hesap Raporunun Düzenlenmesi;
Kabul Heyeti tarafından, Danışman veya vekili ile birlikte, yapılacak incelemeden sonra İşin durumu uygun görüldüğü takdirde bir Kabul Tutanağı düzenlenir ve bunu Danışman veya vekili de imzalar. Kabul Heyeti işin kabulüne ilişkin kusur ve eksikliklerin varlığını tespit ederse, gördüğü kusur ve eksikliklerin dökümünü gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi belirler. Kabul Heyetinin kabul esnasında tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede Danışman tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşme Madde 17'de gecikme cezası olarak yazılan miktarın % 50 tutarında ceza uygulanır ve kabul tarihi eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme sözleşmede belirtilen süreyi geçtiği takdirde İdare, bu eksiklikleri üçüncü taraflara yaptırabilir. Bu işlerin bedeli, Danışmanın varsa alacaklarından veya teminatından kesilir. Bu takdirde eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir.

40 İşin Teslimi, Muayene, Kabul İşlemleri ve Kesin Hesap Raporunun Düzenlenmesi;
Kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, İşin kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih olup bunu Kabul Heyeti tespit ederek tutanağa geçirir. Kabul işleminin tamamlanması sonucunda yapılmış işleri ayrıntılı olarak (gerekli durumlarda iş kalemlerini içeren bir liste halinde) gösteren bir Kabul Belgesi düzenlenir. Kesin hesap raporu; Kabul Belgesinin düzenlenmesinden sonra en geç 60 gün içerisinde, Kabul Heyeti detaylı olarak, Sözleşmeye uygun olarak yapılmış olan bütün İşlerin değerini gösteren tamamlayıcı dokümanlarla birlikte bir Kesin Hesap Raporu düzenleyecektir.

41 Kabul İşlemleri

42 Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Yükleniciden kaynaklanan İdareden kaynaklanan İhale dokümanı incelenmeden teklif verilmesi, İşin gidişatına göre, İdarenin istediği nitelik ve sayıda Personelin zamanında temin edilememesi. Proje Müdürünün her zaman sahada bulunmaması, İş programına uyulmaması, İşin keşfinde yapılan hatalar, İhale dokümanının yeterince incelenmemesi, Proje uygulama talimatında yazılan hususlara uyulmaması, Yeterli sayıda personel görevlendirilmemesi, İş programına uyulmaması,

43 Projelerin Başarısızlık Nedenleri ?
Mevcut durumun yetersiz analizi, Stratejik çerçevenin belirsizliği, Risklerin yeterince dikkate alınmaması, Geçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate alınmaması, Yetersiz proje dokümanları.

44 TKMP Kapsamında Gerçekleştirilen İhaleler TKMP 3402/22-A ÇALIŞMALARI
Bölge Müdürlüğü Toplam Sözleşme Sayısı İhale Edilen Geçici Kabulü yapılan Kesin Kabulü Yapılan sözleşme Sayısı Devam Eden Sözleşme Sayısı Süre Uzatımı verilen sözleşme Sayısı Birim sayısı Parsel Sayısı Sözleşme Sayısı Trabzon 18 435 336,937 13 309 237,800 9 5 7 Samsun 17 437 377,885 14 334 273,826 12 3

45 Sosyal ve Ekonomik Değerlendirme Çalışması
TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ Sosyal ve Ekonomik Değerlendirme Çalışması

46 ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI
Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi çerçevesinde yürütülen Sosyal ve Ekonomik Değerlendirme Çalışmasının amacı; kadastro yenileme hizmetlerinin kalitesini, verimliliğini, sosyal ve ekonomik etkinliğini ve projenin ilgili diğer bileşenlerini, hem hizmeti sunan hem de yararlanan kesimlerin bakış açısından değerlendirmektir. Sosyal-Ekonomik Değerlendirme çalışması; İzmir, Samsun, Eskişehir, Konya ve Yozgat İllerindeki kadastro yenileme çalışması 2009 yılından bu yana tamamlanan veya devam etmekte olan, hem kentsel hem kırsal kent çevresindeki ve hem aktif emlak piyasası olan hem de kırsal daha düşük işlemli bölgeleri kapsamaktadır. Çalışma Özel Sektörden Hizmet satın alınarak gerçekleştirilmiştir.

47 Evren ve Örneklem Araştırmaya kadastro yenileme çalışmalarından faydalananlar/etkilenenler boyutunda 1523 vatandaş, hizmet yürütücüsü boyutunda İzmir, Samsun, Eskişehir, Konya ve Yozgat müdürlüklerinde görevli 482 personel ile diğer paydaşlar boyutunda nitel araştırma yöntemiyle yüz yüze görüşme yapılan katılımcılardan 21 köy muhtarı, 5 belediye imar müdürü, 5 araştırma ofisi (yüklenici), 5 banka görevlisi, 10 emlak ofisi ve 5 avukat katılmıştır. Toplamda 2056 kişi ile çalışma tamamlanmıştır. Çalışma 5 ilde 31 farklı ilçe 443 birim ve yaklaşık parsellik bir alanı kapsamaktadır.

48 Kadastro Yenileme Çalışmalarına Yönelik Sorular
A. Kadastro Yenileme Çalışmalarına İlişkin Bilgi Düzeyi 1. Kadastro yenileme çalışmasını hangi kurumun yaptığına ilişkin bilginiz var mı?

49 Hizmetin amacı hakkında;

50 Kadastro yenileme çalışması öncesinde ilgili Kurum tarafından bilgi verildi mi?

51 Kadastro yenileme çalışması öncesinde maliki olduğunuz taşınmazınızla
ilgili bir sorununuz var mıydı?

52 Cevabınız Evet ise sorunlarınızı aşağıda işaretleyiniz
Cevabınız Evet ise sorunlarınızı aşağıda işaretleyiniz. Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.

53 İtirazın nedenleri (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)

54 Kadastro Yenileme Çalışmasını Yürütenlere Ait Bulgular
Yenileme çalışmaları kapsamında kendinizi yeterli buluyor musunuz?

55 Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgilendirme/eğitim
Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgilendirme/eğitim

56 Paydaşlarla İlgili Görüşler
Muhtar ve bilirkişiler yapılan çalışmaya yeterince ilgililer mi?

57 Yükleniciler Kadastro yenileme çalışması hakkında yeterince bilgi/tecrübeye sahipler mi?

58 Kadastro yenileme çalışması sırasında en çok karşılaştığınız 5 sorunu öncelik sırasına göre yazınız.
Kategoriler Kodlar Bilirkişi Duyarsızlık Ücret yetersizliği Yüklenici firma Yetersizlik Hizmet yürütücü Eğitim Personel eksikliği Vatandaş İlgisizlik Bilgisizlik

59 ARZ EDERİM Nihat ERDOĞAN Şube Müdürü Kadastro Dairesi Başkanlığı
Telefon : Fax : E-posta :


"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları