Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uygulama 3.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uygulama 3."— Sunum transkripti:

1 Uygulama 3

2 Aşağıdaki örnekleme yöntemlerinin hangisinde kişi yerine mahalle, sokak, köy gibi birimler örnekleme alınır? Basit rasgele örnekleme Sistematik örnekleme Tabakalı rasgele örnekleme Küme örneklemesi

3 Kişilerin ortalama gelirlerinin araştırıldığı bir araştırmada şansa bağlı olarak bazı durumlarda örnekleme alınan kişilerin tamamı düşük gelir düzeyine sahip çıkabilir. Bunun önüne geçmek için hangi örnekleme yönteminden yararlanmak gerekir? Basit rasgele örnekleme Sistematik örnekleme Tabakalı rasgele örnekleme Küme örneklemesi

4 Örneklemin evreni yeterince iyi temsil edebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
Örneklemin büyüklüğünün çok fazla olması Uygun örnekleme yöntemi kullanılması Örneklem seçiminde yan tutulmaması Örneklemin yapı ve özellik yönünden evrene benzer olması

5 Aşağıdakilerden hangisi değiştiğinde güven aralığı genişler?
Örneklem ortalaması Örneklem genişliği Güven düzeyi

6 Standart hata arttığında güven aralığı nasıl değişir?
Genişler Değişmez Daralır

7 Bir evrenden seçilebilecek tüm örneklemlerin ortalamalarının oluşturduğu dağılımın standart sapmasına ne ad verilir? Standart hata Standart sapma Örneklem dağılışı Varyans

8 Hilesiz bir para arka arkaya iki kez atıldığında önce yazı ardından tura gelme olasılığı nedir?
1/4 2/4 3/4 4/4

9 Hilesiz bir para arka arkaya iki kez atıldığında en az bir kez tura gelme olasılığı nedir?
1/4 2/4 3/4 4/4

10 Normal dağılımla ilgili hangisi yanlıştır?
Ortalamaya göre simetriktir Gözlemlerin yarısı ortalamadan bir standart sapma aşağısı ile bir standart sapma yukarısı arasında bulunur Ortalama, ortanca ve tepe değeri birbirine eşittir Tek tepelidir

11 Birbirinden farklı iki dağılımın ortalama, ortanca ve tepe değeri aynı ise aşağıdaki ölçülerden hangisi her iki dağılımda da kesinlikle aynıdır? 1. Çeyreklik 2. Çeyreklik 3. Çeyreklik Standart sapma

12 Sola çarpık bir veri yapısını aşağıdaki grafiksel araçlardan hangisi ile görebilmek mümkündür?
Saçılım grafiği Ortalama – standart sapma grafiği Kutu – Çizgi grafiği Çizgi grafiği

13 Bir hastaneye bir ayda başvuran hasta sayısı hangi tür veriye örnektir?
Kesikli sayısal veri Sürekli sayısal veri Niteliksel veri Aralık ölçekli veri

14 Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri ortalama – standart sapma grafiğinin özelliklerinden biridir?
Verilerin ortalaması hakkında fikir edinebiliriz Verilerin ortancası hakkında fikir edinebiliriz Verilerin çarpık olup olmadığı hakkında fikir edinebiliriz

15 Kişilerin cinsiyetlerine göre kan grubu dağılımı tablo ile göstermek istendiğinde çapraz tablo ile gösterilebilir. Bu iki değişken arasındaki ilişki hangi grafik ile gösterilebilir? Saçılım grafiği Daire grafiği Çubuk grafiği Çizgi grafiği

16 Aşağıdaki ölçülerden hangisi merkezi eğilim ölçüsü değildir?
Ortalama Ortanca Tepe değeri Standart sapma

17 Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kitleden örneklem çekmenin nedenleri arasındadır?
Örneklemin incelenmesi kitleye göre daha kısa sürede yapılır. Örneklemin incelenmesi, kitlenin incelenmesinden daha ucuzdur. Bazı durumlarda kitlenin incelenmesi olanaksız olabilir.

18 Standart hata kavramı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Örneklem standart sapması (S) arttıkça standart hata azalır. Örneklemdeki denek sayısı (n) arttıkça, standart hata azalır. Örneklem ortalamalarının oluşturduğu dağılımın standart sapmasıdır. Güven aralıkları standart hata yardımıyla hesaplanır.

19 Bir toplumda Açlık Kan Şekeri (AKŞ) değerlerinin normal dağılıma uyduğunu ve AKŞ ortalamasının μ=100mg/dl ve varyansının ise σ²=100mg/dl olduğunu kabul edelim. AKŞ değerinin 100 mg/dl’yi aşması Şeker Hastalığı varlığını işaret ettiğine göre, bu toplumun yüzde kaçı Şeker Hastası değildir? AKŞ değeri 80 mg/dl ile 120 mg/dl arasında olanlar normal sağlıklılar olarak kabul edildiğine göre, bu toplumun yüzde kaçı sağlıklı bireylerden oluşur? AKŞ değeri 70 mg/dl ile 80mg/dl arasında olanlar düşük AKŞ’ne sahip olan kişiler olarak tanımlandığına göre, bu toplumun yüzde kaçının AKŞ’i düşüktür?

20 Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri Normal dağılımın özelliklerinden biridir?
Normal dağılım ortalamaya göre simetriktir. Normal dağılımda Ortalama, ortanca ve tepe değeri birbirine eşittir. Normal dağılımın her zaman ortalaması 0 varyansı ise 1’dir. Toplam alanın % 50’si ortalamadan geçen dikey çizginin sağına, % 50’si soluna düşer. Dağılım tek tepelidir

21 Aşağıdakilerden hangisi tanımlayıcı istatistiğin konuları arasında değildir?
Elde edilen verilerin sınıflandırılması, frekans dağılımlarının elde edilmesi Dağılım ortalama ve yaygınlık ölçülerinin elde edilmesi Dağılımın çeyrek ve yüzdeliklerinin elde edilmesi Elde edilen bulguların tablo ve grafikler ile sunulması Örneklemden elde edilen bulgular yardımıyla, örneklemin çekildiği evren hakkında çıkarımlarda bulunulması

22 Bir hastalığı tedavi amacı için kullanılan bir ilacın, kilo verme yan etkisi üzerine yapılan bir çalışmada araştırmacının ilgilendiği bazı bireysel özellikler (değişkenler) aşağıda verilmiştir. Cinsiyet - başlangıç kilosu - kilo kaybı - ilaç doz düzeyi (ilaç doz düzeyi düşük-orta-yüksek olarak değerlendirilmiştir). Buna göre bu değişkenlerin türü sırasıyla nedir?

23 Aşağıdaki kutu çizgi grafiklerinden hangisi yada hangileri sola (negatif) çarpık bir dağılımı göstermektedir?

24 Aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri kutu çizgi grafiği yardımıyla bulunabilir?
Kutu çizgi grafiği ile dağılımda var olan aşırı değerler bulunabilir. Kutu çizgi grafiğinde dağılımın çeyrek sapması bulunabilir. Kutu çizgi grafiği yardımıyla dağılımın yapısı (simetrik-sağa veya sola çarpık) anlaşılabilir.

25 Bir dağılımda aşırı değerler var ise aşağıdaki ölçülerden hangisi/hangileri bu aşırı değerlerden etkilenir? Dağılım Aralığı (Dağılım Genişliği) Ortanca Ortalama Standart Sapma Çeyrek Sapma


"Uygulama 3." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları