Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK LARIN İ NTERNET ORTAMINDA C İ NSEL İ ST İ SMARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK LARIN İ NTERNET ORTAMINDA C İ NSEL İ ST İ SMARI."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK LARIN İ NTERNET ORTAMINDA C İ NSEL İ ST İ SMARI

2 Dijital bilgi ve ileti ş im teknolojileri ya ş antımızın vazgeçilmezi olmu ş tur. İ nternet kullanımındaki hızlı artı ş, yeni suç çe ş itlerini ortaya çıkarmı ş tır. Çocuk istismarı insanlık tarihi boyunca her ça ğ da ve her toplumda çe ş itli ş ekillerde gerçekle ş mi ş tir. Son yıllarda internet kullanımındaki artı ş ve bili ş im teknolojilerinde ya ş anan geli ş melere paralel olarak çocuk pornografisi yeni bir suç türü olarak ortaya çıkmı ş tır. İ nternet üzerinden çocuk istismarı suçu i ş leyenlerin ço ğ u üniversite mezunu, kariyer sahibi ve bekâr iken, ma ğ dur çocukların ço ğ u organize suç örgütlerinin eline geçen çocuklardır. Çocuklara yönelik her çe ş it ş iddetin önlenmesi ve çocukların korunması konularında ailelerin, toplumun ve devletin sorumlulu ğ u bulunmaktadır.

3 ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK Günümüz toplumlarında ş iddet bir veba salgını gibi giderek artan bir sorun te ş kil etmektedir. Bu ş iddetten en çok zarar gören ve yardıma ihtiyacı olan en korunmasız kesim çocuklarımızdır. Belki de en ciddi tehlike çocukların internet ortamında cinsel istismarıdır. İ nternetin dünya çapında yaygın kullanımı çocukların cinsel istismarıyla mücadeleyi ülkelerin bir iç sorunu olmaktan çıkartıp, konu hakkında dünya genelinde tedbir alınması ve mücadele için ortak yakla ş ımlar sergilenmesini zorunlu kılmaktadır.

4 Son çeyrek asırda, özellikle bili ş im teknolojilerinde ya ş anan geli ş melerin, ülkelerin fiziki sınırlarını giderek anlamsızla ş tırdı ğ ı yadsınamaz bir gerçektir. Bu geli ş menin bir sonucu olarak, çocuk pornografisi hızla ticarile ş mi ş ve sınır a ş an bir suç halini almı ş tır. Bu gerçeklik paralelinde,ya ş am alanlarımız da siber dünyaya açılan pencereler sayesinde mahrem ve muhkem olmaktan giderek uzakla ş maktadır.

5 Çocukların Cinsel İ stismarı Ve Pornografisi Çocukların cinsel istismarı, 15 ya ş ını tamamlamamı ş veya tamamlamı ş olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yetene ğ i geli ş memi ş olan çocuklara kar ş ı gerçekle ş tirilen her türlü cinsel davranı ş ve di ğ er çocuklara kar ş ı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen ba ş ka bir nedene dayalı olarak gerçekle ş tirilen cinsel davranı ş lardır. Çocuk pornografisi ise ya ş ı 15 ya ş ından küçük veya ya ş ı büyük olsa da aklen kavrama yetene ğ inden yoksun ki ş ilerin vücutlarının bir kısmını veya tamamının görüntülenmesi, kaydedilmesi, depolanması, yayınlaması suçlarıdır. Bu tip görüntüleri üreten, görüntüde çocu ğ a kar ş ı eylemde bulunan, görüntüyü elinde bulunduran ve yayan herkes ayrı ayrı suç i ş lemi ş olur. Çocuk pornografisi tüm dünyada siber suçlar ile mücadele eden birimlerce en hassas biçimde takip edilen ve yaptırımları en a ğ ır olan suç türleri arasındadır

6  İnternet ve istismar

7 ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ Dünya Sağlık Örgütü: 0-18 yaş grubundaki çocuğun Sağlığını, Fiziksel gelişimini, Psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen Bir yetişkin, toplum yada devlet tarafından bilerek veya bilmeyerek çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü harekete maruz kalması çocuk istismarı veihmaldır.

8 BİLGİSAYAR KULLANIMI VE ERGENLER Bilgisayar; 20. yy ortalarında bulunmu ş ve günümüze kadar sürekli geli ş imi göstermi ş bir cihazdır. Bir oda büyüklü ğ ünden, çantada hatta cepte ta ş ınabilir hale gelmi ş tir. Artık hayatımızın “olmazsa olmaz” bir ö ğ esi olmu ş tur.

9 BİLGİSAYAR KULLANIMI VE ERGENLER

10 Internetin Olumsuz Yönleri Internet kendi ba ş ına herhangi bir tehlike arz etmeyen bir yapıdır. Interneti yararlı ya da zararlı hale getiren kullanan ki ş inin amacıdır. Internet kullanımındaki denetim zayıflı ğ ı, zararlı yönlerin ortaya çıkı ş ında önemli bir paya sahiptir. Zararlı Yönleri; Pornografi Chat, fecabook Propagandalar Reklamlar,…

11 Pornografi; Cinsellik, toplumumuzda neredeyse bir tabu Olarak algılanmaktadır. Küçük ya ş larda, cinsellik Üzerine konu ş mak ya da herhangi bir ş ekilde bilgi payla ş ımında bulunmak bizim toplumumuzda “yanlı ş ” olarak algılanmaktadır. Bu sebeple, genç ki ş i bazı ş eyleri kendi ba ş ına ö ğ renme çabası içine girer. internette yapaca ğ ı küçük bir arama i ş lemi Sonrasında istedi ğ i bilgiye ula ş acaktır genç ki ş i; fakat görsel bir merak ortaya çıkması olasıdır.

12 Pornografi; Bu genç ki ş inin, denetimsiz internet ortamında artık ahlak sınırlarını a ş an kaynaklara yönelmeye ba ş laması muhtemeldir. Böylece küçük ya ş taki ki ş ilerin cinsel eylemlere olan merakları da artmaktadır. Bu da ergenli ğ e giri ş dönemini daha da erken safhalara çekmektedir. Tecavüz/taciz olaylarının artmasında bir etken olarak görülebilir. Böyle ki ş iler asosyal bir ki ş ilik geli ş tirebilirler. Yaptıklarından dolayı sürekli bir suçluluk, utanç hissetmeleri olasıdır.

13

14 Sanal ortamlarda tanımadı ğ ınız insanlarla arkada ş lık yapmayın. MSN ve Facebook’ta özel görüntülerinizi payla ş mayın tanımadı ğ ınız ki ş ilerle görüntülü görü ş me yapmayın. Çok iyi tanımadı ğ ınız ki ş ilerle ba ş ba ş a vakit geçirmeyin. Güvenlik Sağlamak

15 Chat, fecabook,…; Chat (sohbet) programları genel olarak ileti ş im kurma amaçlı kullanılır. Telefon ya da mektup gibi ileti ş im araçlarının yerini almaktadır chat programları. Kullanımı kolay ve ucuzdur. Fakat ergenlik dönemindeki gençlerde, çevre edinme iste ğ i nedeni ile bilinçsiz bir ş ekilde kullanıldı ğ ında olumsuz etkilere neden olabilmektedir. “Nasıl olsa tanınmıyorum” dü ş üncesi ile genç, her aklına eseni sözlere dökebilir. Kar ş ı cins ile yaptı ğ ı yazı ş malarda ahlak sınırlarını a ş ması yine olasıdır. Yeni tanıdı ğ ı biri yüzünden zor duruma dü ş ebilir Sahtekarlık yapma ya da sahtekarlı ğ a maruz kalma olasıdır

16 Propagandalar; Çe ş itli görü ş ya da dü ş ünce sistemleri ile kar ş ıla ş an genç, merak ederek ara ş tırmaya yönelebilir. Henüz ya ş ı itibari ile tecrübesi olmadı ğ ı için yanlı ş bir sistemi benimseyebilir. Bu sebeple özellikle çevresi tarafından dı ş lanabilir. Ya da kendi iste ğ i ile çevresine zarar verici Davranı ş lar sergileyebilir.

17 Reklamlar; Reklamlar özellikle ekonomik açıdan bir zarar ta ş ımaktadır. Neredeyse tüm internet siteleri çe ş itli tüketim ürünlerinin reklam butonları ile doludur. Bilinçsiz genç birey hiç ihtiyacı olmadı ğ ı halde yersiz gereksinimler hissedip, hesapsızca harcamalar yapabilir. Siteler, tüketim ürünleri gibi yine pornografi a ğ ırlıklı reklamlar Da içerebilir. Ya da bir sitede gezinirken, iste ğ iniz dı ş ı çe ş it çe ş it sayfalar açılabilir. Bu açılan sayfalar da a ğ ırlıklı olarak pornografik içeriklidir. Bilinçsizce surf yapılması nedeni ile böyle olumsuz durumlarla sıklıkla kar ş ıla ş ılabilir.

18 Oyun; Oyun kavramını, e ğ lenme-ö ğ renme temelli küçük Etkinlikler olarak tanımlayabiliriz; fakat bilgisayar dünyasında oyun, artık bir sektör haline gelmi ş ve çok güçlü bir piyasa olu ş turmu ş tur. Birçok oyun firması kurulmu ş tur. Bu firmaların hedef kitlesi ise gençler haline gelmi ş tir. Çünkü bilgisayar ba ş ında oyun oynayabilecek kadar zamana sahip olan kesim a ğ ırlıklı olarak 8-25 ya ş arası okul dönemindeki gençlerdir; bir ba ş ka deyi ş le -ya ş aralı ğ ına baktı ğ ımızda- ergen kesim olarak da ifade edebiliriz.

19

20 Oyunların Zararları; Göz, boyun ve sırt sa ğ lı ğ ı Ş iddet e ğ ilimi Asosyalite Ekonomik sıkıntılar Yanlı ş idol seçimi Beslenme İ nsan ili ş ikilerine olumsuz yansıyı ş lar Argo dil Yorgunluk gibi zararları da olabilmektedir oyunların. Fakat bu zararların ortaya çıkması ki ş inin kendi bilinçsiz davranı ş ı neticesinde ortaya çıkar. Bilinçsiz davranı ş tan kasıt, oyun ba ş ında fazla vakit geçirmektir. A ş ırıya gidilmedi ğ i sürece bu olumsuzlukların görülme ihtimali oldukça dü ş üktür.

21 Öneriler; Arkada ş ları ile internet dı ş ı yollarla ileti ş im kurması özendirilmelidir Aileler gençlere daha fazla zaman ayırmalı, sorunları ile ilgilenmelidir Gençlerden aile sorumlulukları payla ş maları istenmeli belirli görevleri yerine getirmeleri istenmelidir Sosyal aktivitelere -sinema, tiyatro, müze, sportif faaliyetler- zaman ayırmalıdır Bilgisayarlara denetleme programları kurulmalı Aile olarak do ğ al aktivitelere a ğ ırlık verilmeli Aile ve genç arasında bilgisayar ya da internet kullanımı konusunda sözle ş meler yapılmalı Bilgisayar gencin odasına de ğ il, salon gibi tüm ailelerin kullanımına açık bir ortama yerle ş tirilmeli Anne-baba bilgisayar ve internet kullanımında gençten daha bilgili olmalı ki sa ğ lıklı bir denetleme olsun Yanlı ş ve kötüye kullanımın ne gibi sonuçlara yol açabilece ğ i hakkında genç bilgilendirilmeli Bu gibi önerilere ra ğ men gencin durumunda olumlu yönde bir de ğ i ş im gözlenmiyorsa bir uzman yardımına ba ş vurulmalı

22 “ ORTAM SANAL OLSA DA, SUÇ GERÇEKTİR..”

23 SUÇLARA GÖRE TOPLAM DAVA DOSYA SAYILARI (1990 – 2011) SUÇLARA GÖRE TOPLAM DAVA DOSYA SAYILARI (1990 – 2011)

24 4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN “İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN”

25 Çocukların internet üzerinden cinsel istismarına ili ş kin olayların soru ş turulması ve kovu ş turulmasına yönelik olarak, 5651 sayılı İ nternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İş lenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, çocukların cinsel istismarı amacıyla yapılan internet yayınlarının durdurulmasına ve zararlı içeriklerin yayından çıkarılmasına imkân tanınmı ş tır. Ayrıca, bu tip suçların i ş lendi ğ i durumlarda; dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin de ğ erlendirilmesine ili ş kin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili Hükümleri de uygulanabilir hale getirilmi ş tir. Türk Ceza Kanunumuzda çocukların cinsel istismarına ili ş kin cezalar a ğ ırla ş tırılmı ş ve bu tip suçlar ş ikayete tabi olmaktan çıkarılarak resen takip edilebilir hale getirilmi ş tir.

26 ÇOCUKLUK KAVRAMI Çocuk Hakları Sözle ş mesi Madde 1: Bu sözle ş me uyarınca çocu ğ a uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken ya ş ta re ş it olma durumu hariç, 18 ya ş ına kadar her birey çocuk sayılır. T.C.K’ ya göre; 5395 sayılı çocuk koruma kanunun 1.nci maddesi Gere ğ ince çocuk, daha erken ya ş ta ergin olsa bile,18 ya ş ını doldurmamı ş ki ş idir.

27 Cinsel konularda konuşup,çocuğu şaşırtmak onda korku, bunalım, huzursuzluk yaratmak bu kapsamda ele alınmaktadır. Açık saçık telefon konuşmaları, teşhirciler, röntgenciler doğrudan bir tehlike oluşturmasalar da yarattıkları korku ve huzursuzluklarla çocuğa zarar vererek onu istismar etmiş olmaktadırlar.

28 İstismar tipleri Fiziksel istismar Cinsel istismar Duygusal istismar Ekonomik istismar İhmal

29 İstismar Sayılabilecek diğer davranışlar Cinsel içerikli küfür ve konu ş malarda bulunması Cinsel içerikli resim, görüntü izletmesi 18 ya ş ını doldurmu ş birinin 18 ya ş ını doldurmamı ş biriyle flört, yada arkada ş lık kurması.. 18 ya ş ını doldurmamı ş bireyler arasında 4 ya ş farkı bulunan arkada ş lıklar

30

31

32 Televizyon ve internet aile içi ileti ş imi koparmaktadır. Aile içi ileti ş imin kopması çocukları da aileden koparıp yalnızlı ğ a itmektedir.

33 İNTERNETE CİNSEL İSTİSMAR

34 YAPILAN ARA Ş TIRMA SONUÇLARI Cinsel istismara u ğ rayan 862 çocuk üzerinde yapılan ara ş tırma ma ğ durların yüzde 62.5'inin kendisini istismar eden ki ş iyle internet üzerinden tanı ş tı ğ ını ortaya koydu. Ma ğ durların yüzde 73.3'ünün facebook, yüzde 16.7'sinin de messenger programı yoluyla tacizcilerle tanı ş tıkları belirlendi. İ ncelenen 30 ki ş iden 19'u, sözkonusu erkeklerle facebook payla ş ım sitesi ile tanı ş tıklarını belirtti. Bunlardan 21'i tecavüze u ğ rarken, 5'i kendisine ait görüntülerin internet üzerinden da ğ ıtıldı ğ ını ifade etti. Çalı ş ma, Dr. Sami Ulus Kadın Do ğ um, Çocuk Sa ğ lı ğ ı ve Hastalıkları E ğ itim ve Ara ş tırma Hastanesi Çocuk İ zlem Merkezi'ne 15-16 ya ş grubunda yapıldı. Ş üpheli istismarcı olarak vakaların 30'u erkek arkada ş ını, 9'u arkada ş ını, 6'sı tanımadı ğ ı bir ki ş iyi, 2'si babasını, 1'i de dayısını gösterdi.

35 Sosyal payla ş ım sitesinde tanı ş ıyorlar 30 ma ğ durun, 22'sinin tanı ş manın ardından cinsel istismara u ğ radıkları görüldü. Ara ş tırmaya dahil edilenler arasında 30 ki ş iden 19'u erkek arkada ş ı ile facebook payla ş ım sitesi ile tanı ş tıklarını belirtmi ş, 21'i tecavüze u ğ radı ğ ını, 5'i kendisine ait görüntülerin internet üzerinden da ğ ıtıldı ğ ını, 2'si internet aracılı ğ ıyla pornografiye maruz bırakıldı ğ ını, 2'si de web-cam yoluyla istismar edildi ğ ini bildirdi. Baba ve dayısının ş üpheli istismarcısı oldu ğ unu belirten vakaların ise internet aracılı ğ ıyla pornografi gösterimine maruz bırakılarak istismar edildikleri bulgusuna ula ş ıldı.

36 BİLİŞİM SUÇLARI

37 Son yıllarda çocukların internet aracılı ğ ı ile taciz ve istismarı yaygın bir sorun haline gelmi ş tir. Çocu ğ un internet yoluyla foto ğ raflarının elde edilmesi ve bu foto ğ rafların yayınlanması, online ileti ş im vasıtaları ile çocukla cinsel içerikli ileti ş im kurulması, çocu ğ un kamera kar ş ısında cinsel içerikli davranı ş larda bulunmaya ikna edilmesi vb. taciz ve istismar yöntemlerinden bazılarıdır. Bu kapsamda çocuklarımızın zararlı internet ortamından korunmasına yönelik tavsiyeler;

38 Bilgisayarları evde salon gibi herkesin bulundu ğ u ortamlara koyunuz. Bilgisayar ekranının herkes tarafından görülebilmesine dikkat ediniz. Çocukların internette geçirdi ğ i zamana sınırlama getiriniz. Bilgisayarlara internet filtreleme ve kontrol programları yükleyiniz. Çocukların kiminle internet arkada ş lı ğ ı kurdu ğ unu ö ğ reniniz. Çocukların online görü ş melerinin kaydedildi ğ i dokümanları kontrol ediniz. Girilen sayfaların geçmi ş inin silinmi ş olması çocu ğ un yanlı ş ş eyler yaptı ğ ının göstergesi olabilir. Bilgisayarda yaptı ğ ınız kontrolleri mümkünse çocu ğ unuza fark ettirmeyiniz.

39 Çocuklarınızın foto ğ raf ve görüntülerini internet sayfalarına göndermeyiniz. (Bu görüntüler porno içerikli sitelerde fotomontaj yöntemiyle kullanılabilir). Web kamerayı kullanmadı ğ ınız zamanlarda mutlaka bilgisayarlardan çıkartınız. (Web kamera kapalı olsa dahi bilgisayarlarınıza girip sizi izleyebilirler) İ nternette sohbet ederken, mesaj panosuna mesaj gönderirken, ya da mektup arkada ş ınızla mektupla ş ırken, adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız gibi ki ş isel bilgilerinizi ve kredi kartı numaranızı vermeyin. Bazı insanların kötü niyetli olabileceklerini ve çocuk olmadıkları halde çocuk gibi davranabileceklerini unutmayın.

40 DİKKAT !!!

41 Cinsel istismar “Cinsel istismarın mutlaka şiddet içermesi gerekmez” “Cinsel istismarda çocuğun rızasının olup olmadığına bakılmaz” “İNTERNET ORTAMINDAKİ CİNSEL İSTİSMAR EN BÜYÜK TEHLİKEDİR.”

42 Eğer; İstismar ve belirtilerini öğrenmek istiyorsanız, Adli bildirimde bulunmak istiyorsanız Çocukları korumaya yönelik yasaları ve kurumları öğrenmek istiyorsanız, Aileye verilebilecek destek ve kurumları öğrenmek istiyorsanız Çocuk istismarı veya ihmali ile ilgili diğer sorularınız veya bildirimde bulunacaksanız, lütfen aşağıda belirtilen kurumlarla iletişime geçiniz.!

43 Okulun Rehberlik Servisine Rehberlik ve Araştırma Merkezine Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlükleri Baroların Çocuk Hakları Merkezleri Emniyet Müdürlüğü Çocuk Polisi Şubeleri Hastaneler bünyesindeki Çocuk Koruma Merkezi/Birimleri

44  HER VATANDA Ş ÇOCU Ğ A KAR Ş I İŞ LENMEKTE OLAN İ ST İ SMAR SUÇUNU B İ LD İ RMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.  T.C.K. MADDE 278


"ÇOCUK LARIN İ NTERNET ORTAMINDA C İ NSEL İ ST İ SMARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları